Bài giảng Khoa học Khối 4 - Bài 27: Một số cách làm sạch nước - Năm học 2020-2021

1. Cách làm nước sạch thông thường.

Chuẩn bị

 - Nước đục ; hai chai nhựa trong, bằng nhau; giấy lọc ; bột cát .

2. Cách tiến hành

- Cắt phần đáy chai a và đục vài lỗ ở nắp chai .

- Cắt phần đầu chai b.

- Lật ngược chai a đặt vào chai b ( Xem hình 1)

Lần lượt để vào chai a ; giấy lọc, cát, than bột, cát. Sau đó đổ nước đục vào chai a

 Nước được sản xuất từ nhà máy đảm bảo được 3 tiêu chuẩn : khử sắt, loại bỏ các chất không tan trong nước và sát trùng. Trong khi đó, nước thu được bằng cách lọc thì chỉ loại bỏ được một số chất không tan trong nước.Tuy nhiên, dù là nước nhà máy hay nước thu được bằng cách lọc thì đều phải đun sôi nước trước khi uống để diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước.

 

pptx8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Khối 4 - Bài 27: Một số cách làm sạch nước - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tang Son - CNTT Khoa học: Bài 27: Một số cách làm sạch nước 1. Cách làm nước sạch thông thường.Chuẩn bị - Nước đục ; hai chai nhựa trong, bằng nhau; giấy lọc ; bột cát .2. Cách tiến hành - Cắt phần đáy chai a và đục vài lỗ ở nắp chai .- Cắt phần đầu chai b.- Lật ngược chai a đặt vào chai b ( Xem hình 1)Lần lượt để vào chai a ; giấy lọc, cát, than bột, cát. Sau đó đổ nước đục vào chai a .1Hình Tang Son - CNTT2. Tác dụng của lọc nước .3. Quy trình sản xuất nước sạch 1. Cách làm nước sạch thông thường.2Hình Khoa học: Bài 27: Một số cách làm sạch nước Tang Son - CNTT1234562 Hình Khoa học: Bài 27: Một số cách làm sạch nước Tang Son - CNTT Khoa học: Bài 27: Một số cách làm sạch nước 1. Cách làm nước sạch thông thường. 2. Tác dụng của lọc nước .3. Quy trình sản xuất nước sạch 4. Sự cần thiết phải đun sôi nước. Nước được sản xuất từ nhà máy đảm bảo được 3 tiêu chuẩn : khử sắt, loại bỏ các chất không tan trong nước và sát trùng. Trong khi đó, nước thu được bằng cách lọc thì chỉ loại bỏ được một số chất không tan trong nước.Tuy nhiên, dù là nước nhà máy hay nước thu được bằng cách lọc thì đều phải đun sôi nước trước khi uống để diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước. Khoa học: Bài 27: Một số cách làm sạch nước Phiếu bài tập C¸c giai ®o¹n cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt n­íc s¹chTh«ng tin ......Tr¹m b¬m ®ît hai......................................................................................................................................... N­íc ®· ®­îc khö s¾t, s¸t trïng vµ lo¹i trõ c¸c chÊt bÈn kh¸c .................................................................... LÊy n­íc tõ nguån..................................................................... Lo¹i c¸c chÊt s¾t vµ nh÷ng chÊt kh«ng hoµ tan trong n­íc .......BÓ läc TiÕp tôc lo¹i c¸c chÊt kh«ng tan trong n­íc .................................................................... Khö trïng Hoàn thành bảng sau: Khoa học: Bài 27: Một số cách làm sạch nước Phiếu bài tập C¸c giai ®o¹n cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt n­íc s¹chTh«ng tin 6. Tr¹m b¬m ®ît hai Ph©n phèi n­íc s¹ch cho ng­êi tiªu dïng5. BÓ chøa N­íc ®· ®­îc khö s¾t, s¸t trïng vµ lo¹i trõ c¸c chÊt bÈn kh¸c 1. Tr¹m b¬m n­íc ®ît mét LÊy n­íc tõ nguån2. Dµn khö s¾t – bÓ l¾ng Lo¹i c¸c chÊt s¾t vµ nh÷ng chÊt kh«ng hoµ tan trong n­íc 3. BÓ läc TiÕp tôc lo¹i c¸c chÊt kh«ng tan trong n­íc 4. S¸t trïng Khö trïng Hoàn thành bảng sau: Khoa học: Bài 27: Một số cách làm sạch nước Phiếu bài tập C¸c giai ®o¹n cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt n­íc s¹chTh«ng tin 1. Tr¹m b¬m ®ît métLÊy n­íc tõ nguån2. Dµn khö s¾t – bÓ l¾ng Lo¹i c¸c chÊt s¾t vµ nh÷ng chÊt kh«ng hoµ tan trong n­íc3. BÓ läc TiÕp tôc lo¹i c¸c chÊt kh«ng tan trong n­íc 4. S¸t trïng Khö trïng5. BÓ chøa N­íc ®· ®­îc khö s¾t, s¸t trïng vµ lo¹i trõ c¸c chÊt bÈn kh¸c 6.Tr¹m b¬m ®ît hai Ph©n phèi n­íc s¹ch cho ng­êi tiªu dïng Hoàn thành bảng sau: Khoa học: Bài 27: Một số cách làm sạch nước

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_khoa_hoc_khoi_4_bai_27_mot_so_cach_lam_sach_nuoc_n.pptx
Giáo án liên quan