Đề kiểm tra Tiếng anh 4 giữa kì I

Bài 4: Nghe và viết các từ hoặc số.

1. How old is Hoa? - She is . years old.

2. Where is the doll? - It’s . the bed.

3. Have you got a cat? - Yes, I .

 

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2119 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Tiếng anh 4 giữa kì I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø.............. ngµy........... th¸ng........ n¨m 2012 ĐIỂM LỜI PHÊ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 4 GIỮA KÌ I Bài 1: Lắng nghe và nối. 2 3 4 5 1 Bài 2: Lắng nghe và đánh số. Bài 3: Nghe và đánh dấu tích. 1. What is this? A: B: 2. What is that? A: B: 3. Who’s this? A: B: Bài 4: Nghe và viết các từ hoặc số. 1. How old is Hoa? - She is ............... years old. 2. Where is the doll? - It’s ................. the bed. 3. Have you got a cat? - Yes, I ....................... Bài 5: Hãy nhìn, đọc và nối cho phù hợp với tranh. 1. There are five flowers. A 2. There is a bird in the sky. B 3. I have got three dolls. C Bài 6: Hãy nhìn, đọc và đánh dấu tích cho hợp. 1. Is this a robot? A. Yes, it is. B. No, it isn’t. 2. What’s the weather like today? A. It’s cloudy. B. It’s sunny. 3. Are they playing badminton? A. Yes, they are. B. No, they aren’t. Bài 7: Nhìn vào ảnh và chữ cái. Viết từ còn thiếu. This is my m........................ I have got a b....................... Bài 8: Nhìn ảnh, điền thời tiết vào chỗ chấm theo từng địa điểm trong tranh. Ha Noi Hai Phong Ho Chi Minh City Lang Son This is the weather forecast today. It is (1)................... in Hanoi. It is (2).................... in Hai Phong. It is (3)...................... in Ho Chi Minh City. It is (4)......................... in Lang Son. * Phần bắt buộc 1. How old are you? ................................................................................ 2. Do you like playing foofball? ................................................................................. 3. What’s the weather like today? ................................................................................. 4. How many pets have you got? ................................................................................. 2 3 4 5 1 2 1 4 3 2 3 1. A 2. B 3. B 4 1. eight 2. on 3. red 4. have 5 1. C 2. D 3. A 4. B 6 1. A 3. B 2. A 4. A 7 mother ball 8 1. rainny 2. windy 3. sunny cloudy PART III: ORAL TEST (1 pt) 1. I’m eight/ nine (years old). 2. Yes, I do./ No, I don’t. 3. It’s sunny/ windy/ cloudy/ rainy. 4. I have hot a dog/ three birds

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA TIENG ANH 4 GIUA KI I.doc
Giáo án liên quan