Trắc nghiệm Hóa học Khối 11 (Có đáp án)

Công thức tổng quát của Hidrocacbon X bất kì có dạng CnH2n+2-2k (n nguyên, k0 ). Kết luận nào sau đây luôn đúng.

a. k=0  CnH2n+2 ( n1 )  X là Ankan.

b. k=1  CnH2n ( n2 )  X là Anken.

c. k=2  CnH2n-2 ( n2 )  X là Ankin.

d. k=4  CnH2n-6 ( n6 )  X là Aren.

[
]

Ở điều kiện thường, các Hidrocacbon ở thể khí gồm các Hidrocacbon có

a. số nguyên tử cacbon từ 1 đến 4.

b. số nguyên tử cacbon từ 1 đến 5.

c. số nguyên tử cacbon từ 1 đến 6.

D. số nguyên tử cacbon từ 2 đến 4.

[
]

Hidrocacbon A là đồng dẳng của Axetilen, có công thức phân tử CnH2n-2 (n2) và CnHn-2. A là hợp chất nào dưới đây?

A. C3H4

B. C4H6

C. C5H7

D. C6H8

[
]

Đốt cháy 1 hỗn hợp gồm nhiều hidrocacbon thuộc cùng một dãy đồng đẳng, nếu ta thu được số mol của CO2 nhỏ hơn số mol của H2O thì công thức chung của dãy đồng đẳng là:

A. CnH2n ( n2 ).

B. CnH2n+2 ( n1 ).

C. CnH2n-2 ( n2 ).

D. CnH2n-6 (n ≥ 6).

[
]

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 07/07/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Hóa học Khối 11 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[] Công thức tổng quát của Hidrocacbon X bất kì có dạng CnH2n+2-2k (n nguyên, k³0 ). Kết luận nào sau đây luôn đúng. a. k=0 ® CnH2n+2 ( n³1 ) Þ X là Ankan. b. k=1 ® CnH2n ( n³2 ) Þ X là Anken. c. k=2 ® CnH2n-2 ( n³2 ) Þ X là Ankin. d. k=4 ® CnH2n-6 ( n³6 ) Þ X là Aren. [] Ở điều kiện thường, các Hidrocacbon ở thể khí gồm các Hidrocacbon có a. số nguyên tử cacbon từ 1 đến 4. b. số nguyên tử cacbon từ 1 đến 5. c. số nguyên tử cacbon từ 1 đến 6. D. số nguyên tử cacbon từ 2 đến 4. [] Hidrocacbon A là đồng dẳng của Axetilen, có công thức phân tử CnH2n-2 (n³2) và CnHn-2. A là hợp chất nào dưới đây? A. C3H4 B. C4H6 C. C5H7 D. C6H8 [] Đốt cháy 1 hỗn hợp gồm nhiều hidrocacbon thuộc cùng một dãy đồng đẳng, nếu ta thu được số mol của CO2 nhỏ hơn số mol của H2O thì công thức chung của dãy đồng đẳng là: A. CnH2n ( n³2 ). B. CnH2n+2 ( n³1 ). C. CnH2n-2 ( n³2 ). D. CnH2n-6 (n ≥ 6). [] Tổng số đồng phân (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) của Anken có CTPT C4H8  là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 [] Điều kiện để Anken có đồng phân hình học là: a. Mỗi nguyên tử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bất kì. b. Mỗi nguyên tử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau. c. Mỗi nguyên tử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử giống nhau. d. Bốn nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử ở 2 nguyên tử cacbon mang nối đôi phải khác nhau. [] Trong các chất: (I) Propen, (II) 2-metyl but-2-en, (III) 1-CloProp-1-en, (IV) 3,4-đi metyl hex-3-en. Chất nào có đồng phân hình học? A. II, III B. I, II, IV C. III, IV D. I, IV [] Khi cộng HBr vào 2-metyl but-2-en theo tỉ lệ 1:1, số lượng sản phẩm thu được là bao nhiêu? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 [] Có bốn chất CH3-CH=CH2, CH3-CH2-CH2-CH3, CHºC-CH3 và CH2=CH-CH=CH2. Khi xét khả năng làm mất màu dung dịch nước Brom của 4 chất trên, điều khẳng định nào dưới đây là đúng? a. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch nước Brom. b. Chỉ có 1 chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước Brom. c. Có 2 chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước Brom. d. Có 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước Brom. [] Có bao nhiêu đồng phân Ankin có công thức phân tử C5H8? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 [] Có bao nhiêu đồng phân Ankin có CTPT C5H8 tham gia phản ứng thế kim loại (+ Ag2O/dd NH3)? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 [] Dùng nước Brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây? A. Metan - Etan. B. Metan - Etilen. C. Etilen - Propilen D. Etin - Eten [] Khi đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon A mạch hở thu được 8,8 g CO2 và 3,6 g H2O. Hidrocacbon A thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây? A. Ankan. B. XicloAnkan. C. Anken D. Ankin. [] Khi đốt cháy 1 lit hidrocacbon A cần 6 lit O2 tạo ra 4 lit CO2 ( các thể tích khí đo ở cùng điều kiện ). Biết A có thể làm mất màu dung dịch nước Brom, khi cho A cộng hợp với HCl ta chỉ thu được 1 sản phẩm duy nhất. Công thức cấu tạo của A là: A. CH3-CHºCH-CH3 B. CH2=CH-CH2-CH3. C. CH3-CH=CH-CH3 D. CHºC-CH3. [] Phương pháp nào sau đây giúp điều chế được 2-CloButan tinh khiết hơn cả? A. Butan tác dụng với Cl2, chiếu sáng, tỉ lệ 1:1. B. But-2-en tác dụng với HidroClorua. C. Buten-1 tác dụng với HidroClorua. D. Butadien tác dụng với HidroClorua. [] Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ A thì thấy thể tích hơi nước gấp 1,25 lần thể tích khí CO2 (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử nào sau đây là công thức của hợp chất A? A. C3H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C6H14 [] Dẫn từ từ khí Metan tới dư vào dung dịch nước Brom có màu nâu đỏ, sau một thời gian thấy: A. Tạo thành dung dịch trong suốt. B. Có kết tủa trắng tạo thành. C. Có kết tủa vàng tạo thành. D. Dung dịch brom không bị mất màu. [] Để phân biệt Propen và Propin người ta sử dụng thuốc thử là: A. d2 Brom. B. d2 thuốc tím KMnO4. C. d2 BaCl2. D.Ag2O/d2NH3 [] Chất nào dưới đây tạo kết tủa vàng nhạt với Ag2O/dd NH3? A. CH3-CH=CH2 B. CHºC-CH3 C. CH3 -CºC-CH3 D. CH3-CH=CH-CH3. [] Ankan A chứa 16,67% khối lượng H trong phân tử, vậy A là: A. C3H8 B. C2H6 C. C4H10 D. C5H12

File đính kèm:

  • doctrac_nghiem_hoa_hoc_khoi_11_co_dap_an.doc