Tổng hợp đề kiểm tra Lịch Sử Lớp 10+11+12 - Trường THPT Tống Duy Tân (Có đáp án)

Câu1: (2.0 điểm).

a. Hoàn thành bảng thống kê sau:

Tên tổ chức Thời gian thành lập Số nước tham gia khi thành lập

Tổ chức Liên Hợp Quốc

Liên minh châu Âu(EU)

Hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN)

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

b. Anh(chị) có nhận xét gì về mối quan hệ giữa Việt Nam với các tổ chức nêu trên?

Câu 2: (2.5 điểm).Trình bày sự thành lập, mục tiêu và quá trình phát triển của hiệp hội các nước Đông Nam á(AseaN), nêu nội dung cơ bản của hiệp ước Bali(2/1976).

 Câu 3 : (3.5 điểm). Hãy trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. Phong trào này có những đặc điểm gì?

Câu 4 : (6.0 điểm).Từ năm 1945 đến 2000, nền kinh tế Mĩ phát triển như thế nào? Nguyên nhân của sự phát triển, nguyên nhân nào là quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển.

 Câu 5 : (3.0 điểm).Chiến tranh lạnh là gì? Vì sao Liên Xô và Mĩ phải chấm dứt chiến tranh lạnh? Chiến tranh lạnh dẫn đến hậu quả gì? Từ sau 1991, xu thế của thế giới diễn ra như thế nào?

 Câu 6 : (3.0 điểm).Trình bày những thành tựu và tác động của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ từ sau 1973 đến nay, trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay cách mạng khoa học- công nghệ có vai trò như thế nào?

 

