Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 14-29 - Bùi Thị Hiền

A. Muïc tieâu:

1. Kiến thức: Biết được ý nghĩa, quy trình và nội dung các khâu kỹ thuật chăm sóc cây trồng như làm cỏ, vun xới, tưới nước, bón phân thúc

2. Kỹ năng: cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động.

3. Thái độ: Ý thức lao động có kĩ thuật, chịu khó

B. Phöông phaùp giảng dạy: Quan sát tìm tòi; Hỏi đáp tìm tòi

C. Chuẩn bị giáo cụ:

1. Giáo viên: Tranh vẽ một số phương pháp tưới nước

2. Học sinh: Tìm hiểu các phương pháp chăm sóc cây trồng ở địa phương

D. Tieán trình bài dạy:

1. Ổn ñònh lôùp: KiÓm tra sÜ sè.

2. Kieåm tra baøi cuû:

- Trình bày các phương pháp xử lý hạt giống.

- Nêu các phương pháp gieo trồng? Ưu và nhược điểm của phương pháp trồng bằng cây con?

3. Nội dung bài mới:

a, Đặt vấn đê: Nhân dân ta có câu: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn” nói lên tầm quan trong của việc chăm sóc cây trồng.

 

doc44 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 14-29 - Bùi Thị Hiền, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 14 Ngày soạn: ..../...../20.... GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP A. Muïc tieâu : 1. Kiến thức: - HiÓu ®­îc kh¸i niÖm vÒ thêi vô, nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thêi vô, c¸c vô gieo trång chÝnh ë n­íc ta . - N¾m ®­îc môc ®Ých, ph­¬ng ph¸p xö lÝ h¹t gièng, c¸c ph­¬ng ph¸p gieo trång. 2. Kỹ năng: H×nh thµnh t­ duy kÜ thuËt cho HS . 3. Thái độ: VËn dông ®­îc c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó tham gia lao ®éng cïng gia ®×nh , gióp gia ®×nh chän h¹t gièng mét sè lo¹i c©y tr­íc khi gieo trång . B. Phöông phaùp giảng dạy - Tröïc quan, thaûo luaän nhoùm, ... C. Chuẩn bị giáo cụ: 1. Giáo viên: Thu thËp c¸c tµi liÖu kinh nghiªm ë ®Þa ph­¬ng vÒ xö lÝ h¹t gièng, thêi vô, c¸c ph­¬ng ph¸p gieo trång 2. Học sinh: T×m hiÓu c¸c thêi vô gieo trång cña mét sè c©y trång ë gia ®×nh , ®Þa ph­¬ng. D. Tieán trình bài dạy: 1. Ổn ñònh lôùp: KiÓm tra sÜ sè. 2. Kieåm tra baøi cuû: KÓ tªn c¸c c«ng viÖc lµm ®Êt, Yªu cÇu cÇn ®¹t cña c¸c c«ng viÖc lµm ®Êt. 3. Nội dung bài mới a, Đặt vấn đề: H«m tr­íc chóng ta ®· ®i t×m hiÓu vÒ kh©u ®Çu tiªn trong trång trät, ®ã lµ lµm ®Êt vµ bãn ph©n lãt. H«m nay chóng ta sÎ ®i t×m hiÓu thªm vÒ c¸c thêi vô gieo trång vµ c¸c ph­¬ng ph¸p gieo trång b, Triển khai bài dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC HÑ1: Tìm hiểu về thời vụ gieo trồng - GV: nghiªn cøu sgk vµ cho biÕt thêi vô gieo trång lµ g× ? - HS: nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi - GV nhÊn m¹nh : kho¶ng thêi gian gieo trång ®­îc kÐo dµi chø kh«ng ph¶i bã hÑp trong mét thêi ®iÓm , vÝ dô ( lóa xu©n gieo tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 2 n¨m sau ). - GV: ®äc phÇn 1 sgk vµ cho biÕt 3 yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh thêi vô lµ g×? - HS: tr×nh bµy 3 yÕu tè - GV: treo b¶ng mÉu vÒ nhiÖt ®é, yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña mçi lo¹i c©y trång - ®Æc biÖt yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y lóa tõ lóc nÈy mÇm ®Õn ra hoa kÕt tr¸i . - GV: H·y suy nghÜ , nhËn ®Þnh trong 3 yÕu tè trªn, yÕu tè nµo quyÕt ®Þnh nhÊt ®Õn thêi vô ? v× sao ? - HS: ( khÝ hËu thuËn lîi t¹o ®iÒu kiÖn h¹t nÈy mÇm, ®Î nhiÒu nh¸nh ra hoa kÕt tr¸i , NS cao ). - GV kÕt luËn v× sao ph¶i gieo trång ®óng thêi vô cho HS hiÓu . - GV: treo b¶ng mÉu c¸c vô gieo trång - HS: nghiªn cøu sgk vµ liªn hÖ thùc tÕ lªn b¶ng ®iÒn vµo chæ trèng cña b¶ng mÉu . - HS kh¸c söa sai . - GV kÕt luËn : tuú hoµn c¶nh cô thÓ cã n¬i lµm 2 vô hoÆc 3 vô . ( Qu¶ng TrÞ lµm 2 vô : vô §X, HT ; riªng MB cã thªm vô ®«ng do nhiÖt ®é thÊp ). - GV: H·y nghiªn cøu SGK vµ hoµn thµnh b¶ng trªn Ho¹t ®éng nhãm Môc ®Ých vµ ph­¬ng ph¸p xö lÝ h¹t gièng Xö lÝ h¹t gièng Môc ®Ých ( 1 ) Ph­¬ng ph¸p ( 2 ) - HS: th¶o luËn theo nhãm nghiªn cøu sgk ®iÒn vµo chæ trèng ë b¶ng trªn. - HS: §¹i diÖn nhãm 1 ®iÒn vµo chæ trèng (1) . - HS: §¹i diÖn c¸c nhãm kh¸c bæ sung. - GV: kÕt luËn ë b¶ng bªn. - HS: §¹i diÖn nhãm 2 ®iÒn vµo chæ trèng (2) . - HS: §¹i diÖn c¸c nhãm kh¸c bæ sung. - GV: kÕt luËn ë b¶ng bªn . - GV : Lîi dông søc nãng cña n­íc vµ ®é ®éc cña ho¸ chÊt ®Ó diÖt trõ mÇm s©u, bÖnh cã ë h¹t ®ång thêi kÝch thÝch h¹t nÈy mÇm nhanh, xö lÝ b»ng nhiÖt ®é phæ biÕn ( n­íc Êm ) , cßn cã c¸ch ®èt h¹t nh­ng kh«ng an toµn dÔ háng mÇm h¹t. - GV: treo b¶ng mÉu nhiÖt ®é vµ thêi gian xö lÝ 1 sè h¹t gièng , HS qs ®Ó thÊy tuú lo¹i h¹t gièng mµ nhiÖt ®é vµ thêi gian kh¸c nhau. - Cho HS qs h¹t lóa vµ h¹t c¶i . HS thÊy ®­îc h¹t lóa cã vá dµy h¬n nªn xö lÝ ë nhiÖt ®é 540C , h¹t c¶i cã vá máng nÕu xö lÝ víi nhiÖt ®é cao sÏ lµm háng mÇm h¹t . - Cho HS qs lo¹i thuèc vµ khèi l­îng thuèc xö lÝ trªn 1 kg h¹t. - GV kÕt luËn yªu cÇu cÇn ®¹t cña 2 ph­¬ng ph¸p xö lÝ I. Thêi vô gieo trång : 1. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thêi vô gieo trång : - KhÝ hËu . - Lo¹i c©y trång. - T×nh h×nh ph¸t sinh s©u, bÖnh. 2. C¸c vô gieo trång : Thêi vô gieo trång Thêi gian ( th¸ng ) C©y trång - Vô ®«ng xu©n - Vô hÌ thu - Vô mïa 11 - 4 n¨m sau . 4 - 7 6 - 11 Lóa, ng«, l¹c, rau lóa, ng«, khoai. Lóa, rau . 3. Môc ®Ých vµ ph­¬ng ph¸p xö lÝ h¹t gièng : Môc ®Ých, ph­¬ng ph¸p xö lÝ h¹t gièng Xö lÝ h¹t gièng Môc ®Ých KÝch thÝch h¹t nÈy mÇm nhanh vµ diÖt trõ s©u, bÖnh cã h¹i ë h¹t . Ph­¬ng ph¸p - Xö lÝ b»ng nhiÖt ®é : ng©m h¹t trong n­íc Êm ë nhiÖt ®é, thêi gian kh¸c nhau tuú gièng . - Xö lÝ b»ng ho¸ chÊt : trén h¹t víi ho¸ chÊt hoÆc ng©m h¹t trong dung dÞch chøa ho¸ chÊt víi nång ®é, thêi gian tuú gièng. * Yªu cÇu : - Xö lÝ b»ng nhiÖt ®é : ®¶m b¶o nhiÖt ®é n­íc vµ thêi gian ng©m . - Xö lÝ bµng ho¸ chÊt : ®óng nång ®é qui ®Þnh, ®óng thêi gian ng©m, ph¶i cã ®ñ dông cô phßng hé lao ®éng ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ cho ng­êi thùc hiÖn . HĐ2: Tìm hiểu về phương pháp gieo trồng - GV: H·y ®äc phÇn 1 ( YCKT ) sgk vµ cho vd vÒ mËt ®é, kho¶ng c¸ch vµ ®é n«ng s©u cña mçi lo¹i c©y trång - HS: cho vÝ dô - GV: kÕt luËn, - GV: qs tranh h×nh 27 sgk kÓ tªn c¸c c¸ch gieo h¹t vµ nªu ­u, nh­îc ®iÓm cña c¸c c¸ch gieo ®ã . - HS: tr×nh bµy - HS: kh¸c bæ sung, GV kÕt luËn. - GV: liªn hÖ thùc tÕ gia ®×nh vµ ®Þa ph­¬ng kÓ tªn c¸c c©y trång ng¾n ngµy vµ dµi ngµy ®­îc trång b»ng c©y con . - HS: liªn hÖ thùc tÕ - GV: nªu ­u, nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy . - HS: tr¶ lêi - GV: kÕt luËn . II. Ph­¬ng ph¸p gieo trång : 1. Yªu cÇu kÜ thuËt : ( sgk ) 2. Ph­¬ng ph¸p gieo trång : a. Gieo b»ng h¹t : - Gieo v·i, hµng, hèc ( lóa, ng«, rau) - Nhanh, Ýt tèn c«ng, ch¨m sãc khã, tèn h¹t gièng ( gieo v·i ); tiÕt kiÖm h¹t gièng, ch¨m sãc dÔ dµng, tèn c«ng ( gieo hµng, hèc ) b. Trång b»ng c©y con : - Trång theo hµng, hèc . - C©y cµ chua, c©y ít, c©y lÊy gç. - TØ lÖ sèng cao, dÔ ch¨m sãc , tèn nhiÒu c«ng. 4. Cuûng coá: H·y ghÐp c¸c c©u tõ 1 ®Õn 4 víi c¸c c©u tõ a ®Õn e cho phï hîp : ? §iÒn vµo chæ trống (.) cña c¸c c©u sau cho ®ñ nghÜa : a. Kho¶ng gieo trång mét lo¹i c©y nµo ®ã gäi lµ thêi