Kế hoạch giảng dạy Địa lý khối 11 chương trình cơ bản

II – Đặc trưng bộ môn:

1. Kiến thức : Bộ môn khoa học xã hội khá nhiều kiến thức cần giáo viên phải thu thập và đổi mới phương pháp .Cung cấp cho học sinh những kiến thức về tự nhiên và kinh tế xã hội đại cương,của một số quốc gia và khu vực trên thế giới ,của đất nước Việt Nam. Đồng thời bộ môn hình thành thế giới quan khoa học thông qua việc lĩnh hội kiến thức .Do đó ,cần phải có sự kết hợp giữa giáo viên học sinh SGK và tài liệu địa lí cùng các phương tiện thông tin truyền thông.

2.Kĩ năng: Đây là bộ môn giúp rèn luyện các kĩ năng cho học sinh về đọc và vẽ biểu đồ ,lược đồ,bản đồ,phân tích so sánh ,liên hệ thực tế địa phương.Qua đó học sinh có thế ứng dụng vào cuọc sống khi bắt gặp những phép tính về % đơn giản,giúp học sinhphản ứng nhanh với số liệu để đưa ra những nhận xét về sự vật hiện tượng.

 

doc12 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 20/01/2017 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch giảng dạy Địa lý khối 11 chương trình cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT TÂY SƠN TỔ: SỬ - ĐỊA -------------------- Tân Long, ngày 08 tháng 09 năm 2011 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 11 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN NĂM HỌC 2011 – 2012 –&— I – Đặc điểm, tình hình cá nhân: 1. Họ và tên: PHẠM PHI RĂNG Sinh ngày 08 tháng 09 năm 1988. 2. Nhiệm vu được phân công: - Phân công chuyên môn: Giáo viên dạy môn địa lý khối 10,11. - Phân công kiêm nhiệm: Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 3. Thuận lợi: - Đa số giáo viên còn trẻ nên rất nhiệt tình trong giảng dạy, luôn thực hiện tốt quy chế chuyên môn. - Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt luôn được giáo viên và nhà trường quan tâm thường xuyên. - Việc đổi mới phương pháp dạy học luôn được chú trọng, điều này thể hiện rất rõ trong các hoạt động chuyên môn, đặc biệt là qua các đợt thao giảng để rút kinh nghiệm trong các tổ nhóm bộ môn. - Số lượng học sinh lớp học rất ít, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được tăng cường và cải thiện để phục vụ cho việc dạy và học. - Phong trào xã hội hóa giáo dục ngày càng đẩy mạnh. - Học sinh chăm ngoan, lễ phép, có tinh thần học tập cao. 4. Khó khăn: - Giáo viên trẻ kinh nghiệm còn thiếu cần có thời gian tích lũy. - Giáo viên ở xa nhà, còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. - Vừa giảng dạy hai khối là 10 và 11, lại vừa kiêm nhiệm GVCN nên thời gian đầu tư cho công tác tự nâng cao chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn. II – Đặc trưng bộ môn: 1. Kiến thức : Bộ môn khoa học xã hội khá nhiều kiến thức cần giáo viên phải thu thập và đổi mới phương pháp .Cung cấp cho học sinh những kiến thức về tự nhiên và kinh tế xã hội đại cương,của một số quốc gia và khu vực trên thế giới ,của đất nước Việt Nam. Đồng thời bộ môn hình thành thế giới quan khoa học thông qua việc lĩnh hội kiến thức .Do đó ,cần phải có sự kết hợp giữa giáo viên học sinh SGK và tài liệu địa lí cùng các phương tiện thông tin truyền thông. 