Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 8: Luyện tập trang 46 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 2814 + 1429 + 3046

3925 + 618 + 535

b) 26387 + 14075 + 9210

54293 + 61934 + 7652

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 96 + 78 + 4 b) 789 + 285 + 15

 67 + 21 + 79 448 + 594 + 52

 408 + 85 + 92 677 + 969 + 123

Bài 4: một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi:

 a) Sau hai năm số dân xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

 b) Sau hai năm số dân xã đó có bao nhiêu người ?

 

ppt6 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 8: Luyện tập trang 46 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 4Luyện tập Bài 1: Đặt tính rồi tính:a) 2814 + 1429 + 3046 3925 + 618 + 535b) 26387 + 14075 + 9210 54293 + 61934 + 76522814728950784967212387914293046+392561853526387 14075921054293619347652+++Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 96 + 78 + 4 b) 789 + 285 + 15 67 + 21 + 79 448 + 594 + 52 408 + 85 + 92 677 + 969 + 12396 + 78 + 4 = ( 96 + 4 ) +78 = 100 + 7 = 178 67 + 21 + 79 = 67 + ( 21 + 79) = 67 + 100 = 167 408 + 85 + 92 = ( 408 + 92 ) + 85 = 500 + 85 = 585b) 789 + 285 + 15 = 789 + ( 285 + 15) = 789 + 300 = 1089 448 + 594 + 52 = ( 448 + 52 ) + 594 = 500 + 594 = 1094677 + 969 + 123 = ( 677 + 123 ) + 969 = 800 + 969 = 1796Bài 3: Tìm xX – 306 = 504X + 254 = 680X = 504 + 306X = 810X = 680 - 254X = 426Bài 4: một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi: a) Sau hai năm số dân xã đó tăng thêm bao nhiêu người ? b) Sau hai năm số dân xã đó có bao nhiêu người ? Giải:Sau hai năm số dân xã đó tăng thêm là: 79 + 71 = 150 (người)Sau hai năm số dân xã đó có là: 5256 + 150 = 5406 (người) Đáp số: 5406 ngườiChàoTạm biệt!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_8_luyen_tap_trang_46_nam_hoc_2020.ppt