Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 16, Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm thời vụ và lấy được ví dụ minh hoạ.

-Trình bày được nội dung công việc kiểm tra hạt giống và mục đích của việc kiểm tra hạt giống, phương pháp xử lí hạt giống.

-Nêu được những yêu cầu kĩ thuật và phương pháp gieo trồng. Phân biệt được các phương pháp gieo hạt,nêu ví dụ minh hoạ.

2. Kĩ năng

- Biết xác định thời vụ, kiểm tra và xử lí hạt giống, gieo trồng đúng quy trình.

3. Thái độ.

+ Yêu thích nghề trồng trọt.

B. Đồ dùng dạy học.

1. Giáo viên.

- Phiếu học tập, bảng phụ.

2. Học sinh.

- Đồ dùng học tập.

C. Phương pháp dạy học.

- Trực quan, thảo luận nhóm, nêu và giải quyết vấn đề.

D. Tổ chức giờ học.

* Khởi động (2 phút)

1. Kiểm tra đầu giờ

2. Giới thiệu bài:

Để cây trồng có năng suất cao cần làm đúng nhiều biện pháp kĩ thuật trong đó việc đầu tiên là làm đất, bón lót sau đó là xác định đúng thời vụ và kĩ thuật gieo trồng tốt những việc đó cần làm như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 16, Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/10/2012 Ngày giảng:23/10/2012. Tiết 16 - Bài 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP A. Mục tiêu. 1. Kiến thức - Nêu được khái niệm thời vụ và lấy được ví dụ minh hoạ. -Trình bày được nội dung công việc kiểm tra hạt giống và mục đích của việc kiểm tra hạt giống, phương pháp xử lí hạt giống. -Nêu được những yêu cầu kĩ thuật và phương pháp gieo trồng. Phân biệt được các phương pháp gieo hạt,nêu ví dụ minh hoạ. 2. Kĩ năng - Biết xác định thời vụ, kiểm tra và xử lí hạt giống, gieo trồng đúng quy trình. 3. Thái độ. + Yêu thích nghề trồng trọt. B. Đồ dùng dạy học. 1. Giáo viên. - Phiếu học tập, bảng phụ. 2. Học sinh. - Đồ dùng học tập. C. Phương pháp dạy học. - Trực quan, thảo luận nhóm, nêu và giải quyết vấn đề. D. Tổ chức giờ học. * Khởi động (2 phút) 1. Kiểm tra đầu giờ 2. Giới thiệu bài: Để cây trồng có năng suất cao cần làm đúng nhiều biện pháp kĩ thuật trong đó việc đầu tiên là làm đất, bón lót sau đó là xác định đúng thời vụ và kĩ thuật gieo trồng tốt những việc đó cần làm như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay. Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1: Tìm hiểu về thời vụ gieo trồng, ( 16 phút) * Mục tiêu: - Nêu được khái niệm thời vụ và lấy được ví dụ minh hoạ. * Đồ dùng: - Phiếu học tập, bảng phụ. * Cách tiến hành. -GV giới thiệu khái niệm gieo trồng cho HS ghi vở. GV: yêu cầu HS tìm hiểu thông tin mục1 ? Căn cứ vào những yếu tố nào để xác định thời vụ gieo trồng? HS: nghiên cứu thông tin và trả lời câu GV: nhận xét. ? Trong các yếu tố trên yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ? Vì sao? HS: Yếu tố khí hậu có tính quyết định nhất vì khí hậu ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của cây. GV tổ chức cho học sinh hoạt động các mảnh ghép. ? Gieo trồng trong năm tập chung vào những vụ nào? ? Em hãy nêu các cây trồng ứng với thời gian các vụ trong năm ở gia đình em? HS: thảo luận nhóm đi đến thống nhất. GV: kết luận HĐ 2: Tìm hiểu về phương pháp kiểm tra xử lí hạt giống . (12 phút) * Mục tiêu: -Trình bày được nội dung công việc kiểm tra hạt giống và mục đích của việc kiểm tra hạt giống, phương pháp xử lí hạt giống. * Đồ dùng: * Cách tiến hành. GV: kiểm tra xử lí hạt giống là công việc chuẩn bị rất cần thiết song song với việc chuẩn bị đất nhằm đảm bảo cho việc gieo trồng cây được tốt. -Yêu cầu HS tìm hiểu mục 1. ? Kiểm tra hạt giống nhằm mục đích gì? HS: đọc sgk trả lời câu hỏi. ? Hạt giống đem gieo trồng cần đảm bảo những tiêu chí gì? HS: trả lời GV: kết luận SGK ? Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì? Có những cách xử lí nào? gia đình thường xử lí hạt giống bằng cách nào? HS: cá nhân trả lời HĐ3: Tìm hiểu về phương pháp gieo trồng . (10 phút) * Mục tiêu: -Nêu được những yêu cầu kĩ thuật và phương pháp gieo trồng. Phân biệt được các phương pháp gieo hạt,nêu ví dụ minh hoạ. * Đồ dùng: * Cách tiến hành. ?§èi víi gieo trång cÇn ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu kÜ thuËt nµo. ?Cã mÊy ph­¬ng ph¸p gieo trång ? ¸p dông víi gièng c©y nµo. ? Nªu ­u, nh­îc ®iÓm cña c¸c c¸ch gieo h¹t ë h×nh 27 SGK ( 40) C¸ch gieo ­u ®iÓm Nh­îc ®iÓm 1. Gieo v·i Nhanh, Ýt tèn c«ng Sè l­îng h¹t nhiÒu, ch¨m sãc khã kh¨n 2. Gieo hàng, hèc TiÕt kiÖm h¹t gièng, ch¨m sãc dÔ dµng Tèn nhiÒu c«ng. ?KÓ tªn lo¹i c©y trång ng¾n ngµy vµ dai ngµy . ? Ngoµi 2 c¸ch gieo trång nªu trªn, ng­êi ta cßn tiÕn hµnh trång b»ng ph­¬ng ph¸p nµo n÷a.( ®iÒn vµo chç trèng H.28) HS: C¸c nhãm th¶o luËn hoµn thµnh HS: §¹i diÖn 3 nhãm tr×nh vµ nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. GV: Chèt l¹i -KÕt luËn:GV chèt cho HS ghi vë. I. Thời vụ gieo trồng *KN:Mỗi loại cây đều được gieo trồng vào 1 khoảng thời gian nhất định.Thời gian đó gọi là “thời vụ”. 1. Căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. -Dựa vào các yếu tố: Khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát triển sâu, bệnh ở mỗi địa phương. 2. Các vụ gieo trồng - Vụ đông xuân từ tháng 11 đến tháng 4, tháng 5 năm sau trồng lúa, ngô, đỗ, lạc. - Vụ hè thu từ tháng 4 đến tháng 7 trồng lúa, ngô. - Vụ mùa từ tháng 6 đến tháng 11 trồng rau và lúa. - Vụ đông: Từ tháng 9 đến tháng 12 trồng ngô, đỗ, khoai chỉ có ở miền Bắc. II. Kiểm tra và xử lí hạt giống. 1. Mục đích kiểm tra hạt giống. - Nhằm đảm bảo hạt giống có chất lượng tốt, đủ tiêu chuẩn đem gieo trồng. - Tiªu chÝ hạt giống tốt: (SGK-T39) 2. Mục đích và phương pháp xử lí hạt giống. - Mục đích: Kích thích nảy mầm, diệt trừ sâu bệnh có ở hạt. - Cách xử lí gồm 2 cách: Xử lí bằng nhiệt độ và xử lí bằng hoá chất. III. Phương pháp gieo trồng. a. Yªu cÇu kÜ thuËt. §¶m b¶o vÒ mËt ®é, thêi vô, kho¶ng c¸ch vµ ®é n«ng, s©u. b. Ph­¬ng ph¸p gieo trång. - Cã 2 ph­¬ng ph¸p: + Gieo b»ng h¹t: ®èi víi gièng ng¾n ngµy. +Trång b»ng c©y con: ®èi víi gièng ng¾n ngµy vµ dµi ngµy. *Ưu, nh­îc ®iÓm cña c¸c c¸ch gieo h¹t ë h×nh 27 SGK ( 40) C¸ch gieo ­u ®iÓm Nh­îc ®iÓm 1. Gieo v·i Nhanh, Ýt tèn c«ng Sè l­îng h¹t nhiÒu, ch¨m sãc khã kh¨n 2. Gieo hàng, hèc TiÕt kiÖm h¹t gièng, ch¨m sãc dÔ dµng Tèn nhiÒu c«ng. * Củng cố và hướng dẫn học bài ( 5 phút) 1. Củng cố. - GV cho HS đọc phần ghi nhớ SGK và có thể em chưa biết. ? Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì? Gia đình em thường xử lí hạt giống bằng phương pháp nào? 2. Hướng dẫn học bài. - Về nhà học thuộc ghi nhớ SGK và trả lời câu hỏi cuối bài. - Đọc trước bài 17. Mỗi tổ chuẩn bị 300g hạt thóc hoặc ngô, 1 chậu, 2 rá, 1 phích nước nóng.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_16_bai_16_gieo_trong_cay_nong_n.doc