Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 - Tuần 32 đếnb tuần 37

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt; Nói rõ được phương, chiều và độ lớn của lực căng bề mặt. Nêu được ý nghĩa và đơn vị đo của hệ số căng bề mặt.

 - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt; mô tả được sự tạo thành mặt khum của bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó trong trường hợp dính ướt và không dính ướt.

 - Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn.

2. Kỹ năng : - Vận dụng được công thức tính lực căng bề mặt để giải các bài tập.

 - Vận dụng được công thức tính độ chênh của mức chất lỏng bên trong ống mao dẫn so với bề mặt chất lỏng bên ngoài ống để giải các bài tập đã cho trong bài.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên : Bộ dụng cụ thi nghiệm chứng minh các hiện tượng bề mặt của chất lỏng, hiện tượng căng bề mặt, hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt, hiện tượng mao dẫn.

Học sinh : - Ôn lại nội dung về lực tương tác phân tử và các trạng thái cấu tạo chất.

 

doc9 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 - Tuần 32 đếnb tuần 37, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn .........32...33... Ngaøy soaïn:.................. Tieát ................ Tieát 64 - 65: CAÙC HIEÄN TÖÔÏNG BEÀ MAËT CUÛA CHAÁT LOÛNG I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : - Moâ taû ñöôïc thí nghieäm veà hieän töôïng caêng beà maët; Noùi roõ ñöôïc phöông, chieàu vaø ñoä lôùn cuûa löïc caêng beà maët. Neâu ñöôïc yù nghóa vaø ñôn vò ño cuûa heä soá caêng beà maët. - Moâ taû ñöôïc thí nghieäm veà hieän töôïng dính öôùt vaø hieän töôïng khoâng dính öôùt; moâ taû ñöôïc söï taïo thaønh maët khum cuûa beà maët chaát loûng ôû saùt thaønh bình chöùa noù trong tröôøng hôïp dính öôùt vaø khoâng dính öôùt. - Moâ taû ñöôïc thí nghieäm veà hieän töôïng mao daãn. 2. Kyõ naêng : - Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc tính löïc caêng beà maët ñeå giaûi caùc baøi taäp. - Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc tính ñoä cheânh cuûa möùc chaát loûng beân trong oáng mao daãn so vôùi beà maët chaát loûng beân ngoaøi oáng ñeå giaûi caùc baøi taäp ñaõ cho trong baøi. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân : Boä duïng cuï thi nghieäm chöùng minh caùc hieän töôïng beà maët cuûa chaát loûng, hieän töôïng caêng beà maët, hieän töôïng dính öôùt vaø hieän töôïng khoâng dính öôùt, hieän töôïng mao daãn. Hoïc sinh : - OÂn laïi noäi dung veà löïc töông taùc phaân töû vaø caùc traïng thaùi caáu taïo chaát. - Maùy tính boû tuùi. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Tieát 1 Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Cho hai hoïc sinh leân baûng giaûi hai baøi taäp 7 vaø 8 trang 197. Hoaït ñoäng 2 (25 phuùt) : Tìm hieåu hieän töôïng caêng beà maët cuûa chaát loûng. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Tieán haønh thí nghieäm hình 37.2. Cho hoïc sinh thaûo luaän. Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi C1. Neâu vaø phaân tích veà löïc caêng maët ngoaøi chaát loûng : Phöông, chieàu vaø coâng thöùc tính ñoä lôùn. Giôùi thieäu veà heä soá caêng maët ngoaøi. Yeâu caàu hoïc sinh tìm moät soá ví duï coù öùng duïng löïc caêng maët ngoaøi. Nhaän xeùt vaø neâu theâm caùc öùng duïng maø hoïc sinh chöa tìm ñöôïc. Quan saùt thí nghieäm. Thaûo luaän ñeå giaûi thích hieän töôïng. Traû lôøi C1. Ghi nhaän veà löïc caêng maët ngoaøi. Ghi nhaän heä soá caêng maët ngoaøi. Tìm caùc ví duï öùng duïng löïc caêng maët ngaøi trong thöïc teá. Ghi nhaän caùc öùng duïng cuûa löïc caêng maët ngoaøi. I. Hieän töôïng caêng beà maët cuûa chaát loûng. 