Đề kiểm tra 45 phút Hóa học Lớp 11 - Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa

Câu1: Tính chất hoá học cơ bản của axit nitric là

A.Tính axit B.Tính khử

C.Tính oxi hoá D.Tính axit và tính oxi hóa

Câu2: Hoà tan 16,8 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lit khí NO duy nhất (đktc) .Kim loại M là

A.Al B.Fe C.Mg D.Cu

Câu 3: Axit nitric đặc ,nóng tác dụng với vhất nào tạo ra hai oxit

A.Natri cacbonat B.Bạc C.Cacbon D.Natri clorua

Câu 4: Thêm từ từ 100ml dung dịch NaOH 0,2M và 150 ml dung dịch H3PO4 0,1M. Những muối nào tạo thành sau phản ứng

A.NaH2PO4 và Na2HPO4 B.Na2HPO4 và Na3PO4

C.NaH2PO4 và Na3PO4 D.NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 07/07/2022 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Hóa học Lớp 11 - Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD&ĐT Thanh Hoá Đề Kiểm tra Môn : Hoá Học (Thời gian làm bài 45 phút ) Phần I: Trắc nghiệm khách quan(5 điểm) Chọn đáp án đúng Câu1: Tính chất hoá học cơ bản của axit nitric là A.Tính axit B.Tính khử C.Tính oxi hoá D.Tính axit và tính oxi hóa Câu2: Hoà tan 16,8 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lit khí NO duy nhất (đktc) .Kim loại M là A.Al B.Fe C.Mg D.Cu Câu 3: Axit nitric đặc ,nóng tác dụng với vhất nào tạo ra hai oxit A.Natri cacbonat B.Bạc C.Cacbon D.Natri clorua Câu 4: Thêm từ từ 100ml dung dịch NaOH 0,2M và 150 ml dung dịch H3PO4 0,1M. Những muối nào tạo thành sau phản ứng A.NaH2PO4 và Na2HPO4 B.Na2HPO4 và Na3PO4 C.NaH2PO4 và Na3PO4 D.NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4 Câu5: Cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư, sản phẩm thu được chứa A.NO B.NO2 C.N2 D.muối nitrat Câu6: : Hiện tượng khi cho kim loại Fe tác dụng với dung dịch HNO3 đặc ,nóng A.Có khí không màu thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh B. Có khí màu nâu thoát ra, dung dịch chuyển sang màu nâu C. Có khí màu nâu thoát ra,dung dịch chuyển sang màu xanh D. Không có hiện tượng gì, do Fe không tác dụng với HNO3 đặc. Câu 7: Hoà tan m gam Cu trong dung dịch HNO3 loãng dư, thoát ra 8,96 lit NO( sản phẩm khử duy nhất) .Giá trị của m là A.25,6 gam B.12,8 gam C.38,4 gam D.17 gam Câu 8: Cho 0,2 mol muối amoni clorua vào 100ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X . Đun nóng dung dịch X hồi lâu rồi cho giấy quỳ tím vào.Giấy quỳ tím có màu A.Xanh B.Đỏ C.Tím D.Không màu Câu9: Hỗn hợp các cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch A.NH4Cl và NaOH B. Fe(NO3)2 và HNO3 C. NH4Cl và Al2(SO4)3 D.NH3 và CuSO4 Câu10: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân muối Cu(NO3)2 là: A.Cu,NO2 ,O2 B.CuO,NO,O2 C.CuO,NO2,O2 D.Cu(NO2)2,O2 Phần II: Tự luận (5 điểm) Câu 11: Axit nitric đặc , nóng tác dụng với chất nào trong nhóm sau đây.Viết các phương trình hoá học (nếu có) Ag, ZnO,Na2SO4, Na2CO3,Fe(NO3)2 Câu12: Hoà tan 2,48 gam hỗn hợp X gồm Fe,Cu trong 500ml dung dịch HNO3 0,3M . thu được dung dịch A và 0,672 lít NO duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn . a.Tính % khối lượng các chất trong X . b.Tính nồng độ các chất trong dung dịch A . Sở GD&ĐT Thanh Hoá Đề Kiểm tra Trường THPT Vĩnh Lộc Môn : Hoá Học (Thời gian làm bài 45 phút ) Phần I: Trắc nghiệm khách quan(5 điểm) Chọn đáp án đúng Câu1: Tính chất hoá học cơ bản của axit photphoric là A.Tính axit B.Tính khử C.Tính oxi hoá D.cả tính axit và tính oxi hóa Câu2: Hoà tan 7,2 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng dư,thu được 4,48 lit khí NO duy nhất (đktc) .Kim loại M là A.Al B.Fe C.Mg D.Cu Câu 3: Axit nitric đặc ,nóng tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây A. Fe , Na2SO4,Cu(OH)2 B.Al,Mg(OH)2 , C. C. Al,CuO, NaNO3 D. Ag, CuSO4 , MgO Câu 4: Thêm từ từ 200ml dung dịch NaOH 0,2M và 150 ml dung dịch H3PO4 0,1M. Những muối nào tạo thành sau phản ứng A.NaH2PO4 và Na2HPO4 B.Na2HPO4 và Na3PO4 C.NaH2PO4 và Na3PO4 D.NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4 Câu5: Cho CuO tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư,sản phẩm thu được chứa A.NO B.NO2 C.N2 D.muối nitrat Câu6: Hiện tượng khi cho kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc ,nóng A.Có khí không màu thoát ra,dung dịch chuyển sang màu xanh B. Có khí không màu nâu thoát ra,dung dịch chuyển sang màu nâu C. Có khí không màu thoát ra,dung dịch chuyển sang màu xanh D. Không có hiện tượng gì, do Cu không tác dụng với HNO3 đăc. Câu 7: Hoà tan m gam Cu trong dung dịch HNO3 loãng dư, thoát ra 4,48 lit NO( sản phẩm khử duy nhất) .Giá trị của m là A.25,6 gam B.12,8 gam C.38,4 gam D.17 gam Câu 8: Cho 0,2 mol muối amoni clorua vào 200ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X . Đun nóng dung dịch X hồi lâu rồi cho giấy quỳ tím vào.Giấy quỳ tím có màu A.Xanh B.Đỏ C.Tím D.Không màu Câu9: Hỗn hợp các cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch A.NH4Cl và KOH B. NH4Cl và Al2(SO4)3 C. Fe(NO3)2 và HNO3 D.NH3 và CuSO4 Câu10: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân muối Ca(NO3)2 là: A.Ca,NO2 ,O2 B.CaO,NO,O2 C.CaO,NO2,O2 D.Ca(NO3)2,O2 Phần II: Tự luận (5 điểm) Câu 11: Axit nitric đặc , nóng tác dụng với chất nào trong nhóm sau đây.Viết các phương trình hoá học (nếu có) Al, MgO,Na2SO4, K2CO3,Fe(NO3)2 Câu12: Hoà tan 3,04 gam hỗn hợp X gồm Fe,Cu trong 300ml dung dịch HNO3 0,6M . thu được dung dịch A và 0,896 lít NO duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn . a.Tính % khối lượng các chất trong X . b.Tính nồng độ % các chất trong dung dịch A .

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_hoa_hoc_lop_11_so_giao_duc_va_dao_tao_th.doc