Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 1, Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Sau khi học xong học sinh hiểu được vai trò của trồng trọt, biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay.

2. Kỹ năng: Biết được một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt.

3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn trong học tập môn học. Có ý thức trong việc trồng trọt ở gia đình, địa phương.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:- SGK, kế hoạch bài dạy, tham khảo thực tế địa phương tranh ảnh có liên quan tới bài học. phóng to H-1(sgk) chuẩn bị phiếu học tâp

2. Học sinh: Đọc trước bài 1 SGK . Bảng phụ, bút dạ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: Không

2. Dạy bài mới: GV giới thiệu mục tiêu phần, chương và nêu mục tiêu bài học

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 1, Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 01 Ngày soạn : 21/08/2011 Tiết : 01 Ngày dạy : CHƯƠNG I:ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT Tiết1- Bài 1 : VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Sau khi học xong học sinh hiểu được vai trò của trồng trọt, biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. 2. Kỹ năng: Biết được một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. 3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn trong học tập môn học. Có ý thức trong việc trồng trọt ở gia đình, địa phương. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên:- SGK, kế hoạch bài dạy, tham khảo thực tế địa phương tranh ảnh có liên quan tới bài học. phóng to H-1(sgk) chuẩn bị phiếu học tâp 2. Học sinh: Đọc trước bài 1 SGK . Bảng phụ, bút dạ. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: Không 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu mục tiêu phần, chương và nêu mục tiêu bài học HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 1 : Tìm hiểu vai trò của trồng trọt T×m hiÓu vai trß cña ngµnh trång trät trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay. - GV treo tranh: H­íng dÉn HS quan s¸t, t×m hiÓu néidung . -Hs th¶o luËn t×m hiÓu vai trß cña trång trät trong nÒn kinh tÕ n­íc ta. ? Em h·y cho biÕt vai trß cña trång trät trong nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay? - GV: KÕt luËn vµ ghi b¶ng ? Em h·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y l­¬ng thùc, thùc phÈm, c©y c«ng nghiÖp trång ë ®Þa ph­¬ng em? I) Vai trß cña trång trät - Cung cÊp l­¬ng thùc, thùc phÈm. - Cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn. - Cung cÊp thøc ¨n cho ch¨n nu«i. - Cung cÊp n«ng s¶n cho xuÊt khÈu. Hoạt động 2 : Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt T×m hiÓu nhiÖm vô cña trång trät - GV: Cho HS t×m hiÓu 6 nhiÖm vô trong SGK b»ng b¶ng phô ? Dùa vµo vai trß cña trång trät em h·y x¸c ®Þnh nhiÖm vô nµo lµ nhiÖm vô cña trång trät. - GV: NhËn xÐt rót ra kÕt luËn nhiÖm vô cña trång trät lµ nhiÖm vô 1,2,4,6. II. NhiÖm vô cña trång trät - NhiÖm vô 1,2,4,6 + S¶n xuÊt nhiÒu lóa, ng«, khoai s¾n, c©y hä ®Ëu, mÝa, c©y ¨n qu¶, c©y ®Æc s¶n...cung cÊp cho trong n­íc vµ xuÊt khÈu Hoạt động 3 : Những biện pháp nhằm thực hiện vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt T×m hiÓu c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô cña ngµnh trång trät. - GV: Yªu cÇu nghiªn cøu th«ng tin SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. ? §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña trång trät cÇn sö dông nh÷ng biÖn ph¸p g×? ? Khai hoang lÊn biÓn ®Ó lµm g×? ? T¨ng vô trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt trång môc ®Ých ®Ó lµm g×? ? ¸p dông ®óng biÖn ph¸p kü thuËt trång trät môc ®Ých lµm g×? - GV: Gîi ý c©u hái phô ? Sö dông gièng míi n¨ng suÊt cao bãn ph©n ®Çy ®ñ, phßng trõ s©u bÖnh kÞp thêi nh»m môc ®Ých g×? III. