Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Tiết 12: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng

* Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Hưng ?

Bạn Hưng rất yêu quý bà, biết quan tâm chăm sóc bà.

* Theo em, bà bạn Hưng cảm thấy thế nào trước việc làm của Hưng ?

Bà bạn Hưng sẽ rất vui.

Qua câu chuyện này, em thấy bạn Hưng là người cháu thế nào?

Höng yeâu quý bà, chăm sóc bà. Hưng là một đứa cháu hiếu thảo.

Chúng ta phải đối xử với ông bà, cha mẹ như thế nào ?

Chúng ta phải kính trọng, quan tâm chăm sóc, hiếu thảo.

Vì sao chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?

Ông bà cha mẹ là nhưng người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Vì vậy,chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

Bài tập 1: Cách cư xử của các bạn trong những tình huống dưới đây là đúng hay sai? Vì sao?

a. Mẹ mệt, bố đi làm mãi chưa về. Sinh vùng vằng, bực bội vì chẳng có ai dua Sinh đến nhà bạn dự sinh nhật.

b. Hôm nào đi làm về, mẹ cũng thấy Loan đã chuẩn bị sẵn chậu nước, khăn mặt để mẹ rửa cho mát. Loan còn nhanh nhảu giúp mẹ mang túi vào nhà.

 

pptx42 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Tiết 12: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Đạo đứcTiết : 12 – Tuần : 12BÀI: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹGV Thực hiện: Phạm Thúy HồngĐạo đứcHiếu thảo với ông bà, cha mẹ Truyện: Phần thưởng* Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc laøm cuûa baïn Höng ?Bạn Hưng rất yêu quý bà, biết quan tâm chăm sóc bà.* Theo em, baø bạn Höng caûm thaáy theá naøo tröôùc vieäc laøm cuûa Höng ?Bà bạn Hưng sẽ rất vui.Höng yeâu quý baø, chaêm soùc baø. Höng laø moät ñöùa chaùu hieáu thaûo.Qua câu chuyện này, em thấy bạn Hưng là người cháu thế nào?Chúng ta phải đối xử với ông bà, cha mẹ như thế nào ?Chúng ta phải kính trọng, quan tâm chăm sóc, hiếu thảo.Vì sao chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?Ông bà cha mẹ là nhưng người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Vì vậy,chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.Ông bà cha mẹ là nhưng người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Vì vậy,chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.GHI NHỚ Em có biết câu thơ, câu ca dao, tục ngữ nào khuyên chúng ta phải biết yêu thương, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ không? Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra . Một lòng thờ mẹ kính chaCho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ca dao. THỰC HÀNHBài tập 1: Cách cư xử của các bạn trong những tình huống dưới đây là đúng hay sai? Vì sao?a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i ch­a vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai đưa Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu n­íc, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp mÑ mang tói vµo nhµ. c. Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con kh«ng?”d. Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin một nhánh mang về cho ông trồng.đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ. Bài tập 1: Cách cư xử của các bạn trong những tình huống dưới đây là đúng hay sai? Vì sao?SaiĐúnga. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i ch­a vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai đưa Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu n­íc, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp mÑ mang tói vµo nhµ. c. Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con kh«ng?”d. Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin một nhánh mang về cho ông trồng.đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ. a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i chưa vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai ®­ưa sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu n­íc, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp mÑ mang tói vµo nhµ. c.Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con kh«ng?”d.Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin một nhánh mang về cho ông trồng.đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ. a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i ch­a vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai đưa Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu nước, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp mÑ mang tói vµo nhµ. c. Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con kh«ng?”d. Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin một nhánh mang về cho ông trồng.đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ. Qua bài tập 1, các em cần học tập việc làm của các bạn nào? Qua bài tập 1, các em cần học tập việc làm của các bạn: bạn Loan, bạn Hoài, bạn Nhâm. ViÖc lµm cña b¹n Loan, bạn Hoài vµ b¹n Nh©m đã thÓ hiÖn lßng hiÕu th¶o víi «ng bµ, cha mÑ.Vì sao các em cần học tập việc làm của các bạn: bạn Loan, bạn Hoài, bạn Nhâm?Theo em, việc làm thế nào là hiếu thảo với ông bà, cha mẹ ?Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ là quan tâm tới ông bà, cha mẹ, chăm sóc lúc ông bà, cha mẹ bị mệt, ốm đau. Làm giúp ông bà, cha mẹ những công việc phù hợp.Chúng ta không nên làm gì đối với với ông bà, cha mẹ ?Không nên đòi hỏi đối với với ông bà, cha mẹ khi bận, mệt, những việc không phù hợp ( mua đồ chơi,) Bài tập 2: Em h·y ®Æt tªn cho mçi bøc tranh d­ưới ®©y vµ nhËn xÐt vÒ viÖc lµm cña b¹n nhá trong tranh.Quan sát tranh và thảo luận nhóm đôiTranh vẽ gì? Em có nhận xét gì về việc làm của bạn nhỏ? Hành động của bạn nhỏ chưa đúng. Vì sao hành động của bạn nhỏ chưa đúng? Hành động của bạn nhỏ chưa đúng vì chưa tôn trọng và quan tâm tới bố mẹ, ông bà. Việc làm của bạn chỉ biết đến riêng mình, không để ý đến ông bà,cha mẹ.Em đặt tên cho tranhCậu bé ích kỉCậu bé chưa ngoanTranh vẽ gì? Tranh vẽ gì? Em có nhận xét gì về việc làm của cô bé? Cô bé rất ngoan, biết chăm sóc khi bà ốm. Việc làm của cô bé đáng là một tấm gương tốt để chúng ta học tập.Em đặt tên cho tranhC« bÐ hiÕu th¶oMột tấm gương tốtCậu bé ích kỉC« bÐ hiÕu th¶oVì sao chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?Ông bà cha mẹ là nhưng người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Vì vậy,chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.GHI NHỚ Em có biết câu thơ, câu ca dao, tục ngữ nào khuyên chúng ta phải biết yêu thương, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ không? Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra . Một lòng thờ mẹ kính chaCho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ca dao.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_4_tiet_12_hieu_thao_voi_ong_ba_cha_me.pptx
Giáo án liên quan