Đề kiểm tra học kỳ II lớp 10 môn: Vật lý

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Một vật ban đầu nằm yên, sau đó vỡ thành hai mảnh có khối lượng m và 2m. Biết tổng động năng của hai mảnh là Wđ. Động năng của mảnh có khối lượng 2m là bao nhiêu?

 A). 2 Wđ/3. B). Wđ/3. C). Wđ/2. D). 3 Wđ/4.

Câu 2. BiÓu hiÖn nµo sau ®©y liªn quan ®Õn hiÖn t­îng mao dÉn.

A. GiÊy thÊm hót mùc

B. Mùc ngÊm theo r•nh ®Éu bót.

C. BÊc ®Ìn hót dÇu.

D. C¶ ba hiÖn t­îng trªn.

Câu 3. Người ta ném một quả bóng khối lượng 0,5 kg cho nó chuyển động với vận tốc 20m/s. Độ thay đổi động lượng của quả bóng là:

 A). 100kg.m/s B). 20kg.m/s C). 10kg.m/s D). 500kg.m/s

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 526 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II lớp 10 môn: Vật lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m· ký hiÖu §02V - KTHKiil10 ®Ò kiÓm tra häc kú ii líp 10 m«n: vËt lý (Thêi gian lµm bµi: 60 phót) I. Phần trắc nghiệm Câu 1. Một vật ban đầu nằm yên, sau đó vỡ thành hai mảnh có khối lượng m và 2m. Biết tổng động năng của hai mảnh là Wđ. Động năng của mảnh có khối lượng 2m là bao nhiêu? A). 2 Wđ/3. B). Wđ/3. C). Wđ/2. D). 3 Wđ/4. Câu 2. BiÓu hiÖn nµo sau ®©y liªn quan ®Õn hiÖn t­îng mao dÉn. A. GiÊy thÊm hót mùc B. Mùc ngÊm theo r·nh ®Éu bót. C. BÊc ®Ìn hót dÇu. D. C¶ ba hiÖn t­îng trªn. Câu 3. Người ta ném một quả bóng khối lượng 0,5 kg cho nó chuyển động với vận tốc 20m/s. Độ thay đổi động lượng của quả bóng là: A). 100kg.m/s B). 20kg.m/s C). 10kg.m/s D). 500kg.m/s Câu 4. Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình? A). P1V1 = P3V3. B). V/T = hằng số. C). P/V = hằng số. D). P/T = hằng số. Câu 5. Quá trình nào sau đây có liên quan tới định luật Sác-lơ? A). Đun nóng khí trong một xilanh hở. B). Thổi không khí vào một quả bóng bay. C). Đun nóng khí trong một xilanh kín. D). Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ. Câu 6. Từ độ cao h, ném một vật khối lượng m với vận tốc ban đầu vo hợp với phương ngang góc α. Vận tốc của vật khi chạm đất phụ thuộc vào những yếu tố nào? A). Phụ thuộc vào cả 4 yếu tố h, m, vo và α.. B). Chỉ phụ thuộc vào vo và h. C). Phụ thuộc vào vo, h, và α.. D). Chỉ phụ thuộc h và m. C©u 7: Một chất khí chuyển từ trạng thái I sang trạng thái II (hình vẽ). Khi đó các thông số trạng thái của chất khí đã thay đổi như thế nào, nếu khối lượng khí không đổi? A). P2 > P1; T2 > T1; V2>V1. B). P2 > P1; T2 < T1; V2<V1. C). P2 > P1; T2 > T1; V2 P1; T2 > T1; V2=V1. Câu 8. Chọn câu trả lời đầy đủ. Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình phụ thuộc vào A). loại chất khí, khối lượng khí và nhiệt độ. B). thể tích của bình, loại chất khí và nhiệt độ. C). thể tích của bình, số mol khí và nhiệt độ. D). thể tích của bình, khối lượng khí và nhiệt độ. Câu 9. Có một lượng khí trong bình. Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào nếu thể tích của bình tăng gấp bốn lần còn nhiệt độ giảm đi một nửa? A). Áp suất giảm đi hai lần. B). Áp suất tăng lên hai lần. C). Áp suất tăng lên tám lần. D). Áp suất giảm đi tám lần. Câu 10. Hai vật có cùng động lượng nhưng có khối lượng khác nhau, cùng bắt đầu chuyển dộng trên một mặt phẳng và bị dừng lại do ma sát. Hệ số ma sát là như nhau. Hãy so sánh quãng đường chuyển động của mỗi vật cho tới khi bị dừng. A). Quãng đường chuyển động của vật có khối lượng nhỏ dài hơn. B). Thiếu dữ kiện, không kết luận được. C). Quãng đường chuyển động của hai vật bằng