1. Thí nghieäm. 2. Löïc caêng beà maët. f = sl. Vôùi s laø heä soá caêng maët ngoaøi, coù ñôn vò laø N/m. Heä soá s phuï thuoäc vaøo baûn chaát vaø nhieät ñoä cuûa chaát loûng : s giaûm khi nhieät ñoä taêng. 3. ÖÙng duïng. Nhôø coù löïc caêng maët ngoaøi neân nöôùc möa khoâng theå loït qua caùc loå nhoû giöõa caùc sôïi vaûi caêng treân oâ duø hoaëc treân caùc mui baït oâtoâ. Hoaø tan xaø phoøng vaøo nöôùc seõ laøm giaûm ñaùng keå löïc caêng maët ngoaøi cuûa nöôùc, neân nöôùc xaø phoøng deã thaám vaøo caùc sôïi vaûi khi giaët ñeå laøm saïch caùc sôïi vaûi, Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Vaän duïng ñeå xaùc ñònh löïc caêng maët ngoaøi vaø heä soá caêng maët ngoaøi. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Cho hoïc sinh tìm löïc caêng maët ngoaøi taùc duïng leân voøng daây. Giaûi thích lí do phaûi nhaân ñoâi löïc caêng. Höôùng daãn hoïc sinh xaùc ñònh caùc löïc taùc duïng leân voøng nhoâm khi baét ñaàu naâng ñöôïc voøng nhoâm leân. Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi C2. Xaùc ñònh löïc caêng taùc duïng leân voøng daây. Ghi nhaän löïc caêng taùc duïng leân voøng daây. Xaùc ñònh caùc löïc taùc duïng leân voøng nhoâm. Suy ra löïc caêng maët ngoaøi. Traû lôøi C2. Löïc caêng maët ngoaøi taùc duïng leân voøng chæ trong thí nghieäm 37.2 : Fc = s.2pd Vôùi d laø ñöôøng kính cuûa voøng daây, pd laø chu vi cuûa voøng daây. Vì maøng xaø phoøng coù hai maët treân vaø döôùi phaûi nhaân ñoâi. Xaùc ñònh heä soá caêng maët ngoaøi baèng thí nghieäm : Soá chæ cuûa löïc keá khi baét ñaàu naâng ñöôïc voøng nhoâm leân : F = Fc + P => Fc = F – P. Maø Fc = sp(D + d) => s = Tieát 2 Hoaït ñoäng 1 (20 phuùt) : Tìm hieåu hieän töôïng dính öôùt vaø khoâng dính öôùt. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Tieán haønh thí nghieäm hình 37.4, yeâu caàu hoïc sinh quan saùt. Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi C3. Cho hoïc sinh quan saùt maët chaát loûng ôû gaàn thaønh bình. Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích. Giôùi thieäu phöông phaùp “tuyeån noãi” Nhaän xeùt gioït nöôùc trong caùc thí nghieäm. Traû lôøi C3. Quan saùt vaø nhaän xeùt. Giaûi thích beà maët cuûa chaát loûng ôû saùt bình chöùa trong töøng tröôøng hôïp. Ghi nhaän phöông phaùp laøm giaøu quaëng. II. Hieän töôïng dính öôùt vaø khoâng dính öôùt. 1. Thí nghieäm. 2. ÖÙng duïng. Hieän töôïng maët vaät raén bò dính öôùt chaát loûng ñöôïc öùng duïng ñeå laøm giaøu quaëng theo phöông phaùp “tuyeån noåi”. Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Tìm hieåu hieän töôïng mao daãn. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Höôùng daãn hoïc sinh laøm thí nghieäm. Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt caùc keát quaû thí nghieäm. Nhaän xeùt vaø toång hôïp caùc keát quaû thí nghieäm. Keát luaän veà hieän töôïng. Cho hoïc sinh tìm caùc öùng duïng. Nhaän xeùt caùc caâu traû lôøi cuûa hoïc sinh. Tieán haønh laøm thí nghieäm theo töøng nhoùm. Neâu caùc keát quaû. Ghi nhaän ñaày ñuû caùc keát quaû. Ghi nhaän hieän töôïng mao daãn. Tìm caùc öùng duïng. Ghi nhaän caùc öùng duïng. III. Hieän töôïng mao daãn. 1. Thí nghieäm. 