Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Lớp 11 nâng cao - Đề số: 001

 1). Hạt nhân lãnh đạo nhân dân Nhật Bản đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt trong những năm 1929-1939 là:

 A). Đảng quốc gia. B). Đảng công sản C). Đảng tự do. D). Đảng dân chủ.

 2). Lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân Anh là:

 A). Liên minh Đảng quốc đại và Đảng Cộng sản.

 B). Đảng xã hội dân chủ. C). Đảng Cộng sản. D). Đảng Quốc đại.

 3). Ở Đông Nam Á,thuộc địa của Anh bao gồm các nước:

 A). Việt Nam,Lào,Cam-pu-chia. B). Ma-lai-xi-a,Xin-ga-po,Mi-an-ma,Bru-nây. C). Mi-an-ma,Xin-ga-po,Bru-nây. D). Ma-lai-xi-a,Mi-an-ma,In-đô-nê-xi-a.

 4). Lãnh đạo cuộccách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:

 A). Giai cấp vô sản. B). Giai cấp phong kiến

 C). Giai cấp nông dân D). Giai cấp tư sản

 5). Sau cách mạng tháng Hai năm 1917 ,một hiện tượng độc đáo xuất hiện ở Nga:

 A). Chỉ còn lại chính quyền của giai cấp tư sản

 B). Chính phủ Nga hoàng vẫn tồn tại.

 C). Chỉ còn lại chính quyền của giai cấp vô sản

 D). Hai chính quyền song song tồn tại.

 

