Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên toán năm học 2005-2006 môn : Toán thời gian làm bài :150 phút (không kể thời gian giao đề )

 Bài 1:(3 điểm)

 a/ Cho a,b là các số thực không âm tùy ý.

 Chứng tỏ rằng : ĠĠ īā . Khi nào có dấu đẳng thức ?

 b/ Xét u, v, z, t là các số thực không âm thay đổiù có tổng bằng 1.

 Hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của S =Ġīīī

 Bài 2: (2 điểm)

 Cho tam giác vuông DEH có độ dài hai cạnh góc vuông là DE = 5cm và EH =12cm.

 a/ Tính độ dài bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác vuông DEH .

 b/ Trong tam giác vuông DEH có hai đường tròn có cùng bán kính r, tiếp xúc ngoài nhau

 và tiếp xúc với các cạnh tam giác vuông DEH như hình dưới. Tính độ dài của r .

 

doc6 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 03/01/2017 | Lượt xem: 514 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên toán năm học 2005-2006 môn : Toán thời gian làm bài :150 phút (không kể thời gian giao đề ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC_ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THỪA THIÊN_HUẾ Năm học 2005-2006 * * * * * Môn : TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài :150 phút (không kể thời gian giao đề ) Bài 1:(3 điểm) a/ Cho a,b là các số thực không âm tùy ý. Chứng tỏ rằng : ĠĠīā . Khi nào có dấu đẳng thức ? b/ Xét u, v, z, t là các số thực không âm thay đổiù có tổng bằng 1. Hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của S =Ġīīī Bài 2: (2 điểm) Cho tam giác vuông DEH có độ dài hai cạnh góc vuông là DE = 5cm và EH =12cm. a/ Tính độ dài bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác vuông DEH . b/ Trong tam giác vuông DEH có hai đường tròn có cùng bán kính r, tiếp xúc ngoài nhau và tiếp xúc với các cạnh tam giác vuông DEH như hình dưới. Tính độ dài của r . Bài 3:(2 điểm) a/ Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình : 2x + 9y = 2005 (*). b/ Chứng minh rằng : x.yĠ 55833 trong đó (x,y ) là nghiệm nguyên bất kì của (*) Bài 4: (2 điểm) Với mỗi giá trị của tham số m, xét hàm số : y = x2 – 2mx – 1 – m2 a/ Chứng tỏ với giá trị m tuỳ ý, đồ thị hàm số trên luôn cắt trục tung tại một điểm A, cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt B, C và các giao điểm này đều khác gốc tọa độ O. b/ Đường tròn đi qua các giao điểm A, B, C cắt trục tung thêm một điểm K khác A . Chứng minh rằng khi m thay đổi, K là một điểm cố định. Bài 5: (1 điểm) Có 8 cái hộp, mỗi hộp chứa 6 trái banh. Chứng tỏ rằng có thể ghi số trên tất cả các trái banh sao cho thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau : 1/ Mỗi banh được ghi đúng một số nguyên, chọn trong các số nguyên từ 1 đến 23. 2/ Trong mỗi hộp, không có hai banh nào được ghi cùng một số. 3/ Với hai hộp bất kì, có nhiều nhất một số xuất hiện đồng thời ở cả hai hộp. ------------- Hết --------------- Së Gi¸o dơc vµ ®µo t¹o Kú THI TUYĨN SINH LíP 10 chuyªn to¸n Thõa Thiªn HuÕ M«n: to¸n - n¨m häc 2005-2006 §Ị chÝnh thøc §¸p ¸n vµ thang ®iĨm Bµi ý Néi dung §iĨm 1 3,0 1.a + +0 . + Dấu đẳng thứcĠ a=0 hoặc b=0 ++ a+b - 20 (-)2 0 + Dấu đẳng thứcĠ a=b 0,50 0,25 0,25 0,25 1.b Giaù trò nhoû nhaát cuûa S: +Dùng câu a/ S=++++ = 1.