nhau. D). Quãng đường chuyển động của vật có khối lượng lớn dài hơn C©u 11: Đường biểu diễn nào sau đây không phải của đẳng quá trình? A). B). C). D). C©u 12: Nguyªn lÝ thø nhÊt cña nhiÖt ®éng lùc häc lµ sù vËn dông cña ®Þnh luËt b¶o toµn nµo sau ®©y. A. §Þnh luËt b¶o toµn c­ n¨ng. B. §Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­îng. C. §Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn ho¸ n¨ng l­îng. D. §Þnh luËt II Niut¬n. C©u 13: "NhiÖt l­îng mµ khÝ nhËn d­îc chØ dïng ®Ó lµm t¨ng néi n¨ng cu¨ khÝ" ®iÒu ®ã ®óng víi qu¸ tr×nh nµo? A. §¼ng tÝch. B. §¼ng nhiÖt. C. §¼ng ¸p. D. Qu¸ tr×nh khÐp kÝn. C©u 14: BiÓu thøc nµo sau ®©y øng víi qu¸ tr×nh ®¼ng ¸p. A. . B.. C. . D. Mét biÓu thøc kh¸c. C©u 15: Gäi T1 vµ T2 lÇn l­ît lµ nhiÖt ®é tuyÖt ®èi cña nguån nãng vµ nguån l¹nh biÓu thøc nµo sau ®©y ®óng víi c«ng thøc tÝnh hiÖu suÊt cña ®éng c¬ nhiÖt lÝ t­ëng. A. B. C. D. C©u 16: KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ mèi liªn hÖ gi÷a hÖ sè në khèi vµ hÖ sè në dµi. A. . B. . C. . D. . C©u 17: Tr­êng hîp nµo sau ®©y kh«ng liªn quan ®Õn hiÖn t­îng c¨ng mÆt ngoµi cña chÊt láng: A. Bong bãng xµ phßng l¬ löng cã d¹ng gÇn h×nh cÇu. B. chiÕc ®inh ghim nhên mì cã thÓ næi trªn mÆt n­íc. C. N­íc ch¶y tõ vßi ra ngoµi. D. Giät n­íc ®éng trªn l¸ sen. C©u 18: §iÒu nµo sau d©y ®óng khi nãi vÒ hiÖn t­îng mao dÉn. A. HiÖn t­îng mao dÉn lµ hiÖn t­îng chÊt láng trong nh÷ng èng cã tiÕt diÖn nhá ®­îc d©ng lªn hay h¹ xuèng so víi møc chÊt láng bªn ngoµi èng. B. HiÖn t­îng mao dÉn chØ x¶y ra khi chÊt lµm èng mao dÉn bÞ n­íc dÝnh ­ít. C.HiÖn t­îng mao dÉn chØ x¶y ra khi chÊt lµm èng mao dÉn kh«ng bÞ n­íc dÝnh ­ít. D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng. C©u 19: §iÒu nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ sù bay h¬i, ng­ng tô. A. Bay h¬i lµ sù chuyÓn tõ thÓ láng sang thÓ khÝ. B. Sù ng­ng tô lµ sù chuyÓn tõ thÓ khi sang thÓ láng. C. Khi mét chÊt láng bay h¬i th× lu«n kÌm theo sù ng­ng tô vµ ng­îc l¹i. D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng. C©u 20: §iÒu nµo sau ®©y sai khi nãi vÒ h¬i b·o hoµ; A. H¬i b·o hoµ lµ h¬i ë tr¹ng th¸i c©n b»ng ®éng víi chÊt láng cña nã. B. ¸p suÊt h¬i b·o hoµ kh«ng phô thuéc vµo thÓ tÝch cña h¬i. C. Víi mét chÊt láng ¸p suÊt h¬i b·o hoµ phô thuéc vµo nhiÖt ®é, khi nhiÖt ®é t¨ng th× ¸p suÊt h¬i b·o hoµ gi¶m. D.ë cïng nhiÖt ®é ¸p suÊt h¬i b·o hoµ cña c¸c chÊt láng kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. II. PhÇn tù luËn. C©u 1: Mét vËt cã khèi l­îng 1Kg tr­ît kh«ng ma s¸t, kh«ng vËn tèc ban ®µu tõ ®Ønh mét mÆt ph¼ng nghiªng dµi 10m vµ nghiªng gãc 300 so víi mÆt ph¼ng ngang. TÝnh vËn tãc cña vËt t¹i ch©n mÆt ph¼ng nghiªng. C©u 2: Trø«c khi nÐn hçn hîp khÝ trong xi lanh mét ®éng c¬ cã ¸p suÊt 1at, nhiÖt ®é 400C. Sau khi nÐn thÓ tÝch gi¶m ®i 6lÇn, ¸p suÊt lµ 10at. T×m nhiÖt ®é sau khi nÐn. C©u 3: mét viªn ®¹n lµm b»ng chÊt cã nhiÖt dung riªng c = 0,13KJ/Kg.®é r¬i tù do tõ ®é cao 130m xuèng va ch¹m mÒm víi mÆt ®Êt. Cho r»ng khi ch¹m ®Êt cã 50% ®é t¨ng néi n¨ng cña ®Ën ®­îc biÕn thµnh nhiÖt lµm nãng viªn ®¹n. lÊy g = 10m/s2. TÝnh nhiÖt ®é mµ ®¹n ®· t¨ng lªn. C©u 4: §æ m1 kg n­íc ë nhiÖt ®é t1 = 600C vµo m2 kg n­íc ®¸ ë nhiÖt ®é t2 = -50C. Khi cã c©n b»ng nhiÖt, l­îng n­íc thu d­îc lµ m = 50kg cã nhiÖt ®é t = 250C. BiÕt nhiÖt dung riªng cña n­íc vµ ®¸ lµ: C1 = 4200J/kg.®é, C2 = 2100J/kg.®é. NhiÖt nãng ch¶y cña n­íc ®¸ = 3,4.105J/kg. TÝnh m1, m2.

File đính kèm:

  • docKT HKII 10 Vat li.doc