Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Lý Tự Trọng

1. Vai troø của nuơi thủy sản laø:

 A. Cung cấp trứng, thịt, sữa cho con người.

 B. Cung cấp những sản phẩm thủy sản cho con người và động vật.

 C. Cung cấp lương thực cho con người.

 D. Cung cấp gỗ cho sản xuất v xuất khẩu.

2. Ñaëc ñieåm phaùt trieån cuûa cô theå vaät nuoâi non laø:

 A. Söï ñieàu tieát thaân nhieät chöa hoaøn chænh.

 B. Chöùc naêng cuûa heä tieâu hoaù chöa hoaøn chænh.

 C. Chöùc naêng mieãn dòch chöa toát.

 D. Caû 3 ñaëc ñieåm ôû A, B vaø C.

3. Môi trường nước nuôi thủy sản thường mát về mùa hè và ấm về mùa đông là do nöôùc:

 A. Có khả năng điều hoøa chế độ nhiệt. B. Có sự chuyển động của nước.

 C. Có khả năng hịa tan các chất. D. Có thành phần O2 thấp và CO2 cao.

4. Tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh là:

 A. Độ thông thoáng tốt, không khí ít khí độc, nhiệt độ thích hợp

 B. Độ ẩm từ 60  70, độ chiếu sáng phù hợp với từng loại vật nuôi

 C. Hướng chuồng là hướng Nam hoặc Đông- Nam

 D. Cả A, B, C đúng

5. Chỉ tiêm vắc xin cho vật nuôi khi:

 A. Vật nuôi đang ủ bệnh B. Vật nuôi mới ốm dậy

 C. Vật nuôi đang khỏe mạnh. D. Cả A, B, C đúng

6. Coâng vieâc kieåm tra ao nuoâi toâm, caù naøo sau ñaây ñöôïc laøm thöôøng xuyeân vaøo muøa

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Lý Tự Trọng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG THCS LYÙ TÖÏ TROÏNG ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II. Hoï vaø teân:.. NAÊM HOÏC: 2009-2010 Lôùp: 7 ÑEÀ A. MOÂN: COÂNG NGHEÄ7 –PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM Thôøi gian: 15 phuùt. Ñieåm Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân I. Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn maø em choïn. 1. Vai troø của nuơi thủy sản laø: A. Cung cấp trứng, thịt, sữa cho con người. B. Cung cấp những sản phẩm thủy sản cho con người và động vật. C. Cung cấp lương thực cho con người. D. Cung cấp gỗ cho sản xuất v xuất khẩu. 2. Ñaëc ñieåm phaùt trieån cuûa cô theå vaät nuoâi non laø: A. Söï ñieàu tieát thaân nhieät chöa hoaøn chænh. B. Chöùc naêng cuûa heä tieâu hoaù chöa hoaøn chænh. C. Chöùc naêng mieãn dòch chöa toát. D. Caû 3 ñaëc ñieåm ôû A, B vaø C. 3. Môi trường nước nuôi thủy sản thường mát về mùa hè và ấm về mùa đông là do nöôùc: A. Có khả năng điều hoøa chế độ nhiệt. B. Có sự chuyển động của nước. C. Có khả năng hịa tan các chất. D. Có thành phần O2 thấp và CO2 cao. 4. Tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh là: A. Độ thông thoáng tốt, không khí ít khí độc, nhiệt độ thích hợp B. Độ ẩm từ 60 à 70, độ chiếu sáng phù hợp với từng loại vật nuôi C. Hướng chuồng là hướng Nam hoặc Đông- Nam D. Cả A, B, C đúng 5. Chỉ tiêm vắc xin cho vật nuôi khi: A. Vật nuôi đang ủ bệnh B. Vật nuôi mới ốm dậy C. Vật nuôi đang khỏe mạnh. D. Cả A, B, C đúng 6. Coâng vieâc kieåm tra ao nuoâi toâm, caù naøo sau ñaây ñöôïc laøm thöôøng xuyeân vaøo muøa möa luõ: A. Kieåm tra ñaêng, coáng. B. Kieåm tra maøu nöôùc. C. Xöû lyù caù noåi ñaàu vaø beänh toâm, caù. D. Caû A, B vaø