Giáo án môn Đại số 8 (chuẩn) - Tiết 40: Trả bài kiểm tra học kì I

Bài dạy: TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I.

I. Trắc nghiệm khách quan:

A.Khoanh tròn câu trả lời đúng:( mỗi câu 0,5 điểm)

1/ a 2/ c 3/ c 4/ d

B. Điền Đ vào câu em cho là đúng , S vào câu em cho là sai.(mỗi câu 0,25 đ)

 

doc1 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số 8 (chuẩn) - Tiết 40: Trả bài kiểm tra học kì I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn:17 Ngaøy soaïn: Tieát:40 NgaøyTB: Baøi daïy: TRAÛ BAØI KIEÅM TRA HOÏC KÌ I. I. Traéc nghieäm khaùch quan: A.Khoanh troøn caâu traû lôøi ñuùng:( moãi caâu 0,5 ñieåm) 1/ a 2/ c 3/ c 4/ d B. Ñieàn Ñ vaøo caâu em cho laø ñuùng , S vaøo caâu em cho laø sai.(moãi caâu 0,25 ñ) 1 2 3 4 5 6 7 8 Ñ Ñ Ñ Ñ S S Ñ Ñ II.TÖÏ LUAÄN: 1/ (12xy2 + 36xy3 - 18y2) :6y2 = 2x + 6xy –3 (1 ñ) 2/ a. = (1 ñ) b. x2 + 4x = x (x+4) 2x + 8 = 2 (x+4) MTC = 2x(x+4) (1 ñ) 3/ y2(x-1) + 7xy3 - 7y3 =y2(x-1) + 7y3(x – 1)=(x-1)(y2+7y3) =(x-1)y2(1+7y)=y2(x-1)(1+7y)(1 ñ) 4/ Veõ hình ( 0,25 ñ) E FGH laø hình thoi(0,75ñ) 5/ Veõ hình ( 0,25 ñ) BC=25cm (0,25 ñ) AM=(0,5 ñ)

File đính kèm:

  • docTiet-40r.doc