Bài tập sự nở vì nhiệt

Câu 1. Moät thöôùc theùp ôû 200C coù ñoä daøi 1000mm, khi nhieät ñoä taêng leân 400C thì thöôùc theùp naøy daøi theâm bao nhieâu ? Bieát heä soá nôû daøi cuûa theùp laø 11.10-6K-1.

 A. 0,22mm. B. 4,2mm. C. 3,2mm. D. 2,4mm.

Câu 2. Moät daây taûi ñieän ôû 100C coù ñoä daøi 2700m. Veà muøa heø nhieät ñoä taêng leân 250C thì ñoä nôû daøi cuûa daây taûi ñieän laø bao nhieâu ? Bieát heä soá nôû daøi cuûa daây taûi ñieän laø 11.10-6K-1.

 A. 0,675mm. B. 0,765mm. C. 0,756mm. D. 0,576mm.

Câu 3. Moät thanh nhoâm vaø moät thanh theùp ôû 0oC coù cuøng ñoä daøi lo . Khi nung hai thanh tôùi 100oC thì ñoä daøi cuûa hai thanh cheânh nhau 0,5 mm. Tính ñoä daøi lo . Bieát heä soá nôû daøi cuûa nhoâm laø 24.10-6 K-1 vaø cuûa theùp laø 12.10-6 K-1 .

 A. lo  1500 mm B. lo  500 mm C. lo  417 mm D. lo  250 mm

Câu 4. Hai thanh kim loaïi, moät baèng Fe, moät baèng Zn coù chieàu daøi baèng nhau ôû OoC, coøn ôû 100oC thì chieàu daøi cheânh leäch nhau 1 mm. Bieát heä soá nôû daøi cuûa Fe laø 1,14.10-5 K-1 , cuûa Al laø 3,4.10-5 K-1. Chieàu daøi cuûa 2 thanh ôû OoC laø : A. 0,442 m B. 4,442 m C. 2,21 m D. 1,12 m

Câu 5.: khi nhiệt độ tăng thì khối lượng riêng của chất rắn sẽ :

A. Tăng . B. Giảm. C. Không đổi. D. Tùy vào từng chất.

Câu 6. Độ nở dài l của vật rắn (hình trụ đồng chất) được xác định theo công thức: .

Câu 7 Độ nở khối của vật rắn đồng chất được xác định theo công thức:.

Câu 8. Gọi lo là chiều dài của thanh rắn ở OoC, l là chiều dài ở toC, là hệ số nở dài. Biểu thức nào sau đây đúng ?

 A. l=lo( 1+.t) B. l=lo+ .t C. l=lo.t D.

 

