Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 34+35: Thi học kì 2 - Phan Quang Hiệp

Cu 2: Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn được sử dụng lắp đặt mạch điện cầu thang, hành lang, phịng ngủ ,

Cách nối dây toàn mạch điện:

Công đoạn Nội dung Dụng cụ Yêu cầu kĩ thuật

1.Lắp thiết bị vào bảng điện -Xác định vị trí của thiết bị

-Nối dây cho thiết bị điện

-Cố định các thiết bị lên bảng điện -Kềm

-Tuavít

Vít -Đúng vị trí

-Chính xác

-Chắc chắn

2.Đi dây cho đèn -Lắp dây từ bảng điện vào đèn

-Nối dây cho đuôi đèn -Tuavít

-Băng dính -Theo sơ đồ

-Đúng kĩ thuật

3.Kiểm tra -Lắp các thiết bị điện, dây dẫn theo sơ đồ

-Nối nguồn

-Vận hành thử -Kềm

-Bút thử điện -Đúng theo sơ đồ

-Mạch làm việc tốt, đúng yêu cầu đề ra

 

doc8 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 04/07/2022 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 34+35: Thi học kì 2 - Phan Quang Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 32 - 33 Ngày soạn : 21-04-2012 Tiết : 34 - 35 Ngày dạy : 23-04-2012 THI HỌC KỲ II I. Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HiĨu vµ hƯ thèng hãa c¸c kiÕn thøc vµ néi dung bµi häc cđa M§TN 2. Kĩ năng : - HiĨu vµ ph©n tÝch ®ĩng s¬ ®å m¹ch ®iƯn, vÏ ®­ỵc s¬ ®å m¹ch ®iƯn theo ®ĩng yªu cÇu. 3.Thái độ : - HiĨu mét c¸ch tỉng qu¸t quy tr×nh l¾p ®Ỉt m¹ch ®iƯn trong nhµ II. Nội dung cần kiểm tra: - Cách mắc dây dẫn điện . - Sơ đồ mạch điện . III . Thiết lập ma trận: 1) Số lượng câu hỏi : - Tự luận : 3 câu – 10đ 2) Ma trận : MẠCH NỘI DUNG CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC TỔNG Nhận thức Thông hiểu Vận dụng KQ TL KQ TL KQ TL - Cách mắc dây dẫn điện 2đ 2đ - Sơ đồ mạch điện. 4đ 2đ 2đ 8đ TỔNG 4đ 4đ 2đ 10đ ĐỀ (LÝ THUYẾT) Câu 1:(3đ) Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 cơng tắc 2 cực điều khiển 2 đèn. Lập bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bị. Câu 2:(3đ) Mạch điện 2 cơng tắc 3 cực điều khiển 1 đèn được sử dụng trong những trường hợp nào, đồng thời nêu cách nối dây tồn mạch điện? Câu 3:(4đ) Cho mạch điện a) Đọc tên mạch điện b) Điền vị trí các tiếp điểm của các cơng tắc khi thao tác đĩng cắt các cơng tắc để tương ứng với trạng thái các đèn Trạng thái các cơng tắc (Vị trí các tiếp điểm) Trạng thái Đ1 Trạng thái Đ2 1 nối 2 và 3 nối 4 1 nối 2 và 3 nối 5 1 ngắt 2 c) Cĩ khi nào cả hai đèn cùng sáng hay khơng? ĐÁP ÁN : Câu 1: STT Tên thiết bị, dụng cụ Số lượng (cái) o o o o Yêu cầu kĩ thuật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kềm Tuavít Công tắc hai cực Cầu chì Bóng đèn Dây dẫn Vít Đuôi đèn Băng dính Giấy ráp 1 1 1 1 1 2m 10 2 cái 1cuộn 1tờ Còn tốt nt nt nt nt không hở vỏ cách điện còn tốt nt nt Câu 2: Mạch điện 2 cơng tắc 3 cực điều khiển 1 đèn được sử dụng lắp đặt mạch điện cầu thang, hành lang, phịng ngủ, Cách nối dây tồn mạch điện: Công đoạn Nội dung Dụng cụ Yêu cầu kĩ thuật 1.Lắp thiết bị vào bảng điện -Xác định vị trí của thiết bị -Nối dây cho thiết bị điện -Cố định các thiết bị lên bảng điện -Kềm -Tuavít Vít -Đúng vị trí -Chính xác -Chắc chắn 2.