2. ÖÙng duïng. Caùc oáng mao daãn trong boä reå vaø thaân caây daãn nöôùc hoaø tan khoaùng chaát leân nuoâi caây. Daàu hoaû coù theå ngaám theo caùc sôïi nhoû trong baác ñeøn ñeán ngoïn baác ñeå chaùy. Hoaït ñoäng 3 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Yeâu caàu hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc trong baøi. Y/c h/s veà nhaø traû lôøi caùc caâu hoûi vaø caùc bt trang 202, 203. Toùm taét nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong baøi. Ghi caùc caâu hoûi vaø baøi taäp veà nhaø. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY KYÙ DUYEÄT Tuaàn .....33....34...... Ngaøy soaïn:.................. Tieát ................ Tieát 66 - 67 : SÖÏ CHUYEÅN THEÅ CUÛA CAÙC CHAÁT I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : - Ñònh nghóa vaø neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm cuûa söï noùng chaûy vaø söï ñoâng ñaëc. Vieát ñöôïc coâng thöùc nhieät noùng chaûy cuûa vaät raén ñeå giaûi caùc baøi taäp ñaõ chot rong baøi. - Neâu ñöôïc ñònh nghóa cuûa söï bay hôi vaø söï ngöng tuï. - Phaân bieät ñöôïc hôi khoâ vaø hôi baõo hoøa. - Ñònh nghóa vaø neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa söï soâi. 2. Kyõ naêng : - Aùp duïng ñöôïc coâng thöùc tính nhieät noùng chaûy cuûa vaät raén ñeå giaûi caùc baøi taäp ñaõ cho trong baøi. - Giaûi thích ñöôïc nguyeân nhaân cuûa traïng thaùi hôi baõo hoøa döïa treân quaù trình caân baèng ñoäng giöõa bay hôi vaø ngöng tuï. - Giaûi thích ñöôïc nguyeân nhaân cuûa caùc quaù trình naøy döïc treân chuyeån ñoäng cuûa caùc phaân töû. - AÙp duïng ñöôïc coâng thöùc tính nhieät hoùa hôi cuûa chaát loûng ñeå giaûi caùc baøi taäp ñaõ cho trong baøi. - Neâu ñöôïc nhöõng öùng duïng lieân quan ñeán caùc qua trình noùng chaûy- ñoâng ñaëc, bay hôi- ngöng tuï vaø quaù trình soâi trong ñôøi soáng. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân : - Boä thí nghieäm xaùc ñònh nhieät ñoä noùng chaûy vaø ñoâng ñaëc cuûa thieác (duøng nhieät keá caëp nhieät), hoaëc cuûa baêng phieán hay cuûa nöôùc ñaù (duøng nhieät keá daàu). - Boä thí nghieäm chöùng minh söï bay hôi vaø ngöng tuï. - Boä thí nghieäm xaùc ñònh nhieät ñoä cuûa hôi nöôùc soâi. Hoïc sinh : OÂn laïi caùc baøi “Söï noùng vaø ñoâng ñaëc”, “ Söï bay hôi vaø ngöng tuï”, “Söï soâi” trong SGK Vaät lí 6. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Tieát 1 Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu hieän töôïng dính öôùt vaø hieän töôïng khoâng dính öôùt. Hoaït ñoäng 2 (25 phuùt) : Tìm hieåu söï noùng chaûy. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Cho hoïc sinh nhaéc laïi khaùi nieäm noùng chaûy ñaõ hoïc ôû THCS. Moâ taû thí nghieäm nung noùng chaûy thieác. Cho hs ñoïc sgk vaø ruùt ra caùc ñaëc ñieåm cuûa söï noùng chaûy. Laáy ví duï töông öùng vôùi moãi ñaëc ñieåm. Giôùi thieäu nhieät noùng chaûy. Cho hoïc sinh neâu caùc yeáu toá coù theå aûnh höôûng ñeán nhieät noùng chaûy. Giôùi thieäu nhieät noùng chaûy rieâng. Cho hoïc sinh neâu öùng duïng cuûa söï noùng chaûy. Nhaéc laïi khaùi nieäm noùng chaûy. Nghe, quan saùt ñoà thò 38.1 vaø traû lôøi C1. Neâu caùc ñaëc ñieåm cuûa söï noùng chaûy. Ghi nhaän khaùi nieäm. Neâu caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñoä lôùn nhieät noùng chaûy. Ghi nhaän khaùi nieäm. Neâu caùc öùng duïng cuûa söï noùng chaûy. I. Söï noùng chaûy. Quaù trình chuyeån töø theå raén sang theå loûng goïi laø söï noùng chaûy. 