2.Kĩ năng: Đây là bộ môn giúp rèn luyện các kĩ năng cho học sinh về đọc và vẽ biểu đồ ,lược đồ,bản đồ,phân tích so sánh ,liên hệ thực tế địa phương.Qua đó học sinh có thế ứng dụng vào cuọc sống khi bắt gặp những phép tính về % đơn giản,giúp học sinhphản ứng nhanh với số liệu để đưa ra những nhận xét về sự vật hiện tượng. III- Kế hoạch thực hiện chương trình địa lí lớp 11. Moân: Ñòa lyù-Lôùp 11(cô baûn)-HK I:18 tieát; HK II:17 tieát Chuaån kieán thöùc kyõ naêng caàn ñaït nhö sau: Tuaàn Tieát Teân baøi daïy Troïng taâm baøi Phöông phaùp daïy Chuaån bò ÑDDH Baøi taäp reøn luyeän Troïng taâm chöông/ phaàn 1 1 Baøi 1: SÖÏ TÖÔNG PHAÛN VEÀ TRÌNH ÑOÄ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI CUÛA CAÙC NHOÙM NÖÔÙC. CUOÄC CAÙCH MAÏNG KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ HIEÄN ÑAÏI -Ñeà caäp ñeán tình hình phaùt trieån kinh teá khoâng ñoàng giöõa caùc quoác gia treân theá giôùi. - Ñaëc tröng vaø taùc ñoäng cuûa cuoäc caùch maïng KH&CN hieän ñaïi ñeán neàn KT-XH theá giôùi -Thaûo luaän caù nhaân, caëp -Hình thaønh khaùi nieäm -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm, phieáu hoïc taäp... - Phoùng to caùc baûng 1.2, 1.2 SGK - Baûn ñoà caùc nöôùc treân TG - Caùc phieáu hoïc taäp -Bieát ñöôïc Vieät Nam thuoäc nhoùm nöôùc naøo - Taùc ñoäng cuûa KH & CN ñeán söï phaùt trieån KH-XH cuûa Vieät Nam -Xu höôùng phaùt trieån KT-XH ngaøy nay laø xu höôùng toaøn caàu hoaù vaø khu vöïc hoaù neàn kinh teá theá giôùi -Caùc vaán ñeà mang tính toaøn caàu hieän nay laø: vaán ñeà DS, vaán ñeà moâi tröôøng, moät soá vaán ñeà khaùc caàn söï hôïp taùc cuûa caû theá giôùi ñeå giaûi quyeát. -Nhöõng ñaëc ñieåm veà vò trí ñòa lí, ñieàu kieän töï nhieân, taøi nguyeân thieân nhieân. - Thöïc traïng veà daân cö, vaên hoaù, xaõ hoäi vaø ñöôøng loái phaùt trieån KT-XH cuûa khu vöïc chaâu Phi. - Nhöõng ñaëc ñieåm veà vò trí ñòa lí, ñieàu kieän töï nhieân, taøi nguyeân thieân nhieân. Tình hình daân cö, vaên hoaù, xaõ hoäi vaø ñöôøng loái phaùt trieån KT-XH cuûa khu vöïc Mó La Tinh - Nhöõng ñaëc ñieåm veà vò trí ñòa lí, ñieàu kieän töï nhieân, taøi nguyeân thieân nhieân, daân cö, toân giaùo, chính trò... - Tình hình phaùt trieån KT-XH cuûa khu vöïc Taây Nam AÙ vaø khu vöïc Trung AÙ. - Moät soá vaán ñeà veà töï nhieân, KT-XH, toân giaùo daân toäc.. cuûa khu vöïc Taây Nam AÙ vaø Trung AÙ 2 2 Baøi 2 XU HÖÔÙNG TOAØN CAÀU HOAÙ, KHU VÖÏC HOAÙ KINH TEÁ Caùc bieåu hieän vaø heä quaû cuûa xu höôùng toaøn caàu hoaù -Thaûo luaän caù nhaân, caëp, thaûo luaän nhoùm -Hình thaønh khaùi nieäm -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm, phieáu hoïc taäp... - Baûn ñoà caùc nöôùc treân theá giôùi - Löôïc ñoà caùc toå chöùc lieân keát KT theá giôùi, khu vöïc - Nhaän thöùc ñöôïc tính taát yeáu cuûa toaøn caàu hoaù , khu vöïc hoaù - vai troø cuûa Vieät Nam trong caùc toå chöùc 3 3 Baøi 3 MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ MANG TÍNH TOAØN CAÀU Ñaëc ñieåm, haäu quaû cuûa buøng noå daân soá, giaø hoaù daân soá, oâ nhieãm moâi tröôøng vaø moät soá vaán ñeà khaùc -Thaûo luaän caù nhaân, caëp, thaûo luaän nhoùm -Hình thaønh khaùi nieäm -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp Moät soá aûnh veà oâ nhieãm moâi tröôøng, -Moät soá tin aûnh veà chieán tranh..... -Tinh thaàn ñoaø keát, öa chuoäng hoøa binh - Traùch nhieäm thuoäc veà moïi ngöôøi... 