Giáo án Công nghệ Khối 7 - Chương trình học kì 2 (Bản hay)

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 Làm được các thao tác kỹ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.

 Nắm được qui trình cấy cây con vào bầu đất.

 2. Kỹ năng:

 Rèn luyện các thao tác kĩ thuật gieo hạt.

 Rèn luyện các thao tác cây cây vào bầu đất.

 3. Thái độ:

 Giúp học sinh có thể vận dụng việc gieo hạt và cấy cây vào bầu đất trong thực tế sản xuất.

 Rèn luyện ý thức cẩn thận chính xác trong lao động.

II. CHUẨN BỊ:

 _ Hạt giống, phân bón.

 _ Chuẩn bị các hình ảnh có liên quan, khay.

 _ Chuẩn bị: đất, phân hữu cơ hoai mục, bầu đất, dụng cụ, túi bầu.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 1. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)

 ? Hạt nẩy mầm được cần những điều kiện gì?

 ? Hạt cây rừng vỏ dày và cứng do đó khó hút nước. Theo em có cách nào làm cho hạt dễ hút nước không? Và bằng cách nào?

 

doc116 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Khối 7 - Chương trình học kì 2 (Bản hay), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 7 Tiết: Ngày giảng: 2012 Sĩ số: 27 Vắng. TIẾT 28: THỰC HÀNH: GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Làm được các thao tác kỹ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất. Nắm được qui trình cấy cây con vào bầu đất. 2. Kỹ năng: Rèn luyện các thao tác kĩ thuật gieo hạt. Rèn luyện các thao tác cây cây vào bầu đất. 3. Thái độ: Giúp học sinh có thể vận dụng việc gieo hạt và cấy cây vào bầu đất trong thực tế sản xuất. Rèn luyện ý thức cẩn thận chính xác trong lao động. II. CHUẨN BỊ: _ Hạt giống, phân bón. _ Chuẩn bị các hình ảnh có liên quan, khay. _ Chuẩn bị: đất, phân hữu cơ hoai mục, bầu đất, dụng cụ, túi bầu. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút) ? Hạt nẩy mầm được cần những điều kiện gì? ? Hạt cây rừng vỏ dày và cứng do đó khó hút nước. Theo em có cách nào làm cho hạt dễ hút nước không? Và bằng cách nào? 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên HĐ của HS Nội dung _ Hoạt động 1: Yêu cầu học sinh để mẩu chuẩn bị lên bàn. _ Yêu cầu 1 học sinh đọc to phần I. _ Giáo viên giải thích về cách dùng các vật liệu trong giờ thực hành này. _ Giáo viên ghi bảng. _ Học sinh ghi bài. _ Học sinh làm theo. _ Đọc to. Học sinh lắng nghe. I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: _ Túi bầu bằng nilông. _ Đất làm ruột bầu. _ Phân bón: phân chuồng hoai mục, phân vô cơ. _ Hạt giống đã xử lí hoặc cây giống khỏe. _ Vật liệu che phủ. _ Dụng cụ: cuốc, xẻng Hoạt động 2: _ Chia nhóm học sinh. ? Có mấy bước gieo hạt vào bầu? ? Ở bước 1 nếu muốn làm một bầu 50kg thì cần bao nhiêu đất, bao nhiêu phân hữu cơ hoai, bao nhiêu phân supe lân? à Ruột bầu kg cần: 45kg đất, 5kg phân chuồng, 1kg phân super lân. ? Làm thế nào để phân trộn đều với nhau được ? à Dùng xẻng trộn đều 2-3 lần. _ Bước 2: Tạo bầu đất. _ Yêu cầu 1 học sinh đọc lại bước 2 và 1 học sinh lên thực hiện. _ Học sinh tiến hành chia nhóm. à Có 4 bước. _ Cho các nhóm tiến hành làm. II. Quy trình thực hành: 1. Gieo hạt vào bầu đất: _ Bước 1: Trộn đất với phân bón tỉ lệ 88 đến 89% đất mặt, 10% phân hữu cơ ủ hoai và 1-2% phân super lân. _ Bước 2: Cho hỗn hợp đất phân vào túi bầu, vỗ và nén chặt đất trong bầu, đất thấp hơn miệng túi từ 1-2cm, xếp bầu thành hàng