Bài giảng Đại số Lớp 9 - Tiết 11: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (Tiếp theo) - Năm học 2017-2018 - Trần Thị Trà My

Kiến thức: Nắm được phép biến đổi trục căn thức ở mẫu, khử mẫu của biểu thức lấy căn

Kỹ năng: Vận dụng các phép biến đổi giải thành thạo các bài tập về thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.

Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.

Với A, B là biểu thức A.B 0

và B 0 ta có

Trong ví dụ ở câu b, để trục căn thức ở mẫu, ta nhân cả tử và mẫu với biểu thức .Ta gọi biểu thức và biểu thức là hai biểu thức liên hợp của nhau.

Học bài. Ôn lại cách khử mẫu biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu.

Làm các bài tập còn lại của bài 48; 49; 50; 51; 52 trang 29; 30 sách giáo khoa.

Làm thêm các bài tâpk 68; 69; 70 (a,c) trang 14 sách bài tập.

Tiết sau luyện tập.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 31/08/2021 | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 9 - Tiết 11: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (Tiếp theo) - Năm học 2017-2018 - Trần Thị Trà My, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai(tiep theo)TiÕt 11 - Bµi 7C©u 1: Ruùt goïn KiÓm tra bµi còC©u 2:TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau Bµi gi¶iC©u 1: Ruùt goïn C©u 2:TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau TiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)MỤC TIÊUKiến thức: Nắm được phép biến đổi trục căn thức ở mẫu, khử mẫu của biểu thức lấy cănKỹ năng: Vận dụng các phép biến đổi giải thành thạo các bài tập về thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.VÝ dô 1: Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n 1. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨nTiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)b) a) víiMoät caùch toång quaùt:Víi A, B lµ biÓu thøc, A.B 0 vaø B 03Ta coùTiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)1. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n?1 Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨nBµi gi¶iVÝ dô 1 Moät caùch toång quaùt:Víi A, B lµ biÓu thøc A.B 0 vµ B 0 ta cãTiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)1. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n2. Trôc c¨n thøc ë mÉuVÝ dô 2: Trôc c¨n thøc ë mÉuVÝ dô 1 Moät caùch toång quaùt:Víi A, B lµ biÓu thøc A.B 0 vµ B 0 ta cãTrong vÝ dô ë c©u b, ®Ó trôc c¨n thøc ë mÉu, ta nh©n c¶ tö vµ mÉu víi biÓu thøc .Ta gäi biÓu thøc vµ biÓu thøc lµ hai biÓu thøc liªn hîp cña nhau.TiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)1. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n2. Trôc c¨n thøc ë mÉuVÝ dô 2: Töông töï haõy tìm bieåu thöùc lieân hôïp cuûa caùc bieåu thöùc sau:Traû lôøi:VÝ dô 1 Moät caùch toång quaùt:Víi A, B lµ biÓu thøc A.B 0 vµ B 0 ta cãTiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)1. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨n2. Trôc c¨n thøc ë mÉuVÝ dô 2: Töông töï haõy tìm bieåu thöùc lieân hôïp cuûa caùc bieåu thöùc sau:Traû lôøi:Moät caùch toång quaùt:VÝ dô 1 Moät caùch toång quaùt:Víi A, B lµ biÓu thøc A.B 0 vµ B 0 ta cãTiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)1. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨nVÝ dô 1 Mét c¸ch tæng qu¸t:Víi A, B lµ biÓu thøc, A.B 0, vµ B 0, ta cã2. Trôc c¨n thøc ë mÉu ?2. Truïc caên thöùc ôû maãu: Ho¹t ®éng nhãmTiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)1. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨nVÝ dô 1 Mét c¸ch tæng qu¸t:Víi A, B lµ biÓu thøc, A.B 0, B 0, ta cã2. Trôc c¨n thøc ë mÉu ?2. Truïc caên thöùc ôû maãu:TiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)1. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨nVÝ dô 1 Mét c¸ch tæng qu¸t:Víi A, B lµ biÓu thøc, A.B 0, vµ B 0, ta cã2. Trôc c¨n thøc ë mÉu ?2. Truïc caên thöùc ôû maãu:TiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)1. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨nVÝ dô 1 Mét c¸ch tæng qu¸t:Víi A, B lµ biÓu thøc, A.B 0, vµ B 0, ta cã2. Trôc c¨n thøc ë mÉu Baøi 1: Khöû maãu bieåu thöùc laáy caên:LuyÖn tËp cñng cèTiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)1. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨nVÝ dô 1 Mét c¸ch tæng qu¸t:Víi A, B lµ biÓu thøc, A.B 0, vµ B 0, ta cã2. Trôc c¨n thøc ë mÉu Baøi 1: Khöû maãu bieåu thöùc laáy caên (giaû thieát bieåu thöùc coù nghóa):Ñ / S54321Söûa laïiTruïc caên thöùc ôû maãuCaâuÑÑÑSSTiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)1. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨nVÝ dô 1 Mét c¸ch tæng qu¸t:Víi A, B lµ biÓu thøc, A.B 0, vµ B 0, ta cã2. Trôc c¨n thøc ë mÉu Baøi 2: Caùc keát quaû sau ñuùng hay sai? Neáu sai söûa laïi cho ñuùng (Giaû thieát caùc bieåu thöùc ñeàu coù nghóa). TiÕt 11: BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tt)1. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy c¨nVÝ dô 1 Mét c¸ch tæng qu¸t:Víi A, B lµ biÓu thøc, A.B 0, vµ B 0, ta cã2. Trôc c¨n thøc ë mÉuHÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØHoïc baøi. OÂn laïi caùch khöû maãu bieåu thöùc laáy caên vaø truïc caên thöùc ôû maãu.Laøm caùc baøi taäp coøn laïi cuûa baøi 48; 49; 50; 51; 52 trang 29; 30 saùch giaùo khoa.Laøm theâm caùc baøi taâpk 68; 69; 70 (a,c) trang 14 saùch baøi taäp.Tieát sau luyeän taäp.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_9_tiet_11_bien_doi_don_gian_bieu_thuc_c.ppt