Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 54: Kiểm tra 1 tiết

 I> Mục tiêu:

- Hs trả lơì được các câu hỏi ở dạng TNKQ ở 4 mức độ: biết, hiểu, áp dụng thấp, áp dụng cao của

kiến thức chương 4+5

- Vận dụng kiến thức đã học giải bài tập tự luận

 II> Đề và đáp án

 * TNKQ: 30phút- 20câu = 7đ

 * TỰ LUẬN: 15phút = 3đ

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn môn Vật lý lớp 10 (cơ bản) - Tiết 54: Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 54 KIỂM TRA 1 TIẾT I> Mục tiêu: Hs trả lơì được các câu hỏi ở dạng TNKQ ở 4 mức độ: biết, hiểu, áp dụng thấp, áp dụng cao của kiến thức chương 4+5 Vận dụng kiến thức đã học giải bài tập tự luận II> Đề và đáp án * TNKQ: 30phút- 20câu = 7đ * TỰ LUẬN: 15phút = 3đ KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 10 THỜI GIAN 45 PHÚT 1/ Cơng của một lực bằng 0 khi lực đĩ a vuơng gĩc với đường đi b song song với đường đi c cùng hướng với hướng chuyển động d ngược hướng với hướng chuyển động 2/ Cơ năng của một vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực a là hằng số b giảm khi vật xuống thấp c tăng khi vật lên cao d tăng khi động năng tăng 3/ Chất khí khơng cĩ thể tích và hình dạng xác định vì a các phân tử khí chuyển động hỗn loạn khơng ngừng b lực tương tác giữa các phân tử khí khơng đáng kể c phân tử khí cĩ kích thước khơng đáng kể d các phân tử khí là các chất điểm 4/ Trong quá trình đẳng nhiệt của chất khí thì a nhiệt độ khơng đổi b áp suất khơng đổi c áp suất và thể tích khơng đổi d thể tích khơng đổi 5/ Biểu thức của định luật Saclơ là a P/V = hằng số b P/T = hằng số c V/T = hằng số d T/P = hằng số 6/ Phương trình trạng thái khí lí tưởng là a PT/V = hằng số b PVT = hằng số c PV/T = hằng số d TV/P = hằng số 7/ Một vật cĩ khối lượng m = 2kg khơng đổi thì khi vận tốc tăng 2 lần, động lượng vật a khơng đổi b tăng 2.2 = 4 lần vì m=2kg và vận tốc tăng 2 lần c giảm 2 lần d tăng 2 lần 8/ Khi gĩc hợp bởi hướng của lực và hướng đường đi thay đổi thì cơng của lực đĩ a khơng thay đổi b giảm c tăng d thay đổi 9/ Chọn câu sai: Khi vận tốc một vật tăng thì a thế năng tăng b cơng ngoại lực thực hiện lên vật là cơng phát động c cơng ngoại lực thực hiện lên vật dương d động năng tăng 10/ Chọn câu sai: Chất khí cĩ đặc điểm là a khoảng cách giữa các phân tử khí lớn b các phân tử khí va chạm với thành bình c các phân tử khí chuyển động nhiệt hỗn loạn d các phân tử dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định 11/ Hai vật cùng khối lượng ở 2 vị trí M và N cùng nằm trên mặt ngang như hình vẽ, cùng chọn một mốc thế năng, biết hN = 2hM thì a thế năng vật ở N bằng 2 lần thế năng vật ở M b hai vật cùng thế năng c thế năng vật ở M nhỏ hơn thế năng vật ở N d thế năng vật ở N lớn hơn thế năng vật ở M 12/ Một khí lí tưởng ban đầu cĩ V1 = 4lít, P1 = 105 Pa, T1= 273K, sau khi biến đổi khí cĩ thể tích 2lít, T2 = 546K thì áp suất khí lúc này là a 1.105Pa b 4.105Pa c 2.105Pa d 3.105Pa 13/ Một vật m = 2kg bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2 thì động lượng vật sau 2s là a 8Ns b 2Ns c 4Ns d 1Ns 14/ Một khúc gỗ m=50kg được kéo trượt đều trên mặt ngang hệ số ma sát 0,1. Lấy g=10m/s2. Biết lực kéo song song với mặt ngang. Cơng lực kéo trên đoạn đường 2m là a 100J b 10J c 50J d 1000J 15/ Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc đầu 10m/s. Lấy g=10m/s2. Bỏ qua sức cản khơng khí. Độ cao cực đại của vật là a 5m b 20m c 15m d 10m 16/ Chọn câu sai: Đường đẳng tích trong hệ tọa độ a V-T là đường thẳng vuơng gĩc với trục nhiệt độ (OT) b P-V là đường thẳng vuơng gĩc với trục thể tích (OV) c P-T là đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ d V-T là đường thẳng vuơng gĩc với trục thể tích (OV) 17/ Một quả bĩng đang bay ngang với động lượng thì đập vào bức tường thẳng đứng rồi bay ngược trở lại với vận tốc cĩ độ lớn bằng 1/ 2 độ lớn vận tốc ban đầu. Độ biến thiên động lượng của quả bĩng là a b c d 18/ Một lực F tác dụng vào vật trên mặt ngang làm vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 2v theo hướng của lực đĩ Cơng suất lực F là a Fv b 3Fv/2 c 2Fv d Fv/2 19/ Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ độ cao 5m với vận tốc ban đầu 10m/s. Bỏ qua sức cản khơng khí. Lấy g = 10m/s2. Ở độ cao nào động năng bằng thế năng? a 15m b 10m c 5m d 20m 20/ Một chất khí được biến đổi theo đồ thị như hình vẽ. Đây là quá trình a đẳng áp, V2 = 8l b đẳng nhiệt, V2 = 4l c đẳng nhiệt, V2 = 8l d đẳng áp, V2 = 4l Đáp án của đề thi: 1[ 1]a... 2[ 1]a... 3[ 1]b... 4[ 1]a... 5[ 1]b... 6[ 1]c... 7[ 1]d... 8[ 1]d... 9[ 1]a... 10[ 1]d... 11[ 1]b... 12[ 1]b... 13[ 1]a... 14[ 1]a... 15[ 1]a... 16[ 1]a... 17[ 1]a... 18[ 1]c... 19[ 1]c... 20[ 1]d... (Phần tự luận) Đề 1 Một vật bắt đầu trượt từ đỉnh B của mặt phẳng nghiêng như hình vẽ h = 5m.Bỏ qua ma sát trên BC, hệ số ma sát trên CD là 0,1. Vật dừng ở D. Tính: B a. Vận tốc vật tại C? h b. CD? D H C ( g = 10m/s2)

File đính kèm:

  • docTiet 54.doc