Bài kiểm tra Học kì 2 môn Công nghệ Lớp 7 (Có đáp án)

Câu 1: (2đ) Hãy nêu nhiệm vụ của ngành chăn nuôi nước ta?

Câu 2: (2đ) Em hiểu thế nào là giống vật nuôi? Điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi ?

Câu 3: (2đ) Chuồng nuôi có vai trò quan trọng nh thế nào trong chăn nuôi? Phải làm gì để chuồng nuôi hợp vệ sinh?

Câu 4: (2đ) Em hãy kể tên một số phơng pháp chế biến thức ăn vật nuôi? Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn là gì ?

Câu 5: (2đ) Nhân giống thuần chủng là gì? Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 02/07/2022 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra Học kì 2 môn Công nghệ Lớp 7 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2011-2012 Môn : Công nghệ 7 (Thời gian: 45 phút) A. Ma trận đề kiểm tra: Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng 1. Hãy nêu nhiệm vụ của ngành chăn nuôi nước ta 0,5 0,5 1 2 2. Em hiểu thế nào là giống vật nuôi ? Điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi ? 1 1 2 3. Chuång nu«i cã vai trß quan träng nh­ thÕ nµo trong ch¨n nu«i? Ph¶i lµm g× ®Ó chuång nu«i hîp vÖ sinh? 1 1 2 4 Em h·y kÓ tªn mét sè ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn thøc ¨n vËt nu«i? Môc ®Ých cña chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n lµ g×? 0,5 0,5 1 2 5. Nhân giống thuần chủng là gì ? Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả ? 0,5 0,5 1 2 2,5 2,5 5 10 B. Đề bài Câu 1: (2đ) Hãy nêu nhiệm vụ của ngành chăn nuôi nước ta? Câu 2: (2đ) Em hiểu thế nào là giống vật nuôi? Điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi ? Câu 3: (2đ) Chuång nu«i cã vai trß quan träng nh­ thÕ nµo trong ch¨n nu«i? Ph¶i lµm g× ®Ó chuång nu«i hîp vÖ sinh? Câu 4: (2đ) Em h·y kÓ tªn mét sè ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn thøc ¨n vËt nu«i? Môc ®Ých cña chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n lµ g× ? Câu 5: (2đ) Nhân giống thuần chủng là gì? Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả ? C. H­íng dÉn chấm Câu 1: Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi nước ta: * Ph¸t triÓn ch¨n nu«i toµn diÖn - §a d¹ng vÒ lo¹i vËt nu«i - §a d¹ng vÒ quy m« ch¨n nu«i: Nhµ n­íc, n«ng hé, trang tr¹i * §Èy m¹nh chuyÓn giao tiÕn bé khoa häc kû thuËt vµo s¶n xuÊt: Gièng, thøc ¨n, ch¨m sãc, thó y *T¨ng c­êng ®Çu t­ cho nghiªn cøu vµ qu¶n lý(vÒ c¬ së vËt chÊt n¨ng lùc c¸n bé *T¨ng nhanh vÒ khèi l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm ch¨n nu«i cho nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu Câu 2 : Kh¸i niÖm Giống vật nuôi: * Gièng vËt nu«i laf s¶n phÈm do con ng­êi t¹o ra, mçi gièng vËt nu«i ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung gièng nhau cã cïng nguån gèc, cã tÝnh di truyÒn æn ®Þnhvµ ®¹t ®Õn mét sè l­îng c¸ thÓ nhÊt ®Þnh. * Điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi: - C¸c vËt nu«i trong cïng mét gièng ph¶i cã chung nguån gèc - Cã ®Æc ®iÓm vÒ ngo¹i h×nh vµ n¨ng suÊt gièng nhau - Cã tÝnh di truyÒn æn ®Þnh - §¹t ®Õn mét sè l­îng c¸ thÓ nhÊt ®Þnh vµ cã ®Þa bµn ph©n bè réng C©u 3: Chuång nu«i cã vai trß quan träng trong ch¨n nu«i: Chuång nu«i lµ nhµ ë cña vËt nu«i. Chuång nu«i phï hîp sÏ b¶o vÖ søc khoÎ vËt nu«i gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt ch¨n nu«i - Gióp vËt nu«i tr¸nh ®­îc nh÷ng thay ®æi cña thêi tiÕt,®ång thêi t¹o ra mét tiÓu khÝ hËu thÝch hîp cho vËt nu«i. - Gióp cho viÖc thùc hiÖn quy tr×nh ch¨n nu«i khoa häc. - Gióp qu¶n lÝ tèt ®µn vËt nu«i,thu ®­îc chÊt th¶i lµm ph©n bãn vµ tr¸nh lµm « nhiÔm m«i tr­êng. - Gióp vËt nu«i h¹n chÕ tiÕp xóc víi mÇm bÖnh. * §Ó chuång nu«i hîp vÖ sinh: - NhiÖt ®é thÝch hîp. - §é Èm trong chuång 60-70%. - §é th«ng tho¸ng tèt. - §é chiÕu s¸ng thÝch hîp tõng lo¹i vËt nu«i. - Kh«ng khÝ Ýt khÝ ®éc. C©u 4: Mét sè ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn thøc ¨n vËt nu«i: - C¾t ng¾n, nghiÒn nhá, xö lÝ nhiÖt, ñ men, hçn hîp, ®­êng ho¸ tinh bét, kiÒm ho¸ r¬m r¹ * ChÕ biÕn thøc ¨n:lµm t¨ng mïi vÞ, t¨ng tÝnh ngon miÖng ®Ó vËt nu«i thÝch ¨n, ¨n ®­îc nhiÒu, dÔ tiªu ho¸, lµm gi¶m bít khèi l­îng lµm gi¶m ®é th« cøng vµ khö bá chÊt ®éc h¹i *Dù tr÷ thøc ¨n:Nh»m gi÷ thøc ¨n l©u háng vµ ®Ó lu«n cã ®ñ thøc ¨n cho vËt nu«i. C©u 5: Nhân giống thuần chủng: Lµ ph­¬ng ph¸p nh©n gièng chän ghÐp ®«i giao phèi con ®ùc víi con c¸i cña cïng mét gièng ®Ó ®­îc ®êi con cïng gièng víi bè mÑ để nhân giống thuần chủng đạt kết quả: - Ph¶i cã môc ®Ých râ rµng - Chän ®­îc nhiÒu c¸c thÓ ®ùc c¸i cïng gièng tham gia.Qu¶n lÝ gièng chÆt chÏ, biÕt ®­îc quan hÖ huyÕt thèng ®Ó tr¸ch giao phèi cËn huyÕt - Nu«i d­ìng ch¨m sãc tèt ®µn vËt nu«i,th­êng xuyªn chän läc kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ lo¹i th¶i nh÷ng vËt nu«i cã ®Æc ®iÓm kh«ng mong muèn ë ®êi sau. - Chän ®­îc nhiÒu c¸c thÓ ®ùc c¸i cïng gièng tham gia.Qu¶n lÝ gièng chÆt chÏ,biÕt ®­îc quan hÖ huyÕt thèng ®Ó tr¸ch giao phèi cËn huyÕt - Nu«i d­ìng ch¨m sãc tèt ®µn vËt nu«i, th­êng xuyªn chän läc kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ lo¹i th¶i nh÷ng vËt nu«i cã ®Æc ®iÓm kh«ng mong muèn ë ®êi sau.

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_cong_nghe_lop_7_co_dap_an.doc