Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Máy phát điện ba pha

Nếu có ba cuộn dây hình trụ giống hệt nhau và một nam châm điện ta có thể tạo ra dòng điện xoay chiều trên cả ba cuộn dây không ?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Máy phát điện ba pha, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGƯỜI SOẠN: NGUYỄN MINH TUÂN Trường THPT Thái Phiên - Hải PhòngM¸Y PH¸T §IÖN BA PHA2/5/2017Nguyễn văn Hải2Nếu có ba cuộn dây hình trụ giống hệt nhau và một nam châm điện ta có thể tạo ra dòng điện xoay chiều trên cả ba cuộn dây không ? Nêu cách bố trí ba cuộn dây đó và dự đoán kết quả thu được.Có.KhôngBạn đã trả lời đúng, Xin chúc mừngBạn đã trả lời sai, hãy cố gắng lên.123CÁCH BỐ TRÍ CÁC CUỘN DÂY VÀ NAM CHÂMLµm thÕ nµo cã thÓ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c dßng ®iÖn ®ã ?2/5/2017Nguyễn văn Hải4NSNTTSTTBa cuộn dây nguồnBa tải tiêu thụNguồn mắc hình saoNguồn mắc hình tam giácTải mắc hình saoTải mắc hình tam giác2/5/2017Nguyễn văn Hải5CÁCH MẮC HÌNH SAOMáy phát mắc hình sao, mạch ngoài cũng mắc hình saoDây pha 1Dây pha 2Dây pha 3Dây trung hòa2/5/2017Nguyễn văn Hải6CÁCH MẮC HÌNH SAOMáy phát mắc hình sao, mạch ngoài mắc hình tam giác2/5/2017Nguyễn văn Hải7Cách mắc hình tam giácNguồn điện mắc hình tam giác, tải mắc hình tam gác2/5/2017Nguyễn văn Hải8Cách mắc hình tam giácNguồn điện mắc hình tam giác, tải mắc hình sao2/5/2017Nguyễn văn Hải9CÁCH TÍNH HIỆU ĐIỆN THẾ DÂY TỪ HIỆU ĐIỆN THẾ PHAUd = UP2/5/2017Nguyễn văn Hải10iOABCT®å thÞ dßng ®iÖn ba phat2/5/2017Nguyễn văn Hải11M¸y biÕn thÕ ba pha dïng ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®i xa2/5/2017Nguyễn văn Hải12M¸y biÕn thÕ ba pha vµ truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®Õn n¬i tiªu thô2/5/2017Nguyễn văn Hải13M¸y ph¸t nµy m¾c kiÓu+ Sao.+ Tam gi¸c.§óng råi, xin chóc mõng!Sai råi, thËt ®¸ng tiÕc. 2/5/2017Nguyễn văn Hải14M¸y ph¸t nµy m¾c kiÓu+ Sao.+ Tam gi¸c.§óng råi, xin chóc mõng.Sai råi, thËt ®¸ng tiÕc

File đính kèm:

  • ppttuan1.ppt
Giáo án liên quan