Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Tuần 12: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (Tiết 1) - Năm học 2020-2021

* Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc laøm cuûa baïn Höng ?

Bạn Hưng rất yêu quý bà biết quan tâm và chăm sóc bà.

* Theo em, bà của Hưng sẽ cảm thấy như thế nào trước việc làm của người cháu đối với mình ?

Bà của Hưng cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Trong câu chuyện này, em thấy bạn Hưng là người cháu thế nào?

Höng yeâu quý baø. Höng laø moät ñöùa chaùu hieáu thaûo.

Qua câu truyện phần thưởng các em phải biết đối xử với ông bà, cha mẹ của mình ra sao ?

- Em phải kính trọng, quan tâm chăm sóc, hiếu thảo nghe lời ông bà, cha mẹ.

Bài tập 1: Cách cư xử của các bạn trong những tình huống dưới đây là đúng hay sai? Vì sao?

a. Mẹ mệt, bố đi làm mãi chưa về. Sinh vùng vằng, bực bội vì chẳng có ai đưa Sinh đến nhà bạn dự sinh nhật.

b. Hôm nào đi làm về, mẹ cũng thấy Loan đã chuẩn bị sẵn chậu nước, khăn mặt để mẹ rửa cho mát. Loan còn nhanh nhảu giúp mẹ mang túi vào nhà.

 

pptx38 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Tuần 12: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ (Tiết 1) - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ- Em hãy nêu một số việc em đã thực hiện để tiết kiệm tiền của và thời giờ ?- Ngồi trong lớp em chú ý nghe giảng, bài nào không hiểu ra chơi em sẽ hỏi bạn bè và thầy cô.- Giữ gìn quần áo sách vở, đồ dùng học tập- Tranh thủ thời gian giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Làm việc gì cũng nhanh chóng và tập trung.- Khóa vòi nước khi xong việc và tắt điện khi không dùng. Không xin tiền bố mẹ ăn quà vặt.- Tranh thủ dậy sớm học bài trước khi đến lớp..v.v.. Bài “Cho con” Nhạc và lời: Phạm Trọng Cầu. Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ ( tiết 1)Truyện Phần thưởng * Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc laøm cuûa baïn Höng ?Bạn Hưng rất yêu quý bà biết quan tâm và chăm sóc bà.* Theo em, bà của Hưng sẽ cảm thấy như thế nào trước việc làm của người cháu đối với mình ?Bà của Hưng cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Trong câu chuyện này, em thấy bạn Hưng là người cháu thế nào?Höng yeâu quý baø. Höng laø moät ñöùa chaùu hieáu thaûo.Qua câu truyện phần thưởng các em phải biết đối xử với ông bà, cha mẹ của mình ra sao ?- Em phải kính trọng, quan tâm chăm sóc, hiếu thảo nghe lời ông bà, cha mẹ. THỰC HÀNHBài tập 1: Cách cư xử của các bạn trong những tình huống dưới đây là đúng hay sai? Vì sao?a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i chưa vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai đưa Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu nước, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp mÑ mang tói vµo nhµ. c. Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con kh«ng?”d. Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin một nhánh mang về cho ông trồng.đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ. Bài tập 1: Cách cư xử của các bạn trong những tình huống dưới đây là đúng hay sai? Vì sao?SaiĐúnga. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i chưa vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai đưa Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu nước, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp mÑ mang tói vµo nhµ. c. Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con kh«ng?”d.Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin một nhánh mang về cho ông trồng.đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ. a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i chưa vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai đưa Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu nước, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp mÑ mang tói vµo nhµ. c.Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con kh«ng?”d. Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin một nhánh mang về cho ông trồng.đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ. a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i ch­a vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai đưa Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu nước, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp mÑ mang tói vµo nhµ. c. Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con kh«ng?”d.Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin một nhánh mang về cho ông trồng.đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ. Qua bài tập 1, các em cần học tập việc làm của các bạn nào? Qua bài tập 1, các em cần học tập việc làm của các bạn: bạn Loan, bạn Hoài, bạn Nhâm. ViÖc lµm cña b¹n Loan, bạn Hoài vµ b¹n Nh©m đã thÓ hiÖn lßng hiÕu th¶o, sự quan tâm đối với ông bà, cha mÑ.Vì sao các em cần học tập việc làm của các bạn: bạn Loan, bạn Hoài, bạn Nhâm?Theo em, việc làm thế nào là hiếu thảo với ông bà, cha mẹ ?Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ là quan tâm tới ông bà, cha mẹ, chăm sóc lúc ông bà, cha mẹ bị mệt, ốm đau. Làm giúp ông bà, cha mẹ những công việc phù hợp.Còn những việc nào là không nên làm ?Không nên đòi hỏi đối với với ông bà, cha mẹ khi bận, khi mệt, không nên cãi lời,..Vì sao chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?Ông bà cha mẹ là nhưng người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Vì vậy,chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Ông bà cha mẹ là nhưng người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Vì vậy, chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.GHI NHỚ Em có biết câu thơ, câu ca dao, tục ngữ nào khuyên chúng ta phải biết yêu thương, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ không? Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra . Một lòng thờ mẹ kính chaCho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ca dao.Công cha như núi ngất trời Nghĩa mẹ như nước sáng ngời biển đông. Núi cao, biển rộng mênh mông Cù lao chín chữ thuộc lòng con ơi! Bài tập 2: Em h·y ®Æt tªn cho mçi bøc tranh d­ưới ®©y vµ nhËn xÐt vÒ viÖc lµm cña b¹n nhá trong tranh.Quan sát tranh và thảo luận nhóm Tranh vẽ gì? Hành động của cậu bé đã đúng chưa ?Vì sao hành động của bạn nhỏ chưa đúng? Hành động của bạn nhỏ chưa đúng vì chưa tôn trọng và quan tâm tới bố mẹ, ông bà. Việc làm của bạn chỉ biết đến riêng mình, không để ý đến ai. Em đặt tên cho tranhCậu bé chưa ngoanTranh vẽ gì? Em có nhận xét gì về việc làm của cô bé ? Cô bé rất ngoan, biết chăm sóc khi mẹ ốm. Việc làm của cô bé đáng là một tấm gương tốt để chúng ta học tập.Em đặt tên cho tranhC« bÐ hiÕu th¶oCậu bé chưa ngoanC« bÐ hiÕu th¶oVì sao chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?Ông bà cha mẹ là nhưng người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Vì vậy,chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.GHI NHỚ Em có biết câu thơ, câu ca dao, tục ngữ nào khuyên chúng ta phải biết yêu thương, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ không? Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra . Một lòng thờ mẹ kính chaCho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ca dao.Tiết học kết thúc !Cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe !

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_4_tuan_12_hieu_thao_voi_ong_ba_cha_me.pptx
Giáo án liên quan