trên luống đất hay chổ đất bằng. _ Bước 3: Gieo hạt ở giữa bầu đất. Mỗi bầu đất gieo từ 2-3 hạt, lấp kín hạt bằng một lớp đất mịn dày từ 2-3 lần kích thước của hạt. _ Bước 4: Che phủ luống bầu đã gieo hạt bằng rơm, rác mục, cành lá tươi cắm trên luống. Tưới ẩm bầu đất bằng bình hoa sen. Phun thuốc trừ sâu bảo vệ luống bầu. Hoạt động 3: _ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK và cho biết: ? Cấy cây vào bầu đất gồm có mấy bước? à Gồm 4 bước: _ Giáo viên nhận xét, bổ sung. _ Yêu cầu 1 học sinh đọc lại từng bước. _ Giáo viên hướng dẫn học sinh làm từng bước trong quy trình, sau đó yêu cầu 1 học sinh khác làm lại cho các bạn khác xem. Đọc lại 2. Cấy cây con vào bầu đất: _ Bước 1 và bước 2: Thực hiện giống như bước 1 và bước 2 trong quy trình gieo hạt. _ Bước 3: Dùng dao cấy cây tạo hốc giữa bầu đất, độ sâu của hốc lớn hơn độ dài của rễ từ 0,5 – 1cm. Đặt bộ rễ thẳng đứng vào hốc. Ép đất chặt kín bộ rễ. _ Bước 4: Che phủ luống cây bằng giàn che, bằng cánh lá tươi cắm trên luống.Tưới ẩm bầu đất bằng bình hoa sen. _ Giáo viên yêu cầu các nhóm tiến hành thực hành. _ Yêu cầu mỗi nhóm thực hiện gieo hạt và cấy cây từ 10 – 15 bầu đất theo các bước của quy trình thực hành. _ Yêu cầu học sinh noäp caùc baàu ñaát cho giaùo vieân sau khi ñaõ thöïc hieän xong. Làm thực hành 2* Thöïc haønh: 3. Cuûng coá vaø ñaùnh giaù giôø thöïc haønh: ( 5 phuùt) _ Cho học sinh nhắêc lại 4 bước thực hành. _ Yêu cầu vệ sinh lớp. _ Chấm điểm các nhóm. 4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà _ Nhận xét về thái độ thực hành của học sinh. _ Dặn dò: Về nhà xem lại các bước thực hiện quy trình. Đọc và tìm hiểu trước bài 26, 27. Lớp 7 Tiết: Ngày giảng: 2012 Sĩ số: 27 Vắng. CHƯƠNG II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG TIẾT 29 – BÀI 28: KHAI THÁC RỪNG MỤC TIÊU: Kiến thức: _ Phân biệt được các loại khai thác rừng. _ Hiểu được điều kiện khai thác rừng ở nước ta hiện nay. Kỹ năng: Hình thành kỹ năng sử dụng các phương thức thích hợp để khai thác rừng trong. Hình thành những kỹ năng bảo vệ, nuôi dưỡng rừng. điều kiện địa hình cụ thể. Thái độ: _ Có ý thức sử dụng hợp lí tài nguyên rừng. _ Có ý thức bảo vệ rừng. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: - Bảng 2, hình 45, 46, 47, 48, 49 SGK phóng to. Phiếu học tập. Học sinh: Xem trước bài 28, 29. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp trong bài) Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: - Giáo viên treo bảng 2 và yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: ? Có mấy loại khai thác rừng? Kể ra? ? Thế nào là khai thác trắng ? Thời gian chặt hạ và cách phục hồi rừng của nó? ? Thế nào là khai thác dần? Thời gian chặt hạ và cách phục hồi rừng của khai thác dần? ? Thế nào là khai thác chọn? Thời gian chặt hạ và cách phục hồi rừng của khai thác chọn? ? Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa 3 loại khai thác rừng. - Giáo viên sửa, bổ sung. ? Rừng ở nơi đất dốc lớn hơn 15 độ, nơi rừng phòng hộ có khai thác trắng được không, tại sao? ? Khai thác rừng nhưng không trồng rừng ngay có tác hại gì? - Học sinh quan saùt vaø traû lôøi: à Coù 3 loaïi: + Khai thaùc traéng. + Khai thaùc daàn. + Khai thaùc choïn. à Laø chaët toaøn boä caây röøng trong moät laàn. + Thôøi gian chaët trong muøa khai thaùc goã (< 1 naêm). + Caùch phuïc hoài: troàng röøng. à Chaët toaøn boä caây röøng trong 3 ñeán 4 laàn khai thaùc. + Thôøi gian: keùo daøi 5 ñeán 10 naêm. + Röøng töï phuïc hoài baèng taùi sinh töï nhieân. à Chaët caây giaø, caây coù phaåm chaát vaø söùc soáng keùm. Giöõ laáy caây coøn non, caây goã toát vaø coù söùc soáng maïnh. + Khoâng haïn cheá thôøi gian. + Röøng töï phuïc hoài. à Gioáng vaø khaùc nhau: _ Gioáng nhau: I. Các loại khác thác rừng: Có 3 loại khai thác rừng: _ Khai thác trắng là chặt hết cây trong một mùa chặt, sau đó trồng lại rừng. _ Khai thác dần là chặt hết cây trong 3 đến 4 lần chặt trong 5 đến 10 năm để tận dụng rừng tái sinh tự nhiên. _ Khai thác chọn là chọn chặt cây theo yêu cầu sử dụng và yêu cầu tái sinh tự nhiên của rừng. Hoạt động 2: - Yc hs đọc phần thông tin mục II và quan sát hình 45, 46 và hỏi: ? Hãy cho biết tình hình rừng ở nước ta từ năm 1943 đến 1995 qua bài 22 ta đã học? ? Nước ta đã áp dụng những điều kiện nào để khai thác rừng? ? Em hãy điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp ở điều kiện thứ nhất? ? Các điều kiện khai thác rừng nhằm mục đích gì? _ GV bổ sung , ghi bảng. - Học sinh đọc thông tin, quan sát và trả lời: à Rừng bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích, độ che phủ của rừng giảm mạnh, diện tích đồi trọc, đất hoang ngày càng tăng. à Các điều kiện: + Chỉ được khai thác chọn chứ không được khai thác trắng. + Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế. + Lượng gỗ khai thác chọn< 35% lượng gỗ của khu vực khai thác. à Học sinh điền: + Có độ dốc 15 độ. + Có tác dụng phòng hộ. à Mục đích: duy trì, bảo vệ diện tích rừng, diện tích đất,... _ Học sinh ghi bài. II. Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam: _ Chỉ được khai thác chọn chứ không được khai thác trắng. _ Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế. _ Lượng gỗ khai thác chọn < 35% lượng gỗ của khu vực khai thác. - Yc hs ng/cứu thông tin mục III SGK và trả lời các câu hỏi: ? Đối với rừng khai thác trắng ta nên phục hồi rừng như thế nào? ? Biện pháp phục hồi rừng đã khai thác trắng ra sao? ? Đối với rừng khai thác dần và khai thác chọn để phục hồi ta phải làm sao? ? Cho biết các biện pháp phục hồi rừng đã khai thác dần và khai thác chọn. - GV nhận xét, ghi bảng. - Hs nghiên cứu mục III và trả lời: à Rừng đã khai thác trắng ta nên trồng rừng để phụcï hồi. à Trồng xen cây công nghiệp với cây rừng. à Rừng đã khai thác dần và khai thác chọn: thúc đẩy tái sinh tự nhiên để rừng phục hồi. à Biện pháp: _ Học sinh ghi bài. III. Phục hồi rừng sau khai thác: 1. Rừng đã khai thác trắng: Trồng rừng để phục hồi lại rừng. Trồng xen cây công nghiệp với cây rừng. 2. Rừng đã khai thác dần và khai thác chọn: Thúc đẩy tái sinh tự nhiên để rừng tự phục hồi bằng các biện pháp: _ Chăm sóc cây gieo giống: làm cỏ, xới đất, bón phân quanh gốc cây. _ Phát dọn cây cỏ hoang dại để hạt dễ nẩy mầm và cây con sinh trưởng thuận lợi. - Dặêm cây hay gieo hạt vào nơi có ít cây tái sinh và nơi không có cây gieo trồng. Củng cố: - Có mấy loại khai thác rừng? Nội dung của từng loại. - Các điều kiện áp dụng khai thác rừng. - Các cách phục hồi rừng sau khi khai thác. Hướng đẫn học sinh học ở nhà _ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh. _ Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và chuẩn bị bài ôn tập. Lớp 