Phân phối chương trình môn Vật lí - Lớp 10 chuẩn

Chuyển động cơ

Chuyển động thẳng đều

Chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyển động thẳng biến đổi đều (tt)

Bài Tập

Sự rơi tự do

Sự rơi tự do ( tt)

Chuyển động trũn đều

Chuyển động trũn đều ( tt )

Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Bài tập

Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

 

doc12 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 13/01/2017 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Vật lí - Lớp 10 chuẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC :KHANH HÒA Trường THPT: Trần Quớ Cỏp PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRèNH Tổ: VẬT Lí MễN VẬT LÍ - LỚP 10 CHUẨN TỔ TRƯỞNG: Lương Trung Hỏn Cả năm: 37 tuần - 70 tiết HỌC KỲ I: 19 tuần - 36 tiết HỌC Kè II: 18 tuần - 34 tiết Tuần Tiết Nội dung HỌC Kè I: 19 tuần - 36 tiết CHƯƠNG I : Động học chất điểm 1 1 Chuyển động cơ 2 Chuyển động thẳng đều 2 3 Chuyển động thẳng biến đổi đều 4 Chuyển động thẳng biến đổi đều (tt) 3 5 Bài Tập 6 Sự rơi tự do 4 7 Sự rơi tự do ( tt) 8 + 9 Chuyển động trũn đều 5 Chuyển động trũn đều ( tt ) 10 Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc 6 11 Bài tập 12 Sai số của phép đo các đại lượng vật lý 7 13 + 14 Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơI tự do Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơI tự do 8 15 Kiểm tra một tiết 16 Chương 2: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiên cân bằng của chất điểm 9 17 + 18 Ba định luật Niu-tơn (Tiết 1: Đến hết mục 3 phần II; Tiết 2: Phần còn lại + Bài tập) Ba định luật Niu-tơn ( tt ) 10 19 Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn 20 Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc 11 21 Lực ma sát 22 Lực hướng tâm 12 23 Bài tập 24 Bài toán về chuyển động ném ngang 13 25 Thực hành: Đo hệ số ma sát 26 Thực hành: Đo hệ số ma sát (tt ) 14 27 + 28 Chương III:Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song (Tiết 1: Đến hết phần I + bài tập; Tiết 2: Phần còn lại + bài tập ) 28 Cõn bằng ( tt ) 15 29 Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mômen lực 30 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 16 31 Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế 32 + 33 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (Tiết 1: Đến hết phần I + bài tập; Tiết 2: Phần còn lại + bài tập ) 17 33 Chuyển động .. ( tt) 34 Ngẫu lực 18 35 Bài tập ễn tập 19 ễn tập 36 Kiểm tra học kì I 20 37 + 38 Chương IV :Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng 38 Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng ( tt ) 21 39 + 40 Công và công suất (Tiết 1: Đến hết phần I; Tiết 2: Phần còn lại + bài tập ) 40 Công và công suất ( tt ) 22 41 Bài tập 42 Động năng 23 43 + 44 Thế năng (Tiết 1: Đến hết phần I; Tiết 2: Phần còn lại + bài tập ) 44 Thế năng ( tt ) 24 45 Cơ năng 46 Bài tập 25 47 Chương V: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí 48 Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ôt 26 49 Quá trình đẳng tích. Định luật Sac-lơ 50 + 51 Phương trình