Kế hoạch bộ môn Công nghệ Lớp 7 (Bản hay)

1. Kiến thức (Phần đất trồng)

- Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.

- Biết được khái niệm, thành phần và một số tính chất của đất trồng.

- Hiểu được ý nghĩa tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng.

2. Kĩ năng:

- Xác định được thành phần cơ giới và độ pH của đất, bằng phương pháp đơn giản.

3. Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất

 

doc20 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bộ môn Công nghệ Lớp 7 (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) Bài PP CT (1) (2) (3) (4) 1 HỌC KÌ I 27 Tiết PHẦN I : TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT Bài 1: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT 1 1 1. Kiến thức (Phần đất trồng) - Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt. - Biết được khái niệm, thành phần và một số tính chất của đất trồng. - Hiểu được ý nghĩa tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng. 2. Kĩ năng: - Xác định được thành phần cơ giới và độ pH của đất, bằng phương pháp đơn giản. 3. Thái độ: - Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất 2 Bài 2: KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHÂN CỦA ĐẤT TRỒNG 1 2 3 Bài 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG 1 3 4 Bài 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT 1 4 5 Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT 1 5 1. Kiến thức (Phần phân bón) - Biết được một số loại phân bón và tác dụng của chúng đối với cây trồng và đất. - Biết được các cách bón phân và sử dụng, bảo quản một số loại phân bón thông thường. 2. Kĩ năng: - Nhận dạng được một số loại phân vô cơ thường dùng bằng phương pháp hoà tan trong nước và phương pháp đốt trên ngọn lửa đèn cồn. 3. Thái độ: - Có ý thức tiết kiệm, tận dụng các loại phân bón và bảo vệ môi trường. 6 Bài 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG 1 6 CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ...) Thực hành ngoại khóa Kiểm tra GHI CHÚ (5) (6) (7) (8) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) Bài PPCT (1) (2) (3) (4) 7 Bài 10: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG 1 7 1. Kiến thức (Giống cây trồng): - Biết được vai trò và các tiêu chí của giống cây trồng tốt. Biết được một số phương pháp chọn tạo giống, quy trình sản xuất giống và cách bảo quản hạt giống cây trồng. - Biết được một số phương pháp nhân giống vô tính 2. Kĩ năng: - Xác định được sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống. 3. Thái độ: - Có ý thức bảo quản giống cây trồng. 8 Bài 11: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG 1 8 9 Bài 12: SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG 1 9 1. Kiến thức (Sâu bệnh hại): - Biết được khái niệm, tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng. - Hiểu được các nguyên tắc, nội dung của một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh 2. Kĩ năng: - Nhận dạng được một số dạng thuốc và đọc được nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh (màu sắc, dạng thuốc, tên, độ độc, cách sử dụng) 3. Thái độ: - Có ý thức thực hiện an toàn lao động. và bảo vệ môi trường. 10 Bài 13: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI 1 10 11 Bài 4. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH THÀNH PHÂN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN Bài 5. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐỘ PH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU 1 11 12 Bài 14. THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC PHÒNG, TRỪ SÂU, BỆNH HẠI ÔN TẬP KIỂM TRA 1 2 12 13 13 ÔN TẬP KIỂM TRA KIỂM TRA 1 TIẾT 1 14 15 CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ...) Thực hành ngoại khóa Kiểm tra GHI CHÚ (5) (6) (7) (8) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành Thực hành 45/ Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) Bài PPCT (1) (2) (3) (4) 14 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT Bài 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT Bài 16: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP 1 1 16 17 1. Kiến thức: - Hiểu được cơ sở khoa học, ý nghĩa thực tế của quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. - Biết được khái niệm về thời vụ, những căn cứ để xác định thời vụ, mục đích kiểm tra xử lý hạt giống. - Biết được khái niệm, tác dụng của phương thức luân canh, xen canh, tăng vụ. 2. Kĩ năng: - Làm được các công việc xác định sức nẩy mầm, tỉ lệ nẩy mầm và xử lý hạt giống bằng nước ấm. 3. Thái độ: - Tích cực vận dụng kiến thức đã học vào sản xuất và bảo vệ môi trường. 