Bài giảng Hình học Lớp 7 - Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác - Năm học 2017-2018

Em hãy đọc tên hai hình vẽ trên?

Tổng ba góc của mỗi hình tam giác trên bằng bao nhiêu độ?

 Vẽ 1 tam giác bất kỳ, dùng thước đo góc đo 3 góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo 3 góc của tam giác.

Có nhận xét gì về kết quả trên ?

?2 Thực hành: Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C ra rồi đặt kề với góc A như hình 43 (Sgk). Hãy nêu dự đoán về tổng ba góc A, B, C của tam giác ABC ?

Đố: Tháp nghiêng Pisa ở Italia nghiêng 50 so với phương thẳng đứng. Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ

 

ppt17 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học Lớp 7 - Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1BCADEF CHÖÔNG II: TAM GIAÙC.Em h·y ®äc tªn hai h×nh vÏ trªn?Tæng ba gãc cña mçi h×nh tam gi¸c trªn b»ng bao nhiªu ®é? BCA850550400 Vẽ 1 tam giác bất kỳ, dùng thước đo góc đo 3 góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo 3 góc của tam giác. Có nhận xét gì về kết quả trên ? ?1 B = 550 C = 400A = 8501. Toång ba goùc cuûa moät tam giaùc. CHÖÔNG II: TAM GIAÙC.§1. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (Tiết1) A + B + C = 1800 TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC1/ Tổng ba góc của một tam giác:?2 Thực hành: Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C ra rồi đặt kề với góc A như hình 43 (Sgk). Hãy nêu dự đoán về tổng ba góc A, B, C của tam giác ABC ?Tieát 17Tæng ba gãc cña mét tam gi¸cABCA + B + C =?18001/ Tổng ba góc của một tam giác:Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800GTKL ABCA + B + C = 1800Chứng minh: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁCTieát 16 BC21xy Có: xy//BCQua A kẻ đường thẳng xy song song với BCAA1 + BAC +A2 = 1800A2 = CA1 = B  TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC1/ Tổng ba góc của một tam giác:Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800GTKL ABCA + B + C = 1800Chứng minh: Qua A kẻ đường thẳng xy // BCVì: xy // BCSuy ra A1 = B ( 2 góc so le trong ) (1)và A2 = C ( 2 góc so le trong ) (2)Từ (1) và (2) suy ra: BAC + A1 + A2 = 1800xy9123456781012BAC + B + C =Tieát 16Bµi tËp 1 Chän kh¼ng ®Þnh ®óng trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau:A) Mäi tam gi¸c ®Òu cã tæng sè ®o các góc b»ng 1800 . B) Hai tam gi¸c kh¸c nhau vÒ kÝch thưíc thì tæng ba gãc cña chóng còng kh¸c nhau.C) Hai tam gi¸c cã thÓ kh¸c nhau vÒ kích thước và hình d¹ng nh­ng tæng ba gãc cña tam gi¸c nµy lu«n b»ng tæng ba gãc cña tam gi¸c kia.ĐĐSTổng ba góc của một tam giác bằng 1800VD : Tính số đo x trong hình 47 / sgk tr108    2 Áp dụng vào tam giác vuông.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhauĐịnh líĐịnh nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuôngABCCạnh huyềnCạnh góc vuôngCạnh góc vuông  Tìm số đo góc x trong hình vẽ sau:(ĐL tổng 3 góc 1 tam giác)00000*MNP có:M + N + P = 180 (ĐL)50 + x + x = 1802x = 180 – 50 = 130  x = 130 : 2 = 65Vậy x = 650000Tìm số đo góc x trong hình vẽ sau:Đố: Tháp nghiêng Pisa ở Italia nghiêng 50 so với phương thẳng đứng. Tính số đo của góc ABC trên hình vẽABC50?ABC có:A+ABC+C= 1800 (tổng 3 góc trong )ABC = 1800 – (A+C)ABC = 1800 – (50+900)ABC = 850Vậy ABC = 850 Giải Hướng dẫn về nhà: 1/ Học thuộc định lí tổng ba góc của một tam giác. 2/ Làm bài tập: 4 trang 108 sgk 3/ Xem trước nội dung còn lại của bài. 17 Chuùc quyù thaày coâ dồi daøo söùc khoûe, thaønh ñaït. Kính chaøo!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hinh_hoc_lop_7_tiet_17_tong_ba_goc_cua_mot_tam_gia.ppt