Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 52: Định luật bảo toàn cơ năng

- Nắm vững khái niệm cơ năng.

- Biết cách thiết lập định luật bảo toàn cơ năngtrong trường hợp cụ thể.

1. Kỹ năng

- Biết xác định khi nào cơ năng được bảo toàn.

- Vận dụng được công thức xác định cơ năng để giải bài tập.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 52: Định luật bảo toàn cơ năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 25/02/08 TiÕt :52 GV: §ç Quang S¬n Bµi: ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng A/ Môc tiªu: Kiến thức Nắm vững khái niệm cơ năng. Biết cách thiết lập định luật bảo toàn cơ năngtrong trường hợp cụ thể. Kỹ năng Biết xác định khi nào cơ năng được bảo toàn. Vận dụng được công thức xác định cơ năng để giải bài tập. B/ChuÈn bÞ: 1) Gi¸o viªn: .- Biên sọan các câu hỏi 1-4 SGK thành các câu trắc nghiệm. - Dụng cụ thí nghiệm con lắc đơn, con lắc lò xo, vật rơi. - Các hình vẽ mô tả trong bài. 2 Học sinh - Định luật bảo tòan và chuyển hóa năng lượng ở cấp THCS. - Khái niệm động năng và thế năng, công của trọng lực , của lực đàn hồi. C/TiÕn tr×nh D¹y- Häc: Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß -§Æt c©u hái yªu cÇu h/s tr¶ lêi +. Nªu biÓu thøc tÝnh ®éng n¨ng cña mét vËt . Nªu biÓu thøc cña ®Þnh lÝ ®éng n¨ng ? + Nªu c«ng thøc tÝnh thÕ n¨ng trong tr­êng träng lùc .C«ng thøc liªn hÖ gi÷a C«ng cña lùc t¸c dông vµ ®é biÕn thiªn thÕ n¨ng cña mét vËt ? +. Nªu c«ng thøc tÝnh thÕ n¨ng trong tr­êng lùc ®µn håi .C«ng thøc liªn hÖ gi÷a C«ng cña lùc t¸c dông vµ ®é biÕn thiªn thÕ n¨ng cña mét vËt ? - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña h/s - VËn dông , nhí l¹i kiÕn thøc tr¶ lêi c©u hái cña gv -. NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n Cñng cè kiÕn thøc Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu vÊn ®Ò ®Ó vµo bµi ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß -Yªu cÇu h/s ®äc phÇn giíi thiÖu bµi tr172/sgk -.§Þnh h­íng NC néi dung bµi - §äc phÇn giíi thiÖu bµi - HiÓu ®­îc vÊn ®Ò ®Æt ra vµ ph­¬ng ¸n gi¶I quyÕt Ho¹t ®éng 3: ThiÕt lËp ®Þnh luËt ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Tr­êng hîp träng lùc -- Làm thí nghiệm chuyển động con lắc đơn, Hs quan sát nhận xét. - Làm thí nghiệm vật rơi tụ do, nhận xét và tìm công của trọng lực, độ B th động năng. - Tìm hiểu cơ năng lúc đầu và sau để rút ra nhận xét. Nêu câu hỏi C1, gợi ‎ HS trả lời. Ph©n tÝch ®å thÞ ( H37.3/sgk ) ®Ó h/s hiÓu rã néi dung cña kÕt luËn b)Tr­êng hîp lùc ®µn håi - LÊy vÝ dô chuyÓn ®éng cña con l¾c ®¬n - yªu cÇu h/s vËn dông c¸ch x©y dùng nh­ phÇn (a) ®Ó x©y dùng c«ng thøc ( 37.4/sgk ) -. Sö dông ®å thÞ (H 37.4/sgk ) ®Ó phËn tÝch cho h/s râ vÒ kÕt luËn trong tr­êng lùc ®µn håi c) Kh¸I qu¸t - Tõ hai tr­êng hîp vµ c¸c tr­êng hîp t­ong tù kh¸I qu¸t thµnh néi dung ®Þnh luËt - Quan sát thí nghiệm con lắc đơn, nhận xét sự biến đổi của thế năng, động năng. - Đọc phần 1 SGK, tìm hiểu cơ năng của vật trong trường hợp trọng lực Trả lời câu C1 -VËn dông c«ng thøc ®Ó x©y dùng d­îc ®¼ng thøc (37.3/sgk)vµ nªu ®­îc kÕt luËn (tr173/sgk) Ghi nhËn kiÕn thøc - §äc sgk , vËn dông c«ng thøc ®éng n¨ng ,thÕ n¨ng, c¬ n¨ng ®Ó x©y dùng CT (37.4) = H sè Ghi nhËn kiÕn thøc -- HiÓu vµ vËn dông ®­îc ®Þnh luËt Cơ năng của một vật chỉ chịu tác dụng của những lực thế luôn được bảo toàn. Tr¶ lêi c©u hái C2 Ghi nhËn kiÕn thøc - Ho¹t ®éng 4: .T×m hiÓu sù biÕn thiªn c¬ n¨ng .C«ng cña lùc kh«ng ph¶I lùc thÕ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Giíi thiÖu lùc kh«ng ph¶I lùc thÕ -. LÊy vÝ dô vËt chuyÓn ®éng khi chÞu t¸c dông cña lùc ma s¸t ( Dïng h×nh vÏ ®Ó minh ho¹ ) -. Yªu cÇu h/s +. ViÕt biÓu thøc §Þnh lÝ ®éng n¨ng ( 37.5) +. ViÕt tÝnh c«ng cña lùc thÕ vµ c«ng cña lùc kh«ng thÕ +. KÕt hîp c¸c biÓu thøc trªn ®Ó ®­îc biÓu Thøc ( 37.7) +. VËn dông ( 37.7) ®Ó nªu kÕt luËn ( SGK ) -. NhËn xÐt c©u tr¶ lêi vµ phÇn x©y dùng c«ng thøc cña häc sinh -.HiÓu kh¸I niÖm lùc thÕ ViÕt biÓu thøc tÝnh ®éng n¨ng , c«ng cña lùc thÕ vµ kÕt hîp ®Ó x©y dùng ®­îc c«ng thøc ( 37.7/sgk ) Dùa vµo c«ng thøc ®Ó nªu kÕt luËn nh­ tr174/sgk Th¶o luËn nhËn xÐt qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng thøc cña b¹n vµ ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 5: Bµi tËp vËn dông ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Yªu cÇu h/s : +.®äc ®Ò bµi , tãm t¾t vµ vÏ h×nh minh ho¹ +. VËn dông c«ng thøc vµ ®Þnh luËt BTCN ®Ó tÝnh vËn tèc cña vËt - yªu cµu häc sinh ®äc nhí phÇn chó ý cña sgk ®Ó hiÓu vai trß vµ sù bæ sung cña hai ph­¬ng p-h¸p ( Dïng §LBTvµ PP§LH) - Nghiªn cøu kÜ ®Ò bµi - Thùc hiÖn c¸c thao t¸c c¬ b¶n vËn dông kiÕn thøc ®Ó gi¶I bµi Th¶o luËn vµ ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 6 : H­íng dÉn bµi vÒ nhµ : ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Yªu cÇu h/s lµm c¸c bµi tËp tr177/sgk Ghi nhí néi dung bµi vÓ nhµ

File đính kèm:

  • docGAT-52VL10NC.doc