trạng thái của khí lý tưởng (Tiết 1: Đến hết phần I; Tiết 2: Phần còn lại + bài tập ) 27 51 Phương trình trạng thái của khí lý tưởng ( tt ) 52 Bài tập 28 53 Kiểm tra 54 Chương VI: CƠ SỞ CỦA Nội năng và sự biến đổi nội năng 29 55 + 56 Các nguyên lý của nhiệt động lực học 56 Các nguyên lý của nhiệt động lực học ( tt ) 30 57 Bài tập 58 Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình 31 59 Biến dạng cơ của vật rắn 60 Sự nở vì nhiệt của vật rắn 32 61 + 62 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng (Tiết 1: Đến hết phần II; Tiết 2: Phần còn lại + bài tập ) 62 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng ( tt ) 33 63 Bài tập 64 + 65 Sự chuyển thể của các chất (Tiết 1: Đến hết phần II; Tiết 2: Phần còn lại + bài tập ) 34 65 Sự chuyển thể của các chất ( tt ) 66 Độ ẩm của không khí 35 67 Bài tập 68 + 69 Thực hành: Đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng 36 69 Thực hành: Đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng ( tt ) ễn tập 37 ễn tập 70 Kiểm tra học kì II. Xỏc nhận của nhà trường: Ninh diờm : 15 thỏng 8 năm 2008 Tổ trưởng tổ Vật lý Ký tờn Lương Trung Hỏn SỞ GIÁO DỤC :KHANH HÒA Trường THPT: Trần Quớ Cỏp PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRèNH Tổ: VẬT Lí MễN VẬT LÍ - LỚP 10 Nõng cao TỔ TRƯỞNG: Lương Trung Hỏn Cả năm: 37 tuần - 87 tiết HỌC KỲ I: 19 tuần - 36 tiết HỌC Kè II: 18 tuần - 51 tiết Tuần Tiết Nội dung HỌC Kè I: 19 tuần - 35 tiết CHƯƠNG I : Động học chất điểm 1 1 Chuyển động cơ 2 Vận tốc trong chuyển động thẳng.Chuyển động thẳng đều 2 3 Vận tốc trong ( tt ) 4 Khảo sỏt thực nghiệm chuyển động thẳng 3 5 Chuyển động thẳng biến đổi đều 6 Phương trỡnh của chuyển động thẳng biến đổi đều 4 7 Bài Tập 8 Sự rơi tự do 5 9 Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều 10 Chuyển động trũn đều .Tốc độ dài và tốc độ gúc 6 11 Gia tốc trong chuyển động trũn đều 12 Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc 7 13 Bài tập 14 Sai số trong thớ nghiệm thực hành 8 15 Thực hành: Xác định gia tốc rơi tự do 16 Thực hành: Xác định gia tốc rơI tự do 9 17 Bài tập 18 Kiểm tra một tiết 10 19 Chương II: Động lực học chất điểm. Lực . Tổng hợp lực và phõn tớch lực 20 Ba định luật I Niu-tơn 11 21 Định luật II Niu-tơn 22 Định luật III Niu-tơn 12 23 Lực hấp dẫn. 24 Chuyển động của vật bị nộm 13 25 Bài tập 26 Lực đàn hồi. 14 27 Lực ma sát 28 Bài tập 15 29 Hệ qui chiếu cú gia tốc . Lực quỏn tớnh. 30 Lực hướng tõm và lực quỏn tớnh li tõm. Hiện tượng tăng giảm , mất trọng lượng 16 31 Bài tập về động lực học 32 Chuyển động củ hệ vật 17 33 + 34 Thực hành: Đo hệ số ma sát 34 Thực hành: Đo hệ số ma sát (tt ) 18 35 Bài tập ễn tập 19 ễn tập 36 Kiểm tra học kì I 20 37 HỌC KỲ II. Chương III. Tĩnh học vật rắn. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực. Trọng tõm 38 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song 39 Bài tập 21 40 Quy tắc hợp lực song song . Điều kiện cõn bằng của vật rắn dưới tỏc dụng của ba lực song song 41 Qui tắc mụ men lực. Điều kiện cõn bằng của vật rắn cú trục quay cố định. 42 Bài tập 22 43 Thực hành: Tổng hợp hai lực 44 Thực hành: Tổng hợp hai lực 45 Chương IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Định luật bảo toàn động lượng 23 46 Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng 47 Công và công suất 48 Bài tập 24 49 Động năng. Định lý động năng. 50 Thế năng. Thế năng trọng tường 51 Thế năng đàn hồi. 25 52 Định luật bảo toàn cơ năng. 53 Bỡa tập 54 KIỂM TRA. 26 55 + 56 Va chạm đàn hồi và khụng đàn hồi 56 Va chạm đàn hồi và khụng đàn hồi ( tt ) 57 Cỏc bài tập về cỏc định luật bảo toàn. 27 58 Định luật Kờ – ple. Chuyển động của vệ tinh. 59 Chương V: CƠ HỌC CHẤT LƯU. Áp xuất thuỷ tĩnh. Nguyờn lý Pa-xcan 60 Sự chảy thành dũng của chất lỏng và chất khớ. Định luật Bec-nu-li 28 61 Ứng dụng của Định luật Bec-nu-li 62 Chương VI : CHẤT KHÍ Thuyết động học phân tử chất khí.Cấu tạo chất 63 Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ôt 29 64 Định luật Sỏc -lơ . Nhiệt độ tuyệt đối 65 Phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Định luật Gay -lych -sắc 66 Bài tập 30 67 Phương trỡnh cla- pờ- rụn – men –đờ-lờ-ộp 68 Bài tập về chất khớ 69 KIỂM TRA 1 TIẾT 31 70 Chương VII: : CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG, SỰ CHUYỂN THỂ Chất rắn 71 Biến dạng cơ của vật rắn 72 Sự nở vỡ nhiệt của vật rắn 32 73 Chất lỏng. hiện tượng căng mặt ngoài của chất lỏng 74 Hiện tượng dớnh ướt . Hiện tượng mao dẫn. 75 Sự chuyển thể. Sự núng chảy và sự đụng đặc 33 76 + 77 Sự hoỏ hơi và sự ngưng tụ. 77 Sự hoỏ hơi và sự ngưng tụ. ( tt ) 78 Bài tập 34 79 Thực hành: Xỏc định hệ số căng bề mặt của chất lỏng 80 Thực hành: Xỏc định hệ số căng bề mặt của chất lỏng ( tt ) 81 Chương VIII : CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNGK LỰC HỌC Nguyờn lý 1 nhiệt động lực học 35 82 + 83 Áp dụng nguyờn lý 1 nhiệt động lực học cho khớ lý tưởng 83 Áp dụng nguyờn lý 1 nhiệt động lực học cho khớ lý tưởng ( tt ) 36 84 Nguyờn tắc hoạt động của động cơ nhiệt và mỏy lạnh Nguyờn lý nhiệt động lực học 85 Nguyờn tắc hoạt động của động cơ nhiệt .. ( tt) 37 86 Bài tọ̃p - ễn tập 87 Kiểm tra học kì II. Xỏc nhận của nhà trường: Ninh diờm : 15 thỏng 8 năm 2008 Tổ trưởng tổ Vật lý Ký tờn Lương Trung Hỏn SỞ GIÁO DỤC :KHANH HÒA Trường THPT: Trần Quớ Cỏp PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRèNH Tổ: VẬT Lí MễN VẬT LÍ - LỚP 11 - CƠ BẢN TỔ TRƯỞNG: Lương Trung Hỏn Cả năm: 37 tuần 70 tiết Học kì I: 19 tuần 35 tiết Học kì II: 18 tuần 35 tiết Tuần Tiết Nội dung HỌC Kè I: 19 tuần - 35 tiết Phần một: Điện học. Điện từ học Chương I. Điện tích. điện trường. 1 1 Điện tích. Định luật Cu-lông. 2 Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích 2 3 +4 Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện ( Tiết 1: đến hết phần II; Tiết 2: Phần còn lại + Bài tập vận dụng) 4 Điện trường và cường độ điện trường ( tt ) 3 5 Bài tập. 6 Công của lực điện trường 4 7 Điện thế. Hiệu điện thế. 8 Bài tập. 5 9 Tụ điện. 10 bài tập 6 11 + 12 Chương II. Dòng điện không đổi Dòng điện không đổi. Nguồn điện 12 Dòng điện không đổi. Nguồn điện ( tt ) 7 13 Bài tập 14 + 15 Điện năng. Công suất điện 8 15 Điện năng. Công suất điện ( tt ) 16 + 17 Định