4 4 Baøi 4 Thöïc Haønh TÌM HIEÅU NHÖÕNG CÔ HOÄI VAØ THAÙCH THÖÙC CUÛA TOAØN CAÀU HOAÙ ÑOÁI VÔÙI CAÙC NÖÔÙC ÑANG PHAÙT TRIEÅN Cô hoäi vaø thaùch thöùc cuûa toaøn caàu hoaù ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån -Thaûo luaän caù nhaân, caëp, thaûo luaän nhoùm -Hình thaønh khaùi nieäm -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp - Moät soá hình aûnh veà vieäc aùp duïng KH&CN hieän ñaïi vaøo SX, quaûn lí, kinh doanh -Ñeà cöông baùo caùo - Thu thaäp vaø xöû lí thoâng tin, thaûo luaän nhoùm, víeât baùo caùo veà moät soá vaán ñeà mang tính toaøn caàu 5 5 Baøi 5 (tieát 1) MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA KHU VÖÏC VAØ CHAÂU LUÏC MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA CHAÂU PHI Khoù khaên veà ñieàu kieän töï nhieân cuûa chaâu Phi vaán ñeà veâ dan cö, xaõ hoäi, vaán ñeà kinh teá -Thaûo luaän caù nhaân, caëp, thaûo luaän nhoùm -Hình thaønh khaùi nieäm -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp Baûn ñoà ñòa lí , baûn ñoà kinh teá tranh aûnh veâø caûnh quan vaø con ngöôøi chaâu Phi - Phaân tích löôïc ñoà, soá lieäu..ñeå nhaän bieát caùc vaán ñeà cuûa chaâu Phi - Chia seû vôùi nhöõng khoù khaên cuûa ngöôøi daân chaâu Phi 6 6 Baøi 5 (tieát 2) MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA Mó LA TINH -Vaán ñeà töï nhieân, daân cö, XH, nguoàn lôïi lôùn cuûa töï nhieân song khoâng mang laïi lôïi ích cho ñaïi boä phaän daân cö caùc nöôùc Mó La tinh -Vaán ñeà kinh teá: KT phaùt trieån khoâng oån ñònh... -Thaûo luaän caù nhaân, caëp -Hình thaønh khaùi nieäm -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm, phieáu hoïc taäp... - Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân chaâu Mó, baûn ñoà kinh teá chung Mó Latinh - Phoùng to hình 5.4 SGK -Phaân tích löôïc ñoà, baûn ñoà...baûng thoâng tin ñeå nhaän bieát caùc vaán ñeà cuûa Mó Latinh... 7 7 Baøi 5 (Tieát 3) MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA KHU VÖÏC TAÂY NAM AÙ VAØ TRUNG AÙ Moät soá vaán ñeà veà töï nhieân, KT-XH, toân giaùo daân toäc.. cuûa khu vöïc Taây Nam AÙ vaø Trung AÙ -Thaûo luaän caù nhaân, caëp -Hình thaønh khaùi nieäm -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm, phieáu hoïc taäp... -Baûn ñoà caùc nöôùc treân theá giôùi - Baûn ñoà Ñòa lí töï nhieân chaâu AÙ - Phoùng to hình 5.8 trong SGK - Söû duïng baûn ñoà caùc nöôùc treân theá giôùi, phaân tích yù nghóa cuûa vò trí ñòa lí... -Phaân tích löôïc ñoà, baûng thoâng tin ñeå nhaän bieát caùc vaán 8 8 Kieåm tra 1 tieát 9 9 Baøi 6 HÔÏP CHUÛNG QUOÁC HOA KÌ (Tieát 1) TÖÏ NHIEÂN VAØ DAÂN CÖ -Ñaëc ñieåm laõnh thoå vaø vò trí ñòa lí cuûa - Hoa Kì, aûnh höôûng cuûa chuùng ñeán phaùt trieån kinh teá - Ñaëc ñieåm töï nhieân vaø taøi nguyeân phaân hoaù roõ reät qua caùc vuøng - Ñaëc ñieåm daân cö vaø aûnh