Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ Lớp 7 - Lần 1

Câu 1: Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào?(2đ)

Câu 2: Chăn nuôi có vai trò và nhiệm vụ gì trong nền kinh tế nước ta?(3đ)

Câu 3:Ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng?(2đ)

Câu 4: Thế nào là giống vật nuôi? Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?(3đ)

II/Đáp án

Câu 1: Hiện nay việc khai thác rừng ở Việt Nam chỉ được khai chọn. với các rừng có trữ lượng gỗ cao, chỉ được chặt cây cao, to.(2đ)

Câu 2:

-Vai trò của chăn nuôi: cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác.(1đ)

-Nhiệm vụ của chăn nuôi: phát triển toàn diện, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất, đầu tư cho nghiến cứu và quản lí tạo nhiều sản phẩm chăn nuôi cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu(2đ)

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ Lớp 7 - Lần 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA: 15 phút MÔN: Công nghệ I/Đề Câu 1: Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào?(2đ) Câu 2: Chăn nuôi có vai trò và nhiệm vụ gì trong nền kinh tế nước ta?(3đ) Câu 3:Ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng?(2đ) Câu 4: Thế nào là giống vật nuôi? Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?(3đ) II/Đáp án Câu 1: Hiện nay việc khai thác rừng ở Việt Nam chỉ được khai chọn. với các rừng có trữ lượng gỗ cao, chỉ được chặt cây cao, to.(2đ) Câu 2: -Vai trò của chăn nuôi: cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác.(1đ) -Nhiệm vụ của chăn nuôi: phát triển toàn diện, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất, đầu tư cho nghiến cứu và quản lí tạo nhiều sản phẩm chăn nuôi cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu(2đ) Câu 3: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng có ý nghĩa sinh tồn đối với cuộc sống và sản xuất của con người(2đ) Câu 4: -Ñöôïc goïi laø gioáng vaät nuoâi khi nhöõng vaät nuoâi ñoù coù cuøng nguoàn goác, coù nhöõng ñaëc ñieåm chung, coù tính di truyeàn oån ñònh vaø ñaït ñeán moät soá löôïng caù theå nhaát ñònh(2đ) -Vai trò của giống vật nuôi: Gioáng vaät nuoâi coù aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán naêng suaát vaø chaát löôïng saûn phaåm chaên nuoâi. Muoán chaên nuoâi coù hieäu quaû phaûi choïn gioáng vaät nuoâi phuø hôïp.(1đ)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_15_phut_cong_nghe_lop_7_lan_1.doc