Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 26: Lực đàn hồi

1. Kiến thức

- Hiểu được khái niệm về lực đàn hồi

- Hiểu rõ các đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo và dây căng, biểu diễn được các lực đó trên hình vẽ.

- Từ t/ nghiệm thiết lập được hệ thức giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo.

2. Kỹ năng

HS biết vận dụng các biểu thức để giải các bài toán đơn giản.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 580 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 26: Lực đàn hồi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n 21/11/07 G/v : §ç Quang S¬n tiÕt 26 Bµi : lùc ®µn håi A - MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được khái niệm về lực đàn hồi - Hiểu rõ các đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo và dây căng, biểu diễn được các lực đó trên hình vẽ. - Từ t/ nghiệm thiết lập được hệ thức giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo. 2. Kỹ năng HS biết vận dụng các biểu thức để giải các bài toán đơn giản. B - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Các thí nghiệm trong các hình 19 SGK. - Chuẩn bị một số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan tới lực đàn hồi. 2. Học sinh - Ôn tập các kiến thức lực đàn hồi ở THCS -.Mét sè lß so , thanh ®µn håi C. tiÕn tr×nh d¹y-häc Ho¹t ®éng1 :§Æt vÊn ®Ò vÒ lùc ®µn håi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Nªu mét sè vÝ dô biÓu hiÖn cña lùc ®/håi - hiÓu nh÷ng biÓu hiÖn cña lùc ®/ håi Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ lùc ®µn håi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yêu cầu HS quan sát nêu câu hỏi. - Nhận xét câu trả lời . - Yêu cầu HS đọc SGK. - Nêu câu hỏi. - Nhận xét câu trả lời -. Ph©n tÝch kÜ cho häc sinh hiÓu giíi h¹n ®µn håi ,HiÓu ®Ó vËn dông trong qu¸ tr×nh lµm vËt biÕn d¹ng - Quan sát hình ảnh người bắn cung. Chỉ ra lực làm mũi tên bay đi? - Trình bày câu trả lời - Đọc SGK phần 1. hiÓu Lực đàn hồi là lực xuất hiện khi một vật bị biến dạng đàn hồi, và có xu hướng chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng (lưu ý g/ hạn ®/hồi) -. HiÓu giíi h¹n ®µn håi vµ vËn dông nã trong thùc tÕ Ho¹t ®éng 3 :Mét vµi tr­êng hîp th­êng gÆp Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß a) lùc ®µn håi cña lß xo - Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm - Yêu cầu HS trình bày kết quả thí nghiệm - Nhận xét kết quả thí nghiệm - Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm đối với 3 lò xo và để tìm ra ý nghĩa của hệ số cứng k. - Nhận xét câu trả lời. - Yêu cầu HS phát biểu định luật Húc. - Nhận xét câu trả lời b) lùc c¨ng cña d©y - .tr×nh bµy vÝ dô vÒ lùc c¨ng cña d©y (H19.6/sgk) - Yªu cÇu h/s nªu ®Æc ®iÓm lùc c¨ng cña d©y -. L­u ý: Tr­êng hîp d©y v¾t qua rßng räc (H19.7) - Tiến hành thí nghiệm H 19.3 và H 19.4 để đưa ra công thức (19.1) - Trình bày kết quả thí nghiệm. * Điều kiện xuất hiện: Khi một lß xo bị keo hay bị nÐn thì ở hai dầu lß xo xuất hiện lực đàn hồi tc dụng vµo hai vật gắn víi hai đầu lo xo. - Lực đàn hồi có phương trùng với phương của trục lß xo. - Chiều của lực đàn hồi ngược với chiều biến dạng cuả lß xo - Độlớn tỉ lệ thuận với độ biến dạng l/xo - Trả lời câu hỏi C1, C2 - Trình bày về ý nghĩa của hệ số cứng k. - Phát biểu định luật Húc. * Định luật Hooke: Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lß xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lß xo. F®h= - k - Biểu diễn lực căng của dây H 19.7 - Nªu d­îc ®Æc ®iÓm lùc c¨ng cña d©y + Điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật. + Phương trùng với chính sợi dây. + Chiêu hướng từ hai đầu dây vào phần giữa của sợi dây ( chỉ là lực kéo, không thể là lực đẩy) * l­u ý víi tr­êng hîp d©y v¾t qua rßng ( rßng räc cã t¸c dông ®æi ph­¬ng cña lùc t¸c dông ) Ho¹t ®éng 4: Lùc kÕ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yêu cầu HS : +đọc SGK.Nêu cấu tạo, nguyên tắc cấu tạo của lực kế. - Nhận xét câu trả lời. - Đọc SGK phần 3, xem hình H 19.8 - Trình bày cấu tạo, nguyên tắc, phân loại lực kế Ho¹t ®éng 5: Cñng cè - vËn dông Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yªu cÇu h/s : Tr¶ lêi c©u hái 1,2,3,4tr87 Tr¶ lêi c©u hái Ho¹t ®éng 6:H­íng dÉn bµi vÒ nhµ ThÇy : Yªu cÇu h/s lµm bµi tËp tr88/sgk vµ bµi t¹p trong sbt Trß : Ghi nhí bµi vÒ nhµ

File đính kèm:

  • docGAT26-VL10NC.doc