15 Bài 19: CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG Bài 20: THU HOẠCH, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 1 1 18 19 16 Bài 21: LUÂN CANH,XEN CANH, TĂNG VỤ Bài 17: THỰC HÀNH: XỬ LÍ HẠT GIỐNG BẰNG NƯỚC ẤM 1 1 20 21 CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ...) Thực hành ngoại khóa Kiểm tra GHI CHÚ (5) (6) (7) (8) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) Bài PPCT (1) (2) (3) (4) 17 PHẦN II: LÂM NGHIỆP CHƯƠNG I: KĨ THUẬT GIEO TRỒNG CHĂM SÓC RỪNG Bài 22: VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA RỪNG Bài 23: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG 1 1 22 23 1. Kiến thức: - Hiểu được cơ sở khoa học, ý nghĩa thực tế của quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. - Biết được khái niệm về thời vụ, những căn cứ để xác định thời vụ, mục đích kiểm tra xử lý hạt giống. - Biết được khái niệm, tác dụng của phương thức luân canh, xen canh, tăng vụ. 2. Kĩ năng: - Làm được các công việc xác định sức nẩy mầm, tỉ lệ nẩy mầm và xử lý hạt giống bằng nước ấm. 3. Thái độ: - Tích cực vận dụng kiến thức đã học vào sản xuất và bảo vệ môi trường. 18 Bài 24: GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG Bài 26: TRỒNG CÂY RỪNG 1 1 24 25 19 ÔN TẬP HỌC KÌ I KIỂM TRA HỌC KÌ I 1 1 26 27 CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ...) Thực hành ngoại khóa Kiểm tra GHI CHÚ (5) (6) (7) (8) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 45/ MÔN: CÔNG NGHỆ 7: HỌC KÌ II 17 tuần (33 Tiết) 2 tiết/tuần Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) Bài PPCT (1) (2) (3) (4) 20 Bài 21: LUÂN CANH,XEN CANH, TĂNG VỤ PHẦN II: LÂM NGHIỆP CHƯƠNG I: KĨ THUẬT GIEO TRỒNG CHĂM SÓC RỪNG Bài 22: VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA RỪNG 1 1 20 21 1. Kiến thức: - Biết được vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng. - Biết được qui trình gieo ươm, trồng cây con và chăm sóc cây rừng. 2. Kĩ năng: - Gieo được hạt và cấy cây đúng kỹ thuật. 3. Thái độ: - Tham gia tích cực trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây rừng và môi trường sinh thái. 21 Bài 23: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG Bài 24: GIEO HẠT VÀ CHĂM SÓC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG 1 1 22 23 22 Bài 26: THỰC HÀNH: GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT Bài 26, 27: TRỒNG CÂY RỪNG. CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG 1 1 24 25 1. Kiến thức: - Biết được khái niệm, các điều kiện khai thác rừng và các biện pháp phục hồi sau khai thác. - Biết được ý nghĩa, mục đích và biện pháp khoanh nuôi rừng. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng bảo vệ rừng. 3. Thái độ: - Tích cực trồng, chăm sóc bảo vệ rừng và môi trường. 23 CHƯƠNG II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG Bài 28: KHAI THÁC RỪNG Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG 1 1 26 27 CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ...) Thực hành ngoại khóa Kiểm tra GHI CHÚ (5) (6) (7) (8) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) Bài PPCT (1) (2) (3) (4) 24 PHẦN III: CHĂN NUÔI CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI Bài 30, 31: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI. GIỐNG VẬT NUÔI Bài 32: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI 1 1 28 29 1. Kiến thức (giống vật nuôi): - Biết được vai trò, nhiệm vụ của chăn nuôi. - Biết được khái niệm về giống, phân loại giống. - Biết được khái niệm về sự sinh trưởng phát dục và các yếu tố ảnh hưởng. - Biết được khái niệm, phương pháp chọn giống, phương pháp chọn phối, nhân giống thuần chủng. 2. Kĩ năng (giống vật nuôi): - Nhận dạng được một số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều. 3. Thái độ (giống vật nuôi): - Có ý thức say sưa học tập kĩ thuật chăn nuôi. - Có ý thức học tập say sưa, quan sát tỉ mỉ trong việc nhận biết các loại giống lợn nuôi. 25 Bài 33: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI Bài 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 1 1 30 31 26 Bài 35, 36: THỰC HÀNH: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều. Nhận biết một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều Bài 37: THỨC ĂN VẬT NUÔI 1 1 32 33 CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ...) Thực hành ngoại khóa Kiểm tra GHI CHÚ (5) (6) (7) (8) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành 15/ 45/ Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) Bài PPCT (1) (2) (3) (4) 27 Bài 38: VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐÔI VỚI VẬT NUÔI Bài 39: CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI 1 1 34 