Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 58: Luyện tập Tính giá trị biểu thức - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am

 Bài 1 / 68 : Tính :

135 x ( 20 + 3 ) =

642 x ( 30 – 6 ) =

Bài 2 / 68 : a) Tính bằng cách thuận tiện nhất :

134 x 4 x 5 =

5 x 36 x 2 =

42 x 2 x 7 x 5 =

 Bài 4 / 68 : Môt sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180 m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi của sân vận động đó.

Chiều rộng của sân vận động là:

180 : 2 = 90 ( m)

Chu vi của sân vận động là :

( 180 + 90 ) x 2 = 540 ( m)

Đáp số : 540m

ppt6 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 58: Luyện tập Tính giá trị biểu thức - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tính : 15 x (30 +3 ) = 28 x ( 20 – 2 ) = b 15 x 30 + 15 x 3 = 450 + 45 = 495 28 x 20 - 28 x 2 = 560 -56 = 504 Khi nhaân moät soá vôùi moät toång, ta coù theå nhaân soá ñoù vôùi töøng soá haïng cuûa toång, roài coäng caùc keát quaû vôùi nhau . Khi nhaân moät soá vôùi moät hieäu , ta coù theå laàn löôït nhaân soá ñoù vôùi soá bò tröø vaø soá tröø , roài tröø hai keát quaû cho nhau Bài 1 / 68 : Tính : 135 x ( 20 + 3 ) = 642 x ( 30 – 6 ) = 135 x 20 + 135 x 3 = 2700 + 405 = 3105 642 x 30 - 642 x 6 = 19260 – 3852 = 15408 Luyện tập Bài 2 / 68 : a) Tính bằng cách thuận tiện nhất : 134 x 4 x 5 = 5 x 36 x 2 = N 2 134 x ( 4 x 5 ) = 134 x 20 = 2680 ( 5 x 2 ) x 36 = 10 x 36 = 360 Luyện tập 42 x 2 x 7 x 5 = ( 2 x 5 ) x ( 42 x 7 ) = 10 x 294 = 2940 Bài 2 / 68 : b ) Tính ( theo mẫu) : Mẫu : 145 x 2 + 145 x 98 = 145 x ( 2 + 98 ) = 145 x 100 = 14500137 x 3 + 137 x 97 = N4 Luyện tập 428 x 12 – 428 x 2 = 137 x 3 + 137 x 97 = 137 x ( 3 + 97 ) = 137 x 100 = 13700 Luyện tập 428 x 12 – 428 x 2 = 428 x ( 12 - 2 ) = 428 x 10 = 4280 Bài 4 / 68 : Môt sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180 m, chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi của sân vận động đó. Tóm tắt Chiều dài : 180 mChiều rộng : chiều dài Chu vi : . mét ? Luyện tập Bài giải Chiều rộng của sân vận động là:180 : 2 = 90 ( m)Chu vi của sân vận động là : ( 180 + 90 ) x 2 = 540 ( m)Đáp số : 540m 21V

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tiet_58_luyen_tap_tinh_gia_tri_bieu_thu.ppt