Giáo án lớp 4 - Tuần 35

+ Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc được 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HKII.

+ Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; nhận biết được thể loại (thơ, văn xuôi) của bài tập đọc thuộc hai chủ điểm Khám phá thế giới, Tình yêu cuộc sống.

 

doc28 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 35, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập đọc OÂN TAÄP CUOÁI HOẽC Kè II (T 1) I. Muùc tiêu: + Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ khoảng 90 tiếng/phút); bước đầu đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc được 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HKII. + Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; nhận biết được thể loại (thơ, văn xuôi) của bài tập đọc thuộc hai chủ điểm Khám phá thế giới, Tình yêu cuộc sống. II. ẹoà duứng daùy hoùc: + Phieỏu ghi saỹn caực baứi taọp ủoùc tửứ tuaàn 19 ủeỏn tuaàn 24. + Phieỏu hoùc taọp theo nhoựm. III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 1. Giụựi thieọu baứi: + GV giụựi thieọu noọi dung vaứ yeõu caàu cuỷa tieỏt hoùc. 2. Daùy baứi mụựi: * Hoaùt ủoọng 1: Kieồm tra taọp ủoùc. + GV toồ chửực cho HS leõn boỏc thaờm baứi ủoùc. + Laàn lửụùt goùi HS leõn ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi veà noọi dung baứi ủoùc. + Yeõu caàu HS caỷ lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt baùn ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi. * GV nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm tửứng HS. * Hoaùt ủoọng 2: Laọp baỷng toồng keỏt + GV chia lụựp thaứnh 2 nhoựm, yeõu caàu caực nhoựm toồng keỏt caực baứi taọp ủoùc trong 2 chuỷ ủieồm Khaựm phaự theỏ giụựi vaứ tỡnh yeõu cuoọc soỏng.( Moói nhoựm moọt chuỷ ủieồm) + Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp. + Yeõu caàu HS laàn lửụùt ủoùc teõn caực baứi taọp ủoùc trong 2 chuỷ ủieồm treõn. + Yeõu caàu HS laứm baứi trong nhoựm. + ẹaùi dieọn caực nhoựm daựn phieỏu leõn baỷng, caực nhoựm khaực nhaọn xeựt vaứ boồ sung. * GV nhaọn xeựt keỏt luaọn lụứi giaỷi ủuựng. + Caỷ lụựp laộng nghe. + HS tieỏn haứnh boỏc thaờm baứi ủoùc. - HS ủeỏn lửụùt leõn ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi. - Lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt. + HS laộng nghe keỏt quaỷ. + HS laứm vieọc theo nhoựm. - 1 nhoựm chuỷ ủieồm veà Khaựm phaự theỏ giụựi, 1 nhoựm veà noọi dung Tỡnh yeõu cuoọc soỏng. + 1 HS ủoùc. + HS laàn lửụùt ủoùc teõn caực baứi taọp ủoùc. + ẹaùi dieọn caực nhoựm daựn phieỏu leõn baỷng, ủoùc phieỏu, caực nhoựm khaực nhaọn xeựt, boồ sung. Chuỷ ủieồm Teõn baứi Taực giaỷ Theồ loaùi ẹaùi yự Khaựm phaự ẹửụứng ủi Sa Pa Nguyeón Phan Haựch vaờn xuoõi Ca ngụùi caỷnh ủeùp Sa Pa, theồ hieọn tỡnh yeõu meỏn caỷnh ủeùp ủaỏt nửụực. Traờng ụi...tửứ ủaõu ủeỏn? Traàn ẹaờng Khoa Thụ Theồ hieọn tỡnh caỷm gaộn boự vụựi traờng, vụựi queõ hửụng ủaỏt nửụực. Hụn moọt nghỡn ngaứy voứng quanh traựi ủaỏt Hoà Dieọu Taàn ẹoó Thaựi vaờn xuoõi Ma-gien-laờng cuứng ủoaứn thyỷu thuỷ trong chuyeỏn thaựm hieồm hụn moọt nghỡn ngaứy ủaừ khaỳng ủũnh traựi ủaỏt hỡnh caàu, phaựt hieọn Thaựi Bỡnh Dửụng vaứ nhieàu vuứng ủaỏt mụựi. Doứng soõng maởc aựo Nguyeón Troùng Taùo Thụ Doứng soõng duyeõn daựng luoõn ủoồi maứu theo thụứi gian – saựng, trửa, chieàu, toỏi, nhử moói luực laùi