doc31 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/07/2022 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Tổng hợp đề kiểm tra Lịch Sử Lớp 10+11+12 - Trường THPT Tống Duy Tân (Có đáp án), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN ĐỀ THI lại TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA Môn: Lịch sử - Lớp: 11 Thời gian làm bài 45 phút Đề bài: Câu 1: (4.0 điểm), Trình bày hoàn cảnh, nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất giữa triều đình nhà Nguyễn với Pháp năm 1862? Câu 2:(3.0 điểm), Những nét chính về tình hình nước ta sau năm 1867 đến năm 1873? Câu 3: (3.0 điểm), Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế? . TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH giỏi TỈNH TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA Môn: Lịch sử Lớp: 12 Ngày thi: 18-10-2009 Thời gian làm bài: 180 phút Câu1: (2.0 điểm). a. Hoàn thành bảng thống kê sau: Tên tổ chức Thời gian thành lập Số nước tham gia khi thành lập Tổ chức Liên Hợp Quốc Liên minh châu Âu(EU) Hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN) Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) b. Anh(chị) có nhận xét gì về mối quan hệ giữa Việt Nam với các tổ chức nêu trên? Câu 2: (2.5 điểm).Trình bày sự thành lập, mục tiêu và quá trình phát triển của hiệp hội các nước Đông Nam á(AseaN), nêu nội dung cơ bản của hiệp ước Bali(2/1976). Câu 3 : (3.5 điểm). Hãy trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. Phong trào này có những đặc điểm gì? Câu 4 : (6.0 điểm).Từ năm 1945 đến 2000, nền kinh tế Mĩ phát triển như thế nào? Nguyên nhân của sự phát triển, nguyên nhân nào là quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển. Câu 5 : (3.0 điểm).Chiến tranh lạnh là gì? Vì sao Liên Xô và Mĩ phải chấm dứt chiến tranh lạnh? Chiến tranh lạnh dẫn đến hậu quả gì? Từ sau 1991, xu thế của thế giới diễn ra như thế nào? Câu 6 : (3.0 điểm).Trình bày những thành tựu và tác động của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ từ sau 1973 đến nay, trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay cách mạng khoa học- công nghệ có vai trò như thế nào? TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH giỏi TỈNH TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA Năm học 2009-2010 HƯỚNG DẪN CHẤM THI Môn: LỊCH SỬ Cõu 1: (2.0 điểm). a. Hoàn thành bảng kờ sau: Tờn tổ chức Thời gian thành lập Soõ nước tham gia khi thành lập Điểm Tổ chức Liờn Hợp Quốc 24/10/1945 50 (0.25 điểm) Liờn minh chõu Âu(EU) 01/01/1993 15 (0.25 điểm) Hiệp hội cỏc nước Đụng Nam Á(ASEAN) 08/8/1967 05 (0.25 điểm) Hội đồng tương trợ kinh tế(SEV) 08/01/1949 07 (0.25 điểm) b. Anh(chị) cú nhận xột gỡ (1.0 điểm). - Cỏc tổ chức này đó và đang giỳp đỡ Việt Nam về mọi mặt để phỏt triển đất nước (0.5 điểm). - Tạo điều kiện để Việt Nam hoà nhập vào cộng đồng quốc tế. (0.25 điểm). - Việt Nam cũng đúng gúp hết sức mỡnh để tăng cường mối quan hệ quốc tế. (0.25 điểm) Cõu 2: (2.5 điểm).Trình bày sự thành lập, mục tiêu và quá trình phát triển *Hoàn Cảnh ra đời: (0.75 điểm). - Sau khi giành được độc lập .. - Hạn chế sự ảnh hưởng của các nước lớn. - Các tổ chức khu vực và tế giới xuất hiện ngày càng nhiều. - Trong hoàn cảnh đó ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam á thành lập (AS EAN) *Mục tiêu: Phát triển kinh tế văn hoá thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên.. (0.25 điểm) * Sự phát triển: (0.5 điểm) - Giai đoạn từ(1967-1975)..... - Giai đoạn từ(1967-1975)..... * Nội dung của hiệp ước : (1.0 điểm) - Tôn Trọng chủ quyền.... - Không can thiệp vào công viẹc.... - Không sử dụng vũ khí - Giải quyết các tranh chấp - Hợp tác phát triển Cõu 3 : (3.5 điểm).Hóy trỡnh bày cỏc giai đoạn phỏt triển của