vô. b. Ng©m h¹t gièng vµo n­íc ë nhiÖt ®é vµ thêi gian nhÊt ®Þnh tuú gièng lµ ph­¬ng ph¸p 5. DÆn dß: - Lµm c¸c BT ë vë BT. - §äc tr­íc bµi 17, 18 sgk. Tieát: 15 Ngày soạn: ..../..../20..... CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG A. Muïc tieâu: 1. Kiến thức: Biết được ý nghĩa, quy trình và nội dung các khâu kỹ thuật chăm sóc cây trồng như làm cỏ, vun xới, tưới nước, bón phân thúc 2. Kỹ năng: cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động. 3. Thái độ: Ý thức lao động có kĩ thuật, chịu khó B. Phöông phaùp giảng dạy: Quan sát tìm tòi; Hỏi đáp tìm tòi C. Chuẩn bị giáo cụ: 1. Giáo viên: Tranh vẽ một số phương pháp tưới nước 2. Học sinh: Tìm hiểu các phương pháp chăm sóc cây trồng ở địa phương D. Tieán trình bài dạy: 1. Ổn ñònh lôùp: KiÓm tra sÜ sè. 2. Kieåm tra baøi cuû: - Trình bày các phương pháp xử lý hạt giống. - Nêu các phương pháp gieo trồng? Ưu và nhược điểm của phương pháp trồng bằng cây con? 3. Nội dung bài mới: a, Đặt vấn đê: Nhân dân ta có câu: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn” nói lên tầm quan trong của việc chăm sóc cây trồng... b, Triển khai bài dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC HÑ1: Tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới: - GV: Tỉa dặm cây trong trồng trọt được tiến hành như thế nào? - HS: Trả lời - GV: KL - GV: Mục đích của việc làm cỏ vun xới là gì? - HS: Trả lời, lựa chọn phương án đúng - GV: kết luận - GV: Nhấn mạnh một số điểm cần chú ý khi làm cỏ, vun ới cây trồng: kịp thời, không làm tổn thương cho bộ rễ, kết hợp bón phân, bấm ngọn tỉa cành I. Tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới: 1. Tỉa, dặm cây. - Tỉa cây yếu, bị sâu, bệnh và dặm cây khoẻ vào chổ hạt không mọc.. đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng. 2. Làm cỏ, vun xới: - Mục đích của việc làm cỏ vun xới. + Diệt cỏ dại + Làm cho đất tơi xốp + Hạn chế bốc hơi nước, hơi mặn. Hơi phèn, chống đổ HÑ2: Tưới tiêu nước - GV: Tại sao cần phải tưới nước cho cây. - HS: Trả lời - GV: Ta phải cung cấp nước cho cây như thế nào là tốt nhất? - GV: Nhấn mạnh: Mọi cây trồng đều cần nước để vận chuyển dinh dưỡng nuôi cây nhưng mức độ, yêu cầu khác nhau. VD: Cây trồng cạn ( Ngô, Rau) - Cây trồng nước ( Lúa ) - GV: Cho học sinh quan sát hình 30. - HS: Quan sát - GV: Khi Tưới nước cần những phương pháp nào? - HS: Trả lời - GV: Yêu cầu hs ghi đúng tên phương pháp tưới phổ biến trong sản xuất - HS: Trả lời II. Tưới tiêu nước 1. Tưới nước. - Cây cần nước để sinh trưởng và phát triển. - Nước phải đầy đủ và kịp thời. 2.Phương pháp tưới. - Mỗi loại cây trồng đều có phương pháp tưới thích hợp gồm: + Tưới theo hàng vào gốc cây. + Tưới thấm: Nước đưa vào rãnh để thấm dần xuống luống. + Tưới ngập: cho nước ngạp tràn ruộng. + Tưới phun: Phun thành hạt nhỏ toả ra như mưa bằng hệ thống vòi. HĐ3: Bón thúc - HS: Nhắc lại cách bón phân bài 9. - GV: Nhấn mạnh quy trình bón phân, giải thích cách bón phân hoại. - GV: Em hãy kể tên các cách bón thúc phân cho cây trồng? - HS: Trả lời III. Bón thúc - Bón bằng phân hữu cơ hoại mục và phân hoá học theo quy trình. - Làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất 4. Cuûng coá: - Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK - Hệ thống lại yêu cầu, nội dung chăm sóc cây trồng 5. Dặn dò: - Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi SGK - Đọc và xem trước bài 20 SGK - Tìm hiểu cách thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản ở địa phương Tieát: 16 Ngày soạn: ..../..../20.... THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN A. Muïc tieâu: 1. Kiến thức: HiÓu ®­îc môc ®Ých, yªu cÇu cña c¸c ph­¬ng ph¸p thu ho¹ch , b¶o qu¶n ,chÕ biÕn n«ng s¶n . 