docx3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 07/01/2017 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập sự nở vì nhiệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP SỰ NỞ VÌ NHIỆT Câu 1. Moät thöôùc theùp ôû 200C coù ñoä daøi 1000mm, khi nhieät ñoä taêng leân 400C thì thöôùc theùp naøy daøi theâm bao nhieâu ? Bieát heä soá nôû daøi cuûa theùp laø 11.10-6K-1. A. 0,22mm. B. 4,2mm. C. 3,2mm. D. 2,4mm. Câu 2. Moät daây taûi ñieän ôû 100C coù ñoä daøi 2700m. Veà muøa heø nhieät ñoä taêng leân 250C thì ñoä nôû daøi cuûa daây taûi ñieän laø bao nhieâu ? Bieát heä soá nôû daøi cuûa daây taûi ñieän laø 11.10-6K-1. A. 0,675mm. B. 0,765mm. C. 0,756mm. D. 0,576mm. Câu 3. Moät thanh nhoâm vaø moät thanh theùp ôû 0oC coù cuøng ñoä daøi lo . Khi nung hai thanh tôùi 100oC thì ñoä daøi cuûa hai thanh cheânh nhau 0,5 mm. Tính ñoä daøi lo . Bieát heä soá nôû daøi cuûa nhoâm laø 24.10-6 K-1 vaø cuûa theùp laø 12.10-6 K-1 . A. lo » 1500 mm B. lo » 500 mm C. lo » 417 mm D. lo » 250 mm Câu 4.. Hai thanh kim loaïi, moät baèng Fe, moät baèng Zn coù chieàu daøi baèng nhau ôû OoC, coøn ôû 100oC thì chieàu daøi cheânh leäch nhau 1 mm. Bieát heä soá nôû daøi cuûa Fe laø 1,14.10-5 K-1 , cuûa Al laø 3,4.10-5 K-1. Chieàu daøi cuûa 2 thanh ôû OoC laø : A. 0,442 m B. 4,442 m C. 2,21 m D. 1,12 m Câu 5.: khi nhiệt độ tăng thì khối lượng riêng của chất rắn sẽ : A. Tăng . B. Giảm. C. Không đổi. D. Tùy vào từng chất. Câu 6. Độ nở dài Dl của vật rắn (hình trụ đồng chất) được xác định theo công thức: ........................................... Câu 7 Độ nở khối của vật rắn đồng chất được xác định theo công thức:................................................................ Câu 8. Gọi lo là chiều dài của thanh rắn ở OoC, l là chiều dài ở toC, a là hệ số nở dài. Biểu thức nào sau đây đúng ? A. l=lo( 1+a.t) B. l=lo+ a.t C. l=loa.t D. Câu 9. Một thước thép ở 200C có độ dài 1m, hệ số nở dài của thép là a = 11.10-6 K-1. Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép này dài thêm là: A.2,4 mm. B. 3,2 mm. C. 4,2mm. D. 0,22 mm. Câu 10. Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài là 10m khi nhiệt độ ngoài trời là 100C. Khi nhiệt độ ngoài trời là 400C thì độ dài của thanh dầm cầu sẽ tăng bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của sắt là 12.10-6K. A. Tăng xấp xỉ 36 mm. B. Tăng xấp xỉ 1,3 mm. C. Tăng xấp xỉ 3,6 mm. D. Tăng xấp xỉ 4,8 mm. BÀI TẬP SỰ NỞ VÌ NHIỆT Câu 1. Moät thöôùc theùp ôû 200C coù ñoä daøi 1000mm, khi nhieät ñoä taêng leân 400C thì thöôùc theùp naøy daøi theâm bao nhieâu ? Bieát heä soá nôû daøi cuûa theùp laø 11.10-6K-1. A. 0,22mm. B. 4,2mm. C. 3,2mm. D. 2,4mm. Câu 2. Moät daây taûi ñieän ôû 100C coù ñoä daøi 2700m. Veà muøa heø nhieät ñoä taêng leân 250C thì ñoä nôû daøi cuûa daây taûi ñieän laø bao nhieâu ? Bieát heä soá nôû daøi cuûa daây taûi ñieän laø 11.10-6K-1. A. 0,675mm. B. 0,765mm. C. 0,756mm. D. 0,576mm. Câu 3. Moät thanh nhoâm vaø moät thanh theùp ôû 0oC coù cuøng ñoä daøi lo . Khi nung hai thanh tôùi 100oC thì ñoä daøi cuûa hai thanh cheânh nhau 0,5 mm. Tính ñoä daøi lo . Bieát heä soá nôû daøi cuûa nhoâm laø 24.10-6 K-1 vaø cuûa theùp laø 12.10-6 K-1 . A. lo » 1500 mm B. lo » 500 mm C. lo » 417 mm D. lo » 250 mm Câu 4.. Hai thanh kim loaïi, moät baèng Fe, moät baèng Zn coù chieàu daøi baèng nhau ôû OoC, coøn ôû 100oC thì chieàu daøi cheânh leäch nhau 1 mm. Bieát heä soá nôû daøi cuûa Fe laø 1,14.10-5 K-1 , cuûa Al laø 3,4.10-5 K-1. Chieàu daøi cuûa 2 thanh ôû OoC laø : A. 0,442 m B. 4,442 m C. 2,21 m D. 1,12 m Câu 5.: khi nhiệt độ tăng thì khối lượng riêng của chất rắn sẽ : A. Tăng . B. Giảm. C. Không đổi. D. Tùy vào từng chất. Câu 6. Độ nở dài Dl của vật rắn (hình trụ đồng chất) được xác định theo công thức: ........................................... Câu 7 Độ nở khối của vật rắn đồng chất được xác định theo công thức:................................................................ Câu 8. Gọi lo là chiều dài của thanh rắn ở OoC, l là chiều dài ở toC, a là hệ số nở dài. Biểu thức nào sau đây đúng ? A. l=lo( 1+a.t) B. l=lo+ a.t C. l=loa.t D. Câu 9. Một thước thép ở 200C có độ dài 1m, hệ số nở dài của thép là a = 11.10-6 K-1. Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép này dài thêm là: A.2,4 mm. B. 3,2 mm. C. 4,2mm. D. 0,22 mm. Câu 10. Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài là 10m khi nhiệt độ ngoài trời là 100C. Khi nhiệt độ ngoài trời là 400C thì độ dài của thanh dầm cầu sẽ tăng bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của sắt là 12.10-6K. A. Tăng xấp xỉ 36 mm. B. Tăng xấp xỉ 1,3 mm. C. Tăng xấp xỉ 3,6 mm. D. Tăng xấp xỉ 4,8 CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG Câu 1. Nguyên nhân của hiện tượng dính ướt và không dính ướt giữa chất lỏng và chất rắn là: A. Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng và chất rắn. B. Bề mặt tiếp xúc. C. Bề mặt khum lồi của chất lỏng. D. Bề mặt khum lõm của chất lỏng. Câu 2. Chiếc kim khâu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nằm ngang vì: A. Chiếc kim không bị dính ướt nước. B. Khối lượng riêng của chiếc kim nhỏ hơn khối lượng của nước. C. Trọng lượng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng nổi lực đẩy Ác si mét. D. Trọng lượng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang k0 thắng nổi lực căng bề mặt của nước tác dụng lên nó. Câu 3. Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt là vì A. Vải bạt dính ướt nước. B. Vải bạt không bị dinh ướt nước. C. Lực căng bề mặt của nước ngăn cản không cho nước lọt qua lỗ nhỏ của tấm bạt. D. Hiện tượng mao dẫn ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ trên tấm bạt. Câu 4. Chọn đáp án đúng. Mức chất lỏng trong ống mao dẫn so với bề mặt chất lỏng bên ngoài ống phụ thuộc vào A. đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng. B. đường kính trong của ống và tính chất của thành ống. C. tính chất của chất lỏng và của thành ống. D. đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng và của thành ống. Câu5. Lực căng mặt ngoài xác định theo hệ thức: ........................................................... Câu 6. Lực căng mặt ngoài tác dụng lên một vòng kim loại có chu vi 50 mm được nhúng vào nước xà phòng là bao nhiêu? Biết hệ số căng bề mặt s = 0,040 N/m. Câu 7. Cho nước vào một ống nhỏ giọt có đường kính miệng ống d = 0,4mm. hệ số căng bề mặt của nước là . Lấy g = 9,8m/s2. Tính khối lượng giọt nước khi rơi khỏi ống. Câu 8. Nhúng một khung hình vuông có chiều dài mỗi cạnh là 10cm vào rượu rồi kéo lên. Tính lực tối thiểu kéo khung lên, nếu biết khối lượng của khung là 5g. cho hệ số căng bề mặt của rượu là 24.10-3N/m và g = 9,8m/s2. Câu 9. Có 20cm3 nước đựng trong một ống nhỏ giọt có đường kính đầu mút là 0,8mm. Giả sử nước trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt một. hãy tính xem trong ống có bao nhiêu giọt, cho biết CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG Câu 1. Nguyên nhân của hiện tượng dính ướt và không dính ướt giữa chất lỏng và chất rắn là: A. Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng và chất rắn. B. Bề mặt tiếp xúc. C. Bề mặt khum lồi của chất lỏng. D. Bề mặt khum lõm của chất lỏng. Câu 2. Chiếc kim khâu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nằm ngang vì: A. Chiếc kim không bị dính ướt nước. B. Khối lượng riêng của chiếc kim nhỏ hơn khối lượng của nước. C. Trọng lượng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng nổi lực đẩy Ác si mét. D. Trọng lượng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang k0 thắng nổi lực căng bề mặt của nước tác dụng lên nó. Câu 3. Nước mưa không lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt là vì A. Vải bạt dính ướt nước. B. Vải bạt không bị dinh ướt nước. C. Lực căng bề mặt của nước ngăn cản không cho nước lọt qua lỗ nhỏ của tấm bạt. D. Hiện tượng mao dẫn ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ trên tấm bạt. Câu 4. Chọn đáp án đúng. Mức chất lỏng trong ống mao dẫn so với bề mặt chất lỏng bên ngoài ống phụ thuộc vào A. đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng. B. đường kính trong của ống và tính chất của thành ống. C. tính chất của chất lỏng và của thành ống. D. đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng và của thành ống. Câu5. Lực căng mặt ngoài xác định theo hệ thức: ........................................................... Câu 6. Lực căng mặt ngoài tác dụng lên một vòng kim loại có chu vi 50 mm được nhúng vào nước xà phòng là bao nhiêu? Biết hệ số căng bề mặt s = 0,040 N/m. Câu 7. Cho nước vào một ống nhỏ giọt có đường kính miệng ống d = 0,4mm. hệ số căng bề mặt của nước là . Lấy g = 9,8m/s2. Tính khối lượng giọt nước khi rơi khỏi ống. Câu 8. Nhúng một khung hình vuông có chiều dài mỗi cạnh là 10cm vào rượu rồi kéo lên. Tính lực tối thiểu kéo khung lên, nếu biết khối lượng của khung là 5g. cho hệ số căng bề mặt của rượu là 24.10-3N/m và g = 9,8m/s2. Câu 9. Có 20cm3 nước đựng trong một ống nhỏ giọt có đường kính đầu mút là 0,8mm. Giả sử nước trong ống chảy ra ngoài thành từng giọt một. hãy tính xem trong ống có bao nhiêu giọt, cho biết

File đính kèm:

  • docxBAI TAP SU NO VI NHIET HAY(1).docx
Giáo án liên quan