Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 14: Chia một tổng cho một số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Khi chia một tổng cho một số ta có thể làm thế nào?

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Bài 1:

a) Tính bằng hai cách:

15 + 35) : 5

80 + 4) : 4

 3. Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

 Bài giải :

 Số học sinh cả hai lớp là:

 32+28 = 60 (học sinh)

 Số nhóm học sinh có tất cả là:

 60:4 = 15 (nhóm)

 Đáp số : 15 nhóm.

Cách 2:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

 32:4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

 28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp là :

 8 + 7 = 15 (nhóm)

 Đáp số : 15 nhóm

 

ppt7 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 402 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 14: Chia một tổng cho một số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Đặt tính rồi tính: 101 x 25 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 89 x 6 + 5 x 89KIỂM TRA BÀI CŨ Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức :Khi chia mét tæng cho mét sè ta cã thÓ lµm thÕ nµo?(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 71 tổng: 1 sốsố hạng: số chia+ số hạng: số chiaTa có :(35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7 = 56 : 7=85 + 3=8Vậy : (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7Bµi 1:a) TÝnh b»ng hai c¸ch:(15 + 35) : 5(80 + 4) : 4C¸ch 1: (15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10C¸ch 2: (15 + 35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5 = 3 + 7 = 10C¸ch 1: (80 + 4) : 4 = 84 : 4 = 21 C¸ch 2: (80 + 4) : 4 = 80 : 4 + 4 : 4 = 20 + 1 = 21 1.b) TÝnh b»ng hai c¸ch (theo mÉu):MÉu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?C¸ch 1:12 : 4+20 : 4= +35= 8Cách 2: 12 + 20: 4 : 4=(12 + 20) : 4= 32 : 4 = 818 : 6 + 24 : 6C¸ch 1: 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7Cách 2: 18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7C¸ch 1: 60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23C¸ch 2: 60 : 3 + 9 : 3 = (60 + 9) : 3 = 69 : 3 = 2360 : 3 + 9 : 3 2. TÝnh b»ng hai c¸ch (theo mÉu):MÉu: (35 - 21):7 = ?C¸ch 1: : 7 = : 7 = 2(35 - 21) 14C¸ch 2 : ( - ) = - = 5 - 3 = 235 21 35 21a) (27-18) : 3b) (64-32) : 8C¸ch 1: (27 - 18) : 3 = 9 : 3 = 3C¸ch 2: (27 – 18) : 3 = 27 : 3 - 18 : 3 = 9 - 6 = 3C¸ch 1: ( 64 - 32 ) : 8 = 32 : 8 = 4C¸ch 2: ( 64 - 32 ) : 8 = 64 : 8 - 32 : 8 = 8 - 4 = 4 3. Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?Tóm tắt:Lớp 4A: 32 HSMỗi nhóm : 4 HS. Lớp 4B: 28 HS Mỗi nhóm : 4 HS. Hỏi : Có tất cả ? nhóm. Bài giải : Số học sinh cả hai lớp là: 32+28 = 60 (học sinh) Số nhóm học sinh có tất cả là: 60:4 = 15 (nhóm) Đáp số : 15 nhóm.Cách 2:Số nhóm học sinh của lớp 4A là: 32:4 = 8 (nhóm)Số nhóm học sinh của lớp 4B là: 28 : 4 = 7 (nhóm) Số nhóm học sinh của cả hai lớp là : 8 + 7 = 15 (nhóm) Đáp số : 15 nhómXin cảm ơn các thầy cô Kính chúc các thầy cô sức khoẻ và thành đạt !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_14_chia_mot_tong_cho_mot_so_nam_ho.ppt