phong trào giải phúng dõn tộc ở chõu phi. -Quỏ trỡnh phỏt triển và thắng lợi của phong trào giải phúng dõn tộc ở chõu Phi trải qua 04 giai đoạn: + Từ 1945-1954: Phong trào bựng nổ sớm nhất ở Bắc Phi (0.5 điểm) + Từ 1954-1960: Chiến thắng Điện Biờn Phủ ở Viẹt Nam năm 1954 đó làm dung chuyển hệ thống thuộc địa của. (0.5 điểm) + Từ 1960-1975: Phong trào giải phúng dõn tộc phỏt triển rộng khắp.. (0.5 điểm) + Từ 1975 đến nay là giai đoạn hoàn thành cuộc đấu tranh đỏnh đổ ỏch thống trị thực dõn cũ, giành độc lập dõn tộc. (0.5 điểm) - những đặc điểm của phong trào giải phúng dõn tộc ở chõu Phi; + Cỏc nước đoàn kết đấu tranh Thụng qua cỏc tổ chức thống nhất chõu phi (0.25 điểm) + Lónh đạo phong trào hầu hết thuộc về chớnh đảng hoặc chớnh trị của giai cấp tư sản (0.25 điểm) + Hỡnh thức đấu tranh chủ yếu là đấu tranh chớnh trị, hợp phỏp. (0.25 điểm) + Cỏc nước giành được độc lập ở cỏc mức độ khỏc nhau (0.25 điểm) + Sự phỏt triển kinh tế, xó hội ở cỏc nước chõu Phi khụng đồng đều (0.25 điểm) + Ngày nay chõu phi đang đứng trước nhiều khú khăn, thử thỏch (0.25 điểm) Cõu 4 : (6.0 điểm). Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phỏt triển như * sự phỏt triển kinh tế (3.0 điểm) - Trong khi cỏc nước đồng minh của Mĩ thiệt hại trong chiến tranh thế giới thứ hai, thỡ Mĩ lại cú điều hoà bỡmh và an toàn để phỏt triển kinh tế (0.5 điểm) + Sản lượng cụng nghiệp tăng trung bỡnh hàng năm là 24%... (0.5 điểm) + Sản lượng nụng nghiệp tăng trung bỡnh hàng năm là 27% , so với thời kỡ 1935-1939 (0.5 điểm) + Tổng sản lượng cụng nghiệp của Mĩ luụn chiếm hơn 50% sản lượng cụng nghiệp toàn thế giới(56% năm1948) (0.5 điểm) + Nắm 3/4 trữ lượng vàng toàn thế giới (0.5 điểm) - Trong khoảng hai thập niờn đầu sau chiến tranh, Mĩ là trung tõm kinh tế, tài chớnh duy nhất thế giới (0.5 điểm) * Nguyờn nhõn của sự phỏt triển: (2.0 điểm) - Dựa vào những thành tựu của khoa học kĩ thuật . (0.5 điểm) - trỡnh độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao (0.5 điểm) - Quõn sự hoỏ nền kinh tế để buụm bỏn vũ khớ thu lợi nhuận cao (0.5 điểm) - Tài nguyờn phong phỳ, nhõn cụng dồi dào (0.5 điểm) * Nguyờn nhõn quan trọng nhất là: Áp dụng những thành tựu của cỏch mạng khoa học - kĩ thuậ vỡ: (1.0 điểm) - Cú ỏp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật thỡ mới tăng năng xuất lao động (0.5 điểm) - Hạ được giỏ thành sản phẩm (0.25 điểm) - Đỏp ứng yờu cầu của thị trường (0.5 điểm) - Nõng cao đời sống của con người (0.25 điểm) ) Câu 5 : (3.0 điểm).Chiến tranh lạnh là gì? Vì sao Liên Xô và Mĩ phải chấm dứt chiến tranh lạnh? Chiến tranh lạnh dẫn đến hậu quả gì? Từ sau 1991, xu thế của thế giới diễn ra như thế nào? * Chiến tranh lạnh là tình trạng đối đầu căng thẳng (0.5 điểm) *Vì sao: (0.75 điểm) - Chiến tranh lạnh làm cho Liên Xô và Mĩ suy yếu - Tây âu và Nhật bản - Liên Xô ngày càng Lâm Vào khủng hoảng... * Hậu quả: (0.5 điểm) - Làm cho tình hình thế giới cang thẳng - Kinh tế thế giới suy giảm *Xu thế của thế giới: (1.25 điểm) - Trật tự thế giới đang dần.... - Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược... - Mĩ ra sức thiết lập trật tự một cực... - Hoà bình thế giới được củng cố... -Sự xuất hiện chủ nghĩa khủng bố... Câu 6 : (3.0 điểm).Trình bày những thành tựu và tác động của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ từ sau 1973 đến nay. * Thành tựu: (1. 