(do u+v+z+t=1) + Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉĺvǠ vàĠvàĠ. Khi u=1,v=z=t=0 thì u+v+z+t=1và S=1 .Vậy : MinS=1. 0,50 0,25 0,25 Giá trị lớn nhất của S: +Dùng câu a/ S=++++ = 2. + Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: vaø Vậy : MaxS=2 0,50 0,25 2 2,0 2.a(1đ) Câu a + DH = 13 + dt(DEH)= 30 + Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp. Ta có : dt(DEH)= dt(IDE)+ dt(IEH)+ dt(IDH) + Gọi R là bán kính của đường tròn nội tiếp.Ta có : 30 = R.5+R.12 +R.13R=2 (cm) 0,25 0,25 0,25 0,25 2.b(1đ) Câu b + Gọi J là tâm đường tròn có tiếp xúc với cạnh DH. Khoảng cách từ J đến các cạnh DH, HE, ED lần lượt là : r; r; 3r . + dt(DEH)= dt(JDH) +dt(JHE) +dt(JED) 30 =r.13+ r.12 +3r.5 r== 1,5 (cm) 0,25 0,25 0,50 3 2,0 3.a(1đ) + Ta có: 2005 chia 9 được 55 và dư 7, nên: Suy ra: (503;111) là một nghiệm. + 2x+9y=2005 2x+9y=2.503 + 9.1112(x-503)=9(111-y). + Vì (2;9) =1 nên tồn tại số nguyên t để x-503=9t hay x=503 +9t . + Nghiệm của phương trình : x=503 +9t , y=111-2t ; t là số nguyên tuỳ ý . 0,25 0,25 0,25 0,25 3.b(1đ) + 55833 – xy= 55833 –(503 +9t).( 111-2t) = 18t2 +7t . + Khi t 0 thì 18t2 +7t 0 + Khi t -1 thì 18t2 +7t = t(18t+7) > 0. + Vì vậy với mọi số nguyên t đều có : 55833Ġ xy . Dấu đẳng thức t=0 x=503 ;y=111 0,25 0,25 0,25 0,25 4 2,0 4.a(1đ) + Đồ thị hàm số cắt trục tung tại A( 0; -1-m2) . A ở phía dưới trục hoành . + Xét phương trình : x2 - 2mx – 1 - m2= 0 . DoĠ= 1 +2 m2 >0 nên phương trình luôn có hai nghiệm:x1;x2. + Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt B(x1;0), C(x2;0). +Vì : x1.x2 < 0 nên B, C khác O và O ơ û giữa B, C . 0,25 0,25 0,25 0,25 4.b(1đ) + K ở phía trên trục hoành . + Hai tam giác vuông OBA và OKC đồng dạng cho : OB.OC = OA.OK . + OB.OC=== = OA . + Do đó OK=1 . K( 0;1). K là một điểm cố định . 0,25 0,25 0,25 0,25 5 1,0 + Ở hình dưới, mỗi đường tượng trưng cho mỗi hộp, các điểm ở trên đường tượng trưng cho các banh. + Có đúng 8 đường; mỗi đường chứa đúng 6 giao điểm và có tất cả 23 giao điểm . + Mỗi cách đánh số 23 giao điểm, từ 1 đến 23, cho ta một cách ghi số trên các banh ở 8 hộp thỏa các điều kiện bài toán . Ví dụ : Hộp I : 1 3 4 5 6 7 Hộp II : 1 8 9 10 11 12 Hộp III : 1 13 14 15 16 17 Hộp VI : 2 3 8 13 18 19 Hộp V : 2 4 9 14 20 21 Hộp VI : 2 5 10 15 22 23 0,25 0,25 0,25 0,25 Bài 3: Cách 2: a) Ġ. Mà 2005 lẻ, nên 9y phải là số lẻ, suy ra y là số lẻ: . Vậy: nghiệm của phương trình là:Ġ. b) . VớiĠ, ta có:Ġ. Do đó:Ġ SỞ GIÁO DỤC_ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THỪA THIÊN_HUẾ Năm học 2005-2006 * * * * * Môn : TOÁN ĐỀ DỰ BỊ Thời gian làm bài :150 phút (không kể thời gian giao đề ) BÀI 1:(3 điểm) a/ Chứng tỏ rằng: a3 – b3 + c3 + 3abc = (a-b+c)(a2 + b2 + c2 + ab + bc - ca), với mọi số thực a,b,c. b/ Chứng minh nếu d, e, f là các số nguyên thoả: d + ť + Ŧ = 0 thì d= e = f= 0 b/ Tìm các số hửu tỉ p, q, r để có