Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 62: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất

1. Kiến thức:

- Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.

- Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng.

2. Kỹ năng:

 - Vận dụng được thuyết động học phân tử để giải thích đặc điểm về hình dạng, thể tích của các chất ở thể khí, thể lỏng, thể rắn.

3. Thái độ

- Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 62: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ. CẤU TẠO CHẤT A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí. - Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được thuyết động học phân tử để giải thích đặc điểm về hình dạng, thể tích của các chất ở thể khí, thể lỏng, thể rắn. 3. Thái độ - Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập B. CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Biên soạn các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm: + Kiểm tra bài cũ + Củng cố bài giảng theo nội dung câu hỏi 1 – 3 SGK. - Tranh hình H43.1, H43.2, H43.3, H43.4, H43.5 2.Học sinh Ôn tập định luật Bec-nu-li. 3.Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin. - Giáo viên có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và củng cố bài giảng. - Các tranh ảnh theo hình vẽ SGK. - Mô phỏng ống Ven-tu-ri, bộ chế hòa khí. C. PHÖÔNG PHAÙP - Giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm D. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. 1. OÅn ñònh toå chöùc - OÅn ñònh lôùp, ñieåm danh 2. Kieåm tra baøi củ -Nêu nội dung và công thức định luật Bec-nu-li ? - Vẽ hình và áp dụng định luật cho hai điểm trong ống dòng nằm ngang - Nêu công thức tính lực đẩy Archimede? Lực đẩy Archimede phụ thuộc vào yếu tố nào? Lấy ví dụ minh họa? 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đo áp suất tĩnh và áp suất toàn phần GV : Làm thí nghiệm, cho HS quan sát, hướng dẫn lập bảng kết quả. HS: - Đọc xong phần 1, xem hình H.43.1 và trả lời câu hỏi C1 - Vẽ hình, ghi nhận cách đo GV: Gợi ý cho HS rút ra các kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đo vận tốc chất lỏng và nguyên tắc hoạt động của ống Ven tu ri GV: Yêu cầu họcsinh xem hình vẽ, dọc phần 2 thảo luận chứng minh công thức HS: Xem hình 43.2, đọc phần2 SGK, thảo luận chứng minh công thức 43.1 . Vẽ hình . Trình bày cơ chế ống Ven-tu-ri . Ghi nhận công thức. GV: Gợi ý cách suy luận. Nhận xét kết quả trình bày của HS Hoạt động 3: Tìm hiểu cách đo vận tốc của máy bay nhờ ống Pi tô GV: Yêu cầu HS xem hình vẽ, đọc phần 4a và 4b thảo luận nhóm. HS: HS: - Xem hình 43.4, đọc phần 4.a SGK, thảo luận giải thích cơ chế hình thành lực nâng cánh máy bay? GV: Gợi ý cách suy luận. Nhận xét kết quả trình bày của HS HS: Xem hình 43.5, đọc phần 4.b SGK thảo luận giải thích cơ chế hoạt động của bộ chế hòa khí - Trình bày kết quả 1. Đo áp suất tĩnh và áp suất toàn phần a) Đo áp suất tĩnh : Đặt một ống hình trụ hở hai đầu, sao cho miệng ống song song với dòng chảy. Áp suất tĩnh tỉ lệ với độ cao của cột chất lỏng trong ống. p = rgh1 b) Đo áp suất toàn phần: Dùng một ống hình trụ hở hai đầu, một đầu được uốn vuông góc. Đặt ống sao cho miệng ống vuông góc với dòng chảy. Áp suất toàn phần tỉ lệ với độ cao của cột chất lỏng trong ống. p + ½ rv2 = rgh2 2. Đo vận tốc chất lỏng. Ống Ven-tu-ri. Dựa trên nguyên tắc đo áp suất tĩnh, người ta chế tạo ra ống ven-tu-ri dùng để đo vận tốc của chất lỏng: Trong đó Dp : hiệu áp suất tĩnh giữa hai tiết diện S và s 3. Đo vận tốc của máy bay nhờ ống pi-to. Dụng cụ để đo vận tốc của máy bay là ống pi-to, được gắn vào dưới cánh máy bay: 4. Một vài ứng dụng khác của định luật Bec-nu-li a. Lực nâng cánh máy bay (sgk) b. Bộ chế hòa khí (sgk) 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp. GV- Yêu cầu: Nêu câu hỏi. Nhận xét câu trả lời của nhóm. Yêu cầu: HS trình bày đáp án. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. HS: - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm câu 1-3 (SGK). - Làm việc cá nhân giải bài tập 1 (SGK). - Ghi nhận kiến thức: Cách đo áp suất tĩnh, áp suất toàn phần. Cơ chế ống Ven-tu-ri; giải thích lực nâng cánh máy bay và hoạt động của bộ chế hòa khí. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø GV: - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu HS chuẩn bị bài mới “Ứng dụng định luật Becnulli” HS: - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà.:Ống Pitô., chứng ninh phương trình Bec-nu-li đối với ống dòng nằm ngang. - Chuẩn bị cho bài mới.

File đính kèm:

  • docTiet 62.doc
Giáo án liên quan