5 điểm) -Trên lĩnh vực cơ bản - Lĩnh vực công nghệ *Tác động : (0.5 điểm) -Tích cực - Hạn chế *Vai trò.. (1.0 điểm) - Góp phần thành công, công nghiệp hoá - Quyết định nâng cao năng xuất lao động - Nâng cao đời sống của nhân dân - Góp phần thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN Trường thpt tống duy tân cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Tổ: Văn-Sử-Địa Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kế hoạch hoạt động tháng 04-2010 Chủ đề: Chào mừng 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Và ngày Quốc tế lao động 1/5/2010. I/Kế hoạch chung: - Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn, giảng dạy theo chương trình HKII - Họp tổ CM triển khai các hoạt động chuyên môn tổ, nhóm kiểm tra các hoạt động chuyên môn của giáo viên. - Hoàn thành thao giảng ,dự giờ - Thi học kì II II Kế hoạch cụ thể: 1. Công tác chuyên môn: - ổn định nề nếp dạy và học - Hoàn thành thao giảng, dự giờ thực hiện kế hoạch đã đăng kí - Các nhóm: Tiếp tục phụ đạo H/S yếu Kém, hướng dẫn ôn thi học kì II. - Thi học kì theo lịch nhà trường. - Phân công giáo viên ra đề và đáp án như sau: Môn văn: Đ/c Phượng k12, Luyện k10, Đ/c Hằng k11. Môn địa : Đ/cTrang K12,11,10 ; Môn: Sử Đ/C Hoan k12, Hoa k11,10. - Thực hiện chương trình học kì II đúng tiến độ. - Chấm thi học kì II theo lịch nhà trường. - Kiểm tra, thanh tra hồ sơ toàn diện của giáo viên. - Tiến hành thực hiện kiểm tra thường xuyên đúng định kì, lên các con điểm vào sổ cái đúng tiến độ. - Tổ chức ôn thi tốt nghiệp các môn :Văn , Sử, Địa theo thời khoá biểu. 2. Các hoạt động khác: - Hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4 Quốc tế Phụ nữ 1-5,. - Các thành viên trong tổ hưởng ứng và tham gia đầy đủ, với tinh thần trách nhiệm cao. Vĩnh Tân, ngày 01 tháng 04 năm 2010 Danh sách Hs đội tuyển học sinh Giỏi lớp 12 Năm học: 2009-2010 Môn: Ngữ văn TT Họ và Tên Lớp Điểm Ghi chú 1 Hoàng Thị Dung 12C 15.0 2 Nguyễn Thị Tâm 12C 13.0 3 Lê Thị Huyền 12C 13.0 4 Đỗ Thị ánh 12C 12.0 5 Trịnh Thị Hà 12C 11.5 6 Trịnh Thị Dung 12C 11.5 7 Nguyễn Thị Việt Anh 12B 11.5 8 Mai Thị Đỗ 12D 10.5 9 Nguyễn Tjhị phương 12D 11.0 10 Mai Thị Trang 12B 12.5 Danh sách Nhận tiền ra đề thi, đáp án, coi thi, chấm Thi quản lí thi học sinh Giỏi lớp 12 - Năm học: 2009-2010 tt Ho và tên Đềvà đáp án Coi thi Chấm thi Quản lí Cộng kí nhận 1 Trịnh Đan Phúc 150.000 150.000 2 NguyễnVăn Tinh 100.000 100.000 3 Trần Thị Liên 50.000 80.000 130.000 4 Hoàng Huy Hoan 70.000 50.000 70.000 190.000 5 Trần Thị Phượng 70.000 50.000 50.000 50.000 220.000 6 Trịnh Ngọc Khải 50.000 50.000 7 Lê Huyền Trang 70.000 50.000 50.000 170.000 8 Đỗ Thị Hoa 50.000 50.000 100.000 Giấy thi 50.000 Làmphách,lên điểm 50.000 Cộng 210.000 150.000 300.000 550.000 1.210.000 Danh sách Hs đội tuyển học sinh Giỏi lớp 12 Năm học: 2008-2010 Môn: Địa lí TT Họ và Tên Lớp Điểm Ghi chú 1 Lê Thị Dung 12C 15.0 2 Vũ Thị Thuý 12C 15.0 3 Nguyên Hoàng Trung 12C 11.5 4 Đàm Văn Triệu 12C 11 5 Nguyễn Thị ánh 12C 14.5 6 Hà Thị Liên 12C 13.0 7 Nguyễn văn Thanh 12C 10.5 8 Lê Thị kiều Anh 12C 10 9 Lê Kiều Phong 12C 11 10 Hoàng Đạt Cường 12C 14.5 11 Hoàng Thị Quyên 12C 14 12 Lê Văn Thiện 12C 10.5 13 Hoàng Thị Dung 12C 14.0 14 Lê Thị Như Quỳnh 12C 16.0 15 Lê Thị Huyền 12C 12.5 17 Hoàng Thị Thêm 12C 15.5 18 Hoàn Đạt Ngọc 12D 11 19 Hoàng Trọng Lương 12C 12.5 20 Nguyễn Văn Phúc 12E 13.5 21 Mai Thị Huấn 12C 11 Sở y tế thanh hoá cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam MS:19/BV-01 BV-TX. Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc Số. giấy ra viện - Họ và tên người bệnh..Tuổi..Nam/Nữ - Địa chỉ- BHYT: Giá trị từ:/../đến../.../..Số:. - Vào viện lúc:giờ.phút Ngaỳ tháng.năm .. - Ra viện lúc:giờ.phút Ngaỳ tháng.năm - Chuẩn đoán: - Cách điều trị:...... Ngày Tháng Năm 2008 Trạm trưởng Họ và tên TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN ĐỀ THI HỌC kì I năm học 2008-2009 TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA Mụn: Lịch sử Lớp: 11 Thời gian làm bài 45 phút Mã đề: 011 Câu1: (3.0điểm) Hoàn thành vào bảng thống kê sau: Nội dung Cỏc cuộc cách mạng tư sản Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga Lãnh đạo cách mạng Lực lượng tham gia Nhiệm vụ cách mạng Xu hướng phát triến Câu2: (4.0điểm)Hãy nêu những hiểu biết của em về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) Câu3: (3.0điểm) Trình bày những nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ru-dơ-ven. Nhận xét của em về chính sách đó. ...... TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN ĐỀ THI khảo sát chất lượng TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA khối c năm 2009 Mụn: Lịch sử Lớp: 12 Thời gian làm bài180 phút I/ Lịch sử Việt Nam: (7.0 điểm). Câu1: (2.0 điểm). Phân tích ý nghĩa lịch sử của sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời ngày 3/02/1930. Câu2: (3.0 điểm). Hội nghị Trung ương Đảng tháng (11/1939) và Hội nghị Trung ương 8(5/1941) đã quyết định những vấn đề gì? Tại sao lại có những quyết định đó? Câu3: (2.0 điểm). Tại sao nói tình hình nước ta ngay sau cách mạng tháng Tám 1945 như “ngàn cân treo sợi tóc”? II/ Lịch sử thế giới: (3.0 điểm). Câu1: (2.0 điểm). Trình bày sự thành lập, mục tiêu của ASEAN và quá trình trở thành “ASEAN toàn Đông Nam á”. Trong giai đoạn hiện nay Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và thách thức nào? Câu2: (1.0 điểm). Sự phát triển kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nguyên nhân của sự phát triển đó? Hết TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN Đề thi khảo sát chất lượng TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA khối c - năm 2009 Môn: Lịch sử Lớp: 12 Hướng dẫn chấm và thang điểm I/ Lịch sử Việt Nam: (7.0 điểm). Câu1: (2.0 điểm). Phân tích ý nghĩa lịch sử của sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. - Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc.. (0.25 điểm). - Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa nhân tố... (0.25 điểm). - Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.. (0.5 điểm). - Đối với cách mạng Việt Nam: Đảng ra đời là đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối. (0.25 điểm). - Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. (0.25 điểm). - Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu. (0. 5 điểm). Câu2: (3.0 điểm). Hội nghị Trung ương Đảng tháng (11/1939) và Hội nghị Trung ương 8(5/1941) * Trước những biến chuyển của tình hình thế giới và trong nước hội nghi Trung ương tháng ( 11/1939) đã quyết định những vấn đề sau: - Đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên nhiệm vụ hàng đầu (0.25 điểm). - Tạm gác khẩu hiệu “ Cách mạng ruộng đất” để phân hoá giai cấp địa chủ phong kiến. (0.25 điểm). - Xúc tiến chuẩn bị mọi mặt để tiến tới khởi nghĩa vũ trang khi thời cơ thuận lợi đến. (0.25 điểm). - Tập hợp mọi lực lượng yêu nước ở Đông Dương để thành lập mặt trận lấy tên là “Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương”. (0.25 điểm). - Phát động quần chúng nổi dậy đấu tranh. (0.25 điểm). - Hội nghị có một tầm quan trọng (0.25 điểm). * Hội nghị Trung ương lần 8(5/1941).. - Tán thành những quyết định của Hội nghị Trung ương Đảng tháng (11/1939).. (0.25 điểm). - Tạm gác khẩu hiệu “người cày có ruộng”.. (0.25 điểm). - Xúc tiến mọi mặt chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.. (0.25 điểm). - Hội nghị Trung lần 8(5/1941), đánh dấu một bước tiến so với Hội nghị Trung ương tháng(11/1939).. (0.25 điểm). * Nguyên nhan của sự thay đổi đó là: - Tháng 9/1939, chiến tranh thế lần thứ hai bùng nổ và lan rộng, có ảnh hưởng đến nước ta (0.25 điểm). - Tháng 9/1940, phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương. (0.25 điểm). Câu3: (2.0 điểm). Tại sao nói tình hình nước ta ngay sau cách mạng tháng Tám 1945.. - Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vừa mới ra đời phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc. (0.5 điểm). - ở phía Nam với danh nghĩa là đông minh giải giáp quân Nhật, nhưng thực chất quân Anh. (0.5 điểm). - ở phía Bắc hàng chục vạn quân Tưởng ồ ạt kéo vào nước ta..