7 Tiết: Ngày giảng: 2012 Sĩ số: 27 Vắng. CHƯƠNG II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG TIẾT 30 - BÀI 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG I. MỤC TIÊU: Kiến thức: _ Phân biệt được các loại khai thác rừng. _ Hiểu được điều kiện khai thác rừng ở nước ta hiện nay. _ Biết được các biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác rừng. _ Hiểu được ý nghĩa của bảo vệ và khoanh nuôi rừng. _ Biết được các mục đích, biện pháp bảo vệ rừng , khoanh nuôi rừng. Kỹ năng: Hình thành kỹ năng sử dụng các phương thức thích hợp để khai thác rừng trong. Hình thành những kỹ năng bảo vệ, nuôi dưỡng rừng. điều kiện địa hình cụ thể. Thái độ: _ Có ý thức sử dụng hợp lí tài nguyên rừng. _ Có ý thức bảo vệ rừng. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SNH: Giáo viên: - Bảng 2, hình 45, 46, 47, 48, 49 SGK phóng to. Phiếu học tập. Học sinh: Xem trước bài 28, 29. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp trong bài) 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động1 ? Em cho biết tình hình rừng của nước ta từ năm 1943-1995 như thế nào? ? Nguyên nhân nào làm cho rừng bị suy giảm? ? Em hãy cho biết tác hại của việc phá rừng thông qua vai trò của rừng và trồng rừng. ? Rừng có ý nghĩa như thế nào đối với trái đất? ? Cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng. - Tiểu kết, ghi bảng. à Rừng ở nước ta đang bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích và độ che phủ của rừng giảm nhanh, diện tích đồi trọc, đất hoang ngày càng tăng . à Sự phá hoại rừng bừa bãi: đốt rừng, phá rừng à Tác hại của việc phá rừng là: à Rừng là tài nguyên của đất nước, là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với đời sống và sản xuất của xã hội. I. Ý nghĩa: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng có ý nghĩa sinh tồn đối với cuộc sống và sản xuất của con người. Hoạt động 2 ? Tài nguyên rừng gồm có các thành phần nào? ? Cho biết mục đích của việc bảo vệ rừng. ? Ví dụ: Ở Đồng Tháp có rừng nào không, có động vật nào quý hiếm không ? - Gv sửa, bổ sung, ghi bảng. - Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục II.2 SGK và cho biết: ? Theo em các hoạt động nào của con người được coi là xâm hại tài nguyên rừng? ? Những đối tượng nào được phép kinh doanh rừng? ? Tham gia bảo vệ rừng bằng cách nào? - Gv treo hình 49 và giải thích hình . ? Nêu tác hại của việc phá rừng, cháy rừng. - Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi bảng. à Gồm có các loài động vật, thực vật rừng, đất có rừng và đồi trọc, đất hoang thuộc sản xuất lâm nghiệp. à Mục đích: à Như rừng tràm, Sếu đầu đỏ ở vườn quốc gia Tràm Chim.. - Học sinh ghi bài. - Học sinh đọc mục 2 và trả lời: à Phá rừng bừa bãi, gây cháy rừng, lắng chiếm rừng và đất rừng, mua bán lâm sản, săn bắn động vật rừng , à Các đối tượng được phép kinh doanh rừng là: Cơ quan lâm nghiệp của Nhà nước, cá nhân hay tập thể được các cơ quan chức năng lâm nghiệp giao đất, giao rừng để sản xuất theo sự chỉ đạo của Nhà nước. à Bằng cách: Định canh định cư, phòng chóng cháy rừng, chăn nuôi gia súc. - Học sinh quan sát hình và lắng nghe. à Tác hại: diện tích rừng bị giảm, làm động vật không có nơi cư trú, làm đất bị bào mòn, - Học sinh ghi bài. II. Bảo vệ rừng: 1. Mục đích: _ Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có. - Tạo