khoaực leõn mỡnh moọt chieỏc aựo mụựi. Aấng-co Vaựt Saựch nhửừng kỡ quan theỏ giụựi vaờn xuoõi Ca ngụùi veỷ ủeùp khu ủeàn Aấng-co Vaựt, Cam-pu-chia. Con chuoàn chuoàn nửụực Nguyeón Theỏ Hoọi vaờn xuoõi Mieõu taỷ veỷ ủeùp cuỷa con chuoàn chuoàn nửụực, theồ hieọn tỡnh yeõu ủoỏi vụựi queõ hửụng. Tỡnh yeõu cuoọc soỏng Vửụng quoỏc vaộng nuù cửụứi ( phaàn 1) Traàn ủửực Tieỏn vaờn xuoõi Moọt vửụng quoỏc raỏt buoàn chaựn, coự nguy cụ taứn luùi vỡ vaộng tieỏng cửụứi. Ngaộm traờng, khoõng ủeà Hoà Chớ Minh thụ Hai baứi thụ saựng taực trong hai hoaứn caỷnh raỏt ủaởc bieọt ủeàu theồ hieọn tinh thaàn laùc quan, yeõu ủụứi cuỷa Baực Hoà. Vửụng quoỏc vaộng nuù cửụứi ( phaàn 2) Traàn ẹửực Tieỏn vaờn xuoõi Nhụứ moọt chuự beự, nhaứ vua vaứ caỷ vửụng quoỏc bieỏt cửụứi, thoaựt khoỷi caỷnh buoàn chaựn vaứ nguy cụ taứn luùi Con chim chieàn chieọn Huy Caọn thụ Hỡnh aỷnh con chim chieàn chieọn bay luụùn, haựt ca giửừa khoõng gian cao roọng, thanh bỡnh laứ hỡnh aỷnh cuỷa cuoọc soỏng tửù do, aỏm no. haùnh phuực, gieo trong loứng ngửụứi caỷm giaực yeõu ủụứi, yeõu cuoọc soỏng. Tieỏng cửụứi laứ lieàu thuoỏc boồ Baựo giaựo duùc vaứ thụứi ủaùi vaờn xuoõi Tieỏng cửụứi, tớnh haứi hửụực laứm cho con ngửụứi khoeỷ maùnh, soỏng laõu hụn. Aấn maàm ủaự Truyeọn daõn gian Vieọt Nam vaờn xuoõi Ca ngụùi Traùng Quyứnh thoõng minh, vửứa bieỏt caựch laứm cho chuựa aờn ngon mieọng, vửứa kheựo raờn chuựa. 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: + GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. **************************** Thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2009 Toán OÂN TAÄP VEÀ TèM HAI SOÁ KHI BIEÁT TOÅNG HOAậC HIEÄU VAỉ Tặ CUÛA HAI SOÁ ẹOÙ I. Muùc tieõu: * Giuựp HS oõn taọp veà: + Giaỷi baứi toaựn veà tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng hoaởc hieọu và tỉ số cuỷa hai soỏ ủoự. II. Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoaùt ủoọng daùy hoùc Hoaùt ủoọng daùy hoùc 1. Kieồm tra baứi cuừ: + GV goùi 2 HS leõn baỷng laứm caực baứi luyeọn theõm ụỷ tieỏt trửụực vaứ kieồm tra baứi ụỷ nhaứ cuỷa 1 soỏ em khaực. + Nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm cho HS. 2. Daùy baứi mụựi: GV giụựi thieọu baứi. * Huụựng daón HS oõn taọp. Baứi 1: (2 cột) + Yeõu caàu HS neõu caựch tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ cuỷa hai soỏ ủoự, sau ủoự yeõu caàu HS vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo baỷng. Baứi 2: : (2 cột) + Tieỏp tuùc yeõu caàu HS neõu caựch tỡm hai soỏ khi bieỏt hieọu vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự, sau ủoự ủieàn soỏ thớch hụùp. Baứi 3: + Goùi HS ủoùc baứi toaựn. + Yeõu caàu HS veừ sụ ủoà minh hoaù roài laứm baứi. * Nhaõùn xeựt vaứ sửỷa baứi. ẹaựp soỏ: Kho 1: 600 taỏn, Kho 2: 750 taỏn. + Yeõu caàu HS chửừa baứi. Baứi 4: (Dành cho HS khá giỏi) + Yeõu caàu HS ủoùc baứi toaựn vaứ tửù laứm baứi. + GV nhaọn xeựt keỏt luaọn baứi ủuựng: ẹaựp soỏ: Keùo 24 hoọp, baựnh 32 hoọp. + Yeõu caàu HS sửỷa baứi. Baứi 5: (Dành cho HS khá giỏi) + Goùi HS ủoùc baứi toaựn. + Yeõu caàu 2 HS tỡm hieồu vaứ neõu caựch giaỷi. + 1 HS leõn baỷng giaỷi, lụựp giaỷi vaứo vụỷ roài chaỏm baứi. Baứi giaỷi: Vỡ moói naờm ngửụứi taờng theõm moọt tuoồi neõn hieọu soỏ tuoồi giửừa meù vaứ con khoõng thay ủoồi theo thụứi gian. ẹaựp soỏ: Meù 33 tuoồi, con 6 tuoồi. 