(0.25 điểm). - Kinh tế nước ta lúc này lại bị kiệt quệ, tiêu điều do hậu quả của chính sách cai trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật. (0.25 điểm). - Về tài chính: Ngân sách nước ta hầu như trống rỗng (0.25 điểm). - Đây là thời kì thực sự khó khăn, vận mệnh của Tổ quốc như “ngàn cân treo sợi tóc”.. (0.25 điểm). II/ Lịch sử thế giới: (3.0 điểm). Câu1: (2.0 điểm). Trình bày sự thành lập, mục tiêu của ASEAN và quá trình trở thành “ ASEAN toàn Đông Nam á”. * Sự thành lập: (0.5 điểm). - Sau khi giành được độc lập một số nước Đông Nam á sáng lập ra a SEAN (0.25 điểm). - Trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều các tổ chức hợp tác mang tính chất khu vực. Trong bối cảnh đó ngày 8/8/1967, hiệp Hôị các quốc gia Đông Nam á được thành lập (Viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) tại Băng cốc (Thái Lan) Với sự tham gia của năm nước. (0.25 điểm). * Mục tiêu: (0.5 điểm). - Xây dưng mối quan hệ hoà bình, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. (0.25 điểm). - Thiết lập một khu vực hoà bình, tự do, trung lập ở Đông Nam á. Như vậy ASEAN là một tổ chức. (0.25 điểm). * quá trình trở thành.(0.5 điểm). - Khi mới thành lập ASEAN có 05 nước thành viên (0.25 điểm). - Lần lượt các nước Đông Nam á ra nhập vào ASEAN, trong tương lai Đôngtimo gia nhập vào ASEAN. Như vậy AS EAN sẽ trở thành “ASEAN toàn Đông Nam á”. (0.25 điểm). * Thời cơ và thách thức:.(0.5 điểm). - Thời cơ: Tạo điều kiện cho Việt Nam được hoà nhập vào cộng đồng khu vực, vào thị trường các nước Đông Nam á (0.25 điểm). - Thách thức: Việt Nam phải chịu sự cạnh tranh gay gắt quyết liệt, nhất là về kinh tế. Hoà nhập nếu ta không đứng vững (0.25 điểm). Câu2: (1.0 điểm). Sự phát triển kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Nhật Bản là nước bại trận, nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề (0.25 điểm). - Từ năm 1945-1950, kinh tế Nhật Bản phải lệ thuộc vào Mĩ(0.25 điểm). - Từ năm 1951, trở đi kinh tế phát triển nhanh chóng (0.25 điểm). - Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế nhanh chóng là: Do áp dụng những thành tựu khoa học- Kĩ thuật (0.25 điểm). TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN Đề thi học kì I năm học 2008-2009 TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA Môn: Lịch sử Lớp: 11 Thời gian làm bài 45 phút Mã đề: 012 Câu1: (3.0điểm) Hoàn thành vào bảng thống kê sau: Nội dung Chính sách Cộng sản thời chiến Chính sách kinh tế mới Thời gian ra đời Nội dung chính Kết quả ý nghĩa Câu2: (4.0điểm) Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Câu3: (3.0điểm) Trình bày những nét chính về sự ra đời và hoạt động của Quốc tế thứ ba. ...... TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN Đề thi học kì I năm học 2008-2009 TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA Môn: Lịch sử Lớp: 11 T hời gian làm bài 45 phút Mã đề: 013 Câu1: (3.0điểm) Hoàn thành vào bảng thống kê sau: Thời gian Sự kiện Hội nghị Véc-xai Quốc tế cộng sản được thành lập Đại hội VII của Quốc tế cộng sản Đảng Cộng sản Đức được thành lập Cách mạng dân chủ tư sản Đức bùng nổ Quốc tế Cộng sản tồn tại Câu2: (3.0điểm) Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào? Tại sao gọi cuộc cách mạng này là cách mạng tư sản kiểu mới? Câu3: (4.0điểm) Hãy nêu những hiểu biết của em về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ...... TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN Đề thi học kì I năm học 2008-2009 TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA Môn: Lịch sử Lớp: 11 Mã đề: 014 Câu1: (3.0điểm) Hoàn thành vào bảng thống kê sau: Thời gian Sự kiện 1929-`1933 Tháng hai năm 1917 3/1921 22/12/1922 1/9/1939 3/1919 âu2: (4.0điểm) Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Câu3: (3.0điểm) Trình bày những nét chính về sự ra đời và hoạt động của Quốc tế thứ ba. .... TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN Đáp án chấm thi học kì I TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA năm học 2008-2009 Môn: Lịch sử -Lớp: 11 Mã đề: 011 Câu1: (3.0điểm) Hoàn thành vào bảng thống kê sau: Nội dung Cỏc cuộc cách mạng tư sản Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga Điểm Lãnh đạo cách mạng Giai cấp tư sản Giai cấp vô sản 0.75 Lực lượng tham gia Tư sản và nông dân Công nhân và nông dân 0.75 Nhiệm vụ cách mạng Lập đổ phong kiến Lập đổ phong kiến 0.75 Xu hướng phát triến Tiến lên TBCN Tiến lên CM XHCN 0.75 Câu2: (4.0điểm)Hãy nêu những hiểu biết của em Về. * Nguyên nhân: Do sản xuất ồ ạt chạy theo lợi nhuận dẫn đến cung vượt quá cầu, khủng hoảng nổ ra. Khủng hoảng thừa. (1.0điểm) * Diễn biến: - Băt đầu nổ ra ở Mĩ 10/1929 (0.25điểm) - Lan tràn ra toàn bộ các nước tư bản (0.25điểm) - Thời gian kéo dài 4 năm, trầm trọng nhất vào năm 1932 (0.5điểm) * Hậu quả: - Kinh tế bị tàn phá nặng nề ở các nước tư bản (0.25điểm) - Hàng triệu người bị thất nghiệp (0.5điểm) - Chính trị-xã hội bất ổn định (0.25điểm) - Những cuộc đấu tranh biểu tình diễn ra liên tục (0.5điểm) - Quan hệ quốc tế diễn ra gay gắt hình thành 2 khối đế quốc đối lập nhau. (0.5điểm) Câu3: (3.0điểm) Trình bày những nội dung. - Nội dung + Cuối năm 1932 tổng thống Ru-dơ-ven đề ra chính sách mới (0.5điểm) +Nhà nước can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế (0.25điểm) + Giải quyết nạn thất nghiệp (0.5điểm) - kết quả: + Giải quyết việc làm cho người lao động (0.5điểm) + khôi phục được sản xuất (0.5điểm) + Thu nhập quốc dân tăng liên tục . (0.25điểm) - Ngoại giao thực hiện chính sách láng giềng thân thiện... (0.5điểm) Mã đề: 012 Câu1: (3.0điểm) Hoàn thành vào bảng thống kê sau: Nội dung Chính sách Cộng sản thời chiến Chính sách kinh tế mới Điểm Thời gian ra đời 1919 3/1921 0.5 Nội dung chính - nhà nước nắm kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp.. - Trưng thu lương thực thừa của nông dân - Thi hành chế độ cưỡng bức lao động - áp dụng chính sách thuế nông nghiệp - Công nghiệp.. - Nhà nước năm độc quyền một số ngành kinh tế chủ chốt. - Cải tiến chế độ tiền lương. 1.5 Kết quả Tạo nên nguồn nhân lực, vật lực để chống thu trong giặc ngoài - Thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển - Giúp nhân dân Liên xô vượt qua khó khân - Thương nghiệp và tiền tệ 0.5 ý nghĩa - Đập tan áp bức bóc lột - Đưa công nhân, nông dân lên nắm chính quyền - Làm thay đổi cục diện thế giới - Là bài học đối với công cuộc xây dựng CNXH ở một số nước 0.5 Câu2: (4.0điểm) Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa * Tình hình nước Nga: - Sau CM tháng hai năm 1917 (0.25điểm) - Trước tình hình đó (0.25điểm) - Chủ trương của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích. (0.25điểm) * Diễn biến: - Đêm 24/10/1917 bắt đầu khởi nghĩa (0.5điểm) - đêm 25/10/1917 tấn công cung điện Mùa Đông (0.5điểm) - Ngày 3/11/1918 chính quyền Xô-Viết. (0.25điểm) * Tính chất: Là cuộc CM XHCN (0.25điểm) * ý nghĩa: - Dân tộc: + Đập tan ách áp bức, bóc lột (0.5điểm) + Đưa công nhân, nông dân lên nắm chính quyền (0.5điểm)--Thế giới: + Làm thay đổi cục diện tế giới (0.5điểm) + Cổ vũ và để lại nhiều bài học. (0.25điểm) Câu3: (3.0điểm) Trình bày những nét chính về sự ra đời và hoạt động của Quốc tế thứ ba. * Hoàn cảnh ra đời: - Sự phát triển của phong trào công nhân (0.25điểm) - Sự