đẳng thức :Ġ = p + ű +Ų . BÀI 2:(2 điểm) Xét hệ phương trình : Ġ (m là tham số) a/ Giải hệ khi cho m=1 . b/ Chứng minh rằng nếu m>1 thì hệ đang xét không thể có nghiệm thoả điều kiện Ÿy . BÀI 3: (2 điểm) Tam giác nhọn ABC có trực tâm H; AH cắt BC tại D. a/ Chứng tỏ nếu các đường tròn nội tiếp của các tam giác BDH và ADC cùng bán kính thì hai tam giác BDH và ADC bằng nhau . b/ Cho BC = 221cm; HD = 65cm. Tính độ dài bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ADC, biết các tam giác BDH và ADC bằng nhau . BÀI 4: (2 điểm) a/ Tìm các số nguyên dương x , y, z thoả các điều kiện sau : x < y < z và ++=1 . b/ Chứng tỏ rằng có thể tìm được 2005 số nguyên dương đôi một khác nhau mà tổng tất cả các nghịch đảo của chúng bằng 1 . BÀI 5: (1 điểm) Với a, b, c là các số thực dương. Đặt : A =; B= ; C =; D=. Chứng minh rằng : A + B Ġ C + D ------------- Hết --------------- SỞ GIÁO DỤC_ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THỪA THIÊN_HUẾ Năm học 2005-2006 * * * * * Môn : TOÁN ĐỀ DỰ BỊ ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM BÀI 1 (3đ) Câu a + Khai triển vế phải. + So sánh kết quả với vế trái . Câu b +Đặt xĽ,Ta có x3=2 ; d+ex+fx2=0 (1) ; dx+ex2+2f=0 (2) . + Khử x giữa (1) , (2) : x(e2-df)=2f2-de và 2(e2-df) 3 =(2f2-de)3 (3) . + Do d,e,f là các số nguyên nên từ (3) cho :e2-df= 0 và 2f2-de = 0 (Dùng phản chứng ) +Từ đó : e3=2f3 , suy ra e=f= 0 và d=0. Câu c + Dùng a/ với a= 1;b Ľ; cĽ : 9 = (1 ĭ ī )( 3 + ij) hay : = (1 +) + Do đó : Ġ = (3-ij )(Ġ(1 ī)) = -1 ī -Ġ . + Câu b cho thấy chỉ có : p = -1 ; q = 1 ; r = -1 . BÀI 2(2đ) Câu a + (1) – (2) : (3+m)(x-y) = (x-y)(x+y)Ġ x=y hoặc x+y= 3+m. + Với x=y ta có : 3x –mx = x2 Ġ x=0 hoặc x= 3-m . Với m = 1 , trường hợp này hệ có nghiệm : (x;y) = (0;0) ; (2;2) + Với x+y=3+m=4 ,ta có : 3x –(4-x) = x2 Ġ x2 -4x +4= 0Ġ x=2 + Nghiệm của hệ phương trình khi m=1 : ( x= 0 , y = 0 ) ; ( x= 2 , y = 2 ) . Câu b + Nếu hệ có nghiệm (x;y) mà Ÿy thì : x+y= 3+m. + (1) + (2) : (3-m)(x+y) = (x+y) 2 – 2xy . Suy ra xy = m(m+3) + x ,y là các nghiệm của : t2 – (3+m)t +m(m+3) = 0 (3) + Khi m > 1 thìĠ= (3+m)(3-3m) <0 .Vô lí . BÀI 3(2đ) Câu a + Hai tam giác BDH và ADC là hai tam giác vuông đồng dạng . + Khi chúng có bán kính đường tròn nội tiếp bằng nhau thì tỉ số đồng dạng là 1 . + Do đó chúng bằng nhau . Câu b + CD=HD = 65 + BD= 156 ; BH = 169 + dt(BDH) = 5070 ; cv(BDH)=390 + Bán kính nội tiếp tam giác ADC bằng bán kính nội tiếp tam giác BDH và cùng bằng : 26 (cm) BÀI 4: (2 điểm) Câu a +Từ x , y, z là các số nguyên dương thoả : x < y < z vàĠīī=1 cho 1 < x < 3 . Từ đó x=2 + Suy ra : += 2(y+z)=yz (y-2)(z-2)=4 . + Do y,z nguyên dương và 2<y<z nên y-2=1 và z-2=4. + Vậy : x=2 ;y=3 ;z=6 . Câu b + Ta có :Ġ+Ġ ī = 1 vàĠ + 1 = +(++)+=++++ +==++ ; 1 =++++ + + + Thực hiện qui trình trên thêm 1001 lần ta có đẳng thức thoả bài toán . BÀI 5: (1 điểm) + A + B = + Chứng minh : Ġī Ġ Ġ +Ġ (*) + (*)1-2ab +a2b2 (ab -1) 2 0 . + Suy ra : A + B C + D .

File đính kèm:

  • docĐề+đáp án Chuyên toán Quốc Học-Huế(04-05).doc
Giáo án liên quan