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: + GV nhaọn xeựt tieỏ hoùc vaứ hửụựng daón HS laứm baứi ụỷ nhaứ. - 2 em lên bảng , lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt. + 2 HS neõu sau ủoự tửù laứm baứi, 1 HS leõn baỷng laứm, sau ủoự nhaọn xeựt, sửỷa baứi. - 2 HS neõu caựch tỡm 2 soỏ... - HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi treõn baỷng. - 1 HS ủoùc baứi toaựn, veừ sụ ủoà minh hoaù baứi toaựn vaứ giaỷi theo sụ ủoà. - 1 HS leõn baỷng giaỷi, lụựp giaỷi vaứo vụỷ. + HS sửỷa baứi. + 2 HS ủoùc, sau ủoự tửù giaỷi baứi toaựn vaứo vụỷ, 1 HS leõn baỷng giaỷi. + Lụựp nhaọn xeựt baứi baùn giaỷi treõn baỷng. + Nhaọn xeựt vaứ sửỷa baứi. + 1 HS ủoùc baứi toaựn, 2 HS tỡm hieồu baứi toaựn vaứ neõu caựch giaỷi. + 1 HS leõn baỷng giaỷi, sau ủoự mang baứi leõn chaỏm. + Nhaọn xeựt baứi giaỷi treõn baỷng, lụựp nhaọn xeựt vaứ sửỷa baứi. + HS laộng nghe vaứ thửùc hieọn. ******************************************** Kể chuyện OÂN TAÄP CUOÁI HOẽC Kè II (T 2) I. Muùc tiêu: + Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. + Nắm được một số từ ngữ đã học thuoọc hai chuỷ ủieồm Khaựm phaự theỏ giụựi vaứ tỡnh yeõu cuoọc soỏng. + Bước đầu giải thích được nghĩa từ và đặt câu với từ ngữ thuộc hai chủ điểm ôn tập. II. ẹoà duứng daùy hoùc: + Phieỏu keỷ saỹn teõn caực baứi taọp ủoùc vaứ HTL nhử tieỏt 1. III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 1. Giụựi thieọu baứi: GV giụựi thieọu muùc ủớch yeõu caàu cuỷa tieàt hoùc 2. Kieồm tra ủoùc: + GV kieồm tra HS ủoùc laỏy ủieồm. Caựch tieỏn haứnh nhử tieỏt trửụực. 3. OÂn caực tửứ ủaừ hoùc: Baứi 2: + GV goùi HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi. + Phaựt phieỏu cho tửứng nhoựm. + Yeõu caàu caực nhoựm thaỷo luaọn ghi caực tửứ ủaừ hoùc thuoọc chuỷ ủieồm Khaựm phaự theỏ giụựi vaứ tỡnh yeõu cuoọc soỏng. + ẹaùi dieọn caực nhoựm daựn phieỏu leõn baỷng. + Yeõu caàu caỷ lụựp cuứng nhaọn xeựt vaứ sửỷa baứi. - Caỷ lụựp laộng nghe. + HS laàn lửụùc boỏc thaờm traỷ loứi caõu hoỷi kieồm tra. - 1 HS ủoùc. - Caực nhoựm nhaọn phieỏu thaỷo luaọn. + ẹaùi dieọn nhoựm daựn phieỏu leõn baỷng, lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt. Chuỷ ủieồm Caực tửứ ủaừ hoùc Khaựm phaự theỏ giụựi ẹoà duứng caàn cho chuyeỏn du lũch - Va li, caàn caõu, leàu traùi, quaàn aựo bụi, quaàn aựo theồ thao, duùng cuù theồ thao, thieỏt bũ nghe nhaùc, ủieọn thoaùi, ủoà aờn, nửựục uoỏng. Pửụng tieọn giao thoõng - Taứu thuyỷ, beỏn taứu, taứu hoaỷ, oõ toõ con, maựy bay, taứu ủieọn, xe buyựt, ga taứu, saõn bay, beỏn xe, veự taứu, veự xe, xe maựy, xe ủaùp, xớch loõ. Toồ chửực nhaõn vieõn phuùc vuù - Khaựch saùn, hửụựng daón vieõn, nhaứ nghổ, phoứng nghổ, coõng ti du lũch, tuyeỏn du lũch, tua du lũch. ẹũa ủieồm tham qua du lũch -Phoỏ coồ, baừi bieồn, coõng vieõn, nuựi, thaực nửụực, di tớch lũch sửỷ, baỷo taứng, nhaứ lửu nieọm. Tuùc ngửừ - ẹi moọt ngaứy ủaứng hoùc moọt saứng khoõn. - ẹi cho bieỏt ủoự bieỏt ủaõy ễÛ nhaứ vụựi meù bieỏt ngaứy naứo khoõn. ẹoà duứng caàn cho cuoọc thaựm hieồm. - La baứn, leàu traùi, thieỏt bũ an toaứn, quaàn aựo, ủoà aờn, nửụực uoỏng, ủeứn pin, baọt lửỷa, dieõm, vuừ khớ. Khoự khaờn, nguy hieồm vửụùt qua. - Baựo, thuự dửừ, nuựi cao, vửùc saõu, rửứng raọm, sa maùc, tuyeỏt, mửa gioự, soựng thaàn. Nhửừng ủửực tớnh caàn thieỏt cuỷa ngửụứi tham gia ủoaứn thaựm hieồm. - Kieõn