Giáo án Hóa học Lớp 11 - Chương 2: Nitơ. Phopho - Tiết 19, Bài 13: Luyện tập tính chất của Nitơ, Photpho và hợp chất của chúng - Trương Văn Hưởng

- Tính chất vật lí

- Tính chất hoá học cơ bản

- Điều chế

- Nhận biết NH3

- Chất khí

- Bazơ yếu

- N2 + H2 ( t0, p, xt)

- Quỳ tím ẩm , dd HCl MUỐI AMONI (NH4+)

- Chất rắn

- Dễ bị nhiệt phân

- NH3 + Axit

- + Dung dịch bazơ NH3

- Công thức cấu tạo

- Số oxi hoá của phi kim (N, P)

- Tính axit

- Tính oxi hoá

- Nhận biết Axit Nitric

- HNO3

- +5

- Mạnh

- Có ( mạnh)

- Cu Axit photphoric

- H3PO4

- +5

- Trung bình

- Không có

- Tính tan trong nước

- Tính chất muối

· Tác dụng với axit

· Tính oxi hoá

· Bị nhiệt phân huỷ

· Nhận biết Muối nitrat

 - Hầu hết tan trong nước.

- H2SO4 HNO3

- Khi bị đun nóng khanO2

- Tạo MNO2 + O2, MxOy+ NO2 + O2; M + NO2+ O2

- H2SO4 + Cu Muối photphat

- Muối chứa KLK, NH4+ và muối khác chứa H2PO4- tan.