höôûng cuûa chuùng ñoái vôùi phaùt trieån kinh teá -Thaûo luaän caù nhaân, caëp -Hình thaønh khaùi nieäm -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm, phieáu hoïc taäp... -Baûn ñoà caùc nöôùc treân theá giôùi - Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân Hoa Kì - Phoùng to baûng 6.1, 6.2 trong SGK Reøn luyeän kó naêng phaân tích löôïc ñoà, baûn ñoà ñeå thaáy ñöôïc ñaëc ñieåm ñòa hình, söï phaân boá khoaùng saûn, daân cö Hoa Kì - Kó naêng phaân tích soá lieäu, tö lieäu veà töï nhieân, daân cö Hoa Kì - Ñaëc ñieåm veà vò trí ñòa lí, ñieàu kieän töï nhieân, daân cö, KT-XH cuûa Hoa Kì. Nhöõng nguyeân nhaân giuùp Hoa Kì trôû thaønh cöôøng quoác haøng ñaàu cuûa theá giôùi 10 10 Baøi 6 (tieáp theo) KINH TEÁ - Hoa Kì coù neàn kinh teá maïnh nhaát TG, laø nöôùc ñöùng ñaàu veà nhieàu saûn phaåm CN -Neàn kinh teá Hoa Kì ñang coù xu höôùng thay ñoåi veà cô caáu ngaønh - Neàn kinh teá Hoa Kì ñang coù söï chuyueån dòch cô caáu laõnh thoå -Hình thaønh khaùi nieäm -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm, phieáu hoïc taäp... - Baûn ñoà kinh teá chung Hoa Kì - Phoùng to baûng 6.4 Phaân tích soá lieäu thoáng keâ ñeå so saùnh giöõa Hoa Kì vôùi caùc chaâu luïc, quoác gia; so saùnh giöõa caùc ngaønh kinh teá cuûa Hoa Kì 11 11 Baøi 6 (tieáp theo) THÖÏC HAØNH - SX noâng nghieäp Hoa Kì coù söï phaân hoaù theo lanh thoå . Söï phaân hoaù caùc noâng saûn - SX coâng nghieäp coù söï phaân hoaù giöõa caùc vuøng veà möùc ñoä taäp trung CN vaø caùc ngaønh CN -Hình thaønh khaùi nieäm -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm, phieáu hoïc taäp... - Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân Hoa Kì - Baûn ñoà kinh teá chung Hoa Kì Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích baûn ñoà (löôïc ñoà), phaân tích caùc moái lieân heä giöõa ñieàu kieän phaùt trieån vôùi söï phaân boá caùc ngaønh kinh teá 12 12 Baøi 7 LIEÂN MINH CHAÂU AÂU (EU) EU-LIEÂN MINH KHU VÖÏC LÔÙN TREÂN THEÁ GIÔÙI - Quùa trình hình thaønh, phaùt trieån vaø muïc ñích cuûa EU. - EU laø trung taâm kinh teá haøng ñaàu cuûa theá giôùi -Hình thaønh khaùi nieäm -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Baûn ñoà caùc nöôùc treân theá giôùi - Phong to hình 7.5 vaø baûng 7.1 SGK - Söû duïng baûn ñoà nhaän bieát caùc nöôùc EU - Trình baøy moâ hình hôïp taùc cuûa EU - Töï nhieân, daân cö vaø xaõ cuûa lieân minh chaâu AÂu - Ñaëc ñieåm noåi baät trong lieân keát kinh teá cuûa lieân minh chaâu AÂu EU, - Tìm hieåu veà lieân minh chaâu AÂu, nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán thaønh coâng cuûa lieân minh naøy. -Vò trí trong lónh vöïc kinh teá cuûa CHLB Ñöùc ôû chaâu AÂu vaø treân TG. - Trình ñoä phaùt trieån CN vaø NN cuûa Ñöùc - Ñaëc ñieåm veà töï nhieân, daân cö vaø xaõ hoäi, 13 13 Baøi 7 (tieáp theo) EU-HÔÏP TAÙC, LIEÂN KEÁT ÑEÅ CUØNG PHAÙT TRIEÅN - Boán maët töï do cuûa thò tröôøng chung chaâu AÂu - Khaùi nieäm lieân keát vuøng -Hình thaønh khaùi nieäm -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Caùc löôïc ñoà veà hôïp taùc SX maùy bay E-bôùt , lieân keát vuøng Ma