Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Tiết 6: Biết vượt khó trong học tập - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng

* Hoạt động 1 : Tiểu phẩm : Một buổi tối trong gia đình bạn Hoa.

- Kết luận: Mỗi gia đình có những vấn đề, những khó khăn riêng. Là con cái, các em nên cùng bố mẹ tìm cách giải quyết, nhất là những vấn đề có liên quan đến các em. Ý kiến các em sẽ được bố mẹ lắng nghe và tôn trọng. Đồng thời các em cũng cần phải biết bày tỏ ý kiến một cách rõ ràng, lễ độ.

* Hoạt động 2: Trò chơi : “Phóng viên”

 ( Bài tập 3, SGK)

Cách chơi : Các bạn trong nhóm phỏng vấn lẫn nhau về những nội dung sau :

- Tình hình vệ sinh của lớp em, trường em.

- Nội dung sinh hoạt của lớp em, trường em.

- Những hoạt động em nuốn được tham gia, những công việc em muốn nhận làm.

- Địa điểm em muốn được tham quan, du lịch.

- Dự định của em trong hè này.

* Kết luận: Mỗi người đều có quyền có những suy nghĩ riêng và có quyền bày tỏ ý kiến của mình.

 

pptx14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Tiết 6: Biết vượt khó trong học tập - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Đạo đứcTiết : 6 – Tuần : 6BÀI: Biết vượt khó trong học tậpGV Thực hiện: Phạm Thúy Hồng* Moãi treû em ñeàu coù quyeàn gì ?ÔN BÀI CŨ- Moãi treû em ñeàu coù quyeàn mong muoán, coù yù kieán rieâng veà nhöõng vieäc coù lieân quan ñeán treû em.* Em caàn laøm gì ñeå moïi ngöôøi hieåu ñöôïc mong muoán cuûa mình ?- Em caàn maïnh daïn chia seû, baøy toû nhöõng yù kieán, mong muoán cuûa mình vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh moät caùch roõ raøng, leã ñoä.* Hoaït ñoäng 1 : Tieåu phaåm : Moät buoåi toái trong gia ñình baïn Hoa.- Kết luận: Mỗi gia đình có những vấn đề, những khó khăn riêng. Là con cái, các em nên cùng bố mẹ tìm cách giải quyết, nhất là những vấn đề có liên quan đến các em. Ý kiến các em sẽ được bố mẹ lắng nghe và tôn trọng. Đồng thời các em cũng cần phải biết bày tỏ ý kiến một cách rõ ràng, lễ độ.* Hoaït ñoäng 2: Trò chơi : “Phóng viên” ( Bài tập 3, SGK)- Cách chơi : Các bạn trong nhóm phỏng vấn lẫn nhau về những nội dung sau :- Tình hình vệ sinh của lớp em, trường em.- Nội dung sinh hoạt của lớp em, trường em.- Những hoạt động em nuốn được tham gia, những công việc em muốn nhận làm.- Địa điểm em muốn được tham quan, du lịch.- Dự định của em trong hè này.* Keát luaän: Moãi ngöôøi ñeàu coù quyeàn coù nhöõng suy nghó rieâng vaø coù quyeàn baøy toû yù kieán cuûa mình. Kết luận chung :- Trẻ em có quyền có ý kiến và trình bày ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.- Ý kiến của trẻ em cần được tôn trọng. Tuy nhiên không phải ý kiến nào của trẻ em cũng phải được thực hiện mà chỉ có những ý kiến phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình, của đất nước và có lợi cho sự phát triển của trẻ em. - Trẻ em cũng cần biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác.* Em coù nhaän xeùt gì veà moâi tröôøng ôû ñòa phöông em ? * Em hãy bày tỏ ý kiến về vấn đề này.VỀ NHÀ Học bài và xem trước bài : TÂY NGUYÊN ( sgk trang 82 )Củng cố - Dặn dòCHÀO CÁC EM !

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_4_tiet_6_biet_vuot_kho_trong_hoc_tap_n.pptx