1. Thí nghieäm. 2. Nhieät noùng chaûy. Nhieät löôïng Q caàn cung caáp cho chaát raén trong quaù trình noùng chaûy goïi laø nhieät noùng chaûy : Q = lm. Vôùi l laø nhieät noùng chaûy rieâng phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa chaát raén noùng chaûy, coù ñôn vò laø J/kg. 3. ÖÙng duïng. Nung chaûy kim loaïi ñeå ñuùc caùc chi tieát maùy, ñuùc töôïng, chuoâng, luyeän gang theùp. Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Tìm hieåu veà söï bay hôi vaø söï ngöng tuï. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Neâu caâu hoûi giuùp hoïc sinh oân taäp. Cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñeå giaûi thích söï bay hôi vaø söï ngöng tuï. Cho hoïc sinh traû lôøi C2. C3. Neâu vaø phaân tích caùc ñaëc ñieåm cuûa söï bay hôi vaø söï ngöng tuï. Nhôù laïi khaùi nieäm veà söï bay hôi vaø söï ngöng tuï. Giaûi thích söï bay hôi vaø söï ngöng tuï. Traû lôøi C2. C3. Ghi nhaän caùc ñaëc ñieåm. II. Söï bay hôi. 1. Thí nghieäm. Tieát 2 Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu vaø giaûi thích söï bay hôi vaø söï ngöng tuï. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu veà hôi khoâ vaø hôi baûo hoaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Laøm thí nghieäm 38.4. Cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñeå giaûi thích hieän töôïng. Cho hoïc sinh nhaän xeùt veà löôïng hôi trong 2 tröôøng hôïp. Neâu ñaëc ñieåm cuûa aùp suaát hôi baûo hoaø. Yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi C4. Cho hoïc sinh neâu caùc öùng duïng cuûa söï bay hôi. Nhaän xeùt caùc caâu traû lôøi cuûa hoïc sinh. Quan saùt thí nghieäm. Giaûi thích hieän töôïng. Nhaän xeùt veà löôïng hôi trong 2 tröôøng hôïp. Ghi nhaän caùc ñaëc ñieåm cuûa aùp suaát hôi baûo hoaø. Traû lôøi C4. Neáu caùc öùng duïng cuûa söï bay hôi. 2. Hôi khoâ vaø hôi baûo hoaø. Xeùt khoâng gian treân maët thoaùng beân trong bình chaát loûng ñaäy kín : 3. ÖÙng duïng. Söï bay hôi nöôùc töø bieån, soâng, hoà, taïo thaønh maây, söông muø, möa, laøm cho khí haäu ñieàu hoaø vaø caây coái phaùt trieån. Söï bay hôi cuûa nöôùc bieån ñöôïc söû duïng trong ngaønh saûn xuaát muoái. Söï bay hôi cuûa amoâniac, freâoân, ñöôïc söû duïng trong kæ thuaät laøm laïnh. Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Tìm hieåu söï soâi. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Neâu caâu hoûi ñeå hoïc sinh oân taäp. Cho hoïc sinh phaân bieät söï soâi vaø söï bay hôi. Neâu caùc ñaëc ñieåm cuûa söï soâi. Neâu vaø phaân tích khaùi nieäm vaø coâng thöùc tính nhieät hoaù hôi. Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán nhieät hoaù hôi. Nhôù laïi khaùi nieäm söï soâi. Neâu söï khaùc nhau cuûa söï soâi vaø söï bay hôi. Ghi nhaän caùc ñaëc ñieåm cuûa söï soâi. Ghi nhaän khaùi nieäm vaø coâng thöùc tính nhieät hoaù hôi. Nhaän xeùt caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán nhieät hoaù hôi. III. Söï soâi. Söï chuyeån töø theå loûng sang theå khí xaûy ra ôû caû beân trong vaø treân beà maët chaát loûng goïi laø söï soâi. 1. Thí nghieäm. 