Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ Lớp 7 (Có đáp án)

 Câu 1(3đ): Em cho biết vai trò và nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi ở nước ta trong thời gian tới?

Câu 2(2đ): Em hãy kể tên một số phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi? Cho ví duï ?

 Câu 3(2đ): Vì sao nói vật nuôi non khả năng thích nghi với môi trường sống còn rất yếu kém? Cần chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi non như thế nào?

Câu 4(3d): Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản? Lấy ví dụ minh hoạ

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ Lớp 7 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò kiÓm tra 45 phót M«n: C«ng nghÖ 7 Líp: 7A3, 7A4 Câu 1(3đ): Em cho biết vai trò và nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi ở nước ta trong thời gian tới? Câu 2(2đ): Em hãy kể tên một số phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi? Cho ví duï ? Câu 3(2đ): Vì sao nói vật nuôi non khả năng thích nghi với môi trường sống còn rất yếu kém? Cần chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi non như thế nào? Câu 4(3d): Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản? Lấy ví dụ minh hoạ Đáp án Câu 1: Vai trò: + Cung cấp thực phẩm + Cung cấp sức lao động + Cung cấp phân bón + Cung cấp vật nghiên cứu khoa học Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi là phát triển toàn diện , đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất , đầu tư cho nghiên cứu và quản lí nhằm tạo ra nhiều sản phẩm chăn nuôi cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Câu 2: Phương pháp vật lý: cắt ngắn , nghiền nhỏ , rang hấp Phương pháp sinh học: ủ men Phương pháp hóa học : kiềm hóa Phương pháp hỗn hợp: phối trộn nhiều lọai thức ăn. Câu 3: Điều tiết thân nhiệt kém, khả năng miễn dịch yếu, khả năng ăn uống kém, sức khỏe yếu. Nuôi vật nuôi mẹ tốt, cho bú sữa đầu, tập cho vật nuôi non ăn sớm, Câu 4: Vai trß: cung cÊp thùc phÈm, xuÊt khÈu, lµm s¹ch m«i tr­êng, lµm thøc ¨n cho vËt nu«i NhiÖm vô: Khai th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng mÆt n­íc vµ gièng nu«i Cung cÊp thùc phÈm t­¬i s¹ch øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo nu«i thuû s¶n 1,5® 1,5® 2® 2® 1,5d 1,5® Ng­êi ra ®Ò Tæ chuyªn m«n BGH Hoµng ThÞ Lan

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_cong_nghe_lop_7_co_dap_an.doc
Giáo án liên quan