Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 65: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng định luật Gay Luy-Xác (tiếp)

1. Kiến thức:

- Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

- Nêu được quá trình đẳng áp gì và phát biểu được định luật Gay Luy-xắc.

2. Kỹ năng:

 - Vẽ được đường đẳng áp trong hệ toạ độ (V,T).

3. Thái độ

- Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 500 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 65: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng định luật Gay Luy-Xác (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG ĐỊNH LUẬT GAY LUY-XÁC A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng. - Nêu được quá trình đẳng áp gì và phát biểu được định luật Gay Luy-xắc. 2. Kỹ năng: - Vẽ được đường đẳng áp trong hệ toạ độ (V,T). 3. Thái độ - Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Dụng cụ thí nghiệm. - Đồ thị đường đẳng áp. 2. Học sinh - Ôn lại thuyết động học phân tử và định luật Boyle – Mariottot, định luật Sác lơ 3. Gợi ý ứng dụng CNTT - Đồ thị đường đẳng áp. - Hình ảnh minh họa. C. PHÖÔNG PHAÙP - Giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm - Thực nghiệm D. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. 1. OÅn ñònh toå chöùc - OÅn ñònh lôùp, ñieåm danh 2. Kieåm tra baøi củ - Nêu nội dung và công thức định luật Sác lơ ? - Đặc điểm đồ thị của đường đẳng tích ? 3. Baøi môùi Đặt vấn đề: Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc Hoạt động 1: Tìm hiểu về phương trình trạng thái. GV : Đặt vấn đề: Với một khối khí xác định thì ba đại lượng p, V, T liên hệ với nhau như thế nào? - Hướng dẫn học sinh xây dựng mối liên hệ p, V, T giữa hai trạng thái thông qua trạng thái trung gian. Từ đó đi đến phương trình trạng thái. HS: Thiết lập phương trình trạng thái theo hướng dẫn của GV. GV: Nhận xét cách làm của HS. Chú ý cho HS biểu thức của phương trình trạng thái khi chuyển từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) HS: Hoạt động 2: Tìm hiểu về định luật Gay luy xác GV: Từ phương trình trạng thái, hướng dẫn HS rút ra định luật Gay Lussac. HS: Đọc SGK, phát biểu định luật và ghi nhận công thức. GV: Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi C1.. HS: Thảo luận nhóm trả lời câu C1 ở SGK GV: Cho HS vẽ đồ thị đường đẳng áp trong hệ tọa độ (V,T) và nhận xét HS: Vẽ đồ thị 1.Phương trình trạng thái khí lý tưởng: Xét một khối khí biến đổi từ trạng thái 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 (p2, V2, T2). Chia quá trình thành hai đẳng quá trình: đẳng nhiệt (1-2’) và đẳng tích (2’-2). Trong quá trình (1-2’), định luật Boyle-Mariotte cho ta: (1) Trong quá trình (2’-2), định luật Charles cho ta: hay (2) Từ (1) và (2): Vì các trạng thái 1 và 2 được chọn bất kỳ nên ta có thể viết: Đây là phương trình trạng thái của khí lý tưởng. 2. Định luật Gay Lussac: Trong quá trình đẳng áp (p = const) thì phương trình trạng thái cho ta: Thể tích V của một lượng khí có áp suất không đổi thì tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của khí. 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp. GV: - Cho HS thảo luận trả lời các câu hỏi 1,2 ,3 trang 233 SGK - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. HS: - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm câu hỏi. - Làm việc cá nhân giải bài tập 2 (SGK). - Hệ thống lại kiến thức đã học 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø GV: - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu HS chuẩn bị bài mới “Phương trình Cla pê rôn – Men đê lê ép” HS: - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Chuẩn bị cho bài mới: nắm lại phương trình trạng thái của chất khí

File đính kèm:

  • docTiet 65.doc