ra đời của các đảng cộng sản (0.25điểm) - Trong hoàn cảnh đó QTCS được thàn lập vào 2/3/1919 (0.25điểm) * Hoạt động: - Thông qua các kì đại hội (0.25điểm) - Đã tiến hành 07 lần đại hội (0.25điểm) - Đại hội II(1920). (0.25điểm) - Đại hội VII(1935). (0.5điểm) - Năm 1943 QTCS tuyên bố giải tán (0.25điểm) *ý nghĩa: - Có những đóng to lớn cho phong trào CM thế giới (0.5điểm) - Lãnh đạo phong trào CM thế giới phát triển (0.25điểm) ...... Mã đề: 013 Câu1: (3.0điểm) Hoàn thành vào bảng thống kê sau: Thời gian Sự kiện Điểm 18/6/1919 Hội nghị Véc-xai 0.5 2/3/1919 Quốc tế cộng sản được thành lập 0.5 7/`935 Đại hội VII của Quốc tế cộng sản 0.5 12/1918 Đảng Cộng sản Đức được thành lập 0.5 11/1918 Cách mạng dân chủ tư sản Đức bùng nổ 0.5 1919-1943 Quốc tế Cộng sản tồn tại 0.5 Câu2: (3.0điểm) Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga diễn ra như thế nào * Nguyên nhân: - Chính trị: Nga hoàng đẩy nhân dan Nga vào con đường chiến tranh đế quốc (0.25điểm) - Kinh tế: Lạc hậu kiệt quệ.. (0.25điểm) - Xã hội: Mâu thuẩn xã hội ngày càng sâu sắc (0.25điểm) * Diễn biến: - Ngày 23/ 02/1917 CM bùng nổ. (0.25điểm) - Ngày 27/ 02/1917 CM nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khỡi nghĩa vũ trang. (0.25điểm) - Chính quyền giành được thăng lợi.. (0.25điểm) * kết quả: - Chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng bị lật đổ. (0.25điểm) - Xô biểu đại biểu Công- Nông- Binh được thành lập (0.25điểm) * Là cuộc CM TS kiểu mới: - lãnh đạo CM: Giai cấp Vô sản (0.25điểm) - Lực lượng CM; Công- Nông- Binh (0.25điểm) - Nhiệm vụ: Lật đổ Phong kiến (0.25điểm) - Hướng phát triển: Tiến lên CM XHCN (0.25điểm) Câu3: (4.0điểm) Hãy nêu những hiểu biết của em về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới . * Nguyên nhân: Do sản xuất ồ ạt chạy theo lợi nhuận dẫn đến cung vượt quá cầu, khủng hoảng nổ ra. (Khủng hoảng thừa). (0.5điểm) * Diễn biến: - Bát đầu nổ ra ở Mĩ 10/1929 (0.25điểm) - Lan tràn ra toàn bộ các nước tư bản (0.25điểm) - Thời gian kéo dài 4 năm, trầm trọng nhất vào năm 1932 (0.5điểm) * Hậu quả: - Kinh tế bị tàn phá nặng nề ở các nước tư bản (0.5điểm) - Hàng triệu người bị thất nghiệp (0.5điểm) - Chính trị-xã hội bất ổn định (0.5điểm) - Những cuộc đấu tranh biểu tình diễn ra liên tục (0.5điểm) - Quan hệ quốc tế diễn ra gay gắt hình thành 2 khối đế quốc đối lập nhau. (0.5điểm) TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN Đề thi học kì II năm học 2009-2010 TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA Môn: Lịch sử Lớp: 12 Thời gian làm bài 45 phút Mã đề: 01 Câu1: (5.0điểm). Hoàn thành vào bảng thống kê sau: Nội dung Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Chiến lược “chiến tranh cục bộ” Hoàn cảnh Nội dung chính âm mưu Chiến thắng của ta Kết quả, ý nghĩa Câu2: (3.0điểm). Trình bày nguyên nhân, diễn biến , kết quả và ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi”, năm (1959-1960). Câu3: (2.0điểm).Phân tích nguyên nhân tháng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước(1954- 1975), nguyên nhân nào là quyết định thắng lợi? . TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN Đề thi học kì II năm học 2009-2010 TỔ: VĂN-SỬ-ĐỊA Môn: Lịch sử Lớp: 12 Thời gian làm bài 45 phút Mã đề: 02 Câu1: (5.0điểm). Hoàn thành vào bảng thống kê sau: Nội dung Hiệp định Giơnevơ Hiệp định Pa ri Hoàn cảnh Thời gian Nội dung chính Kết quả, ý nghĩa Câu2: (3.0điểm). Trình bày những nét chính về chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947( diễn biến ,kết quả, ý nghĩa). Câu3: (2.0điểm). Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược( 1945- 1954), ý nghĩa nào là quan trọng đạ

File đính kèm:

  • doctong_hop_de_kiem_tra_lich_su_lop_101112_truong_thpt_tong_duy.doc