Giáo án Ngữ văn 12 - Bài đọc thêm: Tự do

I. MỤCTIU Gip học sinh (Pơn -luy-a)

1. Về kiến thức

Gip học sinh phn tích được hình thức nghệ thuật đặc sắc, độc

đo thể hiện kht vọng tự do của tc giả đồng thời cũng l của

nhn dn Php qua bi thơ.

Nhận thức được sức mạnh v gi trị của bi thơ.

2. Về kĩ năng:

Nắm được nghệ thuật độc đo, lin quan đến chủ nghĩa siu thực.

3. Về thi độ:

Gio dục tình yu tự do kh¸t khao hµnh ®ng ®Ĩ giµnh ly t do.

II. CHUẨN BỊ

1.Chuẩn bị của gio vin

- Đồ dng dạy học : Ti liệu tham khảo: Sch gio vin, Thiết kế

bi giảng Ngữ văn 12, Ơn tập Ngữ văn 12. Soạn gio n

- Phương n tổ chức lớp học : Đọc diễn cảm, gợi mở, thảo luận, bình giảng

2. Chuẩn bị của học sinh : Đọc sch gio khoa, soạn bi theo hướng dẫn sch gio khoa

 

doc5 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 3153 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Bài đọc thêm: Tự do, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:27-8-2008 Đọc thêm : Tiết : I. MỤCTIÊU Giúp học sinh (Pôn Ê-luy-a) 1. Về kiến thức Giúp học sinh phân tích được hình thức nghệ thuật đặc sắc, độc đáo thể hiện khát vọng tự do của tác giả đồng thời cũng là của nhân dân Pháp qua bài thơ. Nhận thức được sức mạnh và giá trị của bài thơ. 2. Về kĩ năng: Nắm được nghệ thuật độc đáo, liên quan đến chủ nghĩa siêu thực. 3. Về thái độ: Giáo dục tình yêu tự do kh¸t khao hµnh ®éng ®Ĩ giµnh lÊy tù do. II. CHUẨN BỊ 1.Chuẩn bị của giáo viên - Đồ dùng dạy học : Tài liệu tham khảo: Sách giáo viên, Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12, Ôn tập Ngữ văn 12. Soạn giáo án - Phương án tổ chức lớp học : Đọc diễn cảm, gợi mở, thảo luận, bình giảng 2. Chuẩn bị của học sinh : Đọc sách giáo khoa, soạn bài theo hướng dẫn sách giáo khoa III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tình hình lớp : (1phút) Kiểm tra nề nếp, sĩ số, tác phong học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút) C©u hái: Tóm tắt đoạn trích “Con người không thể bị đánh bại” (Trích ông già và biển cả – Hê-ming-uê). Phương pháp sáng tác “tảng băng trôi” thể hiện như thế nào trong đoạn trích? 3. Giảng bài mới: - Vào bài : (2 phút) Chúng ta đã được biết đến nền văn học Pháp với các tên tuổi vĩ đại như Ban-dắc, Huy-gô. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một tác giả nổi tiếng của nền văn học nầy. Đó là P. Ê-luy-a với tác phẩm “Tự do”. Một tác phẩm làm rung cảm mãnh liệt hàng triệu trái tim vì tính nhân văn sâu sắc của nó. - Tiến trình bài dạy: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG KIẾN THỨC 7’ 20’ 5’ 5’ Hoạt động 1 -Dựa vào SKG, em hãy trình bày một vài nét về tác giả P«n- £luya ? -Giáo viên bổ sung những nét cơ bản về chủ nghĩa siêu thực. -Khuynh hướng nghệ thuật xuất hiện ở Pháp năm 1922. -Hướng tới nghệ thuật cao siêu chỉ trực giác mới nắm bắt được. - Khai thác mối quan hệgiữa thực và mộng, vô thức và ý thức. -Hình thức tác phẩm xáo trộn không tuân theo lô-gíc thông thường. Hoạt động 2 Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc tác phẩm cho cả lớp nghe Theo em, bài thơ nầy có thể tiếp cận tìm hiểu bằng cách nào? Giáo viên giới thiệu một cách tiếp cận :đi từ những dấu hiệu nghệ thuật để tìm hiểu nội dung tư tưởng. Em có suy nghĩ gì về cách lặp từ theo kiểu xoáy tròn “trên-trên”? Theo em “trên” trong bài thơ được sử dụng với những ý nghĩa nào? Có phải nó chỉ được hiểu là giới từ chỉ nơi chốn, địa điểm ? Hãy liệt kê ra những địa địa điểm, nơi chốn mà nhà thơ viết từ “tự do” lean đó? Cảm xúc của em khi bắt gặp những hình ảnh nầy? Hoạt động 3 - Giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào bài học để tổng kết theo hai khía cạnh: + Nội dung . + Nghệ thuật Hoạt động 4 Bài tập 1: Bµi tËp: Em h·y t×m mét sè bµi th¬ cã cïng chđ ®Ị víi “ Tù Do” cđa £luya. Hoạt động 1 Học sinh tìm hiểu về tác giả, tác phẩm. Hoạt động 2 Học sinh đọc hiểu tác phẩm, đọc đúng giọng: lúc trầm lắng, khi sôi nổi, mãnh liệt. Học sinh thảo luận. Hoạt động 3 HS dựa vào bài học để tổng kết . Hoạt động 4 I.TÌM HIỂU CHUNG: 1.Tác giả: P«n-£luya( 1895-1952), lµ nhµ th¬ lín cđa nưíc Ph¸p, nhµ th¬ cã vÞ trÝ ®Ỉc biƯt trong dßng th¬ kh¸ng chiÕn chèng ph¸t xÝt §øc. -Th¬ «ng mang ®Ëm chÊt tr÷ t×nh chÝnh trÞ, mang ®Ëm h¬i thë cđa thêi ®¹i. 2. T¸c phÈm: a. Hoµn c¶nh s¸ng t¸c: Bµi th¬ ra ®êi ®ĩng thêi gian ph¸t xÝt §øc ®ang dµy xÐo nưíc Ph¸p ( mïa hÌ 1941) vµ ®ưỵc coi lµ th¸nh ca cđa th¬ kh¸ng chiÕn Ph¸p. b. VÞ trÝ: Bµi th¬ ®ưỵc rĩt trong tËp “ Th¬ ca vµ ch©n lÝ” (1942). Nguyên văn bài thơ không có vần. Không có dấu chấm câu. II. Hưíng dÉn ®äc hiĨu: 1.