điền kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho sản lượng cao và chất lượng tốt nhất. 2. Biện pháp: Gồm có: - Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng. - Kinh doanh rừng, đất rừng phải được Nhà nước cho phép. - Chủ rừng và Nhà nước phải có kế hoạch phòng chóng cháy rừng . ? Khoanh nuôi phục hồi rừng nhằm mục đích gì? ? Khoanh nuôi phục hồi rừng bao gồm các đối tượng khoanh nuôi nào? ? Khi nào ta phải khoanh nuôi phục hồi rừng? _ Giáo viên sửa, ghi bảng. _ Yêu cầu học sinh đọc to mục III.3 và trả lời câu hỏi: ? Hãy nêu lên các biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng? ? Vùng đồi trọc lâu năm có khoanh nuôi phục hồi rừng được không, tại sao? - Giáo viên hoàn thiện kiến thức cho học sinh, ghi bảng. à Tạo hoàn cảnh thuận lợi để những nơi đã mất rừng phục hồi và phát triển thành rừng có sản lượng cao. à Đối tượng khoanh nuôi gồm có: à Đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng . - Học sinh ghi bài. - Học sinh đọc to mục 3 và cho biết: à Các biện pháp: + Bảo vệ:cấm chăn thả đại gia súc, tổ chức phòng chóng cháy rừng, + Phát dọn dây leo, bụi rậm ,cuốc xới đất tơi xốp. + Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống lón. à Không, việc khoanh nuôi phục hồi rừng chỉ áp dụng đối với đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng. - Học sinh ghi bài. III. Khoanh nuôi phục hồi rừng: 1. Mục đích: Tạo hoàn cảnh thuận lợi để những nơi đã mất rừng phục hồi và phát triển thành rừng có sản lượng cao. 2. Đối tượng khoanh nuôi: Đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng gồm có: - Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang con tính chất đất rừng. - Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30 cm. 3. Biện pháp: Thông qua các biện pháp: - Bảo vệ: cấm chăn thả đại gia súc, - Phát dọn dây leo, bụi rậm, cuốc xới đất tơi xốp quanh gốc cây. - Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống lớn. Học sinh đọc phần ghi nhớ. 3: Củng cố: - Có mấy loại khai thác rừng? Nội dung của từng loại. - Các điều kiện áp dụng khai thác rừng. - Các cách phục hồi rừng sau khi khai thác. Hướng dẫn học sinh học ở nhà _ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh. _ Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và chuẩn bị bài ôn tập. Lớp 7 Tiết: Ngày giảng: Sĩ số: 26 Vắng. Tiết 31 PHẦN 3: CHĂN NUÔI CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI BÀI 30 VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức. _ Hiểu được vai trò của chăn nuôi. _ Biết được nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi. _ Hiểu được thế nào là khái niệm của giống vật nuôi. _ Biết được vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. 2. Kỹ năng. Quan sát và thảo luận nhóm 3. Thái độ. Có ý thức học tốt về kỹ thuật chăn nuôi và có thể vận dụng vào công việc chăn nuôi của gia đình. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. Giáo viên. _ Hình 50 SGK phóng to. _ Sơ đồ 7, phóng to. _ Hình 51,52,53 và bảng 3 SGK phóng to. Học sinh. Xem trước bài 30. IV.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Kiểm tra bài cũ _ Để phục hồi lại rừng sau khi khai thác phải dùng các biện pháp nào? _ Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của các loại khai thác gỗ rừng. Bài mới. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung * Hoạt động 1: _Giáo viên treo hình 50, yêu cầu học sinh quan sát và trả lời câu hỏi: + Nhìn vào hình a, b, c cho biết chăn nuôi cung cấp gì? Vd: Lợn cung cấp sản phẩm gì? +Trâu, bò cung cấp sản phẩm gì? + Em có biết ngành y và được dùng nguyên liệu từ ngành chăn nuôi để làm gì không? Nêu một vài ví dụ. _ Học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: à Cung cấp : + Hình a: cung cấp thực phẩm như: thịt,trứng, sữa. + Hình b: cung cấp sức kéo như: trâu, bò.. + Hình c: cung cấp phân bón. + Hình d: cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp nhẹ. Vai troø cuûa ngaønh chaên nuoâi. _ Cung caáp thöïc phaåm. _ Cung caáp söùc keùo. _ Cung caáp phaân boùn. _ Cung caáp nguyeân lieäu cho ngaønh saûn xuaát khaùc. * Hoạt động 2 _ Giaùo vieân treo tranh sô ñoà 7 yeâu caàu học sinh quan saùt vaø traû lôøi caùc caâu hoûi: + Chaên nuoâi coù maáy nhieäm vuï? + Em hieåu nhö theá naøo laø phaùt trieån chaên nuoâi toaøn dieän? + Em haõy cho ví duï veà ña daïng loaøi vaät nuoâi? + Ñòa phöông em coù trang traïi khoâng? + Phaùt trieån chaên nuoâi coù lôïi ích gì? Em haõy keå ra moät vaøi ví duï. + Em haõy cho moät soá ví duï veà ñaåy maïnh chuyeån giao tieán boä kyõ thuaät cho saûn xuaát + Taêng cöôøng ñaàu tö cho nghieân cöùu vaø quaûn lyù laø nhö theá naøo? + Töø ñoù cho bieát muïc tieâu cuûa ngaønh chaên nuoâi ôû nöôùc ta laø gì? + Em hieåu nhö theá naøo laø saûn phaåm chaên nuoâi saïch _ Hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi caùc caâu hoûi: à Phaùt trieån chaên nuoâi toaøn dieän laø phaûi: + Ña daïng veà loaøi vaät nuoâi + Ña daïng veà quy moâ chaên nuoâi: Nhaø nöôùc, noâng hoä, trang traïi. à Vd: Traâu, boø, lôïn, gaø, vòt, ngoãng à Học sinh traû lôøi à Học sinh traû lôøi à Ví duï: Taïo gioáng môùi naêng suaát cao, taïo ra thöùc aên hoãn hôïp,.. à Nhö: + Cho vay voán, taïo ñieàu kieän cho chaên nuoâi phaùt trieån. + Ñaøo taïo nhöõng caùn boä chuyeân traùch ñeå quaûn lyù chaên nuoâi: baùc só thuù y II. Nhieäm vuï phaùt trieån ngaønh chaên nuoâi ôû nöôùc ta _ Phaùt trieån chaên nuoâi toaøn dieän. _ Ñaåy maïnh chuyeån giao tieán boä kyõ thuaät vaøo saûn xuaát _ Taêng cöôøng ñaàu tö cho nghieân cöùu vaø quaûn lyù. 3. Củng cố: _ Chăn nuôi có những vai trò gì? _ Cho biết nhiệm vụ phát triển chăn nuôi ở nước ta hiện nay. 4.Hướng dãn học sinh học ở nhà: _ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh. _ Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 32. Lớp 7 Tiết: Ngày giảng: Sĩ số: 26 Vắng. Tiết 32: GIỐNG VẬT NUÔI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức. _ Hiểu được thế nào là khái niệm của giống vật nuôi. _ Biết được vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. 2. Kỹ năng. Quan sát và thảo luận nhóm 3. Thái độ. Có ý thức học tốt về kỹ thuật chăn nuôi và có thể vận dụng vào công việc chăn nuôi của gia đình. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. Giáo viên. _ Hình 50 SGK phóng to. _ Sơ đồ 7, phóng to. _ Hình 51,52,53 và bảng 3 SGK phóng to. Học sinh. Xem trước bài 30. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG HĐ CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG * Hoạt động 1: _ Giáo viên treo tranh 51, 52, 53 và yêu cầu học sinh quan sát _Yêu cầu học sinh đọc phần thông tin mục I.1 và trả lời các câu hỏi bằng cách điền vào chổ trống . + Vậy thế nào là giống vật nuôi? + Nếu không đảm bảo tính di truyền ổn định thì có được coi là giống vật nuôi hay không? Tại sao? _ Giáo viên nhận xét, bổ sung ghi bảng _ Yêu cầu học sinh đọc phần thông tin mục I.2 và trả lời câu hỏi: + Có mấy cách phân loại giống vật nuôi? Kể ra? + Phân loại giống vật nuôi theo địa lí như thế nào? Cho ví dụ? + Thế nào là phân loại theo hình thái, ngoại hình? Cho ví dụ? + Thế nào là phân loại theo hướng sản xuất? Cho vd? _ Yêu cầu học sinh đọc phần thông tin mục I.3 và trả lời các câu hỏi: + Để được công nhận là giống vật nuôi phải có các điều kiện nào? + Hãy cho ví dụ về các điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi + Tiểu kết và ghi bảng. _ Học sinh quan sát _ Học sinh đọc và điền à Giống vật nuôi là sản phẩm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm ngoại hình giống nhau, có năng suất và chất lượng như nhau, có tính chất di truyền ổn định, có số lượng cá thể nhất định à Có 4 cách phân loại: _ Theo địa lí _ Theo hình thái, ngoại hình _ Theo mức độ hoàn thiện của giống _ Theo hướng sản xuất à Nhiều địa phương có giống vật nuôi tốt nên vật đó đã gắn liền với tên địa phương. Vd: vịt Bắc Kinh, lợn Móng Cái à Cần các điều kiện sau: _ Các vật nuôi trong cùng một giống phải có chung nguồn gốc _ Có điều kiện về ngoại hình và năng suất giống nhau _ Có tính di truyền ổn định _ Đạt đến một số lượng nhất định và có địa bàn phân bố rộng III. Khái niệm về giống vật nuôi. 1. Thế nào là giống vật nuôi? Được gọi là giống vật nuôi khi những vật nuôi đó có cùng nguồn gốc, có những đặc điểm chung, có tính di truyền ổn định và đạt đến một số lượng cá thể nhất định 2. Phân loại giống vật nuôi Có nhiều cách phân loại giống vật nuôi _ Theo địa lí _ Theo hình thái, ngoại hình _ Theo mức độ hoàn thiện của giống _ Theo hướng sản xuất 3. Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi _ Các vật nuôi trong cùng một giống phải có chung nguồn gốc _ Có đặc điểm về ngoại hình và năng suất giống nhau _ Có tính di truyền ổn định _ Đạt đến một số lượng nhất định và có địa bàn phân bố rộng Hoạt động 2: + Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? + Giống quyết định đến năng suất là như thế nào? _ Giáo viên treo bảng 3 và mô tả năng suất chăn nuôi của một số giống vật nuôi + Năng suất sữa và trứng của 2 loại gà(Logo+Gàri) và 2 loại bò(Hà lan+Sin) là do yếu tố nào quyết định? à Có vai trò: _ Giống vật nuôi quyết định năng suất chăn nuôi. _ Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi. à Trong cùng điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc thì các giống khác nhau sẽ cho năng suất khác nhau à Học sinh mô tả à Giống và yếu tố di truyền IV. Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. Giống vật nuôi có ảnh hưởng quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Muốn chăn nuôi có hiệu quả phải chọn giống vật nuôi phù hợp. 3. Củng cố: _ Chăn nuôi có những vai trò gì? _ Cho biết nhiệm vụ phát triển chăn nuôi ở nước ta hiện nay. 4.Hướng dãn học sinh học ở nhà: _ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh. _ Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 32. Lớp 7 Tiết: Ngày giảng: Sĩ số: 26 Vắng. Tiết 33 Bài 32: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức. _ Biết được định nghĩa về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi _ Biết được các đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. _ Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 2. Kỹ năng. Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, thảo luận nhóm. 3. Thái độ. Có ý thức trong việc tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: _ Hình 54 SGK phóng to. _ Sơ đồ 8 phóng to + bảng con III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Kiểm tra bài cũ: _ Chăn nuôi có vai trò gì? 2. Bài mới. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: _ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I SGK _ Giáo viên giảng: Trứng thụ tinh tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành cá thể non, lớn lên rồi già. Cả quá trình này gọi là sự phát triển của vật nuôi. Sự phát triển của vật nuôi luôn có sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ và hỗ trợ nhau _ Giáo viên treo tranh và yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi: + Nhìn vào hình 3 con ngan, em có nhận xét gì về khối lượng,hình dạng, kích thước cơ thể? + Người ta gọi sự tăng khối lượng(tăng cân) của ngan trong quá trình nuôi dưỡng là gì? + Sự sinh trưởng là như thế nào? _ Học sinh đọc thông tin mục I. _ Học sinh lắng nghe. _ Học sinh quan sát và trả lời: à Thấy có sự tăng về khối lượng, kích thước và thay đổi hình dạng àGọi là sự sinh trưởng à Là sự tăng về khối lượng, kích thước của các bộ phận cơ thể _ Học sinh ghi bài I. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi 1. Sự sinh trưởng: Là sự tăng về khối lượng, kích thước của các bộ phận cơ thể 2. Sự phát dục: Là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể Hoạt động 2: _ Giaùo vieân treo sô ñoà 8 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi: + Em haõy quan saùt sô ñoà 8 vaø cho bieát söï sinh tröôûng vaø phaùt duïc cuûa vaät nuoâi coù nhöõng ñaëc ñieåm naøo? + Cho ví duï veà sinh tröôûng khoâng ñoàng ñeàu ôû vaät nuoâi? + Cho ví duï caùc giai ñoaïn sinh tröôûng vaø phaùt duïc cuûa gaø? + Cho ví duï minh hoïa cho söï phaùt trieån theo chu kì cuûa vaät nuoâi. à Coù 3 ñaëc ñieåm: _ Khoâng ñoàng ñeàu _ Theo giai ñoaïn _ Theo chu kì (trong trao ñoåi chaát, hoaït ñoäng sinh lí) à Söï taêng caân, taêng chieàu cao, chieàu roäng cuûa cô theå khoâng nhö nhau ôû caùc löùa tuoåi Ñaëc ñieåm söï sinh tröôûng vaø phaùt duïc cuûa vaät nuoâi Coù 3 ñaëc dieåm: _ Khoâng ñoàng ñeàu _ Theo giai ñoaïn _ Theo chu kì: (trong trao ñoåi chaát, hoaït ñoäng sinh lí) * Hoạt động 3: _ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục II.SGK và trả lời các câu hỏi: + Sự sinh trưởng và phát dục vật nuôi chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào? + Hiện nay người ta áp dụng biện pháp gì để điều khiển một số đặc điểm di truyền của vật nuôi? + Hãy cho một số ví dụ về điều kiện ngoại cảnh tác động đến sinh trưởng và phát dục của vật nuôi . _ Học sinh đọc thông tin và trả lời các câu hỏi: à Chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm di truyền và điều kiện ngoại cảnh (như nuôi dưỡng,chăm sóc) à Áp dụng biện pháp chọn giống, chọn ghép con đực với con cái cho sinh sản. à Như: Thức ăn,chuồng trại,chăm sóc,nuôi dưỡng,khí hậu III.Các yếu tố

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_khoi_7_chuong_trinh_hoc_ki_2_ban_hay.doc
Giáo án liên quan