Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 28: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long - Phạm Thúy Hồng

Cuộc tiến quân của quân Tây Sơn ra Thăng Long vào thời gian nào? và nhằm mục đích gì?

Đọc đoạn : Nghe tin đó nộp cho quân Tây Sơn.

Tổ 1:Hoàn thành phiếu luyện tập.

Tổ 2: Sắp xếp các dữ kiện theo trình tự diễn biến cuộc tiến công ra Thăng Long của nghĩa quân Tây Sơn ?

Tổ 3: Sắp xếp các tranh theo trình tự diễn biến cuộc tiến công ra Thăng Long của nghĩa quân Tây Sơn ?

Tổ 4: Đóng vai cảnh chúa Trịnh và bầy tôi khi nghe tin quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long

Nguyễn Huệ

Làm chủ
Thăng Long, lật đổ
 họ Trịnh

Quân Trịnh đại bại.Trịnh Khải cởi áo chúa bỏ chạy.

Trịnh Khải phất cờ lệnh thúc quân đánh trả.
Quân sĩ nhìn nhau không dám tiến.

Quân Tây Sơn ập đến quân Trịnh trở tay không kịp
phần bị giết, phần bỏ chạy.

Quân thủy và quân bộ của Nguyễn Huệ tiến
như vũ bão về Thăng Long.

Nghe tin đó Trịnh Khải tức tốc triệu tập
 quần thần bàn kế giữ kinh thành.

Nguyễn Huệ quyết định tiến ra Thăng Long, lật đổ chính quyền họ
Trịnh.Thống nhất giang sơn.

 

pptx31 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 28: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Lịch sửTiết : 28 – Tuần : 28 BÀI: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng LongGV Thực hiện: Phạm Thúy HồngKIEÅM TRA BAØI CUÕTHAØNH THÒ THEÁ KÆ XVI-XVIICâu 1. Thế kỉ XVI-XVII, ở nước ta có các thành thị nổi tiếng là:A. Thăng Long , Phố Hiến, Hội AnB. Thanh Hóa, Phô Hiến, Kinh KìC. Thăng Long , Phố Hiến, Kinh KìLựa chọn đáp án đúng nhấtA.5-12-1990Câu 2:Phố cổ Hội An được Unesco công nhận là di sản văn hóa vào ngày nào ? C. 12. 5.1999 B.5.12.1999Lựa chọn đáp án đúng nhấtĐọc nội dung cần ghi nhớNGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG NĂM 1786 LỊCH SỬ LỚP 4 NGHÓA QUAÂN TAÂY SÔN TIEÁN RA THAÊNG LONGHOẠT ĐỘNG 1 Sự hình thành và phát triển của nghĩa quân Tây Sơn LƯỢC ĐỒ CĂN CỨ ĐỊA CỦA QUÂN TÂY SƠNQuy NhơnNghệ AnGia ĐịnhAn KhêĐảo Phú QuốcCôn ĐảoBình ThuậnHOẠT ĐỘNG 2 NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG Đọc đoạn : Sau khi lật đổ năm 1786trang 59Cuộc tiến quân của quân Tây Sơn ra Thăng Long vào thời gian nào? và nhằm mục đích gì?Đọc đoạn : Nghe tin đó nộp cho quân Tây Sơn.trang 59-60Tổ 1:Hoàn thành phiếu luyện tập. Tổ 2: Sắp xếp các dữ kiện theo trình tự diễn biến cuộc tiến công ra Thăng Long của nghĩa quân Tây Sơn ? Tổ 3: Sắp xếp các tranh theo trình tự diễn biến cuộc tiến công ra Thăng Long của nghĩa quân Tây Sơn ? Tổ 4: Đóng vai cảnh chúa Trịnh và bầy tôi khi nghe tin quân Tây Sơn tiến ra Thăng LongHẾT GIỜTHẢO LUẬN NHÓM 4Các nhóm trình bàyQuân Trịnh đại bại.Trịnh Khải cởi áo chúa bỏ chạy. Nguyễn Huệ quyết định tiến ra Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh.Thống nhất giang sơn.Nghe tin đó Trịnh Khải tức tốc triệu tập quần thần bàn kế giữ kinh thành.Quân thủy và quân bộ của Nguyễn Huệ tiến như vũ bão về Thăng Long.Quân Tây Sơn ập đến quân Trịnh trở tay không kịp phần bị giết, phần bỏ chạy.Trịnh Khải phất cờ lệnh thúc quân đánh trả. Quân sĩ nhìn nhau không dám tiến.Nguyễn HuệLàm chủ Thăng Long, lật đổ họ TrịnhKẾT QUẢHOẠT ĐỘNG 3 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm 2-Neâu yù nghóa cuoäc tieán quaân ra Thaêng Long cuûa Nguyeãn Hueä .HẾT GIỜCác nhóm trình bày ý NghĩaLật đổ chính quyền họ TrịnhMở đầu cho việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắtVì sao nhaân daân goïi oâng laø “ngöôøi anh huøng aùo vaûi” ?Năm 1786 dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long. Tiêu diệt chính quyền họ Trịnh , mở đầu cho việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt.CUÛNG COÁÙ A. Naêm 1786, do Nguyeãn Huệ chæ huy . B. Naêm 1786 do Nguyeãn Nhạc chæ huy.Nghóa quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long năm naøo?Do ai chæ huy? C. Naêm 1785 , do Nguyeãn Hueä chæ huyLựa chọn đáp án đúng nhất.A. Laät ñoå chính quyeàn hoï Nguyễn và họ Trònh . B. Thoáng nhaát giang sôn. Muïc ñích cuûa quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long laø?C. Lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn .Lựa chọn đáp án đúng nhất. A. Kinh thaønh Thaêng Long naùo loaïn , Chuùa Trònh Khaûi ñöùng ngoài khoâng yeân.B. Trònh Khaûi gaáp ruùt chuaån bò quaân vaø möu keá giöõ kinh thaønh. Chuùa Trònh vaø baày toâi khi ñöôïc tin quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long ñaõ coù thaùi ñoä nhö theá naøo?C. Cả 2 ý trên . Lựa chọn đáp án đúng nhất. A. Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long .C. Môû ñaàu cho vieäc thoáng nhaát ñaát nöôùc. Kết quả cuûa vieäc nghóa quaân Taây Sôn tieán ra Thaêng Long laø?B. Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long. Mở đầu cho việc thống nhất đất nước.Lựa chọn đáp án đúng nhất.Dặn dò- Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. - Đọc và chuẩn bị bài Quang Trung đại phá quân Thanh. (sưu tầm tranh ảnh, bài hát,)

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_28_nghia_quan_tay_son_tien_ra_t.pptx
Giáo án liên quan