Đề khảo sát chất lượng Công nghệ Lớp 7

1. Loại phân nào sau đây được dùng để bón thĩc :

 A.Phân lân B.Phân h÷u c¬ C.Phân đạm d.Ph©n r¸c

 2. Quy trình sản xuất giống cây trồng b»ng h¹t diễn ra trong mấy năm:

 a.1 năm b.2 năm c.3 năm d.4 năm

 3. Phân lân, phân kali, phân NPK .thuộc nhóm phân bón:

 a.Phân hóa học b.Phân vi sinh c.Phân chuồng d.Phân hữu cơ

 4.Ưu điểm của biện pháp sinh học là:

 a. Thực hiện đơn giản b. Hiệu quả cao, chi phí thấp

 c.Hiệu quả cao, không ô nhiễm môi trường d.Thực hiện rộng rãi, tiêu diệt sâu bệnh nhanh

 5. Căn cứ vào thời kì bón phân người ta chia ra:

 a.Bón vãi, bón thúc b.Bón lót, bón theo hàng

 c.Bón theo hàng, theo hốc d.Bón lót, bón thúc

 6. Phân chuồng, phân l©n, phân rác thuộc nhóm phân:

 a.Phân hữu cơ b.Phân hóa học c.Phân vi sinh d.Phân khó hoà tan

 7. Côn trùng có kiểu biến thái không hoàn toàn phá hoại mạnh nhất ở giai đoạn:

 a.Sâu non b.Nhộng c.Sâu trưởng thành d.Trứng

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng Công nghệ Lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ị kh¶o s¸t chÊt l­ỵng M«n c«ng nghƯ 7 I.Trắc nghiệm Koanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n ®ĩng 1. Loại phân nào sau đây được dùng để bón thĩc : A.Phân lân B.Phân h÷u c¬ C.Phân đạm d.Ph©n r¸c 2. Quy trình sản xuất giống cây trồng b»ng h¹t diễn ra trong mấy năm: a.1 năm b.2 năm c.3 năm d.4 năm 3. Phân lân, phân kali, phân NPK ..thuộc nhóm phân bón: a.Phân hóa học b.Phân vi sinh c.Phân chuồng d.Phân hữu cơ 4.Ưu điểm của biện pháp sinh học là: a. Thực hiện đơn giản b. Hiệu quả cao, chi phí thấp c.Hiệu quả cao, không ô nhiễm môi trường d.Thực hiện rộng rãi, tiêu diệt sâu bệnh nhanh 5. Căn cứ vào thời kì bón phân người ta chia ra: a.Bón vãi, bón thúc b.Bón lót, bón theo hàng c.Bón theo hàng, theo hốc d.Bón lót, bón thúc 6. Phân chuồng, phân l©n, phân rác thuộc nhóm phân: a.Phân hữu cơ b.Phân hóa học c.Phân vi sinh d.Phân khó hoà tan 7. Côn trùng có kiểu biến thái không hoàn toàn phá hoại mạnh nhất ở giai đoạn: a.Sâu non b.Nhộng c.Sâu trưởng thành d.Trứng 8. Hạt giống có chất lượng rất cao nhưng số lượng ít gọi là: a.Hạt giống nguyên chủng b.Hạt giống thuần chủng c.Hạt giống siêu nguyên chủng d.Hạt giống lai 9.Khi đốt trên than đỏ có mùi khai là loại phân: a. Đạm b.Kali c. Lân d.Vôi 10.Muèn phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao cần áp dụng: a.Biện pháp hoá học b. Biện pháp thủ công c. Phối hợp kiểm dịch thực vật và canh tác d.Tổng hợp và vận dụng thích hợp các biện pháp II. Tù luËn 11. Gièng c©y trång cã vai trß nh­ thÕ nµo trong trång trät? H·y nªu c¸c ph­¬ng ph¸o chän t¹o gièng c©y trång ®· häc. 12. Nªu t¸c h¹i cđa s©u, bƯnh h¹i c©y. Nªu mét sè dÊu hiƯu c©y trång bÞ s©u, bƯnh h¹i. 13. Nªu c¸c biƯn ph¸p phßng trõ s©u bƯnh h¹i c©y trång. Nªu ­u vµ nh­ỵc ®iĨm cđa biƯn ph¸p ho¸ häc

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_cong_nghe_lop_7.doc