Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 32: Chuyển động của hệ vật

- Hiểu được khái niệm về hệ vật, nội lực, ngoại lực

- Biết cách phân tích bài toán chuyển động của hệ vật.

- .H/S Biết vận dụng các định luật Niu-tơn để khảo sát chuyển động của hệ vật gồm hai vật nối với nhau bằng sợi dây. Qua thí nghiệm kiểm chứng, HS thấy rõ và tin tưởng ở tính đúng đắn của định luật II Niu-tơn.

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích lực.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 32: Chuyển động của hệ vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 6/12/07 GV: §ç Quang S¬n TiÕt 32 Bµi: chuyÓn ®éng cña hÖ vËt A. Môc tiªu - Hiểu được khái niệm về hệ vật, nội lực, ngoại lực - Biết cách phân tích bài toán chuyển động của hệ vật. - .H/S Biết vận dụng các định luật Niu-tơn để khảo sát chuyển động của hệ vật gồm hai vật nối với nhau bằng sợi dây. Qua thí nghiệm kiểm chứng, HS thấy rõ và tin tưởng ở tính đúng đắn của định luật II Niu-tơn. - Kỹ năng tổng hợp và phân tích lực. B. ChuÈn bÞ Gi¸o viªn - Yªu cÇu h/s Xem lại: Các định luật, lực ma sát, lực căng của sợi dây. - . HÖ thèng c©u hái Häc sinh Ôn tập về: Các định luật Niu-tơn, lực ma sát, lực căng của sợi dây. C. TiÕn tr×nh d¹y -häc Ho¹t ®éng1 : kiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - §Æt c©u hái yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi +. Nªu ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n b»ng ph­¬ng ph¸p ®éng lùc häc +.Nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n b»ng ph­¬ng ph¸p täa ®é - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña h/s - Nhí l¹i kiÕn thøc tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n Cñng cè l¹i kiÕn thøc Ho¹t ®éng 2 : Kh¸i niÖm vÒ hÖ vËt Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1) Kh¸i niÖm vÒ hÖ vËt - Gợi ý, dẫn dắt HS hình dung chuyển động của đoàn tàu gồm nhiều toa. - Nêu câu hỏi: - Nhận xét câu trả lời. - Gợi ý sự tương tác giữa các toa với nhau, giữa các toa với mặt đất. - Nêu câu hỏi: - Nhận xét câu trả lời. - Nêu câu hỏi: Đặc điểm của nội lực - Nhận xét câu trả lời 2) ChuyÓn ®éng cña hÖ vËt - Nêu bài toán trong SGK - Yêu cầu HS quan sát hình 24.1, nêu câu hỏi C1 - Nhận xét câu trả lời. - Yêu cầu HS đọc SGK và viết biểu thức định luật II Niu-tơn cho hệ vật. - Nhận xét câu trả lời - Yªu cÇu h/s thiÕt lËp hÖ ph­¬ng tr×nh sao cho sè ph­¬ng tr×nh b»ng sè Èn sè vµ gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ®ã ®Ó tÝnh ®¹i l­îng cÇn t×m( Nªu vÝ dô gi¸ trÞ vµ yªu cÇu h/s tÝnh gi¸ trÞ cña gia tèc ,lùc c¨ng cña sîi d©y ) - Nªu kÕt luËn - Tìm hiểu hiện tượng chuyển động của đoàn tàu gồm nhiều toa. - Trả lời câu hỏi: Hệ vật là gì? - Nội lực, ngoại lực là gì? - Trình bày câu trả lời. - Tìm hiểu đặc điểm của nội lực. - Trình bày câu trả lời. - Đọc bài toán trong SGK - Quan sát hình H 24.1. Trả lời câu hỏi C1. - VËn dông ph­¬ng ph¸p ®éng lùc häc ¸p dông cho tõng vËt , lËp hÖ ph­¬ng tr×nh vµ gi¶i hÖ t×m biÓu thøc chøa gia tèc vµ chøa lùc c¨ng cña d©y VËn dông b»ng sè liÖu cô thÓ ®Î tÝnh gi¸ trÞ c¸c ®¹i l­îng - Đọc SGK phần lời giải. * Sau khi ®· cã lêi gi¶i cña bµi th× vËn dông .Viết biểu thức định luật II Niu-tơn cho hệ vật vµ gi¶i bµi to¸n víi hÖ vËt Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 3:T×m hiÓu mét sè vÝ dô kh¸c vÒ hÖ vËt Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Nêu bài toán 2 trong SGK (Một số ví dụ khác về hệ vật) - Nêu câu hỏi C2 - Gợi ý để HS trả lời được câu hỏi C2 - Nhận xét câu trả lời của HS. - Yêu cầu HS giải bài toán 2 SGK. - Nhận xét câu trả lời của HS - Đọc bài toán 2 SGK - Trả lời câu hỏi C2 - Tìm hiểu, giải bài toán 2 SGK. Th¶o luËn Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng4 : Cñng cè, vËn dông Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Nêu câu hỏi - Nhận xét câu trả lời của HS. - Nêu bài tập 1, 2, 3 SGK - Nhận xét đáp án của HS - Đánh giám nhận xét kết quả giờ dạy - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm. - Giải bài tập 1, 2, 3 SGK - Trình bày câu trả lời. - Ghi tóm tắt các kiến thức cơ bản: Hệ vật, nội lực, ngoại lực. Biểu thức định luật II Niu-tơn đối với hệ vật. Ho¹t ®éng5 :H­íng dÉn bµi vÒ nhµ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Những sự chuẩn bị cho bài sau.

File đính kèm:

  • docGAT32-VL10NC.doc