Bài luyện tập hóa học 2

Công thức hoá học :

? 1 Cho biết ý nghĩa của công thức hóa học ?

2 . Hoá trị :

? 1 Hoá trị của nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử ) là gì ?

? 2 Trình bày quy tắc hoá trị ?

? 3 Hoá trị của nguyên tố hoá học được quy định bằng gì ? Nêu ví dụ ?

? 4 Có thể xác định hoá trị gián tiếp qua nguyên tố nào ?

 

doc1 trang | Chia sẻ: shironeko | Ngày: 12/11/2014 | Lượt xem: 1005 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài luyện tập hóa học 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài luyện tập 2 I . Lý thuyết : 1 . Công thức hoá học : ? 1 Cho biết ý nghĩa của công thức hóa học ? 2 . Hoá trị : ? 1 Hoá trị của nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử ) là gì ? ? 2 Trình bày quy tắc hoá trị ? ? 3 Hoá trị của nguyên tố hoá học được quy định bằng gì ? Nêu ví dụ ? ? 4 Có thể xác định hoá trị gián tiếp qua nguyên tố nào ? II . Bài tập : BT1 : Viết CTHH của các hợp chất sau : a, Vôi sống ( canxioxit ) biết trong phân tử có một nguyên tử Ca và một nguyên tử O b, Kẽm Clorua biết trong phân tử có một nguyên tử kẽm và hai nguyên tử Clo . c, Đường biết trong phân tử có 12 nguyên tử C , 22 nguyên tử H và 11 nguyên tử O . Xác định phân tử khối của vôi sống , kẽm clorua và của đường . BT2 : Cho CTHH của các chất : a, Sắt ( Fe ) . c, Khí nitơ ( N2 ) b, Kali oxit ( K2O ) d, Natri hidroxit ( NaOH ) Các CTHH trên cho ta biết gì về mỗi chất ? BT3 : Cho các công thức hoá học sau , hãy sửa lại những công thức viết sai : MgCl2 KO2 PH2 AgNO3 Al(NO3)3 FeO K2PO4 Zn(OH)2 H2NO3 CuO P2O5 BT4 : Lập CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm Natri (Na) , Bari (Ba) , Magiê (Mg) . a, O b, nhóm (SO4) c, nhóm (NO3) BT5 : Cho biết CTHH hợo chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau ( X, Y là những nguyên tố nào đó ) : XO , YH3 . Hãy chọn CTHH nào đúng cho hợp chất của X với Y trong công thức sau đây : A , XY3 B , X3Y C , X2Y3 D , X3Y2 BT6 : Theo hoá trị của sắt , trong hợp chất có CTHH là Fe2O3 , hãy chọn CTHH đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với ( SO4 ) hoá trị (II) sau : A , FeSO4 C , Fe2(SO4)2 B , Fe2SO4 D , Fe2(SO4)3 BT7 : CTHH của một số hợp chất của kẽm có hoá trị như sau : ZnCl ZnCl2 Zn(NO3)3 Zn2SO4 ZnOH Biết rằng trong số này chỉ có một công thức đúng . Hãy sửa lại những công thức sai . BT8 : Lập CTHH của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau a, Ca và nhóm (OH) b, Ba và nhóm (SO4) c, K và nhóm (NO3) d, Mg và nhóm (PO4)

File đính kèm:

  • docBai luyen tap 2.doc