Đi dây cho đèn -Lắp dây từ bảng điện vào đèn -Nối dây cho đuôi đèn -Tuavít -Băng dính -Theo sơ đồ -Đúng kĩ thuật 3.Kiểm tra -Lắp các thiết bị điện, dây dẫn theo sơ đồ -Nối nguồn -Vận hành thử -Kềm -Bút thử điện -Đúng theo sơ đồ -Mạch làm việc tốt, đúng yêu cầu đề ra Câu 3: Mạch điện 1 cơng tắc 3 cực điều khiển hai bong đèn Trạng thái các cơng tắc (Vị trí các tiếp điểm) Trạng thái Đ1 Trạng thái Đ2 1 nối 2 và 3 nối 4 Sáng Khơng sáng 1 nối 2 và 3 nối 5 Khơng sáng Sáng 1 ngắt 2 Khơng sáng Khơng sáng Khơng vì đây là cơng tắc ba cực ĐỀ THI THỰC HÀNH : H·y l¾p ®Ỉt m¹ch ®iƯn dïng 1cÇu ch× , 2 c«ng t¾c 2 cùc ®iỊu khiĨn 2 bãng ®Ìn. III. §iĨm chÊm:Thang ®iĨm 10. Trong ®ã: - Lµm viƯc theo ®ĩng quy tr×nh 1,0 ®iĨm - §iĨm s¶n phÈm thùc hµnh: + L¾p ®ĩng vµ ch¾c ch¾n c¸c TB§ vµo B§: 2,0 ®iĨm + §i d©y dÉn m¹ch ®iƯn ®ĩng: 3,0 ®iĨm + Mèi nèi ch¾c, ®Đp: 1,0 ®iĨm + M¹ch ®iƯn lµm viƯc ®ĩng yªu cÇu, tèt: 1,0 ®iĨm - Th¸i ®«:+ Thùc hiƯn tèt néi quy, an toµn ®iƯn: 1,0 ®iĨm + Häc tËp nghiªm tĩc, cã ý thøc gi÷ vƯ sinh n¬i lµm viƯc. 1,0 ®iĨm Loại Lớp 0-2 3=4 Tổng 5-6 7-8 9-10 Tổng 9a 1 9a 2 Nhận xét: .. IV. Rút kinh nghiệm : .. .... C©u 1: (1,5 ®iĨm)D©y dÉn ®iƯn trong nhµ th­êng ®­ỵc m¾c víi nhau b»ng nh÷ng c¸ch nµo? C©u 2: (1,5 ®iĨm)H·y ®iỊn tõ hoỈc cơm tõ thÝch hỵp vµo chç trèng (.....) trong c¸c c©u sau ®Ĩ ®­ỵc c©u tr¶ lêi ®ĩng. a) O¸t kÕ dïng ®Ĩ ®o ........................................... cđa m¹ch ®iƯn b) Ampe kÕ ®­ỵc m¾c ........................................ víi m¹ch ®iƯn cÇn ®o. b) V«n kÕ ®­ỵc m¾c ........................................ víi m¹ch ®iƯn cÇn ®o. C©u 3: (3 ®iĨm)H·y khoanh ch÷ § vµo s¬ ®å m¹ch ®iƯn ®ĩng hoỈc ch÷ S nÕu s¬ ®å m¹ch ®iƯn sai vµ gi¶i thÝch t¹i sao sai ? O A A O A O a) b) c) § S § S § S Gi¶i thÝch: C©u 4: (4 ®iĨm)Em h·y vÏ s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å lỈp ®Ỉt m¹ch ®iƯn gåm 1 cÇu ch×, 1 c«ng t¾c 2 cùc, 1 c«ng t¾c 3 cùc ®iỊu khiĨn 2 bãng ®Ìn. a) S¬ ®å nguyªn lý: b) S¬ ®å l¾p ®Ỉt: ĐÁP ÁN : C©u 1: D©y dÉn ®iƯn trong nhµ th­êng ®­ỵc m¾c theo 2 c¸ch ®ã lµ: + L¾p ®Ỉt d©y dÉn kiĨu nỉi + L¾p ®Ỉt d©y dÉn kiĨu ngÇm C©u 2: a) C«ng suÊt ; b) Nèi tiÕp ; c) Song song C©u 3: M¹ch ®iƯn a: § ; M¹ch ®iƯn b: S ; M¹ch ®iƯn c: S Gi¶i thÝch: - M¹ch ®iƯn b sai v× cÇu ch× ë ®©y m¾c víi d©y trung tÝnh - M¹ch ®iƯn c sai v× c«ng t¾c m¾c víi d©y trung tÝnh. C©u 4: S¬ ®å nguyªn lÝ lµ: S¬ ®å l¾p ®Ỉt lµ: O A O A Bài Làm:

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_3435_thi_hoc_ki_2_phan_quang_hi.doc
Giáo án liên quan