§äc - gi¶i thÝch tõ khã: 2. T×m hiĨu v¨n b¶n: a.Kh¸t väng tù do: - H×nh ¶nh trong c¸c khỉ th¬ thĨ hiƯn sù liªn tưëng ngÉu høng. Tù Do ®ưỵc viÕt mäi n¬i, mäi lĩc, trªn c¸c vËt h÷u h×nh lÉn trõu tưỵng: + ViÕt tªn em- Tù Do lªn nh÷ng vËt cơ thĨ, h÷u h×nh (trªn trang vë, trªn bµn häc, trªn c©y xanh, trªn ®Êt c¸t, trªn tuyÕt, trªn gư¬m ®ao ngưêi lÝnh, trªn mị ¸o c¸c vua quan ). + ViÕt tªn em – Tù Do lªn nh÷ng c¸i trõu tưỵng, v« h×nh ( ViÕt trªn thêi th¬ Êu ©m vang, viÕt trªn nh÷ng m¶nh ®êi trong xanh, trªn ao mỈt trêi Èm mèc, viÕt trªn hå vÇng tr¨ng lung linh...) =>Nh÷ng h×nh ¶nh th¬ gi¶n dÞ lÊy tõ cuéc sèng kh«ng lµm mÊt ®i tÝnh thiªng liªng cđa Tù Do mµ ngưỵc l¹i cßn lµmTù Do ®ưỵc më réng ra nhiỊu nghÜa: Tù Do ho¸ th©n vµo mäi n¬i, mäi chç, g¾n víi cuéc sèng. Qua ®ã lµm nỉi bËt kh¸t khao hưíng tíi Tù Do cđa t¸c gi¶. -Tù Do ®ưỵc nh©n ho¸ thµnh “em” -ngưêi th©n yªu nhÊt -> c¶m xĩc hưíng vỊ Tù Do rÊt tha thiÕt, ®ã cịng chÝnh lµ quyÕt t©m hµnh ®éng hưíng tíi tù do, giµnh vµ b¶o vƯ Tù Do. T¸c gi¶ nh s½n sµng b¾t ®Çu l¹i cuéc ®êi ®Ĩ ®ưỵc g¾n bã víi Tù Do. - §iƯp khĩc “ Trªn...t«i viÕt tªn em” => thĨ hiƯn kh¸t väng tù do thiÕt tha ®Õn ch¸y báng cđa t¸c gi¶. b. §Ỉc s¾c nghƯ thuËt: - Giíi tõ “ trªn” ®ưỵc lỈp l¹i rÊt nhiỊu trong bµi th¬: + ChØ ®Þa ®iĨm - kh«ng gian ( t«i viÕt Tù Do ë ®©u, vµo ®©u) + ChØ thêi gian ( t«i viÕt Tù Do khi nµo) => Như vËy trong bµi th¬, giíi tõ “trªn” hiĨu theo nghÜa kh«ng gian nhưng cịng cã thĨ hiĨu theo nghÜa thêi gian ( ë mét sè ý th¬) - H×nh ¶nh th¬ gi¶n dÞ, lèi th¬ kh«ng dïng dÊu chấm. (.) -> t¹o c¶m xĩc tu«n ch¶y µo ¹t . - Lèi ®iƯp tõ, ®iƯp cÊu trĩc theo h×nh thøc xo¸y trßn -> t¹o ®iĨm nhÊn cho c¶m xĩc hưíng vỊ hai ch÷ “ Tù Do”. III. KÕt luËn: Bµi th¬ ®ưỵc xem lµ th¸nh ca cđa th¬ kh¸ng chiÕn Ph¸p. Trưíc hÕt ®ã lµ t×nh yªu tù do tha thiÕt tu«n trµo tõ chÝnh tr¸i tim nhµ th¬, £luya ®· viÕt lªn mét bµi th¬ xĩc ®éng truyỊn kh¸t khao tù do, kh¸t khao hµnh ®éng ®Ĩ giµnh lÊy tù do mang ®Õn cho tÊt c¶ mäi ngưêi. Bµi th¬ ®ưỵc in ra vµ phỉ biÕn r«ng kh¾p như nh÷ng tê truyỊn ®¬n kªu gäi tinh thÇn quyÕt t©m kh¸ng chiÕn cđa nh©n d©n ®Ĩ cã ®ưỵc tù do, ®Ĩ ®ưỵc “ gäi tªn em - Tù Do” trªn ®Êt nưíc cđa m×nh. Bµi th¬ thĨ hiƯn t×nh yªu tha thiÕt ®èi víi tù do cđa t¸c gi¶. III. Tổng kết Gía trị nghệ thuật: Kiểu kết cấu trùng điệp. Nghệ thuật nhân hoá. Nghệ thuật liệt kê hình ảnh. Gía trị nội dung: - Là bài thơ ngợi ca tự do thể hiện niềm say name tự do một cách mãnh liệt. IV.luyện tập 4. Củng cố : - Ra bài tập về nhà: Học sinh về nhàhọc bài, đọc lại tác phẩm . Làm bài tập ở sách giáo khoa. - Chuẩn bị bài : - Xem trước bài mới IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: {{{{{

File đính kèm:

  • docTu do P Eluya.doc