luật Ôm đối với toàn mạch 9 17 Định luật Ôm đối với toàn mạch ( tt ) 18 Bài tập 10 19 Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ 20 Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch 11 21 bài tập 22 + 23 Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá 12 23 Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá 24 Kiểm tra 1 tiết 13 25 Chương III. Dòng điện trong các môi trường Dòng điện trong kim loại 26 + 27 Dòng điện trong chất điện phân ( Tiết 1: Đến hết phần III; Tiết 2: Phần còn lại ) 14 27 Dòng điện trong chất điện phân ( tt ) 28 Bài tập 15 29 + 30 Dòng điện trong chất khí ( Tiết 1: Đến hết phần III; Tiết 2: Phần còn lại ) 30 Dòng điện trong chất khí ( tt ) 16 31 Dòng điện trong chõn khụng 32 +33 Dòng điện trong chất bán dẫn ( Tiết 1: Đến hết phần II; Tiết 2: Phần còn lại ) 17 33 Dòng điện trong chất bán dẫn ( tt ) 34 Bài tập 18 ễn tập ễn tập 19 ễn tập 35 Kiểm tra học kì I. 20 36 + 37 HỌC KỲ II Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito 37 Thực hành ( tt ) 21 38 Chương IV. Từ trường. Từ trường 39 Lực từ. Cảm ứng từ 22 40 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt 41 bài tập 23 42 Lực Lo-ren-xơ 43 bài tập 24 44 + 45 Chương V. Cảm ứng từ Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 1: Đến hết phần II; Tiết 2: Phần còn lại ) 45 Từ thông. Cảm ứng điện từ ( tt ) 25 46 Bài tập 47 Suất điện động cảm ứng 26 48 Tự cảm 49 Bài tập 27 50 Kiểm tra 1 tiết 51 Phần II: Quang hình học Chương VI. Khúc xạ ánh sáng Khúc xạ ánh sáng 28 52 Bài tập 53 Phản xạ toàn phần 29 54 Bài tập 55 Chương VII. Mắt. Các dụng cụ quang học Lăng kính 30 56 + 57 Thấu kính mỏng(Tiết 1: Đến hết phần III; Tiết 2: Phần còn lại ) 57 Thấu kính mỏng ( tt ) 31 58 Bài tập 59 Giải bài toán về hệ thấu kính 32 60 Bài tập 61 + 62 Mắt ( 2t ) 33 62 Mắt ( tt ) 63 Bài tập 34 64 Kính lúp 65 Kính hiển vi 35 66 Kính thiên văn 67 Bài tập 36 68 Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì 69 Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì 37 ễn tập 70 Kiểm tra học kì II. Xỏc nhận của nhà trường: Ninh diờm ngày 1 thỏng 8 nă 2008 Tổ trưởng tổ Vật lý Ký tờn Lương Trung Hỏn SỞ GIÁO DỤC :KHANH HÒA Trường THPT: Trần Quớ Cỏp PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRèNH Tổ: VẬT Lí MễN VẬT LÍ - LỚP 11 Nõng cao TỔ TRƯỞNG: Lương Trung Hỏn Cả năm: 37 tuần - 87 tiết HỌC KỲ I: 19 tuần - 36 tiết HỌC Kè II: 18 tuần - 51 tiết Tuần Tiết Nội dung HỌC Kè I: 19 tuần - 36 tiết Chương I. Điện tích. điện trường. 1 1 Điện tích. Định luật Cu-lông. 2 Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích 2 3 Điện trường 4 +5 Công của lực điện . Hiệu điện thế 3 5 Công của lực điện . Hiệu điện thế ( tt ) 6 Bài tập về lực cu lụng và điện trường. 4 7 Bài Tập 8 Vật dẫn và điện mụi trong điện trường 5 9 Tụ điện. 10 Năng lượng điện trường. 