xô-Rai nô, ñöôøng haàm Maêng sô Phaân tích ñöôïc, löôïc ñoà coù trong baøi hoïc 14 14 Baøi 7 (tieáp theo) THÖÏC HAØNH - YÙ nghóa cuûa vieäc hình thaønh moät EU thoáng nhaát - EU chieám vò trí haøng ñaàu trong neàn kinh teá theá giôùi -Hình thaønh khaùi nieäm -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm - Baûn ñoà caùc nöôùc chaâu AÂu -Bieåu ñoà chuaån tröôùc theo yeâu caàu baøi thöïc haønh Reøn luyeän kó naêng veõ, phaân tích bieåu ñoà, soá lieäu thoáng keâ, xöû lí tö lieäu tham khaûo.. 15 15 Baøi 7 (tieáp theo) COÄNG HOAØ LIEÂN BANG ÑÖÙC -Vò trí trong lónh vöïc kinh teá cuûa CHLB Ñöùc ôû chaâu AÂu vaø treân TG. - Trình ñoä phaùt trieån CN vaø NN cuûa Ñöùc -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp -Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân, kinh teá chung cuûa CHLB Ñöùc - Caùc löôïc ñoà CN, NN Phaân tích ñöôïc caùc löôïc ñoà, bieåu ñoà 16 16 Baøi 8 LIEÂN BANG NGA TÖÏ NHIEÂN, DAÊN CÖ VAØ XAÕ HOÄI -Laõnh thoå roäng lôùn, naèm ôû 2 chaâu AÙ-AÂu , giaøu taøi nguyeân... - Daân soá nhöng ñang giaûm daàn, phaân boá chuû yeáu ôû chaâu AÂu. - LB Nga laø nöôùc coù tieàm löïc veà khoa hoïc vaø vaên hoaù lôùn -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp -Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân LB Nga - Baûn ñoà caùc nöôùc treân theá giôùi - Phoùnng to baûng 8.1, 8.2 - Phieáu hoïc taäp - Söû duïng baûn ñoà, löôïc ñoà, nhaän bieát vaø phaân tích ñaëc ñieåm töï nhieân, phaân boá daân cö cuûa LB Nga - Phaân tích soá lieäu, tö lieäu, bieán ñoäng daân cö cuûa LB Nga - Tình hình phaùt trieån kinh teá cuûa Lieân Bang Nga - Ñaëc ñieåm veà töï nhieân, daân cö vaø xaõ hoäi, tình hình phaùt trieån kinh teá cuûa Lieân Bang Nga 17 17 Oân taäp 18 18 Thi hoïc kyø I 19 19 Traû baøi 20 20 Baøi 8 (tieáp theo) KINH TEÁ -Chieán löôïc kinh teá môùi vaø nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc sau naêm 2000 - Caùc ngaønh KT vaø caùc vuøng KT quan troïng cuûa LB Nga -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp - Baûn ñoà kinh teá chung LB Nga. - Moät soá aûnh veà hoaït ñoäng KT cuûa LB Nga - Söû duïng baûn ñoà, löôïc ñoà, - Phaân tích soá lieäu, tö lieäu, veà tình hình phaùt trieån kinh teá 21 21 Baøi 8 (tieáp theo) THÖÏC HAØNH -Tình hình phaùt trieån kinh teá qua GDP - Phaân noâng nghieäp cuûa LB Nga -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm Baûn ñoà kinh teá chung LB Nga - Reøn luyeän kó naênmg veõ bieåu ñoà - Phaân tích soá lieäu - Nhaän xeùt ... 22 22 Baøi 9 NHAÄT BAÛN TÖÏ NHIEÂN DAÂN CÖ, TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN KT -Moät soá ñaëc ñieåm chuû yeáu veà töï nhieân, daân cö cuûa Nhaät ñeán phaùt trieån KT - Tình hình KT Nhaät töø sau Chieán tranh TG2 ñeán nay -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân Nhaät Baûn - Söû duïng baûn ñoà, löôïc ñoà, - Phaân tích soá lieäu, tö lieäu, veà tình hình phaùt trieån kinh teá - Tình hình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa Nhaät Baûn. - Tình hình KT Nhaät töø sau Chieán tranh TG2 ñeán nay - Vò trí cuûa CN Nhaät Baûn trong neân