trỡ, duừng caỷm, can ủaỷm, taựo baùo, beàn gan, beàn chớ, thoõng minh, nhanh nheùn, saựng taùo, ửa maùo hieồm, toứ moứ, hieỏu kỡ, ham hieỏu bieỏt, thớch khaựm phaự, thớch tỡm toứi, khoõng ngaùi khoự ngaùi khoồ. Tỡnh yeõu cuoọc soỏng Nhửừng tửứ coự tieỏng laùc ( laùc nghúa laứ vui mửứng) - Laùc quan, laùc thuự. Tửứ mieõu taỷ tieỏng cửụứi. - Cửụứi khanh khaựch, cửụứi ruực rớch, cửụứi ha haỷ, cửụứi hỡ hỡ, khuực khớch, khinh khớch, saống saởc, saởc suùa. Tuùc ngửừ. - Soõng coự khuực, ngửụứi coự luực. Kieỏn tha laõu cuừng ủaày toồ. Baứi 3: + Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp. H: Nhửừng tửứ ngửừ naứo trong baỷng tửứ em chửa hieồu nghúa? + Yeõu caàu HS giaỷi nghúa caực tửứ baùn vửứa neõu vaứ ủaởt caõu vụựi caực tửứ ủoự. + GV theo doừi, sửỷa loói duứng tửứ, dieón ủaùt cho tửứng caõu. 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: + GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc vaứ daởn HS sửu taàm caõy xửụng roàng vaứ quan saựt tranh aỷnh. - 1 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm. - HS noỏi tieỏp neõu nhửừng tửứ mỡnh chửa hieồu. - HS noỏi tieỏp giaỷi nghúa caực tửứ baùn vửứa neõu. - Laộng nghe GV sửỷa baứi. - HS laộng nghe vaứ thửùc hieọn. ****************************************** Luyện từ và câu OÂN TAÄP CUOÁI HOẽC Kè II (T 3) I. Muùc tiêu: + Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. + Dựa vào đoạn văn nói về một cây cụ thể hoặc hiểu biết về một loài cây, viết được đoạn văn tả cây cối rõ những đặc điểm nổi bật. II.ẹoà duứng daùy hoùc: Phieỏu ghi saỹn teõn caực baứi taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng (nhử tieỏt 1). HS chuaồn bũ tranh caõy xửụng roàng. III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 1. Giụựi thieọu baứi: GV giụựi thieọu muùc ủớch yeõu caàu tieỏt hoùc 2. Kieồm tra ủoùc - GV toồ chửực kieồm tra laỏy ủieồm. Phửụng phaựp nhử ụỷ tieỏt 1. 3. Thửùc haứnh vieỏt ủoaùn vaờn mieõu taỷ caõy coỏi Baứi 2: - Goùi HS ủoùc yeõu caàu vaứ noọi dung baứi taọp. H: Caõy xửụng roàng coự nhửừng ủaởc ủieồm gỡ noồi baọt? * GV gụùi yự: ẹoaùn vaờn xửụng roàng laứ vaờn baỷn laỏy tửứ saựch phoồ bieỏn khoa hoùc, taực giaỷ mieõu taỷ raỏt tổ mổ veà loaứi caõy naứy: thaõn, caứnh, laự, hoa, quaỷ, ớch lụiù. Nhửng khi mieõu taỷ caõy xửụng roàng cuù theồ, caực em phaỷi coự nhửừng caỷm xuực, tỡnh caỷm cuỷa mỡnh ủoỏi vụựi loaùi caõy naứy thỡ mụựi ủaùt yeõu caàu 1 baứi vaờn mieõu taỷ. Caực em chổ caàn mieõu taỷ nhửừng ủaởc ủieồm noồi baọt cuỷa caõy, nhửừng aỏn tửụùng cuỷa em veà loaùi caõy naứy. - Yeõu caàu HS laứm baứi. - Goùi vaứi HS ủoùc baứi laứm cuỷamỡnh. GV sửỷa loói duứng tửứ, dieón ủaùt cho tửứng HS. 4. Cuỷng coỏ daởn doứ - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc, daởn HS hoaứn thaứnh ủoaùn vaờn mieõu taỷ caõy xửụng roàng vaứ tieỏp tuùc luyeọn ủoùc. - Caỷ lụựp laộng nghe noọi dung tieỏt hoùc. - HS boỏc thaờm, ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi. - 1 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm. - HS noỏi tieỏp phaựt bieồu: + Caõy xửụng roàng laứ loaứi caõy coự theồ soỏng ủửụùc ụỷ nụi khoõ caùn, sa maùc. + Caõy xửụng roàng chửựa nhieàu nửụực, coự gai saộc nhoùn, coự muỷ traộng, laự nhoỷ. + Nhửùa xửụng roàng raỏt ủoọc. + Xửụng roàng ủửụùc troàng ủeồ laứm haứng raứo hoaởc thuoỏc. - Caỷ lụựp laộng nghe. - HS laứm baứi vaứo