Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 13: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11- Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

a/ 27 X 11 = ?

Hai tích riêng đều bằng 27.

Khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cộng hai chữ số của số 27

(2 + 7 = 9 ) rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của 27

Từ đó ta có cách tính nhẩm:

 + 2 cộng 7 bằng 9

 + Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được297

27 X11 = 297

Ví dụ: 41 x 11 = 451

Bài 3: Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt:

 Khối Bốn: 17 hàng - một hàng 11 học sinh

 Khối Năm: 15 hàng - một hàng 11 học sinh

 Cách 1: Số học sinh của khối lớp Bốn là:

 11 x 17 = 187 (học sinh)

 Số học sinh của khối lớp Năm là:

 11 x 15 = 165 ( học sinh)

 Số học sinh của cả hai khối lớp là:

 187 + 165 = 352 ( học sinh)

 Đáp số : 352 học sinh

 

ppt7 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 13: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11- Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KiÓm tra bµi cò: Đặt tính rồi tính15 x 86 = ? 15 86901201290x 27 x 11 = ? x2972727 1127 a/ 27 X 11 = ?§Æt tÝnh vµ tÝnh: 29727 X27 1127 27 X11 = 297Hai tích riêng đều bằng 27. Khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cộng hai chữ số của số 27(2 + 7 = 9 ) rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của 27 Từ đó ta có cách tính nhẩm: + 2 cộng 7 bằng 9 + Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được297 Ví dụ: 41 x 11 = 451b/ 48 X 11 = ?48 52848 X1148 48 X11 = 528Ta có cách nhẩm: + 4 cộng 8 bằng 12 + Viết 2 vào giữa chữ số của 48, được 428 + Thêm 1 vào 4 của 428, được 528.Ví dụ: 57 x 11 =627Bµi 1: TÝnh nhÈm: a, 34 x 11 = b, 11 x 95 = c, 82 x11 = 3741045902 Sè häc sinh c¶ hai khèi. Sè häc sinh khèi Bèn + sè häc sinh khèi N¨m. Sè hs 1 hµng x sè hµng khèi Bèn. Sè hs 1 hµng x sè hµng khèi N¨m. ( 11) ( 17) ( 11) ( 15) Bài 3: Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?Tóm tắt: Khối Bốn: 17 hàng - một hàng 11 học sinh Khối Năm: 15 hàng - một hàng 11 học sinh? Học sinhCách 1: Sè häc sinh cña khèi líp Bèn lµ: 11 x 17 = 187 (häc sinh) Sè häc sinh cña khèi líp N¨m lµ: 11 x 15 = 165 ( häc sinh) Sè häc sinh cña c¶ hai khèi líp lµ: 187 + 165 = 352 ( häc sinh) §¸p sè : 352 häc sinhCách 2: Tæng sè hµng cña c¶ hai khèi líp lµ: 17 + 15 = 32 ( hµng) Sè häc sinh cña c¶ hai khèi líp lµ: 11 x 32 = 352 ( häc sinh) §¸p sè: 532 häc sinhBài giảiGiê häc kÕt thóc

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_13_gioi_thieu_nhan_nham_so_co_hai.ppt
Giáo án liên quan