2. Kỹ năng: 3. Thái độ: VËn dông vµo viÖc chÕ biÕn, b¶o qu¶n mét sè s¶n phÈm trång trät cña gia ®×nh ®Ó ®¶m b¶o sö dông l©u dµi . - Cã ý thøc tiÕt kiÖm , tr¸nh lµm hao hôt , thÊt tho¸t trong thu ho¹ch . B. Phöông phaùp giảng dạy: Trùc quan – minh ho¹. C. Chuẩn bị giáo cụ: 1. Giáo viên: §äc vµ nghiªn cøu néi dung bµi 20, chuÈn bÞ h×nh 31; 32 2. Học sinh: §äc SGK liªn hÖ c¸c c¸ch thu ho¹ch, b¶o qu¶n, chÕ biÕn n«ng s¶n ë ®Þa ph­¬ng. D. Tieán trình bài dạy: 1. Ổn ñònh lôùp: KiÓm tra sÜ sè. 2. Kieåm tra baøi cuû: 3. Nội dung bài mới: a, Đặt vấn đê: Kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c©y trång lµ thu ho¹ch, b¶o qu¶n, chÕ biÕn . Kh©u kü thuËt nµy lµm kh«ng tèt sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi NS c©y trång. VËy thu ho¹ch, b¶o qu¶n, chÕ biÕn nh­ thÕ nµo cã hiÖu qu¶ nhÊt b, Triển khai bài dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC HÑ1: Tìm hieåu về thu hoạch: - GV: yêu cầu1 HS ®äc phÇn 1 ( SGK ) . - GV: treo b¶ng phô - HS: lµm bài tËp sau: Lóa ë c¸c giai ®o¹n §Ëu xanh ë c¸c giai ®o¹n a. H¹t võa, ch¾c. b. H¹t chÝn, vµng ®Òu. c. H¹t chÝn , b«ng rñ. a. Qu¶ vµng ®Òu b.Qu¶ chuyÓn ®en ®Òu c. Qu¶ vµng ®en , nøt vá. - GV: Nªn thu ho¹ch ë giai ®o¹n nµo ®Ó cã NS cao vµ chÊt l­îng tèt nhÊt ? - GV: V× sao kh«ng nªn thu ho¹ch ë c¸c giai ®o¹n kh¸c ? - GV: §Ó ®¶m b¶o NS ë giai ®o¹n cuèi, trong khi thu ho¹ch cÇn chó ý g× ? - HS: rót ra kÕt luËn yªu cÇu cña thu ho¹ch . - GV: cho HS qs tranh h×nh 31 ( a, b, c, d ) sgk . - GV: Em h·y ghi tªn c¸c ph­¬ng ph¸p thu ho¹ch , tªn c©y trång phï hîp víi mçi ph­¬ng ph¸p ? - HS: th¶o luËn nhãm c¸c vÊn ®Ò trªn. - HS: §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy . - GV: ghi b¶ng, nhãm kh¸c bæ sung, söa sai . - GV: Thu ho¹ch lo¹i n«ng s¶n nµo dïng kÐo, lo¹i nµo dïng liÒm, lo¹i nµo dïng cuèc, hoÆc dïng tay ? - GV: HiÖn nay nhiÒu lo¹i n«ng s¶n ®­îc thu ho¹ch b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ giíi . I. Thu hoạch 1. Yªu cÇu : - §ñ ®é chÝn. - Nhanh gän. - CÈn thËn . 2. C¸c ph­¬ng ph¸p thu ho¹ch : a. H¸i : ( §Ëu, cam, quýt .) b. Nhæ : ( s¾n, l¹c . ) c. §µo bíi: ( khoai lang, khoai tÝa ) d. C¾t : ( c©y hoa, lóa, b¾p c¶i ) HÑ2: Tìm hiểu về bảo quản - GV: yªu cÇu HS ®äc phÇn 1 ( sgk ). - GV: Em h·y cho vd lo¹i n«ng s¶n nµo b¶o qu¶n kh«ng tèt sÏ bÞ thèi, hoÆc bÞ mèi mät ph¸ h¹i ? - GV: C¸c lo¹i rau, qu¶ lùa chän nh­ thÕ nµo ®Ó b¶o qu¶n tèt ? - GV: C¸c lo¹i h¹t cÇn lµm g× tr­íc khi b¶o qu¶n ? - HS: nghiªn cøu sgk cho biÕt c¸c ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n . - HS: liªn hÖ thùc tÕ nªu tªn c©y trång phï hîp víi mçi ph­¬ng ph¸p, gi¶i thÝch ? - GV: Qua c¸c c¸ch b¶o qu¶n kh¸c nhau, em thÊy c¬ së chung cña viÖc b¶o qu¶n n«ng s¶n lµ g× ? - HS: ( H¹n chÕ ho¹t ®éng sinh lÝ, sinh ho¸, h¹n chÕ ho¹t ®éng cña sinh vËt ( sù ph¸ h¹i cña nÊm mèc, vi sinh vËt vµ c«n trïng g©y h¹i ). - GV: Em nµo cã thÓ nªu thªm nh÷ng c¸ch b¶o qu¶n kh¸c nhau ë nh÷ng n«ng s¶n kh¸c ? II. Bảo quản 1. Môc ®Ých : Nh»m h¹n chÕ sù hao hôt vÒ sè l­îng vµ gi¶m sót chÊt l­îng n«ng s¶n . 2. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó b¶o qu¶n tèt ( sgk ) 3. Ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n : - B¶o qu¶n th«ng tho¸ng . - B¶o qu¶n kÝn. - B¶o qu¶n l¹nh. - Dïng «z«n ®Ó b¶o qu¶n qu¶ t­¬i . HÑ3: Tìm hiểu về công tác chế biến - GV: yªu cÇu 1 HS ®äc môc ®Ých cña chÕ biÕn ë sgk - HS: cho vd chøng minh nhê chÕ biÕn mµ t¨ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm vµ kÐo dµi thêi gian b¶o qu¶n . - GV: ghi tªn c¸c s¶n phÈm. - HS: nªu ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn phï hîp : + H¹t ng«, ®Ëu : sÊy kh« . + Cñ s¾n, s¾n d©y : Xay bét . + Qu¶ v¶i, døa : Si r«, ®ãng hép . + C¶i, su hµo : Muèi chua . - GV: yªu cÇu HS quan s¸y lß sÊy thñ c«ng, liªn hÖ víi gia ®×nh sÊy kh« b»ng ph­¬ng ph¸p g× ? - HS: tr¶ lêi vµ liªn hÖ thùc tÕ - GV: yªu cÇu HS ®äc qui tr×nh chÕ biÕn bét, liªn hÖ thùc tÕ gia ®×nh, cã g× kh¸c ? - HS: tr¶ lêi - GV: kÕt luËn theo phÇn ghi nhí . III. ChÕ biÕn : Môc ®Ých : lµm t¨ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm vµ kÐo dµi thêi gian b¶o qu¶n . 2. Ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn : - SÊy kh« : Ng« , mÝt . - ChÕ biÕn thµnh bét : Khoai, ®©u. - Muèi chua : Gi¸, c¶i, m¨ng . - §ãng hép : Døa, v¶i . 4. Cuûng coá: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chæ trèng () cña c¸c c©u sau cho phï hîp a. B¶o qu¶n n«ng s¶n nh»m môc ®Ých sù hao hôt vÒ .. vµ .. chÊt l­îng cña s¶n phÈm . b. ChÕ biÕn n«ng s¶n nh»m môc ®Ých .. cña s¶n phÈm vµ .thêi gian b¶o qu¶n n«ng s¶n . c. C©y lóa thu ho¹ch b¨ng c¸ch .. dïng dông cô lµ d. C©y khoai lang thu ho¹ch b»ng c¸ch .. dïng dông cô lµ e. Thãc, ng« dïng ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n 5. Dặn dò: - N¾m ch¾c c¸c ph­¬ng ph¸p thu ho¹ch, b¶o qu¶n, chÕ biÕn n«ng s¶n vµ yªu cÇu cña thõng biÖn ph¸p. - VËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo gia ®×nh, chó ý khi thu ho¹ch thùc hiÖn tèt thao t¸c ®Ó tiÕt kiÖm, tr¸nh thÊt tho¸t khi thu ho¹ch . - Tr¶ lêi c©u hái 1, 2, 3 sgk . - §äc bµi sgk. - T×m hiÓu thùc tÕ c¸c lo¹i h×nh lu©n canh c©y trång, xen canh c©y trång vµ t¨ng vô . Tieát: 17 Ngày soạn: ..../.....20..... Lu©n canh, xen canh, t¨ng vô A. Muïc tieâu: 1. Kiến thức: HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ lu©n canh , xen canh, t¨ng vô trong s¶n xuÊt trång trät. HiÓu ®­îc c¸c ph­¬ng thøc canh t¸c trªn . 2. Kỹ năng: RÌn kÜ n¨ng t­ duy kÜ thuËt 3. Thái độ: vËn dông kiÕn thøc vÒ lu©n canh, xen canh, t¨ng vô trªn ®Êt trång trät cña gia ®×nh . B. Phöông phaùp giảng dạy: Trùc quan - minh ho¹ . C. Chuẩn bị giáo cụ: 1. Gi¸o viªn: §äc thªm kiÕn thøc vÒ c©y lóa, ng«, ®Ëu t­¬ng, khoai lang. Nghiªn cøu tranh h×nh 33 sgk vµ bµi tËp ®iÒn tõ phÇn II. PhiÕu häc tËp vµ BT tr¾c nghiÖm. 2. Häc sinh: Xem tr­íc tranh h×nh 33 sgk vµ BT ®iÒn tõ phÇn II. D. Tieán trình bài dạy: 1. Ổn ñònh lôùp: KiÓm tra sÜ sè. 2. Kieåm tra baøi cuû: 3. Nội dung bài mới: a, Đặt vấn đê: Mét trong nh÷ng nhiÖm vô cña trång trät lµ t¨ng sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm , mét trong nh÷ng c¸ch t¨ng sè l­îng , chÊt l­îng s¶n phÈm lµ lu©n canh, xen canh, t¨ng vô. VËy lu©n canh, xen canh, t¨ng vô lµ lµm thÕ nµo ? b, Triển khai bài dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC H§1: T×m hiÓu vÒ lu©n canh, xen canh, t¨ng vô - GV: cho vÝ dô sau : + Khu ®Êt A trong mét n¨m trång : Khoai lang – Lóa xu©n – lóa mïa . + Khu ®Êt B trong mét n¨m trång : Lóa chiªm – Lóa mïa + Khu ®Êt C trong mét n¨m trång : Rau - §Ëu – Lóa mïa . - GV: VËy khu ®Êt nµo ®· trång lu©n canh ? V× sao gäi ®ã lµ lu©n canh ? ( A , C ) - HS: tr¶ lêi vµ rót ra kÕt luËn thÕ nµo lµ lu©n canh . - GV: kÕt luËn vµ cho HS ®äc vÝ dô sgk . - HS: ®äc c¸c h×nh thøc lu©n canh ( sgk ). - GV: VËy em hiÓu thÕ nµo lµ ®éc canh ? - GV: Trång mét c©y cã bÊt lîi g× ? - HS: ( dÔ bÞ s©u, bÖnh ph¸ h¹i, gièng dÔ bÞ tho¸i ho¸ , dÔ bÞ mÊt mïa ) . - GV: mïa ®«ng n¨m nµy trång ng«, mïa ®«ng n¨m sau l¹i trång ng«, sÏ lµm c©y trång thiÕu chÊt dinh d­ìng, g©y nªn c¸c bÖnh cho c©y . - GV: gi¶i thÝch cho HS hiÓu vd ( sgk ) t¹i sao n¨m thø 1, 2 trång c¸c lo¹i c©y trång kh¸c nhau . - GV: treo b¶ng phô ghi tªn c©y trång cã møc ®é tiªu thô chÊt dinh d­ìng vµ kh¶ n¨ng chèng chÞu bÖnh tõ cao ®Õn thÊp . - HS: dùa vµo b¶ng nµy cho vd c«ng thøc lu©n canh hîp lÝ . - GV: ghi b¶ng. - HS: nªu ®­îc 2 yÕu tè ®Ó x©y dùng c«ng thøc lu©n canh . - HS: nªu ®­îc lîi Ých cña lu©n canh .( ®iÒu hoµ dinh d­ìng, gi¶m s©u, bÖnh , t¨ng ®é ph× nhiªu ). - GV: treo b¶ng phô giíi thiÖu c¸c c«ng thøc lu©n canh vµ nhÊn m¹nh tuú mçi vïng , ®Þa ph­¬ng , tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ x©y dùng chÕ ®é lu©n canh hîp lÝ . - GV: cho HS qs tranh h×nh 33 ( sgk ) ®Ó hiÓu s¬ qua vÒ trång xen . - HS: cho vd vÒ trång xen . - GV: ghi b¶ng vµ cho thªm vd . - HS: th¶o luËn nhãm : QS tranh h×nh 33 sgk cïng víi vd vµ liªn hÖ thùc tÕ . - GV: ph¸t phiÕu häc tËp : + H·y nhËn xÐt thêi gian trång cña ng«, ®Ëu t­¬ng vµ nh·n, døa . + TÝnh chÞu bãng r©m cña c©y nµy víi c©y kia ë mçi h×nh thøc xen canh. + §é s©u cña rÔ. + Møc ®é tiªu thô chÊt dinh d­ìng cña ng«, ®Ëu t­¬ng . - HS: §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c bæ sung , - GV: kÕt luËn. - GV: VËy thÕ nµo lµ xen canh? §Ó ®¶m b¶o cho viÖc xen canh cã kÕt qu¶ cÇn chó ý ®Õn 3 yÕu tè, ®ã lµ g× ? - GV nhÊn m¹nh: Xen canh lµ trång xen c©y thø 2 d­íi phÇn ®Êt trång c©y thø 1 ®Ó tËn dông diÖn tÝch, ¸nh s¸ng, chÊt dinh d­ìng nh»m t¨ng thªm thu ho¹ch . - GV: VÝ dô : trªn thöa ruéng cã trång mét n÷a lµ khoai t©y , mét n÷a cßn l¹i lµ su hµo -> cã gäi lµ xen canh kh«ng ? V× sao ? - HS: ®äc phÇn 3 ( t¨ng vô sgk ) - GV: VËy ®Ó t¨ng vô gieo trång trong n¨m, gièng c©y trång ph¶i lµ gièng nh­ thÕ nµo ? - GV: Tr­íc ®©y chØ gieo trång ®­îc mét vô, nay ë ®Þa ph­¬ng em trªn mét m¶nh ruéng th­êng gieo trång ®­îc mÊy vô trong n¨m ? - HS: ( 2vô : vô §X vµ vô HT ) - GV: T¨ng vô sÏ t¨ng thªm g× ? I. Lu©n canh, xen xanh, t¨ng vô : 1. Lu©n canh : Gieo trång lu©n phiªn c¸c lo¹i c©y trång kh¸c nhau trªn cïng mét diÖn tÝch . VÝ dô : ( SGK ) - C¸c h×nh thøc lu©n canh : + Lu©n canh gi÷a c¸c c©y trång c¹n . + Lu©n canh gi÷a c¸c c©y trång c¹n víi c©y trång n­íc . 2. Xen canh : ( sgk ) VÝ dô : - Ng« xen ®Ëu t­¬ng - Nh·n xen døa . - Ng« xen ®Ëu c« ve - Ng« xen l¹c . 3. T¨ng vô : t¨ng sè vô gieo trång trong n¨m trªn mét diÖn tÝch ®Êt . ( VÝ dô : sgk ) H§2: T×m hiÓu vÒ t¸c dông cña lu©n canh, xen canh, t¨ng vô - HS: lµm BT ®iÒn tõ ë sgk . - GV: lÇn l­ît gäi 3 HS tr×nh bµy 3 néi dung bªn. - HS: bæ sung. - GV: kÕt luËn . - GV: ghi vµo phÇn . ë sgk . II. T¸c dông cña lu©n canh, xen canh, t¨ng vô : ( SGK ) 4. Cuûng coá: T×m c¸c côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chæ trèng (.) cña c¸c c©u sau cho phï hîp : Cho c¸c côm tõ sau : Tr­íc chØ gieo trång mét vô , nay gieo trång hai vô, trång hai lo¹i c©y trªn cïng diÖn tÝch , c©y thø hai trång xen d­íi phÇn ®Êt trång cña c©y thø nhÊt , mçi vô trång mét lo¹i c©y kh¸c nhau trªn cïng diÖn tÝch trong n¨m a/ ... gäi lµ lu©n canh. b/ gäi lµ xen canh. c/ gäi lµ t¨ng vô 5. Dặn dò: - Lµm BT ë vë BT vµ tr¶ lêi c©u hái 1 sgk ( liªn hÖ BT trªn vµ c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi ) - VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo ®Êt