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña trång trät cÇn sö dông nh÷ng biÖn ph¸p g×? + T¨ng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c + T¨ng n¨ng suÊt c©y trång + S¶n xuÊt ra nhiÒu n«ng s¶n 3. Cñng cè, luyÖn tËp: -Yªu cÇu mét HS ®øng lªn ®äc phÇn ghi nhí SGK - Qua bµi häc em cÇn nhí nh÷ng g×? Trång trät cã vai trß g× trong ®êi sèng nh©n d©n vµ kinh tÕ ®Þa ph­¬ng em . - Gîi ý hs tr¶ lêi mét sè c©u hái trong sgk - Gv ®¸nh gi¸ giê häc ®· ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra ch­a . 4. H­íng dÉn vÒ nhµ: - DÆn dß hs vÒ nhµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi häc ë sgk vµ sbt . §äc tr­íc bµi 2, 3 sgk vµ chuÈn bÞ mét sè vËt liÖu cho bµi sau. Tuần : 01 Ngày soạn : 21/08/2011 Tiết 2 : Ngày dạy : Bài 2 : KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: + Sau khi học xong học sinh hiểu được đất trồng là gì ?Thành phần cơ giới của đất là gì 2. Kỹ năng: Nhận biết vai trò của đất trồng, biết được các thành phần của đất trồng 3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn trong học tập môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - SGK, kế hoạch bài dạy, tham khảo thực tế địa phương tranh ảnh có liên quan tới bài học. -Hình vẽ về tỉ lệ các thành phần cơ giới của đất. 1 lọ nước cất 2lọ nước cất pha thêm axít clohydryc , 3 lọ nước cất pha thêm ít nước vôi trong. giấy quỳ tím để thử độ pH, cốc thuỷ tinh và cốc nhựa loại 200 -250ml 2. Học sinh: Đọc trước bài 1 SGK . Bảng phụ, bút dạ. - Đất sét ,đất thịt, đất cát III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức lớp : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Hãy cho biết vai trò, nhiệm vụ và biện pháp của trồng trọt . Gv kiểm tra sự chuẩn bị của hs. 2. Dạy bài mới: GV giới thiệu mục tiêu tiết học, bài học. A- KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦNCỦA ĐẤT TRỒNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 1 : Tìm hiểu khái niệm về đất trồng - Cho HS đọc thông tin SGK ? Đất trồng là gì - GV kết luận, giải thích ? Đất trồng khác đá ở đặc điểm nào? ?lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng không? tại sao? - Hướng dẫn HS tìm hiểu hình 2 và các thông tin trong sách SGK ? Đất trồng có vai trò gì? Trồng cây trong môi trường đất và trong môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau? Gv nhận xét bổ sung kết luận . I. Khái niệm đất trồng: 1. Khái niệm: Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó thực vật có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. 2. Vai trò của đất trồng -Cung cấp nước ,chất dinh dưỡng,ôxi cho cây và giữ cho cây đứng thẳng Hoạt động 2 : Tìm hiểu thành phần của đất trồng - Hướng dẫn HS tìm hiểu sơ đồ1 và thông tin SGK. ? Đất trồng có những thành phần nào - GV giải thích dựa vào sơ đồ - Cho HS thảo luận hoàn thành nội dung bảng SGK. - Gọi đại diện một nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ xung. - GV nhận xét bổ sung và rút ra kết luận II. Thành phần của đất trồng Đất trồng Phần rắn Phần lỏng Phần khí Chất vô cơ Chất hữu cơ 4. Củng cố, luyện tập: -Yêu cầu một HS đứng lên đọc phần ghi nhớ SGK - GV nêu một số câu hỏi củng cố bài, gọi ý hs trả lời một số câu hỏi trong sgk - Gv đánh giá giờ học đã đạt được các mục tiêu đề ra chưa . 5. Hướng dẫn về nhà: Thanh Tùng, ngày .. tháng .. năm 2011 TỔ TRƯỞNG CM TRẦN QUANG NGỌC - Dặn dò hs về nhà trả lời các câu hỏi cuối bài học ở sgk và sbt . Đọc trước bài 3 sgk và chuẩn bị một số dụng cụ cho bài sau.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_1_bai_1_vai_tro_nhiem_vu_cua_tr.doc