Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 32, Bài 36: Thực hành nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

I. MUẽC TIEÂU :

1.Kieỏn thửực: -Phaõn bieọt được ủaởc ủieồm ,teõn moọt soỏ gioỏng lụùn heo qua ngoaùi hỡnh,kớch thửụực?. .

2.Kú naờng : - Reứn kyừ naờng choùn gioỏng lụùn.

3.Thaựi ủoọ: -Coự yự thửực caồn thaọn,chớnh xaực .

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV :Hỡnh 61-62 SGK phoựng to.

III. PHƯƠNG PHÁP:

 Thảo luận , Thực hành

IV. TỔ CHỨC GIỜ HỌC:

 1. Khởi động (2)

 *OÅn định tổ chức:

 * Vào bài : -ẹeồ nhaọn bieỏt 1 soỏ gioỏng lụùn heo qua quan saựt ngoaùi hỡnh , ủo kớch thửụực caực chieàu->baứi thửùc haứnh hoõm nay.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 32, Bài 36: Thực hành nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn: 18 / 01/ 2010 Ngaứy daùy: 20 / 01 /2010 Tieỏt:32 - Baứi 36: Thửùc haứnh NHAÄN BIEÁT MOÄT SOÁ GIOÁNG LễẽN (HEO) QUA QUAN SAÙT NGOAẽI HèNH VAỉ ẹO KÍCH THệễÙC CAÙC CHIEÀU I. MUẽC TIEÂU : 1.Kieỏn thửực: -Phaõn bieọt được ủaởc ủieồm ,teõn moọt soỏ gioỏng lụùn heo qua ngoaùi hỡnh,kớch thửụực?. . 2.Kú naờng : - Reứn kyừ naờng choùn gioỏng lụùn. 3.Thaựi ủoọ: -Coự yự thửực caồn thaọn,chớnh xaực . II. đồ dùng dạy học: - GV :Hỡnh 61-62 SGK phoựng to. III. phương pháp: Thảo luận , Thực hành IV. Tổ chức giờ học: 1. Khởi động (2’) *OÅn định tổ chức: * Vào bài : -ẹeồ nhaọn bieỏt 1 soỏ gioỏng lụùn heo qua quan saựt ngoaùi hỡnh , ủo kớch thửụực caực chieàu->baứi thửùc haứnh hoõm nay. 2. Các hoạt động: (38’) Hoaùt ủoọng cuỷa thaày vaứ troứ Noọi dung Hoạt động 1 (20’):Thực hành: * Mục tiêu :Nhận biết được hình dáng ,màu sắc lợn Landơat ,đại bạch ,móng cái. * Đồ dùng dạy học:Hỡnh 61-62 SGK phoựng to Bửụực 1:Gv treo tranh h-61 Hs quan saựt ngoaùi hỡnh cuỷa 3 gioỏng lụùn ?Haừy cho bieỏt ủaởc ủieồm cuỷa 1 soỏ gioỏng lụùn coự gỡ gioỏng nhau vaứ khaực nhau veà tai .lửng,maởt? a/Tai lụùn Lanủụựat :to ,ruỷ xuoỏng trửụực maởt. b/Maởt lụùn ẹai baùch ,gaừy ,tai to ủửựng veà phớa trửụực. c/Lụùn moựng caựi lửng ủen traộng hỡnh yeõn ngửùa ?Veà maứu saộc loõng da coự gỡ khaực nhau? +ẹaùi baùch:Loõng cửựng ,da traộng +Lan ủụựat:Loõng da traộng tuyeàn +ặ :ủen toaứn thaõn +Moựng caựi:Loõng ủen vaứ traộng Bửụực 2: ?GV treo tranh h-62 hd caựch ủo 1 soỏ chieàu ủo cuỷa heo? –Goùi hs ủoùc baứi ?Khi ủo 1 soỏ chieàu ủo cuỷa lụùn chuựng ta phaỷi chuự yự ủieồm gỡ? -Heo ủửựng bỡnh thửụứng 2 chaõn trửụực ,sau thaỳng haứng. - Daứi thaõn:ẹaởt daõy tửứ ủieồm 2 hoỏc tai theo coọt soỏng ủeỏn khaỏu ủuoõi(goùi AB) -ẹo voứng ngửùc:duứng thửụực daõy ủo chu vi voứng ngửùc cuỷa heo (C) Hoạt động 2 (18’) : Thu hoạch * Mục tiêu :Hoàn thành được bản tường trình teo mẫu. GV nhaọn xeựt tieỏt TH -Tửứng toồ nhóm thoõng baựo keỏt quaỷ -HS nhaõn xeựt boồ sung -GV choỏt -Coự theồ cho ủieồm caực toồ nhoựm thửùc haứnh toỏt. I /Thửùc haứnh: -Bửụực 1: Hỡnh daựng a/Tai lụùn Lanủụựat :to ,ruỷ xuoỏng trửụực maởt. b/Maởt lụùn ẹai baùch ,gaừy ,tai to ủửựng veà phớa trửụực. c/Lụùn moựng caựi lửng ủen traộng hỡnh yeõn ngửùa Maứu saộc: +ẹaùi baùch:Loõng cửựng ,da traộng +Lan ủụựat:Loõng da traộng tuyeàn +ặ :ủen toaứn thaõn +Moựng caựi:Loõng ủen vaứ traộng -Bửụực 2: Heo ủửựng bỡnh thửụứng 2 chaõn trửụực ,sau thaỳng haứng. Daứi thaõn:ẹaởt daõy tửứ ủieồm 2 hoỏc tai theo coọt soỏng ủeỏn khaỏu ủuoõi(goùi AB) ẹo voứng ngửùc:duứng thửụực daõy ủo chu vi voứng ngửùc cuỷa heo (C) II/ Thu hoạch : -Hs ghi keỏt quaỷ theo baỷng maóu sgk -Nhaọn bieỏt 1 soỏ gioỏng heo qua ngoaùi hỡnh 3. Tổng kết - Hướng dẫn về nhà: (5’) * Tổng kết : -ẹeồ choùn moọt soỏ gioỏng lụn heo ,ta laứm caựch naứo? *Hướng dẫn về nhà: -ẹoùc baứi 37 ,hoùc baứi theo nội dung bài học .

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_32_bai_36_thuc_hanh_nhan_biet_m.doc