35 1. Kiến thức (thức ăn vật nuôi): - Biết được nguồn gốc, thành phần và vai trò của chất dinh dưỡng. - Biết được mục đích, phương pháp chế biến, dự trữ và sản xuất một số loại thức ăn giàu Prôtein, gluxit, thô, xanh. 2. Kĩ năng (thức ăn vật nuôi): - Chế biến được thức ăn giàu gluxit bằng men và đánh giá chất lượng thức ăn. - Đánh giá được chất lượng thức ăn chế biến bằng phương pháp vi sinh. 3. Thái độ (thức ăn vật nuôi): - Có ý thức tiết kiệm thức ăn trong chăn nuôi. - Có ý thức lao động cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn, đúng kĩ thuật. - Có ý thức hứng thú trong việc chế biến thức ăn cho vật nuôi. 28 Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI Bài 41, 42: THỰC HÀNH: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt. Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men 1 1 36 37 29 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI Bài 40: CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI 1 1 38 39 1. Kiến thức: - Biết được vai trò của chuồng nuôi, biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi. - Hiểu được kỹ thuật nuôi vật nuôi non, đực giống và cái sinh sản. - Hiểu được nguyên nhân gây bệnh, cách phòng trị bệnh, tác dụng và cách sử dụng vacxin phòng bệnh cho vật nuôi. 2. Kĩ năng: - Xác định được một số loại vắc xin phòng bệnh gia cầm. Sử dụng vắc xin phòng bệnh cho gà. 3. Thái độ: - Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 30 Bài 45: NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC LOẠI VẬT NUÔI Bài 46: PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO VẬT NUÔI 1 1 40 41 CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ...) Thực hành ngoại khóa Kiểm tra GHI CHÚ (5) (6) (7) (8) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành 45/ Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) Bài PPCT (1) (2) (3) (4) 31 Bài 47: VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔI PHẦN IV: THỦY SẢN CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THỦY SẢN Bài 49: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NUÔI THỦY SẢN 1 1 42 43 1. Kiến thức (môi trường thủy sản): - Biết được một số tính chất lí, hoá, sinh của nước nuôi thuỷ sản. - Biết được vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản. 2. Kĩ năng (môi trường thủy sản): - Xác định được độ trong, độ pH, nhiệt độ của nước nuôi thuỷ sản. 3. Thái độ (môi trường thủy sản): - Có ý thức bảo vệ nguồn nước và môi trường nuôi thuỷ sản. 32 Bài 50: MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN Bài 51: THỰC HÀNH: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản 1 1 44 45 33 Bài 52: THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT NUÔI THỦY SẢN (tôm, cá) Bài 53: THỰC HÀNH: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật nuôi thủy sản 1 1 46 47 1. Kiến thức (Thức ăn nuôi động vật thuỷ sản): - Biết được các loại thức ăn của tôm, cá và mối quan hệ giữa chúng. 2. Kĩ năng (Thức ăn nuôi động vật thuỷ sản): - Xác định được các loại thức ăn của tôm, cá. 3. Thái độ (Thức ăn nuôi động vật thuỷ sản): - Tích cực bảo vệ nguồn thức ăn của động vật thuỷ sản. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ...) Thực hành ngoại khóa Kiểm tra GHI CHÚ (5) (6) (7) (8) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập Thực hành Thực hành Tuần TÊN CHƯƠNG (Bài) Số tiết MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG, BÀI (Tư tưởng, kiến thức, kĩ năng) Bài PPCT (1) (2) (3) (4) 34 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THỦY SẢN Bài 54: CHĂM SÓC, QUẢN LÍ VÀ PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN (tôm, cá) Bài 55: THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỦY SẢN 1 1 48 49 1. Kiến thức: - Biết được kĩ thuật chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh cho tôm, cá. - Biết được các phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm thuỷ sản. - Biết được ý nghĩa và một số biện pháp bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, lắng nghe, phân tích. 3. Thái độ: - Quan tâm bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản. 35 Bài 56: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN ÔN TẬP 1 1 50 51 36 KIỂM TRA HỌC KÌ II 1 52 CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ (tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học ...) Thực hành ngoại khóa Kiểm tra GHI CHÚ (5) (6) (7) (8) GIÁO VIÊN - Sách giáo khoa - Giáo án - Tranh trong bài phóng to - Tài liệu tham khảo - Đồ dùng dạy học HỌC SINH - Sách giáo khoa - Vở ghi - Sách tham khảo - Đồ dùng học tập 45/

File đính kèm:

  • docke_hoach_bo_mon_cong_nghe_lop_7_ban_hay.doc
Giáo án liên quan