Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 6+7: Làm văn bài viết số 1 (kiểm tra đầu năm học)

A. PHẦN CHUẨN BỊ

I. YÊU CẦU BÀI DẠY

1. Giúp HS:

- Hệ thống hoá kiến thức VH đã học, vận dụng làm bài với đề bài cụ thể.

- Vận dụng kĩ năng làm văn NL: lập ý, lập dàn ý, dựng đoạn. để hình

thành bài văn.

- RLKN: Biết kết hợp hài hoà kiến thức VH, LV, TV trong khi giải quyết

1 vấn đề đưa ra trong đề bài.

2. GDHS : Tính tự lập, trung thực khi làm bài.

II. CHUẨN BỊ

- GV: Ra đề, đáp án, biểu điểm

- HS : Ôn luyện, giấy KT.

B. PHẦN THỂ HIỆN TRÊN LỚP:

I. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP:

 

II. ĐỀ BÀI:

Câu 1: Thị Nở và tình người của Thị cho Chí Phèo.

a. Hi vọng.

b. Tuyệt vọng.

c. Vào cơn say ghê gớm nhất.

Câu 2: Yếu tố cơn ốm do bị trúng gió của Chí Phèo.

a. Có ảnh hưởng tới sự phục thiện của Chí.

b. Không ảnh hưởng tới sự phục thiện của Chí.

Câu 3:

Em hãy phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của TP ''Chí Phèo''- Nam Cao.

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 734 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 6+7: Làm văn bài viết số 1 (kiểm tra đầu năm học), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 6+7, Lµm v¨n Bµi viÕt sè 1 (KiÓm tra ®Çu n¨m häc ) A. PhÇn chuÈn bÞ I. Yªu cÇu bµi d¹y 1. Gióp HS: - HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc VH ®· häc, vËn dông lµm bµi víi ®Ò bµi cô thÓ. - VËn dông kÜ n¨ng lµm v¨n NL: lËp ý, lËp dµn ý, dùng ®o¹n... ®Ó h×nh thµnh bµi v¨n. - RLKN: BiÕt kÕt hîp hµi hoµ kiÕn thøc VH, LV, TV trong khi gi¶i quyÕt 1 vÊn ®Ò ®­a ra trong ®Ò bµi. 2. GDHS : TÝnh tù lËp, trung thùc khi lµm bµi. II. ChuÈn bÞ - GV: Ra ®Ò, ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm - HS : ¤n luyÖn, giÊy KT. B. PhÇn thÓ hiÖn trªn líp: I. æn ®Þnh tæ chøc líP: II. ®Ò bµi: C©u 1: ThÞ Në vµ t×nh ng­êi cña ThÞ cho ChÝ PhÌo. a. Hi väng. b. TuyÖt väng. c. Vµo c¬n say ghª gím nhÊt. C©u 2: yÕu tè c¬n èm do bÞ tróng giã cña ChÝ PhÌo. a. Cã ¶nh h­ëng tíi sù phôc thiÖn cña ChÝ. b. Kh«ng ¶nh h­ëng tíi sù phôc thiÖn cña ChÝ. C©u 3: Em h·y ph©n tÝch gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o cña TP ''ChÝ PhÌo''- Nam Cao. III. §¸p ¸n- BiÓu ®iÓm: 1. §¸p ¸n: C©u 1: a, b. C©u 2: a. C©u 3: a. Yªu cÇu chung: - VËn dông kiÕn thøc vÒ TP “ChÝ PhÌo'' (ND, NT) - VËn dông ®óng ph­¬ng ph¸p lµm v¨n nghÞ luËn. - DiÔn ®¹t tr«i ch¶y, m¹ch l¹c, v¨n cã c¶m xóc, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶. b. Yªu cÇu cô thÓ: Bµi viÕt ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau: * Gi¸ trÞ hiÖn thùc: - TP tè c¸o chÕ ®é PKTD ®Èy 1 bé phËn n«ng d©n l­¬ng thiÖn vµo con ®­êng l­u manh ho¸. + §iÓn h×nh cho ng­êi n«ng d©n bÞ l­u manh ho¸: ChÝ PhÌo Lai lÞch cña anh ChÝ. LÝ do ®i tï trë vÒ thay ®æi nh©n h×nh, nh©n tÝnh (tÝnh c¸ch) + §iÓn h×nh cho giai cÊp thèng trÞ: B¸ KiÕn: Mét con hæ biÕt c­êi, gian x¶o Cã 5 chiªu bµi ®Ó thèng trÞ (d/c ) ChÝ ®i tï lµ v× B¸ KiÕn (c¬n ghen tÇm th­êng) - TP chØ ra 1 quy luËt cña XH: Binh Chøc, N¨m Thä. (KÕt cÊu TP) * Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: (lµm cho TP hoµn thiÖn, trë thµnh kiÖt t¸c) - Mèi t×nh ChÝ PhÌo- ThÞ Në, më lèi cho ChÝ t×m phÇn ng­êi ®· mÊt. + Mét mèi t×nh ®Æc biÖt. + Nhê b¸t ch¸o hµnh mµ lÇn ®Çu tiªn ChÝ nghe ®­îc nh÷ng ©m thanh cuéc sèng, nhí qu¸ khø, kh¸t khao sèng. + ChØ cã ThÞ Në nhËn ra sù trë vÒ cña phÇn ng­êi trong ChÝ. - Bi kÞch kh«ng chÊp nhËn lµm ng­êi cña ChÝ: + Bµ c« ThÞ Në. + ChÝ nhËn ra kÎ thï cña m×nh lµ B¸ KiÕn. + ChÝ chÕt trªn ng­ìng cöa trë vÒ lµm ng­êi, víi c©u hái ®Çy day døt ''ai cho tao l­¬ng thiÖn'' 2. BiÓu ®iÓm: C©u 1: 1,5 ®iÓm C©u 2: 1,5 ®iÓm C©u 3: 7 ®iÓm §iÓm 7: ND: ®¶m b¶o nh­ ®¸p ¸n. HT: VËn dông ®­îc lý thuyÕt LV ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Bè côc chÆt chÏ, râ rµng. V¨n viÕt cã c¶m xóc, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶. §iÓm 5: ND: C¬ b¶n nh­ ®¸p ¸n. HT: §óng kiÓu bµi. Bè côc râ rµng. V¨n viÕt râ ý, nh­ng lêi v¨n Ýt m­ît mµ. §iÓm 3: ND: C¬ b¶n nh­ ®¸p ¸n. HT: §óng kiÓu bµi. Bè côc râ rµng, cã thÓ m¾c mét sè lçi nhá. §iÓm 1: Sai l¹c c¶ néi dung vµ h×nh thøc. §iÓm 0: Kh«ng lµm bµi. * H­íng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ: ChuÈn bÞ bµi v¨n häc sö '' NAQ- HCM '' + §äc v¨n b¶n + Tr¶ lêi c©u hái theo HD trong SGK. ? T×m hiÓu vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp th¬ v¨n. ? Phong c¸ch NT. ? T×m tµi liÖu tham kh¶o- ®äc NKTT.

File đính kèm:

  • docTiet 6-7 Bai viet so 1.doc
Giáo án liên quan