doc11 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/07/2022 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Lớp 11 nâng cao - Đề số: 001, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIEÁU TRAÛ LÔØI TRAÉC NGHIEÄM Hoïc sinh chuù yù : - Giöõ cho phieáu phaúng, khoâng boâi baån, laøm raùch. - Phaûi ghi ñaày ñuû caùc muïc theo höôùng daãn - Duøng buùt chì ñen toâ kín caùc oâ troøn trong muïc Soá baùo danh, Maõ ñeà tröôùc khi laøm baøi. Phaàn traû lôøi : Soá thöù töï caâu traû lôøi döôùi ñaây öùng vôùi soá thöù töï caâu traéc nghieäm trong ñeà. Ñoái vôùi moãi caâu traéc nghieäm, hoïc sinh choïn vaø toâ kín moät oâ troøn töông öùng vôùi phöông aùn traû lôøi ñuùng. 01. ; / = ~ 10. ; / = ~ 19. ; / = ~ 28. ; / = ~ 02. ; / = ~ 11. ; / = ~ 20. ; / = ~ 29. ; / = ~ 03. ; / = ~ 12. ; / = ~ 21. ; / = ~ 30. ; / = ~ 04. ; / = ~ 13. ; / = ~ 22. ; / = ~ 31. ; / = ~ 05. ; / = ~ 14. ; / = ~ 23. ; / = ~ 32. ; / = ~ 06. ; / = ~ 15. ; / = ~ 24. ; / = ~ 33. ; / = ~ 07. ; / = ~ 16. ; / = ~ 25. ; / = ~ 08. ; / = ~ 17. ; / = ~ 26. ; / = ~ 09. ; / = ~ 18. ; / = ~ 27. ; / = ~ TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ. LỚP 11 NC Noäi dung ñeà soá : 001 1). Hạt nhân lãnh đạo nhân dân Nhật Bản đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt trong những năm 1929-1939 là: A). Đảng quốc gia. B). Đảng công sản C). Đảng tự do. D). Đảng dân chủ. 2). Lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân Anh là: A). Liên minh Đảng quốc đại và Đảng Cộng sản. B). Đảng xã hội dân chủ. C). Đảng Cộng sản. D). Đảng Quốc đại. 3). Ở Đông Nam Á,thuộc địa của Anh bao gồm các nước: A). Việt Nam,Lào,Cam-pu-chia. B). Ma-lai-xi-a,Xin-ga-po,Mi-an-ma,Bru-nây. C). Mi-an-ma,Xin-ga-po,Bru-nây. D). Ma-lai-xi-a,Mi-an-ma,In-đô-nê-xi-a. 4). Lãnh đạo cuộccách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là: A). Giai cấp vô sản. B). Giai cấp phong kiến C). Giai cấp nông dân D). Giai cấp tư sản 5). Sau cách mạng tháng Hai năm 1917 ,một hiện tượng độc đáo xuất hiện ở Nga: A). Chỉ còn lại chính quyền của giai cấp tư sản B). Chính phủ Nga hoàng vẫn tồn tại. C). Chỉ còn lại chính quyền của giai cấp vô sản D). Hai chính quyền song song tồn tại. 6). "Luận cương tháng Tư" là tên gọi của báo cáo nào sau đây? A). "Nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng hiện nay" B). "Nhiệm vụ của giai cấp tư sản trong cuộc cách mạng hiện nay" C). "Nhiệm vụ của những Đảng Bôn-sê vích trong cuộc cách mạng hiện nay" D). "Nhiệm vụ của những người Bôn-sê vích trong cuộc cách mạng hiện nay" 7). Chính sáh kinh tế mới do Lê-nin khởi xướng bắt đầu từ lính vực nào? A). Thương nghiệp B). Ngân hang C). Công nghiệp D). Nông nghiệp. 8). Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng: A). Chủ nghĩa xa hội B). Xã hội chủ nghĩa C). Tư sản kiểu mới. D). Dân chủ tư sản 9). Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933,bắt đầu từ quốc gia nào? A). Mĩ. B). Anh. C). Pháp D). Đức 10). Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập vào thời gian: A). Đầu tháng 12-1922 B). Cuối tháng 12-1923 C). Cuối tháng 12-1922 D). Đầu tháng 12-1923 11). Quân khởi nghĩa tấn công cung điện Mùa Đông: A). Đêm 24-10(6-11) B). Đêm 26-10(8-11) C). Đêm 25-10 (7-11) D). Đêm 27-10(9-11) 12). Các sắc lệnh đầu tiên được chính quyền Xô viết thông qua tại Đại hội Xô viết toàn Nga đêm 25-10 (7-11) A). Sắc lệnh Tổng động viên. B). Săc lệnh ruộng đất và hoà bình. C). Săc lệnh xoá bỏ sự phân chia đảng cấp. D). Sắc lệnh ruộng đất-Hoà bình và bánh mì. 13). Theo 'Luận cương tháng Tư",trong giai đoạn đầu sẽ đưa chính quyền về cho giai cấp: A). Cả giai cấp tư sản và vô sản. B). Giai cấp nông dân C). Giai cấp tư sản. D). Giai cấp vô sản. 14). Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời vào:. A). Tháng 5-1920 B). Tháng 6-1921. C). Tháng 7-1921. D). Tháng 7-1920. 15). Trong " Chính sách mới" của Ru-dơ-ven đạo luật nào quan trọng nhất? A.Đạo luật phục hưng công nghiệp B). Đạo luật phục hưng thương nghiệp C). Đạo luật về ngân hang. D). Đạo luật phục hưng nông nghiệp 16). Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Trung Quốc là: A). Mao Trạch Đông. B). Trần Độc Tú. C). Lý Đại Chiêu. D). Đặng Tiểu Bình. 17). Hít-le được chỉ định làm thủ tướng nước Đức vào thời gian: A). 30-1-1932 B). 30-11-1932 C). 30-1-1933. D). 31-11-1933 18). Cuộc cách mạng 1932 ở Thái Lan do giai cấp nào lãnh đạo? A). Phong kiến B). Vô sản. C). Nông dân D). Tư sản. 19). Mâu thuẫn gay gắt nhát của xã hội nước Nga cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: A). Giữa địa chủ phong kiến với nông dân B). Giữa tư sản với vô sản C). Giữa chế độphong kiến Nga hoàng với nhân dân Nga D). Giữa các dân tộc trên lãnh thổ Nga với Nga hoàng. 20). Lực lượng mở đầu phong trào "Ngũ tứ" ở Trung Quốc là: A). Công nhân. B). Nông dân. C). Tư sản. D). Sinh viên. 21). Đảng Quốc xã ở Đức thành lập năm 1919,còn có tên gọi: A). Đảng công nhân quốc gia xã hội. B). Đảng công nhân dân chủ xã hội C). Đảng công nhân xã hội dân chủ. D). Đảng công nhân quốc gia tự do. 22). Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở Nhật Bản,xảy ra nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực nào? A). Nông nghiệp B). Thương nghiệp C). Tài chính D). Công nghiệp 23). Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến ở Nga là? A). A-lếch xan I B). Ni-cô-lai I C). Ni-cô-lai II D). A-lếch xan II 24). "Luận cương tháng Tư" của Lê-nin được trình bày trước Tung ương Đảng Bôn-sê-vích vào thời gian: A). Tháng 4-1918 B). Tháng 5-1918 C). Tháng 5-1917 D). Tháng 4-1917. 25). Trong những năm đầu của thập kỷ 20,lãnh đạo phong trào cách mạng ở In-đô-nê-xi-a là A). Đảng Dân tộc. B). Mặt trận dân tộc giải phóng. C). Liên minh chính trị In-đô-nê-xi-a D). Đảng Cộng sản. 26). Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã lật đổ : A). Chính quyền của binh lính và nông dân. B). Chế độ phong kiến Nga hoàng C). Chính quyền của giai cấp tư sản D). Chính quyền của giai cấp vô sản. 27). Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933,bắt đầu từ lĩnh vực nào? A). Tài chính. B). Nông nghiêp C). Công nghiệp D). Thương nghiệp 28). Đến năm 1940,Liên Xô có bao nhiêu nước cộng hoà? A). 5 nước B). 16 nước C). 15 nước. D). 14 nước. 29). Cuộc chiến đấu bảo vệ chính quyền Xô viết sau Cách mạng tháng Mười diễn ra: A). Từ cuối năm 1918 đến giữa năm 1920. B). Từ đầu năm 1918 đến cuối năm 1920. C). Từ giữa năm 1918 đến giữa năm 1920. D). Từ cuối năm 1918 đến đầu năm 1920. 30). Sau cách mạng tháng hai năm 1917,giai cấp nào nắm thực quyền ở Nga? A). Gia cấp vô sản B). Giai cấp nông dân C). Giai cấp nông dân D). Giai cấp tư sản 31). Sau khi Lê-nin qua đời,người kế tục sự nghiệp của ông là: A). Goóc-ba-chốp B). Khu-ru-xốp C). Brê-nhép D). Xta-lin. 32). Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ 33). Từ năm 1930 đến 1945,lãnh đạo phong trào cách mạng ở Lào,Căm-pu-chia là: A). Đảng Cộng sản Đông Dương. B). Mặt trận Dân tộc phản đế Đông Dương. C.Mặt trận Dân chủ Đông Dương. D). Đảng nhân dân cách mạng Đông Dương. CĂN CỨ VÀO NỘI DUNG CỦA BÀI CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 1939.1945 HÃY ĐIỀN NỘI DUNG TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC MỐC THỜI GIAN SAU Thời gian Nội dung sự kiện 29-9-1938 1-9-1939 22-6-1940 22-6-1941 1-1-1942 6-6-1944 16-4->2-5-1945 26-4-1945 30-4-1945 2-5-1945 9-5-1945 6-8-1945 8-8-1945 9-8-1945 15-8-1945 Khởi tạo đáp án đề số : 001 01. - / - - 10. - - = - 19. - - = - 28. - - = - 02. - - - ~ 11. - - = - 20. - - - ~ 29. - / - - 03. - / - - 12. - / - - 21. ; - - - 30. - - - ~ 04. ; - - - 13. - - = - 22. ; - - - 31. - - - ~ 05. - - - ~ 14. - - = - 23. - - = - 32. 