2. Nhieät hoaù hôi. Nhieät löôïng Q caàn cung caáp cho khoái chaát loûng trong khi soâi goïi laø nhieät hoaù hôi cuûa khoái chaát loûng ôû nhieät ñoä soâi : Q = Lm. Vôùi L laø nhieät hoaù hôi rieâng phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa chaát loûng bay hôi, coù ñôn vò laø J/kg. Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Yeâu caàu hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø traû lôøi caùc caâu hoûi vaø caùc baøi taäp trang 209 vaø 210. Toùm taét nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong baøi. Ghi caùc caâu hoûi vaø baøi taäp veà nhaø. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY KYÙ DUYEÄT Tuaàn ........34....... Ngaøy soaïn:.................. Tieát ................ Tieát 68 : ÑOÄ AÅM CUÛA KHOÂNG KHÍ I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : - Ñònh nghóa ñöôïc ñoä aåm tuyeät ñoái vaø ñoä aåm cöïc ñaïi. - Ñònh nghóa ñöôïc ñoä aåm tæ ñoái. - Phaân bieät ñöôïc söï khaùc nhau giuõa caùc ñoä aåm noùi treân vaø neâu ñöôïc yù nghóa cuûa chuùng. 2. Kyõ naêng : - Quan saùt caùc hieän töôïng töï nhieân veà ñoä aåm. - So saùnh caùc khaùi nieäm. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân : Caùc loïai aåm keá : AÅm keá toùc, aåm keá khoâ öôùt, aåm keá ñieåm söông. Hoïc sinh : OÂn laïi traïng thaùi hôi khoâ vôùi traïng thaùi hôi baõo hoøa. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu caùc ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa söï bay hôi vaø söï soâi. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu ñoä aåm tuyeät ñoái vaø ñoä aåm cöïc ñaïi. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Giôùi thieäu khaùi nieäm, kí hieäu vaø ñôn vò cuûa ñoä aåm tuyeät ñoái. Giôùi thieäu khaùi nieäm, kí hieäu vaø ñôn vò cuûa ñoä aåm cöïc ñaïi. Cho hoïc sinh traû lôøi C1. Ghi nhaän khaùi nieäm. Ghi nhaän khaùi nieäm. Traû lôøi C1. I. Ñoä aåm tuyeät ñoái vaø ñoä aåm cöïc ñaïi. 1. Ñoä aåm tuyeät ñoái. Ñoä aåm tuyeät ñoái a cuûa khoâng khí laø ñaïi löôïng ñöôïc ño baèng khoái löôïng hôi nöôùc tính ra gam chöùa trong 1m3 khoâng khí. Ñôn vò cuûa ñoä aåm tuyeät ñoái laø g/m3. 2. Ñoä aåm cöïc ñaïi. Ñoä aåm cöïc ñaïi A laø ñoä aåm tuyeät ñoái cuûa khoâng khí chöùa hôi nöôùc baûo hoaø. Giaù trò cuûa ñoä aåm cöïc ñaïi A taêng theo nhieät ñoä. Ñôn vò cuûa ñoä aåm cöïc ñaïi laø g/m3. Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Tìm hieåu ñoä aåm tæ ñoái. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Giôùi thieäu khaùi nieäm, kí hieäu vaø ñôn vò cuûa ñoä aåm tæ ñoái. Cho hoïc sinh traû ôøi C2. Giôùi thieäu caùc loaïi aåm keá. Cho hoïc sinh phaàn em coù bieát veà caùc loaïi aåm keá. Ghi nhaän khaùi nieäm. Traû lôøi C2. Ghi nhaän caùch ño ñoä aåm. Ñoïc phaàn caùc loaïi aåm keá. II. Ñoä aåm tæ ñoái. Ñoä aåm tæ ñoái f cuûa khoâng khí laø ñaïi löôïng ño baèng tæ soá phaàn traêm giöõa ñoä aåm tuyeät ñoái a vaø ñoä aåm cöïc ñaïi A cuûa khoâng khí ôû cuøng nhieät ñoä : f = .100% hoaëc tính gaàn ñuùng baèng tæ soá phaàn traêm giöõa aùp suaát rieâng phaàn p cuûa hôi nöôùc vaø aùp suaát pbh cuûa hôi nöôùc baûo hoaø trong khoâng khí ôû cuøng moät nhieät ñoä. f = .100% Khoâng khí caøng aåm thì ñoä aåm tæ ñoái cuûa noù caøng cao. Coù theå ño ñoä aåm cuûa khoâng khí baèng caùc aåm keá : Aåm keá toùc, aåm keá khoâ – öôùt, aåm keá ñieåm söông. Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) : Tìm hieåu aûnh höôûng cuûa ñoä aåm khoâng khí vaø caùch choáng aåm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Cho hoïc sinh neáu caùc aûnh höôûng cuûa ñoä aåm khoâng khí. Nhaän xeùt caùc caâu traû lôøi vaø heä thoáng ñaày ñuû caùc aûnh höôûng cuûa ñoä aåm khoâng khí. Cho hoïc sinh neáu caùc bieän phaùp choáng aåm. Neâu caùc aûnh höôûng cuûa ñoä aåm khoâng khí. Ghi nhaän caùc aûnh höôûng cuûa ñoä aåm khoâng khí. Neâu caùc bieän phaùp choáng aåm. III. AÛnh höôûng cuûa ñoä aåm khoâng khí. Ñoä aåm tæ ñoái cuûa khoâng khí caøng nhoû, söï bay hôi qua lôùp da caøng nhanh, thaân ngöôøi caøng deã bò laïnh. Ñoä aåm tæ ñoái cao hôn 80% taïo ñieàu kieän cho caây coái phaùt trieån, nhöng laïi laïi deã laøm aåm moác, hö hoûng caùc maùy moùc, duïng cuï, Ñeå choáng aåm, ngöôøi ta phaûi thöïc hieän nhieàu bieän phaùp nhö duøng chaát huùt aåm, saáy noùng, thoâng gioù, Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Yeâu caàu hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø traû lôøi caùc caâu hoûi vaø caùc baøi taäp trang 213 vaø 214. Toùm taét nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong baøi. Ghi caùc caâu hoûi vaø baøi taäp veà nhaø. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY KYÙ DUYEÄT Tuaàn ........35....... Ngaøy soaïn:.................. Tieát ................ Tieát 69 : BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Naém vöõng söï chuyeån theå cuûa caùc chaát, nhieät noùng chaûy, nhieät hoaù hôi. - Naém vöõng caùc khaùi nieäm lieân quan ñeán ñoä aåm khoâng khí. 2. Kyõ naêng: - Traû lôøi ñöôùc caùc caâu hoûi lieân quan ñeán söï chuyeå theå cuûa caùc chaát vaø ñoä aåm khoâng khí. - Giaûi ñöôïc caùc baøi taäp veà nhieät noùng chaûy, nhieät hoaù hôi, ñoä aåm khoâng khí. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân : - Xem laïi caùc caâu hoûi vaø caùc baøi taäp trong saùch gk vaø trong saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm moät vaøi caâu hoûi vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh : - Traû lôøi caùc caâu hoûi vaø giaûi caùc baøi taäp maø thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò caùc caâu hoûi caàn hoûi thaày coâ veà nhöõng phaàn chöa roû. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø heä thoáng hoaù laïi nhöõng kieán thöùcñaõ hoïc. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs traû lôøi taïi sao choïn D. Yeâu caàu hs traû lôøi taïi sao choïn B. Yeâu caàu hs traû lôøi taïi sao choïn C. Yeâu caàu hs traû lôøi taïi sao choïn D. Yeâu caàu hs traû lôøi taïi sao choïn C. Yeâu caàu hs traû lôøi taïi sao choïn A. Yeâu caàu hs traû lôøi taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Giaûi thích löïa choïn. Giaûi thích löïa choïn. Giaûi thích löïa choïn. Giaûi thích löïa choïn. Giaûi thích löïa choïn. Yeâu caàu hs traû lôøi taïi sao choïn A. Caâu 7 trang 210 : D Caâu 8 trang 210 : B Caâu 9 trang 210 : C Caâu 10 trang 210 : D Caâu 4 trang 213 : C Caâu 5 trang 214 : A Caâu 6 trang 214 :C Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hoïc sinh tính nhieät löôïng caàn cung caáp ñeå hoaù loûng nöôùc ñaù thaønh nöôùc. Yeâu caàu hoïc sinh tính nhieät löôïng caàn cung caáp ñeå taêng nhieät ñoä cuûa nöôùc. Cho hoïc sinh tính nhieät löôïng toång coäng. Vieát coâng thöùc vaø tính nhieät noùng chaûy. Vieát coâng thöùc vaø tính nhieät löôïng nöôùc nhaän ñeå taêng nhieät ñoä. Tính nhieät löôïng toång coäng. Baøi 14 trang 210 Nhieät löôïng caàn cung caáp ñeå hoaù loûng hoaøn toaøn nöôùc ñaù : Q1 = lm = 3,4.105.4 = 13,6.105 (J) Nhieät löôïng caàn cung caáp ñeå chuyeån nöôùc töø 0oC leân 20oC : Q2 = cmDt = 4180.4.20 = 334400 (J) Nhieät löôïng toång coäng : Q = Q1 + Q2 = 13,6.105 + 3,344.105 = 16,944.105 (J) IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY KYÙ DUYEÄT Tuaàn ....35..36......... Ngaøy soaïn:.................. Tieát ................ 