KT ñaát nöôùc vaø TG, ñaëc ñieåm phaùt trieån KT - Ñaëc ñieåm phaùt trieån thöông maïi vaø taøi chính 23 23 Baøi 9 (tieáp theo) CAÙC NGAØNH KINH TEÁ VAØ CAÙC VUØNG KINH TEÁ - Vò trí cuûa CN Nhaät Baûn trong neân KT ñaát nöôùc vaø TG, ñaëc ñieåm phaùt trieån KT - Ñaëc ñieåm phaùt trieån thöông maïi vaø taøi chính -Ñaëc ñieåm chuû yeáu cuûa NN Nhaät Baûn -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp Baûn ñoà kinh teá chung Nhaät Baûn - Söû duïng baûn ñoà, löôïc ñoà, - Phaân tích soá lieäu, tö lieäu, veà tình hình phaùt trieån kinh teá 24 24 Baøi 9 (tieáp theo) THÖÏC HAØNH Ñaëc ñieåm khaùi quaùt cuûa caùc hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi cuûa Nhaät Baûn -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp Bieåu ñoà veõ theo baûng 9.5 phoùng to Reøn luyeän kó naêng veõ bieåu ñoà; nhaän xeùt caùc soá lieäu, tö lieäu 25 25 Baøi 10 COÄNG HOAØ NHAÂN DAÂN TRUNG HOA TÖÏ NHIEÂN DAÂN CÖ VAØ XAÕ HOÄI - Vò trí ñòa lí vôùi ñöôøng bôø bieån keùo daàitoï thuaän lôïi cho giao löu vôùi nöôùc ngoaøi - Söï khaùc bieät giöõa mieàn Ñoâng vaø mìeân Taây veà töï nhieân vaø daân cö - Thuaän lôïi vaø khoù khaên do caùc ñaëc ñieåm töï nhieân vaø daân cö mang laïi -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp - Moät soá aûnh veà con ngöôøi vaø ñoâ thi TQ - Söû duïng baûn ñoà, löôïc ñoà, - Phaân tích soá lieäu, tö lieäu, veà töï nhieân, daân cö Trung Quoác - Nhöõng ñaëc ñieåm veà töï nhieân, daân cö, xaõ hoäi Trung Quoác, ñaëc ñieåm cuûa neàn kinh teá phaùt trieån nhanh nhaát hieän nay. - Söï khaùc bieät giöõa mieàn Ñoâng vaø mìeân Taây veà töï nhieân vaø daân cö - Moät soá bieän phaùp veà keát quaû cuûa CNH HÑH coâng , noâng nghieäp 26 26 Baøi 10 (tieáp theo) KINH TEÁ - Moät soá bieän phaùp veà keát quaû cuûa CNH HÑH coâng , noâng nghieäp - Ñaëc ñieåm veà phaùt trieån, vaø phaân boá caùc ngaønh CN, NN -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp - Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân TQ - Baûn ñoà kinh teá TQ - Moät soá hình aûnh veà kinh teá TQ Nhaän xeùt, phaân tích baûng soá lieäu, löôïc ñoà, baûn ñoà ñeå coù ñöôïc nhöõng hieåu bieát nhö treân 27 27 Baøi 10 (tieáp theo) THÖÏC HAØNH Neàn kinh teá TQ ñaõ coù nhöõng thay ñoåi quan troïng trong 20 naêm qua(1985-2005) theå hieän ôû toác ñoä taêng tröôûng GDP vaø cuûa ngaønh coâng, thöông -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp - Bieåu ñoà veõ theo soá lieäu SGK (phoùng to) - Tö lieäu veà thaønh töïu kinh teá cuûa TQ - Phaân tích so saùnh soá lieäu, löôïc ñoà ñeå coù ñöôïc kieán thöùc treân - Veõ bieåu ñoà cô caáu xuaát nhaäp khaåu 28 28 Kieåm tra 1 tieát 29 29 Baøi 11 KHU VÖÏC ÑOÂNG NAM AÙ TÖÏ NHIEÂN DAÂN CÖ VAØ XAÕ HOÄI Ñaùnh giaù ñöôïc aûnh höôûng cuûa vò trí ñòa lí, caùc ñieàu kieän töï nhieân, taøi nguyeân thieân nhieân, caùc ñieàu kieän daân cö vaø xaõ hoäi tôùi söï phaùt trieån KT-XH -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp - Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân chaâu AÙ - Phoùng to caùc bieåu ñoà löôïc ñoà SGK - Phieáu hoïc taäp - Ñoïc phaân