C. II. Lựa chọn các từ đã cho điền vào chỗ trống cho phù hợp: kháng theå; Vắc-xin; miễn dịch; tiêu diệt mầm bệnh Khi đưa (1). vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh (bằng phương pháp tiêm, nhỏ, chủng) , cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra (2). chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi bị mầm bệnh xâm nhập lại, cơ thể vật nuôi có khả năng (3), vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi đã có khả năng (4) TRÖÔØNG THCS LYÙ TÖÏ TROÏNG ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II. Hoï vaø teân:.. MOÂN: COÂNG NGHEÄ 7 Lôùp: 7 ÑEÀ B. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM KHAÙCH QUAN Thôøi gian: 15 phuùt Ñieåm Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân I. Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn maø em choïn. (3 ñieåm) 1. Coâng vieâc kieåm tra ao nuoâi toâm, caù naøo sau ñaây ñöôïc laøm thöôøng xuyeân vaøo muøa möa luõ: A. Kieåm tra ñaêng, coáng. B. Kieåm tra maøu nöôùc. C. Xöû lyù caù noåi ñaàu vaø beänh toâm, caù. D. Caû A, B vaø C. 2. Chỉ tiêm vắc xin cho vật nuôi khi: A. Vật nuôi đang ủ bệnh B. Vật nuôi mới ốm dậy C. Vật nuôi đang khỏe mạnh. D. Cả A, B, C đúng 3. Vai troø của nuoâi thủy sản laø: A. Cung cấp trứng, thịt, sữa cho con người. B. Cung cấp lương thực cho con người. C. Cung cấp gỗ cho sản xuất vaø xuất khẩu. D. Cung cấp những sản phẩm thủy sản cho con người và động vật. 4. Môi trường nước nuôi thủy sản thường mát về mùa hè và ấm về mùa đông là do nöôùc : A. Có khả năng điều hoaø chế độ nhiệt. B. Có sự chuyển động của nước. C. Có khả năng hịa tan các chất. D. Có thành phần O2 thấp và CO2 cao. 5. Ñaëc ñieåm phaùt trieån cuûa cô theå vaät nuoâi non laø: A. Söï ñieàu tieát thaân nhieät chöa hoaøn chænh. B. Chöùc naêng cuûa heä tieâu hoaù chöa hoaøn chænh. C. Chöùc naêng mieãn dòch chöa toát. D. Caû 3 ñaëc ñieåm ôû A, B vaø C. 6. Tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh là: A. Độ thông thoáng tốt, không khí ít khí độc, nhiệt độ thích hợp. B. Độ ẩm từ 60 à 70, độ chiếu sáng phù hợp với từng loại vật nuôi Hướng chuồng là hướng Nam hoặc Đông- Nam D. Cả A, B, C đúng II. Lựa chọn các từ đã cho điền vào chỗ trống cho phù hợp: phaûn öùng; xaâm nhieãm; khoeû maïnh; tiêu diệt mầm bệnh. (1 ñieåm) Khi đưa vaéc xin vào cơ thể vật nuôi (1). (bằng phương pháp tiêm, nhỏ, tieâm chủng), cơ thể sẽ(2) . lại bằng cách sản sinh ra khaùng theå chống lại sự (3).. của mầm bệnh tương ứng. Khi bị mầm bệnh xâm nhập lại, cơ thể vật nuôi có khả năng (4), vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi đã có khả năng mieãn dòch. ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II. NAÊM HOÏC 2009-2010. MOÂN: COÂNG NGHEÄ 7 PHAÀN TÖÏ LUAÄN. (6 ñieåm) Thôøi gian: 30 phuùt. Caâu 1. Neâu muïc ñích vaø caùc bieän phaùp phoøng beänh cho toâm, caù? Taïi sao phaûi duøng thuoác phoøng tröôùc muøa toâm, caù thöôøng phaùt sinh beänh? Caâu 2. Neâu caùc bieän phaùp veä sinh phoøng beänh trong chaên nuoâi? Tieâu chuaån cuûa chuoàng nuoâi hôïp veä sinh laø gì? ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II. NAÊM HOÏC 2009-2010 MOÂN: COÂNG NGHEÄ 7 PHAÀN TÖÏ LUAÄN. (6 ñieåm) Thôøi gian: 30 phuùt. Caâu 1. Neâu muïc ñích vaø caùc bieän phaùp phoøng beänh cho toâm, caù? Taïi sao phaûi duøng thuoác phoøng tröôùc muøa toâm, caù thöôøng phaùt sinh beänh? Caâu 2. Neâu caùc bieän phaùp veä sinh phoøng beänh trong chaên nuoâi? Tieâu chuaån cuûa chuoàng nuoâi hôïp veä sinh laø gì? ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II. NAÊM HOÏC 2009-2010 MOÂN: COÂNG NGHEÄ 7 PHAÀN TÖÏ LUAÄN. (6 ñieåm) Thôøi gian: 30 phuùt. Caâu 1. Neâu muïc ñích vaø caùc bieän phaùp phoøng beänh cho toâm, caù? Taïi sao phaûi duøng thuoác phoøng tröôùc muøa toâm, caù thöôøng phaùt sinh beänh? Caâu 2. Neâu caùc bieän phaùp veä sinh phoøng beänh trong chaên nuoâi? Tieâu chuaån cuûa chuoàng nuoâi hôïp veä sinh laø gì? ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II. Naêm hoïc 2009-2010. MOÂN COÂNG NGHEÄ 7. Phaàn traéc nghieäm. 4 ñieåm. I. (3 ñieåm) Moãi caâu löïa choïn ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm) Caâu 1 2 3 4 5 6 Ñeà A B D A D C A Ñeà B A C D A D D II. (1 ñieåm) Moãi töø ñieàn ñuùng ñöôïc 0,25 ñieåm. Ñeà A: (1)-vaéc xin. (2)-khaùng theå. (3)-tieâu dieät maàm beänh. (4)-mieãn dòch. Ñeà B: (1)-khoeû maïnh. (2)-phaûn öùng. (3)-xaâm nhieãm. (4)-tieâu dieät maàm beänh. Phaàn töï luaän. 6 ñieåm. Caâu 1: 3 ñieåm. * Muïc ñích phoøng beänh cho toâm, caù. Taïo ñieàu kieän cho toâm, caù luoân luoân ñöôïc khoeû maïnh, sinh tröôûng vaø phaát trieãn bình thöôøng, khoâng bò nhieãm beänh. * Bieän phaùp: - Thieát keá ao nuoâi hôïp lyù, coù heä thoáng caáp, thoaùt nöôùc toát. - Tröôùc khi thaû toâm, caù caàn phaûi taåy, doïn ao baèng voâi boät ñeå tröø nhöõng vi sinh vaät gaây beänh vaø dieät caù taïp. - Cho toâm, caù aên ñaày ñuû ñeå taêng cöôøng söùc ñeà khaùng. - Thöôøng xuyeân kieåm tra moâi tröôøng nöôùc vaø tình hình hoaït ñoäng cuûa toâm, caù ñeå xöû lyù kòp thôøi. - Duøng thuoác phoøng tröôùc muøa toâm, caù deå bò maéc beänh ñeå haïn cheá vaø phoøng ngöøa beänh phaùt sinh. * Caàn phaûi duøng thuoác phoøng tröôùc muøa toâm, caù deå bò maéc beänh vì: Khi toâm caù bò beänh thì raát khoù chöõa trò, maø neáu trò beänh ñöôïc thì cuõng toán nhieàu coâng söùc. Do ñoù phoøng beänh cho toâm, caù laø bieän phaùp toát nhaát. 0.75 ñieåm 0.25 ñieåm 0.25 ñieåm 0.25 ñieåm 0.25 ñieåm 0.25 ñieåm 1 ñieåm Caâu 2. 3 ñieåm. a) Caùc bieän phaùp veä sinh phoøng beänh trong chaên nuoâi. * Veä sinh moâi tröôøng soáng cuûa vaät nuoâi: - Khí haäu trong chuoàng. - Xaây döïng chuoàng. - Thöùc aên choi vaät nuoâi. - Nöôùc cho vaät nuoâi. * Veä sinh thaân theå cho vaät nuoâi. b) Tieâu chuaån cuûa chuoàng nuoâi hôïp veä sinh. - Nhieät ñoä thích hôïp. - Ñoä aåm trong chuoàng khoaûng töø 60 – 70 %. - Ñoä thoâng thoaùng toát. - Ñoä chieáu saùng thích hôïp cho töøng loaïi vaät nuoâi. Khoâng khí ít ñoäc haïi. 0,5 ñieåm 0,25 ñieåm 0,25 ñieåm 0,25 ñieåm 0,25 ñieåm 0,5 ñieåm 0,25 ñieåm 0,25 ñieåm 0,25 ñieåm 0,25 ñieåm

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_ly_tu_trong.doc