- H2SO4 H3PO4

- Không có

- Dd AgNO3

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 05/07/2022 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học Lớp 11 - Chương 2: Nitơ. Phopho - Tiết 19, Bài 13: Luyện tập tính chất của Nitơ, Photpho và hợp chất của chúng - Trương Văn Hưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 19. Bµi 13 LuyƯn tËp TÝnh chÊt cđa nit¬, photpho vµ hỵp chÊt cđa chĩng Ngµy so¹n: ...... / ...... / 20 ...... Gi¶ng ë c¸c líp: Líp Ngµy d¹y Häc sinh v¾ng mỈt Ghi chĩ 11 I. Mơc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Củng cố, ôn tập các tính chất của nitơ, photpho, amoniac và muôi amoni, axit nitric và muối nitrat, axit photphoric và muối phot phat; So sánh tính chất của đơn chất và một số hợp chát của nitơ và photpho. 2. Kü n¨ng: Trên cơ sở các kiến thức hoá học của chương 2. Nitơ – Photpho luyện tập kĩ năng giải các bài tập hoá học chú ý bài tập tổng hợp có nội dung liên quan. 3. T­ t­ëng: II. Ph­¬ng ph¸p: §µm tho¹i kÕt hỵp khÐo lÐo víi thuyÕt tr×nh. III. §å dïng d¹y häc: IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc líp: (1') 2. KiĨm tra bµi cị: Trong giê häc 3. Gi¶ng bµi míi: Thêi gian Ho¹t ®éng cđa Gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa Häc sinh Néi dung 20’ Ho¹t ®éng 1: - C¸c em h·y so s¸nh vỊ tÝnh chÊt hh cđa nit¬ vµ hỵp chÊt cđa nit¬ víi tÝnh chÊt hh cđa photpho vµ hỵp chÊt cđa P? - So s¸nh theo b¶ng trong SGK KIẾN THỨC CẦN NHỚ: SO SÁNH : Cấu hình electron Độ âm điện Cấu tạo phân tử Các số oxihoá Tính chất hoá học Tính khử ( t/d với oxi) Tính oxihoá(KL mạnh,H2) NITƠ 1s22s22p3 3,0 N º N -3 , 0 , 1, 2, 3, 4, 5 - ĐKBT ( bền) Yếu mạnh PHOTPHO 1s22s22p63s23p3 2,1 P(trắng) P4, P (đỏ) polime (P)n -3,0,+3.+5 - ĐKBT ( kém bền hơn) Có (dễ hơn) Yếu hơn Nitơ Tính chất vật lí Tính chất hoá học cơ bản Điều chế Nhận biết NH3 Chất khí Bazơ yếu N2 + H2 ( t0, p, xt) Quỳ tím ẩm , dd HCl MUỐI AMONI (NH4+) - Chất rắn - Dễ bị nhiệt phân - NH3 + Axit - + Dung dịch bazơ " NH3# Công thức cấu tạo Số oxi hoá của phi kim (N, P) Tính axit Tính oxi hoá Nhận biết Axit Nitric - HNO3 - +5 - Mạnh - Có ( mạnh) - Cu Axit photphoric H3PO4 +5 Trung bình Không có Tính tan trong nước Tính chất muối Tác dụng với axit Tính oxi hoá Bị nhiệt phân huỷ Nhận biết Muối nitrat - Hầu hết tan trong nước. - H2SO4 " HNO3 - Khi bị đun nóng khan"O2 - Tạo MNO2 + O2, MxOy+ NO2 + O2; M + NO2+ O2 - H2SO4 + Cu Muối photphat - Muối chứa KLK, NH4+ và muối khác chứa H2PO4- tan. - H2SO4 " H3PO4 - Không có Dd AgNO3 Thêi gian Ho¹t ®éng cđa Gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa Häc sinh Néi dung 10’ Ho¹t ®éng 2: - GV yªu cÇu HS lµm Bài 1: Cho biết số oxi hoá của N và P trong các phân tử và ion sau : NH3 , NH4+ , NO2 , NO3 , NH4HCO3 , P2O3 , PBr5 , PO43- , KH2PO4 , Zn3(PO4)2 - GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm Lªn b¶ng lµm BT - HS nghe TT II. BÀI TẬP: * Bµi 1/61: 10’ GV yªu cÇu HS lµm Bài 3: a) Lập các phương trình phản ứng sau đây: NH3 + Cl2dư ® N2 + . NH3 dư + Cl2 ® NH4Cl + NH3 + CH3COOH ® (NH4)3PO4 H3PO4 + Zn(NO3)2 ... b) Lập các phương trình hoá học ở dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng giữa các chất sau đây: K3PO4 và Ba(NO3)2 Na3PO4 và CaCl2 Ca(H2PO4)2 và Ca(OH)2 (NH4)3PO4 và Ba(OH)2 - GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm Lªn b¶ng lµm BT - HS nghe TT * Bµi 3/61: Bài 3 : a) Từng học sinh lên bảng hoàn thành phương trình phản ứng . Chú ý rèn luyện việc cân bằng phản ứng 2NH3 + 3Cl2dư ® N2 + 6 HCl 8NH3 dư + 3Cl2 ® 6NH4Cl + N2 NH3 + CH3COOH ® CH3COONH4 (NH4)3PO4 H3PO4 + 3NH3 2Zn(NO3)2 2ZnO + 4NO2 + O2 b) K3PO4 +ø Ba(NO3)2® Ba3(PO4)2 + 3KNO3 Na3PO4 + CaCl2® Ca3(PO4)2 + 3Na3PO4 Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2® Ca(H2PO4)2 + H2O (NH4)3PO4+ Ba(OH)2® Ba3(PO4)2+NH3 +H2O 4. Cđng cè bµi gi¶ng: (3') BT2/61: §/A C 5. H­íng dÉn häc sinh häc vµ lµm bµi tËp vỊ nhµ: (1') Bµi 4/61 ®Õn Bµi 9/ 62. V. Tù rĩt kinh nghiƯm sau bµi gi¶ng: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ chuyªn m«n duyƯt Ngµy ...... / ...... / 20 ......

File đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_lop_11_chuong_2_nito_phopho_tiet_19_bai_13_l.doc
Giáo án liên quan