tích ñöôïc baûn ñoà, löôïc ñoà ÑNAÙ - Bieát thieát laäp caùc sô ñoà logíc kieán thöùc -Ñaëc ñieåm veà töï nhieân, kinh teá xaõ hoäi cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. - Söï chuyeån dòch kinh teá maïnh meõ cuûa caùc nöôùc ÑNAÙ - Nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc vaø nhöõng thaùch thöùc cuûa caùc nöùôc ASEAN 30 30 Baøi 11 (tieáp theo) KINH TEÁ Neàn kinh teá cuûa caùc nöôùc ÑNAÙ ñang coù söï chuyeån dòch cô caáu maïnh meõ töø NN->CN vaø ->dòch vuï, tuy nhieân vaãn coi troïng phaùt trieån NN -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp - Baûn ñoà KT chung ÑNAÙ - Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân chaâu AÙ - Phoùng to caùc bieåu ñoà , löôïc ñoà SGK Nhaän xeùt, phaân tích baûng soá lieäu, löôïc ñoà, baûn ñoà ñeå coù ñöôïc nhöõng hieåu bieát nhö treân 31 32 Baøi 11 (tieáp theo) HIEÄP HOÄI CAÙC NÖÔÙC ÑNAÙ (ASEAN) - Caùc muïc tieâu chính vaø cô cheá hôïp taùc cuûa ASEAN - Nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc vaø nhöõng thaùch thöùc cuûa caùc nöùôc ASEAN -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp - Baûn ñoà KT chung ÑNAÙ - Phieáu hoïc taäp - Maùy chieáu - Laäp ñeà cöông vaø trình baøy moät soá baùo caùo - Caùch toå chöùc moät hoäi thaûo khoa hoïc 32 32 Baøi 11 (tieáp theo) THÖÏC HAØNH - Veõ bieåu ñoà veà khaùch du lòch quoác teá ñeán khu vöïc ÑNAÙ vaø chi tieâu cuûa hoï - Phaân tích bieåu ñoà ñeå ruùt ra nhaän xeùt -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp Baûn ñoà caùc nöôùc treân theá giôùi -Maùy chieáu - Veõ bieåu ñoà kinh teá - Phaân tích bieåu ñoà ñeå ruùt ra nhaän xeùt 33 33 Baøi 12 OÂ-XTRAÂY- LI- A - Thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa ñieàu kieän töï nhieân, daân cö ñoái vôùi phaùt trieån kinh teá cuûa OÂ-XTRAÂY- LI- A - Neàn kinh teá OÂ-XTRAÂY- LI- A phaùt trieån caû CN, NN vaø dòch vuï -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp -Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân chaâu Ñaïi Döông, baûn ñoà KT chung OÂ-XTRAÂY- LI- A - Moät soá aûnh veà töï nhieân, daân cö, KT Phaân tích bieåu ñoà kinh teá OÂ-XTRAÂY- LI- A ñeå ruùt ra nhaän xeùt, sô ñoà trang traïi chaên nuoâi coù trong baøi hoïc - Khaùi quaùt chung veà vò trí ñòa lí, ñieàu kòeân töï nhieân, kinh teá xaõ hoäi cuûa OÂxtraylia - Neàn kinh teá OÂ-XTRAÂY- LI- A phaùt trieån caû CN, NN vaø dòch vuï 34 34 Baøi 12 (tieáp theo) OÂ-XTRAÂY- LI- A THÖÏC HAØNH Moät soá neùt ñaëc tröng cuûa daân cö OÂ-XTRAÂY- LI- A -Gôïi môû -Ñaøm thoaïi -Thaûo luaän caû lôùp -Vaán ñaùp -Thaûo luaän nhoùm -Phieáu hoïc taäp Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân, baûn ñoà KT chung OÂ-XTRAÂY- LI- A, löôïc ñoà phaân boá daân cö - Phaân tích so saùnh soá lieäu, löôïc ñoà ñeå coù ñöôïc kieán thöùc treân - Laäp daøn yù ñaïi cöông baùo caùo - Trình moät vaán ñeà tröôùc ñaùm ñoâng 35 35 OÂn taäp 36 36 Thi hoïc kyø II 37 37 Traû baøi Duyệt của tổ trưởng Người lập kế hoạch Kí duyệt Kí tên Nguyễn Trung Kiên Phạm Phi Răng DUYỆT CỦA BGH

File đính kèm:

  • docKE HOACH CHUYEN MON DIA 11CB 20112012.doc