vụỷ. - 5 HS ủoùc baứi cuỷa mỡnh trửụực lụựp. - HS laộng nghe vaứ hoaứn thaứnh yeõu caàu. Thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2009 Toán LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muùc tieõu: * Giuựp HS oõn taọp veà: + Vận dụng bốn phép tính với phân số để tính giá trị của biểu thức và tìm thành phần chưa biết của phép tính. + Giải bài toán có lời văn về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. II. Hoaùt ủoọng daùy – hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 1. Kieồm tra baứi cuừ: + GV goùi 2 HS leõn baỷng laứm baứi luyeọn theõm ụỷ tieỏt trửụực vaứ kieồm tra vụỷ ụỷ nhaứ cuỷa moọt soỏ HS khaực. + Nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm. 2. Daùy baứi mụựi: GV giụựi thieọu baứi. * Hửụựng daón HS oõn taọp. Baứi 1(Dành cho HS khá giỏi) + Goùi 1 HS ủoùc dieọn tớch cuỷa caực tổnh ủửụùc thoỏng keõ. + Yeõu caàu HS saộp xeỏp caực soỏ ủo theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn. + Goùi HS sửỷa baứi vaứ neõu caựch saộp xeỏp cuỷa mỡnh. * Nhaọn xeựt vaứ tuyeõn dửụng HS. Baứi 2: (Dành cho HS khá giỏi) + Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp, sau ủoự yeõu caàu HS laứm baứi. * Lửu yự: ruựt goùn keỏt quaỷ phaõn soỏ ủeỏn toỏi giaỷn. * Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS treõn baỷng, caỷ lụựp sửỷa baứi. Baứi 3: + GV yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi vaứ tửù laứm baứi sau ủoự nhaọn xeựt vaứ sửỷa baứi. Baứi 4: (Dành cho HS khá giỏi) +GV goùi HS ủoùc baứi toaựn. H: Hieọu cuỷa hai soỏ tửù nhieõn lieõn tieỏp laứ maỏy? H: Vaọy baứi toaựn thuoọc daùng toaựn naứo? + Yeõu caàu HS veừ sụ ủoà baứi toaựn roài giaỷi. ẹaựp soỏ: 27, 28, 29. Baứi 5: + Yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi roài laứm baứi. ẹaựp soỏ: Con 6 tuoồi; Boỏ 36 tuoồi. + Goùi HS nhaọn xeựt vaứ sửỷa baứi trửụực lụựp. + GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm cho HS. 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: + GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc, daởn HS tieỏp tuùc oõn taọp vaứ laứm baứi luyeọn theõm ụỷ vụỷ baứi taọp. - 2 em lên bảng, lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt. + HS nhaộc laùi. +1 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm. + HS neõu: Caực soỏ ủo coự cuứng ủụn vũ ủoự laứ km2 neõn ta chổ vieọc so saựnh chuựng nhử so saựnh caực soỏ tửù nhieõn coự nhieàu chửừ soỏ. * Teõn caực tổnh xeỏp theo tửứ beự ủeỏn lụựn laứ: Kon Tum, Laõm ẹoàng, Gia Lai, ẹaộc Laộc. + 1 HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp, sau ủoự laàn lửụùt 4 HS leõn baỷng laứm, lụựp laứm vaứo vụỷ roài sửỷa baứi. + Caỷ lụựp ủoùc thaàm vaứ laứm baứi. + HS neõu caựch tỡm x cuỷa mỡnh vaứ ủoồi cheựo vụỷ kieồm tra, baựo caựo trửụực lụựp. + 1 HS ủoùc, lụựp suy nghú laứm baứi. + Laứ 1. - Tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ hieọu cuỷa hai soỏ ủoự. - 1 HS leõn baỷng giaỷi, lụựp giaỷi vaứo vụỷ. + Nhaọn xeựt vaứ sửỷa baứi. + 1 HS ủoùc baứi toaựn, HS giaỷi vaứo vụỷ. + 1 HS leõn baỷng toựm taột baứi toaựn vaứ giaỷi. + Nhaọn xeựt, sửỷa baứi treõn baỷng, lụựp sửỷa baứi. + HS laộng nghe vaứ thửùc hieọn yeõu caàu ụỷ nhaứ. ************************************* Tập đọc OÂN TAÄP CUOÁI HOẽC Kè II (T 4) I. Muùc tiêu: + Nhận biết được caõu hoỷi, caõu keồ, caõu caỷm, caõu khieỏn trong bài văn; tìm được trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi chốn trong bài văn đã cho.. II. ẹoà duứng daùy hoùc: + Tranh minh hoaù baứi taọp ủoùc SGK. + Giaỏy khoồ to vaứ buựt daù. II. Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 1. Giụựi thieọu baứi: + GV giụựi thieọu muùc ủớch yeõu caàu cuỷa tieỏt hoùc vaứ ghi teõn baứi. 2. OÂn taọp: * Hửụựng daón HS oõn taọp. Baứi 1 vaứ 2: + Goùi HS ủoùc yeõu caàu vaứ noọi dung baứi taọp. + GV yeõu caàu HS quan saựt tranh minh hoaù, ủoùc thaàm baứi vaờn, tỡm caực caõu hoỷi, caõu caỷm, caõu keồ vaứ caõu khieỏn vaứo giaỏy khoồ to. + Cho ủaùi dieọn caực nhoựm daựn phieỏu leõn baỷng, caực nhoựm khaực nhaọn xeựt, boồ sung. * GV keỏt luaọn lụứi giaỷi ủuựng: trong baứi vaờn treõn coự 1 caõu hoỷi, 2 caõu caõu caỷm, 2 caõu khieỏn, 2 caõu keồ. Baứi 3: + Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp. + Phửụng phaựp nhử baứi 1 vaứ 2. 3.Cuỷng coỏ, daởn doứ: H: Caõu chuyeọn khuyeõn chuựng ta ủieàu gỡ? + GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc vaứ daởn HS tieỏp tuùc luyeọn ủoùc vaứ chuaồn bũ tieỏt sau. - HS laộng nghe. + 1 HS ủoùc yeõu caàu vaứ noọi dung baứi taọp + HS quan saựt tranh minh hoaù vaứ hoaứn thaứnh baứi taọp theo yeõu caàu. - Moói nhoựm coự 1 em ghi ra giaỏy khoồ to. + Caự nhoựm daựn phieỏu leõn baỷng, sau ủoự nhaọn xeựt. + Caỷ lụựp chuự yự nghe vaứ sửỷa baứi. + 1 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm. - Lắng nghe ******************************************* Thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2009 Toán LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muùc tieõu: * Giuựp HS oõn taọp veà: + ẹoùc được soỏ, xaực ủũnh được giaự trũ của chữ số theo vũ trớ cuỷa nó trong mỗi số tự nhiên. + So saựnh được hai phaõn soỏ. II. Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 1. Kieồm tra baứi cuừ: + GV goùi 2 HS leõn baỷng laứm baứi luyeọn theõm ụỷ tieỏt trửụực trong vụỷ baứi taọp. + Nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm cho HS. 2. Daùy baứi mụựi: GV giụựi thieọu baứi. * Hửụựng daón HS oõn taọp. Baứi 1: (Dành cho HS khá giỏi) + Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp. + Yeõu caàu HS ủoùc soỏ keỏt hụùp neõu vũ trớ vaứ giaự trũ cuỷa tửứng soỏ vaứ giaự trũ cuỷa chửừ soỏ 9 trong moói soỏ. + GV nhaọn xeựt vaứ tuyeõn dửụng HS traỷ lụứi ủuựng. Baứi 2: (Thay phép chia 101 598 : 287 bằng phép chia 101 598 : 78) + Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp. + Yeõu caàu HS ủaởt tớnh vaứ tớnh. + GV nhaọn xeựt sửỷa baứi. Baứi 3: + Cho HS neõu yeõu caàu baứi taọp. + Toồ chửực cho HS thi ủieàn daỏu ủuựng vaứo choó troỏng. + Yeõu caàu HS neõu roừ caựch so saựnh cuỷa mỡnh. Baứi 4: (Dành cho HS khá giỏi) + GV yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi. + GV goùi 1 HS leõn baỷng laứm baứi. ẹaựp soỏ: 48 taù + GV nhaọn xeựt vaứ chửừa baứi. Baứi 5: + GV yeõu caàu HS tửù laứm baứi, sau ủoự yeõu caàu HS sửỷa baứi trửụực lụựp. a) Ta coự - = 207 * Ta nhaọn thaỏy b phaỷi khaực 0 vỡ neỏu b = 0 thỡ 0 – 0 = 0 (khaực 7). Laỏy 10 – b = 7 b = 3. nhụự 1 sang a thaứnh a + 1 ( ụỷ haứng chuùc) * b – a + 1 = 0 thỡ a + 1 = 3, ta tỡm ủửụùc a = 2. Vaọy ta coự pheựp tớnh 230 – 23 = 207 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: + GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. + Hửụựng