trång trät cña gia ®×nh . - ¤n l¹i c¸c bµi 3, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 21 cïng c¸c BT lµm ë líp vµ ë nhµ ®Ó tiÕt tíi «n tËp . Tieát: 17 Ngày soạn: ..../......./20..... ¤N TËP A. Muïc tieâu: 1. Kiến thức: - Th«ng qua giê «n tËp nh»m gióp häc sinh cñng cè vµ kh¾c s©u nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trªn c¬ së ®ã häc sinh cã kh¶ n¨ng vËn dông vµo thùc tÕ s¶n xuÊt. - HiÓu ®­îc t¸c dông cña c¸c ph­¬ng thøc canh t¸c nµy. 2. Kỹ năng: rÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c 3. Thái độ: cã ý thøc lao ®éng, cã kü thuËt tinh thÇn chÞu khã, cÈn thËn, chÝnh x¸c, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. B. Phöông phaùp giảng dạy: VÊn ®¸p C. Chuẩn bị giáo cụ: 1. Gi¸o viªn: §äc vµ nghiªn cøu néi dung SGK, b¶ng tãm t¾t néi dung phÇn trång trät, hÖ thèng c©u hái vµ ®¸p ¸n «n tËp. 2. Häc sinh: §äc c©u hái SGK chuÈn bÞ «n tËp D. Tieán trình bài dạy: 1. Ổn ñònh lôùp: KiÓm tra sÜ sè. 2. Kieåm tra baøi cuû: 3. Nội dung bài mới: a, Đặt vấn đê: ¤n tËp häc kú I b, Triển khai bài dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC HÑ1: HÖ thèng kiÕn thøc bµi cò qua c¸c c©u hái C©u 1: Nªu vai trß, nhiÖm vô cña trång trät? C©u 2: §Êt trång lµ g×? Tr×nh bµy thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña ®Êt trång? C©u 3. Nªu vai trß vµ c¸ch sö dông ph©n bãn trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp? C©u 4: Nªu vai trß cña gièng vµ ph­¬ng ph¸p chÞn t¹o gièng? C©u 5: Tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ s©u bÖnh h¹i c©y trång vµ c¸c biÖn ph¸p phßng trõ? C©u 6: Em h·y gi¶i thÝch t¹i sao biÖn ph¸p canh t¸c vµ sö dông gièng chèng s©u bÖnh ®Ó phßng trõ s©u bÖnh, tèn Ýt c«ng, chi phÝ Ýt? C©u 7: H·y nªu t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p lµm ®Êt vµ bãn ph©n lãt ®èi víi c©y trång? C©u 8: T¹i sao ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra, xö lý h¹t gièng tr­¬c skhi gieo trång c©y n«ng nghiÖp. C©u 9: Em h·y nªu ­u, nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p gieo trång b»ng h¹t vµ b»ng c©y con? C©u10: Em h·y nªu t¸c dông cña c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y trång? C©u 11: H·y nªu t¸c dông cña viÖc thu ho¹ch ®óng thêi vô? B¶o qu¶n vµ chÕ biÕn n«ng s¶n? liªn hÖ ë ®Þa ph­¬ng em. I. Néi dung «n tËp C©u 1: Nªu vai trß, nhiÖm vô cña trång trät? - Vai trß cña trång trät cã 4 vai trß - NhiÖm vô cña trång trät 4 nhiÖm vô ( 1,2,4,6 ) SGK. C©u 2: §Êt trång lµ g×? Tr×nh bµy thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña ®Êt trång? - §Êt trång lµ bÒ mÆt t¬i xèp cña vá tr¸i ®Êt trªn ®ã thùc vËt cã kh¶ n¨ng sinh sèng vµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. - Thµnh phÇn cña ®Êt trång: R¾n, láng, khÝ. C©u 3. Nªu vai trß vµ c¸ch sö dông ph©n bãn trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp - Vai trß cña ph©n bãn: t¸c ®éng ®Õn chÊt l­îng n«ng s¶n, ®Êt ph× nhiªu h¬n, nhiÒu chÊt dinh d­ìng h¬n nªn c©y sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn tèt cho n¨ng xuÊt cao. - Sö dông ®óng liÒu l­îng C©u 4: Nªu vai trß cña gièng vµ ph­¬ng ph¸p chÞn t¹o gièng? - Vai trß cña gièng: Lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh n¨ng xuÊt c©y trång. - Lµm t¨ng vô thu ho¹ch vµ thay ®æi c¬ cÇu c©y trång. - Ph­¬ng ph¸p chän t¹o gièng: Chän läc, lai, g©y ®ét biÕn, nu«i cÊy m«. C©u 5: Tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ s©u bÖnh h¹i c©y trång vµ c¸c biÖn ph¸p phßng trõ? - Kh¸i niÖm vÒ s©u bÖnh