70 - 71 : Thöïc haønh : ÑO HEÄ SOÁ CAÊNG BEÀ MAËT CUÛA CHAÁT LOÛNG I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Caùch ño ñöôïc löïc caêng beà maët cuûa nöôùc taùc duïng leân moät chieác voøng kim loïai nhuùng chaïm vaøo maët nöôùc, töø ñoù xaùc ñònh heä soá caêng beà maët cuûa nöôùc ôû nhieät ñoä phoøng. 2. Kyõ naêng - Bieát caùch söû duïng thöôùc ñeå ño ñoä daøi chu vi voøng troøn. - Bieát caùch duøng löïc keá nhaïy (thang ño 0,1 N), thao taùc kheùo leùo ñeå ño ñöôïc chính xaùc giaù trò löïc caêng taùc duïng vaøo voøng . - Tính heä soá caêng beà maët vaø xaùc ñònh sai soâ cuûa pheùp ño. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân : Cho moãi nhoùm HS : - Löïc keá 0,1 N coù ñoä chính xaùc 0,001N. - Voøng kim loaïi ( hoaëc voøng nhöïa) coù daây treo. - Coác nhöïa ñöïng chaát loûng ( nöôùc saïch). - Giaù treo coù cô caáu naâng haï coác ñöïng chaát loûng. - Thöôùc caëp 0-150/0,05mm. - Giaáy lau ( meàm). - Keû saün baûng ghi soá lieäu theo maãu trong baøi 40 SGK Vaät lí 10. Hoïc sinh : Baùo caùo thí nghieäm, maùy tính caù nhaân. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 ( phuùt) : Hoaøn chænh cô sôû lí thuyeát cuûa pheùp ño. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung -Moâ taû thí nghieäm hình 40.2. -HD: Xaùc ñònh caùc löïc taùc duïng leân chieác voøng. -HD: Ñöôøng giôùi haïn maët thoaùng laø chu vi trong vaø ngoaøi cuûa voøng. -Xaùc ñònh ñoä lôùn löïc caêng beà maët töø soá chæ cuûa löïc keá vaø troïng löôïng cuûa voøng nhaãn. -Vieát bieåu thöùc tính heä soá caêng maët ngoaøi cuûa chaát loûng. Hoaït ñoäng 2 ( phuùt) : Hoaøn chænh phöông aùn thí nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung -HD: Phöông aùn töø bieåu thöùc tính heä soá caêng maët ngoaøi vöøa thieát laäp. -Nhaän xeùt vaø hoaøn chænh phöông aùn. -Thaûo luaän ruùt ra caùc ñaïi löôïng caàn xaùc ñònh. -Xaây döïng phöông aùn xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng. Hoaït ñoäng 3 ( phuùt) : Tìm hieåu caùc duïng cuï ño. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung -Giôùi thieäu caùch söû duïng thöôùc keïp -Quan saùt vaø tìm hieåu hoaït ñoäng cuûa caùc duïng cuï coù saün. Hoaït ñoäng 4 ( phuùt) : Tieán haønh thí nghieäm Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung -Höôùng daãn caùc nhoùm -Theo doõi HS laøm thí nghieäm -Tieán haønh thí nghieäm theo nhoùm. -Ghi keát quaû vaø baûng 40.1 vaø 40.2 Hoaït ñoäng 5 ( phuùt) : Xöû lí soá lieäu. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung -HD: Nhaéc laïi caùch tính sai soá cuûa pheùp ño tröïc tieáp vaø giaùn tieáp. -Nhaän xeùt keát quaû. -Hoaøn thaønh baûng 40.1 vaø 40.2 -Tính sai soá cuûa caùc pheùp ño tröïc tieáp löïc caêng vaø ñöôøng kính. -Tính sai soá vaø vieát keát quaû ño heä soá caêng maët ngoaøi. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :

File đính kèm:

  • docgiao an tuan 32 37.doc