daón HS laứm baứi luyeọn theõm - 2 em lên bảng, lụựp theo doừi nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn. - HS laộng nghe vaứ nhaộc laùi teõn baứi. - 1 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm. - HS ủoùc noỏi tieỏp, baùn nhaọn xeựt boồ sung. Chaỳng haùn soỏ: 975368: ẹoùc laứ: Chớn traờm baỷy mửụi laờm nghỡn ba traờm saựu mửụi taựm; Chửừ soỏ 9 ụỷ haứng traờm nghỡn, lụựp nghỡn, coự giaự trũ laứ 900000. - 1 HS ủoùc, 4 HS noỏi tieỏp thửùc hieọn leõn baỷng, lụựp laứm vaứo vụỷ sau ủoự ủoồi cheựo vụỷ kieồm tra. - 1 HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp. - ẹaùi dieọn moói toồ 1 em leõn thửùc hieọn yeõu caàu cuỷa toồ mỡnh, lụựp theo doừi nhaọn xeựt vaứ sửỷa baứi. + 1 HS ủoùc ủeà baứi. + 1 HS leõn baỷng giaỷi, lụựp giaỷi vaứo vụỷ. + HS cuứng baứn ủoồi cheựo vụỷ kieồm tra + Nhaọn xeựt vaứ sửỷa baứi. + 2 HS leõn baỷng laứm, lụựp laứm vaứo vụỷ. b) + = 748 * Ta nhaọn thaỏy ụỷ haứng ủụn vũ: 0 + b = 8 * ễÛ coọt chuùc b + a baống 24 (nhụự 1 sang haứng traờm) ề a = 6. Vaọy ta coự pheựp tớnh 680 + 68 = 748 + HS laộng nghe vaứ ghi baứi veà nhaứ laứm. *************************************** chính tả OÂN TAÄP CUOÁI HOẽC Kè II (T 5) I. Muùc tiêu: + Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. + Nghe - vieỏt chớnh xaực, ủeùp baứi thụ Noựi vụựi em, không mắc quá 5 lỗi trong bài; biết trình bày các dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ 7 chữ. II. ẹoà duứng daùy hoùc: + Phieỏu ghi teõn caực baứi taọp ủoùc vaứ hoùc thuoọc loứng (nhử tieỏt 1) III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 1. Giụựi thieọu baứi: + GV giụựi thieọu muùc ủớch yeõu caàu cuỷa tieỏt hoùc vaứ ghi ủeà leõn baỷng. 2. Kieồm tra ủoùc: + GV toồ chửực kieồm tra nhửừng HS coứn laùi. + Phửụng phaựp kieồm tra nhử tieỏt 1. 3. Vieỏt chớnh taỷ: a) Tỡm hieồu noọi dung baứi vieỏt. + GV goùi HS ủoùc baứi thụ Noựi vụựi em. H: Nhaộm maột laùi, em nhoỷ thaỏy ủửụùc ủieàu gỡ? H: Baứi thụ noựi leõn ủieàu gỡ? b) Hửụựng daón vieỏt tửứ khoự. + Yeõu caàu HS tỡm caực tửứ khoự, khi vieỏt deó sai vaứ laón. c) Nghe vieỏt chớnh taỷ. + GV ủoùc baứi vieỏt sau ủoự ủoùc tửứng caõu, cuùm tửứ cho HS vieỏt baứi vaứ soaựt loói. + Yeõu caàu HS soaựt loói chớnh taỷ vaứ baựo loói. + Yeõu caàu HS sửỷa caực loói mỡnh vieỏt chửa ủuựng. 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: + GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc, daởn HS hoùc baứi vaứ chuaồn bũ baứi sau. - HS laộng nghe GV giụựi thieọu noọi dung teỏt hoùc. + HS laàn lửụùt leõn boỏc thaờm baứi ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi theo yeõu caàu cuỷa GV. + 1HS ủoùc. - Nhaộm maột laùi em nhoỷ seừ nghe ủửụùc tieỏng chim hoựt, tieỏng baứ keồ chuyeọn, gaởp baứ tieõn, chuự beự ủi haứi baỷy daởm, coõ Taỏm, cha meù. - Baứi thụ noựi veà treỷ em luoõn ủửụùc soỏng trong tỡnh yeõu thửụng, trong nhửừng caõu chuyeọn coồ tớch vaứ trong thieõn nhieõn tửụi ủeùp. + HS ủoùc vaứ vieỏt caực tửứ: nhaộm maột, loọng gioự, lớch rớch, chỡa voõi, sụựm khuya, vaỏt vaỷ. + HS laộng nghe GV ủoùc vaứ vieỏt baứi, soaựt loói, baựo loói vaứ sửỷa loói. + HS laộng nghe vaứ thửùc hieọn. **************************************** Tập làm văn OÂN TAÄP CUOÁI HOẽC Kè II (T 6) I. Muùc tiêu: + Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. + Dựa vào đoạn văn nói về một con vật cụ thể hoặc hiểu biết về một loài vật, viết được đoạn văn tả con vật rõ những đặc điểm nổi bật. II. ẹoà duứng daùy hoùc: + Phieỏu ghi saỹn teõn caực baứi taọp ủoùc, hoùc thuoọc loứng. + Tranh minh hoaù veà chim boà caõu III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 1. Giụựi thieọu baứi: + GV giụựi thieọu muùc ủớch yeõu caàu cuỷa tieỏt hoùc. 2. Kieồm tra ủoùc: + GV kieồm tra HS ủoùc laỏy ủieồm caực baứi taọp ủoùc ủaừ hoùc. + Phửụng phaựp vaứ caựch toồ chửực nhử tieỏt 1. 