h¹i c«n trïng lµ líp ®éng vËt thuéc ngµnh ®éng vËt ch©n khíp. - BÖnh h¹i lµ chøc n¨ng kh«ng b×nh th­êng vÒ sinh lý - C¸c biÖn ph¸p phßng trõ: Thñ c«ng, ho¸ häc, sinh häc. C©u 6: Em h·y gi¶i thÝch t¹i sao biÖn ph¸p canh t¸c vµ sö dông gièng chèng s©u bÖnh ®Ó phßng trõ s©u bÖnh, tèn Ýt c«ng, chi phÝ Ýt? - BiÖn ph¸p canh t¸c vµ sö dông gièng chèng s©u bÖnh tèn Ýt c«ng, dÔ thùc hiÖn, chi phÝ Ýt v× canh t¸c cã thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng kú s©u bÖnh ph¸t triÓn c©y phï hîp víi ®iÒu kiÖn sèng, chèng s©u, bÖnh h¹i. C©u 7: H·y nªu t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p lµm ®Êt vµ bãn ph©n lãt ®èi víi c©y trång? - T¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p lµm ®Êt, x¸o chén ®Êt, lµm nhá ®Êt, thu gom, vïi lÊp cá d¹i, dÔ ch¨m sãc. C©u 8: T¹i sao ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra, xö lý h¹t gièng tr­¬c skhi gieo trång c©y n«ng nghiÖp. - Tr­íc khi gieo trång c©y n«ng nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra xö lý h¹t gièng ®Ó ®¶m b¶o tû lÖ n¶y mÇm cao, kh«ng cã s©u bÖnh h¹i, ®é Èm thÊp, kh«ng lÉn t¹p vµ cá d¹i, søc n¶y mÇm m¹nh. C©u 9: Em h·y nªu ­u, nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p gieo trång b»ng h¹t vµ b»ng c©y con? * ­u ®iÓm: c©y con l©u, nhiÒu c«ng - Gieo h¹t: sè l­îng h¹t nhiÒu, ch¨m sãc khã C©u10: Em h·y nªu t¸c dông cña c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y trång? - Tøa, dÆm ®¶m b¶o mËt ®é vµ kho¶ng c¸ch cña c©y trång. - Lµm cá, vun síi ®Ó diÖt trõ cá d¹i, lµm cho ®Êt t¬i xèp, h¹n chÕ bèc h¬i n­íc. - T­íi, tiªu n­íc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c©y sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn tèt. C©u 11: H·y nªu t¸c dông cña viÖc thu ho¹ch ®óng thêi vô? B¶o qu¶n vµ chÕ biÕn n«ng s¶n? liªn hÖ ë ®Þa ph­¬ng em. - Thu ho¹ch ®Ó ®¶m b¶o sè l­îng, chÊt l­îng n«ng s¶n. - B¶o qu¶n ®Ó h¹n chÕ sù hao hôt, chÊt l­îng n«ng s¶n. - ChÕ biÕn n«ng s¶n lµm t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm, kÐo dµi thêi gian b¶o qu¶n. - Ph©n bãn lµm t¨ng n¨ng xuÊt c©y trång 4. Cuûng coá: Tãm t¾t b»ng s¬ ®å minh häa 5. Dặn dò: - VÒ nhµ «n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra tiÕt sau kiÓm tra 45/ Tieát: 18 Ngày soạn: ..../...../20.... KiÓm tra häc kú i A. Muïc tieâu: 1. Kiến thức: KiÓm tra ®¸nh gi¸ sù nhËn thøc cña häc sinh n¾m ®­îc kiÕn thøc träng t©m cÇn n¾m ®­îc trong hai ch­¬ng trång trät n«ng nghiÖp 2. Kỹ năng: RÌn luyÖn kh¶ n¨ng t­ duy trong khi kiÓm tra 3. Thái độ: Cã ý thøc tù gi¸c B. Phöông phaùp giảng dạy: KiÓm tra C. Chuẩn bị giáo cụ: 1. Gi¸o viªn: ®Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n, thang ®iÓm 2. Häc sinh: ¤n kiÕn thøc ®· häc D. Tieán trình bài dạy: 1. Ổn ñònh lôùp: KiÓm tra sÜ sè. 2. Kieåm tra baøi cuû: 3. Nội dung bài mới: a, Đặt vấn đê: b, Triển khai bài dạy: §Ò kiÓm tra Câu 1: Hãy nêu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại ? Ưu và nhược điểm của từng biện pháp? (4đ) Câu 2: Trong công việc làm đất, lên luống có tác dụng gì? Trình bày các bước trong quy trình lên luống?(3đ) Câu 3: Trình bày mục đích và phương pháp xử lí hạt giống? (3đ) 4. Cuûng coá: - Thu bµi vµ nhËn xÐt giê kiÓm tra 5. Dặn dò: - Xem tr­íc bµi míi §¸p ¸n: Câu 1: Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại; biện pháp thủ công; biện pháp hoá học; biện pháp sinh học; biện pháp kiểm dịch thực vật. Ưu và nhược điểm c

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_14_29_bui_thi_hien.doc