06. ; - - - 15. - / - 24. - - - ~ 33. ; - - 07. - - - ~ 16. - - = - 25. - - - ~ 08. - / - - 17. - - = - 26. - / - - 09. ; - - - 18. - - - ~ 27. ; - - - TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ. LỚP 11 NC Noäi dung ñeà soá : 002 1). Hạt nhân lãnh đạo nhân dân Nhật Bản đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt trong những năm 1929-1939 là: A). Đảng dân chủ. B). Đảng quốc gia. C). Đảng tự do. D). Đảng công sản 2). Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời vào:. A). Tháng 6-1921. B). Tháng 7-1920. C). Tháng 5-1920 D). Tháng 7-1921. 3). Ở Đông Nam Á,thuộc địa của Anh bao gồm các nước: A). Ma-lai-xi-a,Xin-ga-po,Mi-an-ma,Bru-nây. B). Ma-lai-xi-a,Mi-an-ma,In-đô-nê-xi-a. C). Mi-an-ma,Xin-ga-po,Bru-nây. D). Việt Nam,Lào,Cam-pu-chia. 4). Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ 5). Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933,bắt đầu từ lĩnh vực nào? A). Tài chính. B). Nông nghiêp C). Thương nghiệp D). Công nghiệp 6). Sau cách mạng tháng Hai năm 1917 ,một hiện tượng độc đáo xuất hiện ở Nga: A). Chỉ còn lại chính quyền của giai cấp vô sản B). Hai chính quyền song song tồn tại. C). Chỉ còn lại chính quyền của giai cấp tư sản D). Chính phủ Nga hoàng vẫn tồn tại. 7). Lực lượng mở đầu phong trào "Ngũ tứ" ở Trung Quốc là: A). Tư sản. B). Sinh viên. C). Nông dân. D). Công nhân. 8). Các sắc lệnh đầu tiên được chính quyền Xô viết thông qua tại Đại hội Xô viết toàn Nga đêm 25-10 (7-11) A). Săc lệnh ruộng đất và hoà bình. B). Sắc lệnh Tổng động viên. C). Sắc lệnh ruộng đất-Hoà bình và bánh mì. D). Săc lệnh xoá bỏ sự phân chia đảng cấp. 9). Quân khởi nghĩa tấn công cung điện Mùa Đông: A). Đêm 27-10(9-11) B). Đêm 26-10(8-11) C). Đêm 25-10 (7-11) D). Đêm 24-10(6-11) 10). Lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân Anh là: A). Đảng xã hội dân chủ. B). Đảng Cộng sản. C). Liên minh Đảng quốc đại và Đảng Cộng sản. D). Đảng Quốc đại. 11). Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng: A). Xã hội chủ nghĩa B). Chủ nghĩa xa hội C). Tư sản kiểu mới. D). Dân chủ tư sản 12). "Luận cương tháng Tư" của Lê-nin được trình bày trước Tung ương Đảng Bôn-sê-vích vào thời gian: A). Tháng 5-1917 B). Tháng 4-1917. C). Tháng 5-1918 D). Tháng 4-1918 13). Cuộc cách mạng 1932 ở Thái Lan do giai cấp nào lãnh đạo? A). Nông dân B). Phong kiến C). Vô sản. D). Tư sản. 14). Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933,bắt đầu từ quốc gia nào? A). Đức B). Mĩ. C). Anh. D). Pháp 15). "Luận cương tháng Tư" là tên gọi của báo cáo nào sau đây? A). "Nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng hiện nay" B). "Nhiệm vụ của những người Bôn-sê vích trong cuộc cách mạng hiện nay" C). "Nhiệm vụ của giai cấp tư sản trong cuộc cách mạng hiện nay" D). "Nhiệm vụ của Đảng Bôn-sê vích trong cuộc cách mạng hiện nay" 16). Từ năm 1930 đến 1945,lãnh đạo phong trào cách mạng ở Lào,Căm-pu-chia là: A). Đảng nhân dân cách mạng Đông Dương. B). Mặt trận Dân tộc phản đế Đông Dương. C.Mặt trận Dân chủ Đông Dương. D). Đảng Cộng sản Đông Dương. 17). Sau cách mạng tháng hai năm 1917,giai cấp nào nắm thực quyền ở Nga? A). Giai cấp tư sản B). Gia cấp vô sản C). Giai cấp nông dân D). Giai cấp nông dân 18). Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã lật đổ : A). Chính quyền của giai cấp tư sản B). Chính quyền của giai cấp vô sản. C). Chính quyền của binh lính và nông dân. D). Chế độ phong kiến Nga hoàng 19). Cuộc chiến đấu bảo vệ chính quyền Xô viết sau Cách mạng tháng Mười diễn ra: A). Từ giữa năm 1918 đến giữa năm 1920. B). Từ cuối năm 1918 đến giữa năm 1920. C). Từ đầu năm 1918 đến cuối năm 1920. D). Từ cuối năm 1918 đến đầu năm 1920. 20). Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở Nhật Bản,xảy ra nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực nào? A). Công nghiệp B). Tài chính C). Thương nghiệp D). Nông nghiệp 21). Hít-le được chỉ định làm thủ tướng nước Đức vào thời gian: A). 30-1-1932 B). 31-11-1933 C). 30-11-1932 D). 30-1-1933. 22). Đảng Quốc xã ở Đức thành lập năm 1919,còn có tên gọi: A). Đảng công nhân dân chủ xã hội B). Đảng công nhân xã hội dân chủ. C). Đảng công nhân quốc gia tự do. D). Đảng công nhân quốc gia xã hội. 23). Chính sáh kinh tế mới do Lê-nin khởi xướng bắt đầu từ lính vực nào? A). Nông nghiệp. B). Công nghiệp C). Ngân hang D). Thương nghiệp 24). Theo 'Luận cương tháng Tư",trong giai đoạn đầu sẽ đưa chính quyền về cho giai cấp: A). Giai cấp vô sản. B). Giai cấp tư sản. C). Cả giai cấp tư sản và vô sản. D). Giai cấp nông dân 25). Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến ở Nga là? A). Ni-cô-lai II B). A-lếch xan II C). Ni-cô-lai I D). A-lếch xan I 26). Trong " Chính sách mới" của Ru-dơ-ven đạo luật nào quan trọng nhất?## A.Đạo luật phục hưng công nghiệp B). Đạo luật phục hưng thương nghiệp C). Đạo luật phục hưng nông nghiệp D). Đạo luật về ngân hang. 27). Lãnh đạo cuộccách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là: A). Giai cấp vô sản. B). Giai cấp phong kiến C). Giai cấp tư sản D). Giai cấp nông dân 28). Đến năm 1940,Liên Xô có bao nhiêu nước cộng hoà? A). 5 nước B). 16 nước C). 15 nước. D). 14 nước. 29). Sau khi Lê-nin qua đời,người kế tục sự nghiệp của ông là: A). Khu-ru-xốp B). Goóc-ba-chốp C). Xta-lin. D). Brê-nhép 30). Trong những năm đầu của thập kỷ 20,lãnh đạo phong trào cách mạng ở In-đô-nê-xi-a là A). Mặt trận dân tộc giải phóng. B). Đảng Cộng sản. C). Liên minh chính trị In-đô-nê-xi-a D). Đảng Dân tộc. 31). Mâu thuẫn gay gắt nhát của xã hội nước Nga cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: A). Giữa địa chủ phong kiến với nông dân B). Giữa chế độphong kiến Nga hoàng với nhân dân Nga C). Giữa các dân tộc trên lãnh thổ Nga với Nga hoàng. D). Giữa tư sản với vô sản 32). Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập vào thời gian: A). Cuối tháng 12-1923 B). Đầu tháng 12-1923 C). Đầu tháng 12-1922 D). Cuối tháng 12-1922 33). Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Trung Quốc là: A). Trần Độc Tú. B). Mao Trạch Đông. C). Lý Đại Chiêu. D). Đặng Tiểu Bình. CĂN CỨ VÀO NỘI DUNG CỦA BÀI CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 1939.1945 HÃY ĐIỀN NỘI DUNG TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC MỐC THỜI GIAN SAU Thời gian Nội dung sự kiện 29-9-1938 1-9-1939 22-6-1940 22-6-1941 1-1-1942 6-6-1944 16-4->2-5-1945 26-4-1945 30-4-1945 2-5-1945 9-5-1945 6-8-1945 8-8-1945 9-8-1945 15-8-1945 Khởi tạo đáp án đề số : 002 01. - - - ~ 10. - - - ~ 19. - - = - 28. - - = - 02. - - - ~ 11. ; - - - 20. - - - ~ 29. - - = - 03. ; - - - 12. - / - - 21. - - - ~ 30. - / - - 04. 13. - - - ~ 22. - - - ~ 31. - / - - 05. ; - - - 14. - / - - 23. ; - - - 32. - - - ~ 06. - / - - 15. ; - - - 24. - / - - 33. - - = - 07. - / - - 16. - - = 25. ; - - - 08. ; - - - 17. ; - - - 26. A - - 09. - - = - 18. - - - ~ 27. ; - - -

File đính kèm:

  • doccau_hoi_trac_nghiem_lich_su_lop_11_nang_cao_de_so_001.doc