Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 77: Sự bay hơi – sự ngưng tụ

1. Kiến thức:

- Phân biệt được hơi khô và hơi bão hoà.

- Viết được công thức tính nhiệt hoá hơi : Q = Lm.

2. Kỹ năng:

 - Vận dụng được các công thức tính nhiệt hoá hơi để giải bài toán về sự chuyển thể của chất.

3. Thái độ

- Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 77: Sự bay hơi – sự ngưng tụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỰ BAY HƠI – SỰ NGƯNG TỤ (TT) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Phân biệt được hơi khô và hơi bão hoà. - Viết được công thức tính nhiệt hoá hơi : Q = Lm. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được các công thức tính nhiệt hoá hơi để giải bài toán về sự chuyển thể của chất. 3. Thái độ - Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Thí nghiệm về sự bay hơi sự ngưng tụ như trong SGK. - Hình ảnh minh họa. 2. Học sinh - Ôn lại kiến thức về sự chuyển thể của các chất. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT - Mô phỏng thí nghiệm bằng phim TN. - Các hình ảnh minh họa ứng dụng của sự bay hơi, sự ngưng tụ. C. PHÖÔNG PHAÙP - Giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm - Thực nghiệm D. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. 1. OÅn ñònh toå chöùc - OÅn ñònh lôùp, ñieåm danh 2. Kieåm tra baøi củ - Nêu nội dung và công thức định luật Bôi lơ - Ma ri ốt ? - Đặc điểm đồ thị của đường đẳng nhiệt 3. Baøi môùi Đặt vấn đề: Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc Hoạt động 1: Tìm hiểu vè sự hóa hơi GV : Giới thiệu các đại lượng về độ ẩm, điểm sương, ẩm kế, các loại ẩm kế, nguyên tắc hoạt động cho HS. HS: Đọc SGK Hoạt động 2: Tìm hiểu về ẩm kế GV: Cho HS đọc tìm hiểu các loại ẩm kế ở SGK HS: Đọc SGK 4. Độ ẩm không khí a) Độ ẩm tuyệt đối (a) Độ ẩm tuyệt đối (a) của không khí là đại lượng có giá trị bằng khối lượng hơi nước tính ra gam chứa trong 1 m3 không khí. b) Độ ẩm cực đại (A) Độ ẩm cực đại (A) của không khí ở một nhiệt độ nào đó là đại lượng có giá trị bằng khối lượng tính ra gam của hơi nước bão hòa chứa trong 1 m3 không khí ở nhiệt độ ấy. c) Độ ẩm tỉ đối (hay độ ẩm tương đối) (%) - Trong đó a và A lấy ở cùng một nhiệt độ. - Không khí càng ẩm nếu hơi nước càng gần trạng thái bão hòa. d) Điểm sương Nhiệt độ mà tại đó hơi nước trong không khí trở thành bão hòa gọi là điểm sương. e) Vai trò của độ ẩm 5. Ẩm kế a) Ẩm kế tóc b) Ẩm kế khô – tóc 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp. GV: - Cho HS thảo luận trả lời các câu hỏi 1,2 ,3 trang 229 SGK - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. HS: - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm câu hỏi. - Làm việc cá nhân giải bài tập 2 (SGK). - Hệ thống lại kiến thức đã học 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø GV: - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu HS chuẩn bị bài mới “Bài tập” HS: - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Chuẩn bị cho bài mới.

File đính kèm:

  • docTiet 77.doc