3. Thửùc haứnh vieỏt ủoaùn vaờn: Baứi 2: + Goùi HS ủoùc yeõu caàu vaứ noọi dung baứi taọp. + Cho HS quan saựt tranh minh hoaù veà hoaùt ủoọng cuỷa chim boà caõu. H: Em seừ mieõu taỷ hoaùt ủoọng naứo cuỷa chim boà caõu? GV gụùi yự: ẹoaùn maứ caực em vửứa ủoùc ủửụùc trớch tửứ saựch phoồ bieỏn khoa hoùc, ụỷ ủaõy ngửụứi ta taỷ raỏt tổ mổ hoaùt ủoọng ủi laùi cuỷa chim boà caõu, giaỷi thớch taùi sao boà caõu laộc ủaàu lieõn tuùc. Trong ủoaùn vaờn cuỷa mỡnh caực em mieõu taỷ hoaùt ủoọng cuỷa chim boà caõu gaộn vụựi tỡnh caỷm cuỷa mỡnh. Nhử vaọy ủoaùn vaờn mụựi hay ủửụùc. + Yeõu caàu HS laứm baứi. + GV goùi HS ủoùc baứi vaờn cuỷa mỡnh. GV theo doừi sửỷa loói duứng tửứ, caựch dieón ủaùt caõu vaờn cho HS. + Ghi ủieồm cho nhửừng HS coự baứi laứm toỏt. 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: + GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc, daởn HS hoaứn chổnh ủoaùn vaờn vaứ chuaồn bũ kieồm tra. - HS laộng nghe noọi dung tieỏt hoùc. + HS ủửụùc kieồn tra laàn lửụùt leõn boỏc thaờm ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa GV. + 1 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm. - HS quan saựt tranh chim boà caõu * Khi chim boà caõu nhaởt thoực. * Khi chim boà caõu meù mụựm moài cho con. * Khi chim boà caõu ủang rổa loõng, rổa caựnh. * Khi chim boà caõu thụ thaồn treõn maựi nhaứ. + HS laộng nghe. + HS laứm baứi. + HS noỏi tieỏp ủoùc vaứ chuự yự nghe GV sửỷa loói. + HS laộng nghe vaứ nhụự thửùc hieọn. Thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2009 Toán LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muùc tieõu: * Giuựp HS oõn taọp veà: + Viết được số. + Chuyển đổi được số đo khối lượng. + Tính được giá trị của biểu thức chứa phân số. II. Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 1. Kieồm tra baứi cuừ: + GV goùi HS leõn baỷng laứm baứi luyeọn theõm ụỷ tieỏt trửụực. + Nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm. 2. Daùy baứi mụựi: GV giụựi thieọu baứi. * Hửụựng daón HS oõn taọp. Baứi 1: + Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp. + Yeõu caàu HS vieỏt soỏ theo lụứi ủoùc ( GV coự theồ ủoùc soỏ khaực ngoaứi SGK) + Nhaọn xeựt vaứ sửỷa caựch ủoùc ủuựng cho HS. Baứi 2 (cột 1,2): + Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp sau ủoự yeõu caàu HS tửù laứm baứi. + Yeõu caàu HS nhaọn xeựt vaứ sửỷa baứi. Baứi 3(b,c,d): + Yeõu caàu HS ủoùc noọi dung baứi taọp. + Goùi HS neõu caựch tớnh giaự trũ caực bieồu thửực cuỷa tửứng bieồu thửực cuù theồ sau ủoự laứm baứi. Baứi 4: + Goùi HS ủoùc ủeà baứi toaựn. H: Baứi toaựn ụỷ daùng naứo? + Yeõu caàu HS laứm baứi. + Goùi HS nhaọn xeựt GV keỏt luaọn baứi laứm ủuựng: Baứi giaỷi: Neỏu bieồu thũ soỏ hoùc sinh trai laứ 3 phaàn baống nhau thỡ soỏ hoùc sinh gaựi laứ 4 phaàn nhử theỏ.

File đính kèm:

  • docgiao an lop 4 tuan 35.doc
Giáo án liên quan