6 11 Bài tập về tụ điện 12 Bài Tập 7 13 Chương II. Dòng điện không đổi Dòng điện không đổi. Nguồn điện 14 Pin và ắc qui 8 15 + 16 Điện năng. Công suất điện. Định luật Jun - Len xơ 16 Điện năng. Công suất điện. Định luật Jun - Len xơ ( tt ) 9 17 Bài tập 18 Định luật Ôm đối với toàn mạch 10 19 Bài tập 20 + 21 Định luật Ôm đối với cỏc loại mạch điện. Mắc nguồn điện thành bộ 11 21 Định luật Ôm đối với cỏc loại mạch điện. Mắc nguồn điện thành bộ ( tt) 22 Bài tập về định luật ễm và cụng suất điện 12 23 Bài tập 24 + 25 Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá 13 25 Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá 26 Kiểm tra 1 tiết 14 27 Chương III. Dòng điện trong các môi trường Dòng điện trong kim loại 28 HiỆN tượng nhiệt điện , hiện tượng siờu dẫn 15 29 + 30 Dòng điện trong chất điện phân Định luật Fa ra đõy ( Tiết 1: Đến hết phần III; Tiết 2: Phần còn lại ) 30 Dòng điện trong chất điện phân Định luật Fa ra đõy ( tt) 16 31 Bài tập về dũng điện trong kim loại và chất điện phõn. 32 Dòng điện trong chân không 17 33 + 34 Dòng điện trong chất khí ( Tiết 1: Đến hết phần III; Tiết 2: Phần còn lại ) 34 Dòng điện trong chất khí ( tt ) 18 35 Bài tập ễn tập 19 ễn tập 36 Kiểm tra học kỳ I 20 37 + 38 HỌC KỲ II : DềNG ĐIỆN TRONG CÁC MễI TRƯỜNG Dũng điện trong chất bỏn dẫn 38 Dũng điện trong chất bỏn dẫn ( tt ) 39 + 40 Linh kiện bỏn dẫn 21 40 Linh kiện bỏn dẫn ( tt ) 41 Bài tập 42 + 43 Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito 22 43 Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito 44 Chương IV. Từ trường. Từ trường 45 Phương và chiều của lực từ tỏc dụng lờn dũng điện 23 46 Cảm ứng từ . Định luật AM Pe 47 Từ trường của một số dòng điện cú dạng đơn giản 48 Bài tập về từ trường 24 49 Tương tỏc giữa hai dũng điện song song. Định nghĩa đơn vị Am Pe 50 Kiểm tra 1 tiết 51 Lực Lo-ren-xơ 25 52 Khung dõy cú dũng điện đặt trong từ trường 53 Sự từ hoỏ cỏc chất sắt từ 54 Từ trường trỏi đất 26 55 bài tập về lực từ 56 + 57 Thực hành: Xỏc định thành pgaanf nằm ngang của từ trường trỏi đất. 57 Thực hành: Xỏc định thành pgaanf nằm ngang của từ trường trỏi đất. 27 58 + 59 Chương V. Cảm ứng từ Hiện tương cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng trong mạch điện kớn 59 Hiện tương cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng trong mạch điện kớn ( tt ) 60 Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dõy dẫn chuyển động 28 61 Bài tập 62 Dũng điện phu cụ 63 Hiện tượng tự cảm 29 64 Năng lượng từ trường 65 Bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ 66 Chương VI. Khúc xạ ánh sáng Khúc xạ ánh sáng 30 67 Bài tập 68 Phản xạ toàn phần 69 Bài tập 31 70 Bài tập 71 Kiểm tra 1 tiết 72 Chương VII. Mắt. Các dụng cụ quang học Lăng kính 32 73 + 74 Thấu kính mỏng (Tiết 1: Đến hết phần III; Tiết 2: Phần còn lại ) 74 Thấu kính mỏng ( tt ) 75 Bài tập thấu kớnh mỏng 33 76 Bài tập 77 Mắt 78 Cỏc tật của mắt và cỏch sửa 34 79 Bài tập 80 Kính lúp 81 Kính hiển vi 35 82 Kính thiên văn 83 Bài tập về dụng cụ quang học 36 84 Bài tập 85 + 86 Thực hành: xỏc định chiết xuất của nước và tiờu cự của thấu kớnh phõn kỳ 37 86 Thực hành: xỏc định chiết xuất của nước và tiờu cự của thấu kớnh phõn kỳ 87 Kiểm tra học kì II. Xỏc nhận của nhà trường: Ninh diờm : 15 thỏng 8 năm 2008 Tổ trưởng tổ Vật lý Ký tờn Lương Trung Hỏn

File đính kèm:

  • docPHAN PHOI CHUONG THINH VAT LY THPT 2009.doc