Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 19 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 - Phát biểu định nghĩa về dung dịch. - Kể tên một số dung dịch.- Nêu cách tách các chất trong dung dịch.

- Tạo ra một một dung dịch.

- Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.

II. CHUẨN BỊ: Hình vẽ trong SGK - Một ít đường (hoặc muối), nước sôi để nguội, một li (cốc) thuỷ tinh, thìa nhỏ có cán dài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc13 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1538 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 19 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19: Thứ tư ngày 6 tháng 01 năm 2010 ÂM NHẠC: . Cô Thuyết dạy . KHOA HỌC: DUNG DỊCH. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Phát biểu định nghĩa về dung dịch. - Kể tên một số dung dịch.- Nêu cách tách các chất trong dung dịch. - Tạo ra một một dung dịch. - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học. II. CHUẨN BỊ: Hình vẽ trong SGK - Một ít đường (hoặc muối), nước sôi để nguội, một li (cốc) thuỷ tinh, thìa nhỏ có cán dài. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Hỗn hợp. Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới:“Dung dịch”. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Thực hành “Tạo ra một dung dịch” Cho H làm việc theo nhóm. Giải thích hiện tượng đường không tan hết? Khi cho quá nhiều đường hoặc muối vào nước, không tan mà đọng ở đáy cốc. Khi đó ta có một dung dịch nước đường bão hoà. Định nghĩa dung dịch là gì và kể tên một số dung dịch khác? Kết luận: Tạo dung dịch ít nhất có hai chất một chất ở thể lỏng chất kia hoà tan trong chất lỏng. Dung dịch là hỗn hợp của chất lỏng với chất hoà tan trong nó. Nước chấm, rượu hoa quả. v Hoạt động 2: Làm việc với SGK. Làm thế nào để tách các chất trong dung dịch? Trong thực tế người ta sử dụng phương pháp chưng cất đề làm gì? Kết luận: Tách các chất trong dung dịch bằng cách chưng cất. Sử dụng chưng cất để tạo ra nước cất dùng cho ngành y tế và một số ngành khác. 5. Củng cố dặn dò: Nêu lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học . Học sinh tự đặt câu hỏi? Học sinh khác trả lời. Hoạt động nhóm, lớp. Nhóm trưởng điều khiển các bạn. Tạo ra một dung dịch nước đường (hoặc nước muối). Thảo luận các câu hỏi: Để tạo ra dung dịch cần có những điều kiện gì? Dung dịch là gì? Kể tên một số dung dịch khác mà bạn biết. Đại diện các nhóm nêu công thức pha dung dịch nước đường (hoặc nước muối). Các nhóm nhận xét, xem có cốc nào có đường (hoặc muối) không tan hết mà còn đọng ở đáy cốc. Dung dịch nước và xà phòng, dung dịch giấm và đường hoặc giấm và muối,… Dung dịch là hỗn hợp của chất lỏng với chất bị hoà tan trong nó. Hoạt động nhóm, lớp. Nhóm trưởng điều khiển thực hành ở trang 69 SGK. Dự đoán kết quả thí nghiệm. Đại diện các nhóm trình bày kết quả. Nước từ ống cao su sẽ chảy vào li. Chưng cất. Tạo ra nước cất. - Hs lắng nghe – ghi nhận. To¸n : LuyƯn tËp chung . I.Mơc tiªu : -Giĩp hs cđng cè kiÕn thøc vỊ céng ,trõ ,nh©n , chia sè thËp ph©n. -T×m thµnh phÇn ch­a biÕt -TÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc . - TÝnh diƯn tÝch h×nh tam gi¸c . II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc ỉn ®Þnh: Bµi cị: - Giáo viên nhận xét bổ sung - ghi điểm. Giíi thiƯu bµi . Ph¸t triĨn c¸c ho¹t ®éng : Ho¹t ®éng 1:H­íng dÉn luyƯn tËp Yªu cÇu Hs nªu c¸ch céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n. Bµi1: TÝnh a, 45,72 : 12,7 ; 31,51 : 2,3 b, 14,27 x 36,92 ; 15,84 x 35,71 c, 45,436 – 38,789 ; 83,316 – 57 d, 435,26 + 23,5 ; 216,53 + 48 Bµi2: T×m X a, X x 8,6 = 397 b, X x 0,34 = 1,19 x 1,02 c, X - 1,27 = 13,5 : 4,5 d, X + 18,7 = 50,5 : 2,5 Bµi3: TÝnh a, (128,4 – 73,2 ) : 2,4 – 18,32 c, 375,84 – 95,69 + 36,78 b , 7,8 x 7,3 x 4,5 Bµi4: TÝnh diƯn tÝch h×nh tam gi¸c biÕt ®¸y lµ 30,5dm vµ chiỊu cao lµ 12dm? Cđng cè dỈn dß : NhËn xÐt tiÕt häc - Häc sinh tr×nh bµy theo yªu cÇu cđa gi¸o viªn. Líp nhËn xÐt bỉ sung. Häc sinh tr×nh bµy . Líp nhËn xÐt bỉ sung. Hs ®äc ®Ị – lµm bµi vµo vë. Tr×nh bµy kÕt qu¶. Líp nhËn xÐt bỉ sung. Gv chÊm bµi tỉ 3 Hs ®äc ®Ị – lµm bµi vµo vë. Tr×nh bµy kÕt qu¶. Líp nhËn xÐt bỉ sung. Gv chÊm tỉ 1 Hs ®äc ®Ị – lµm bµi vµo vë. Tr×nh bµy kÕt qu¶. Líp nhËn xÐt bỉ sung. Gv chÊm bµi tỉ 2 Hs ®äc ®Ị – lµm bµi vµo vë. 1 Hs lµm b¶ng phơ - Tr×nh bµy kÕt qu¶. Líp nhËn xÐt bỉ sung. - Hs lắng nghe – ghi nhận. LUYỆN VIẾT: THỰC HÀNH VIẾT ĐÚNG VIẾT ĐẸP BÀI 19, BÀI 20 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Viết đúng kích thước ,kiểu chữ , cở chữ nhỏ , chữ hoa đúng qui định. -Rèn kĩ năng viết đúng , viết đẹp cho Hs. -Biết cách trình bày các đoạn viết và viết đúng. II.CHUẨN BỊ: -Mẫu chữ của bộ qui định.Vở thực hành viết đúng, viết đẹp III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1:Bài cũ. Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs. Gv nhận xét KL-giới thiệu bài. HĐ2:Hướng dẫn luyện viết. *Gv yêu cầu Hs đọc các câu , đoạn trong vở cần luyện viết . * Gv nêu câu hỏi yêu cầu Hs trả lời để tìm hiểu nội dung câu , bài viết, tên tác giả... *Gv yêu cầu Hs trả lời cách trình bài thơ , các chữ viết hoa , kích thước các con chữ , khoảng cách chữ ... -Gv nhận xét kết luận . HĐ3:Thực hành viết. Gv nhắc nhở Hs trước khi viết. Gv theo dõi giúp đỡ Hs yếu. Gv thu một số chấm và nhận xét các lỗi thường mắc của Hs. HĐ4:Củng cố dặn dò: Gv nhận xét giờ học . -Hs chuẩn bị kiểm tra chéo của nhau, báo cáo kết quả. -Hs đọc nối tiếp bài ở vở -Hs trả lời câu hỏi theo yêu cầu của Gv. -Lớp nhận xét bổ sung. - Hs lắng nghe-ghi nhớ. -Hs lắng nghe - Thực hành viết bài vào vở. -Hs lắng nghe chữa lỗi của mình. -Hs chuẩn bị bài ở nhà. - Hs lắng nghe – ghi nhận. Thứ sáu ngày 8 tháng 01 năm 2010 ĐỊA LÍ: CHÂU Á. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Nắm được độ lớn và sự đa dạng của thiên nhiên Châu Á, vị trí, giới hạn Châu Á. - Dựa vào lược đồ, bản đồ, nêu được vị trí, giới hạn Châu Á, đọc tên các khu vực lớn, dãy núi cao nhất, hồ lớn nhất Châu Á.. - Mô tả được một vài biểu tượng của tự nhiên Châu Á nhận biết chúng trong khu vực nào của Châu Á. II. CHUẨN BỊ: Bản đồ tự nhiên Châu Á. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Giáo viên nêu câu hỏi yêu cầu Hs trả lời.- Giáo viên nhận xét bổ sung - ghi điểm. 3. Giới thiệu bài mới: “Châu Á”. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Vị trí Châu Á. -Thảo luận nhóm, sử dụngï bản đồ. + Hướng dẫn học sinh. + Chốt ý. v Hoạt động 2: Châu Á lớn như thế nào? - Thảo luận nhóm, nghiên cứu bảng số liệu. + Giúp học sinh hoàn thiện câu trả lời. + Yêu cầu học sinh so sánh diện tích và số dân của Châu Á với các Châu lục khác. v Hoạt động 3: Thiên nhiên Châu Á có gì đặc biệt? -Thảo luận nhóm, sử dụng lược đồ, đàm thoại. + Tổ chức cho học sinh thi tìm các chữ trong lược đồ và xác định các ảnh tương ứng các chữ, nhóm học sinh nào hoàn thành sớm bài tập được xếp thứ nhất. + Nhận xét ý kiến của các nhóm. 5. Củng cố dặn dò: Học ghi nhớ Nhận xét tiết học. Häc sinh tr×nh bµy theo yªu cÇu cđa gi¸o viªn. Líp nhËn xÐt bỉ sung. Hoạt động nhóm, lớp. + Làm việc với hình 1 và với các câu hỏi trong SGK. + Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc, kết hợp chỉ bản đồ treo tường vị trí và giới hạn Châu Á. Hoạt động nhóm đôi, lớp. + Dựa vào bảng 1 và các câu hỏi hướng dẫn trong SGK để nhận biết Châu Á có diện tích lớn nhất, số dân đông nhất thế giới. + Trình bày. Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp. + Quan sát hình 1, sử dụng chú giải để nhận biết các khu vực của Châu Á. + Thảo luận nhóm để nhận biết và mô tả quang cảnh thiên nhiên ở các khu vực của Châu Á. + Đại diện nhóm trình bày. + Đọc ghi nhớ - Hs lắng nghe – ghi nhận. TOÁN: CHU VI HÌNH TRÒN. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Giúp học sinh nắm được quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn. - Rèn học sinh biết vậv dụng công thức để tính chu vi hình tròn. - Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học. II. CHUẨN BỊ: Bìa hình tròn có đường kính là 4cm. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Giáo viên nhận xét chấm điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Chu vi hình tròn. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Nhận xét về quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn, yêu cầu học sinh chia nhóm nêu cách tính Phương pháp hình tròn. Giáo viên chốt: Chu vi hình tròn là tính xung quanh hình tròn. Nếu biết đường kính. Chu vi = đường kính ´ 3,14 C = d ´ 3,14 Nếu biết bán kính. Chu vi = bán kính ´ 2 ´ 3,14 C = r ´ 2 ´ 3,14 Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1: Lưu ý bài d = m đổi 3,14 ® phân số để tính. Bài 2: Lưu ý bài r = m đổi 3,14 ® phân số Bài 3: Giáo viên nhận xét. Bài 4: Lưu ý đổi 6 m = 6,5 m 5. Củng cố dặn dò: Học sinh lần lượt nêu quy tắc và công thức Nhận xét tiết học Học sinh lần lượt sửa bái. 2/ 3 Hoạt động nhóm, lớp. Tổ chức 4 nhóm. Mỗi nhóm nêu cách tính chu vi hình tròn. Dự kiến: C1: Vẽ 1 đường tròn tâm O. Nêu cách tính độ dài của đường tròn tâm O ® tính chu vi hình tròn tâm O. Chu vi = đường kính ´ 3,14. C2: Dùng miếng bìa hình tròn lăn trên cây thước dài giải thích cách tính chu vi = đường kính ´ 3,14. C3: Vẽ đường tròn có bán kính 2cm ® Nêu cách tính chu vi = bán kính ´ 2 ´ 3,14 Cả lớp nhận xét. Học sinh lần lượt nêu quy tắc và công thức tìm chu vi hình tròn. Học sinh đọc đề. Làm bài. Sửa bài. Cả lớp nhận xét Học sinh đọc đề. Làm bài. Sửa bài. Lớp nhận xét. Học sinh đọc đề tóm tắt. Giải – 1 học sinh lên bảng giải. Cả lớp nhận xét. Học sinh đọc đề tóm tắt. Giải – 1 học sinh lên bảng giải. Cả lớp nhận xét. Thi tiếp sức chuyền giấy bìa cứng có ghi sẵn các công thức .. Hs lắng nghe – ghi nhận. TOÁN: ÔN TẬP I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Biết tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình thoi. - Củng cố về giải toán liên quan đến diện tích và tỷ số phần trăm . - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Luyện tập. Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập chung. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình thoi. Bài 1: (Vở bài tập nâng cao tập 2 trang 7) Giáo viên cho học sinh ôn lại quy tắc, công thức tính diện tích các hình đã học. Giáo viên nhận xét. Bài 2:(Vở bài tập nâng cao tập 2 trang 7) Giáo viên lưu ý học sinh cách tính số thập phân và phân số. Giáo viên cho học sinh lặp lại công thức tính. Bài 3: (Vở bài tập nâng cao tập 2 trang 8) Giáo viên hướng dẫn học sinh có thể giải nhiều cách, ở các bước cuối: + Tìm diện tích tăng ® tính %. + Tìm % giữa diện tích hình chữ nhật cũ và diện tích hình chữ nhật mới. 5. Củng cố dặn dò. Học sinh nêu lại cách tìm chiều cao và trung bình cộng hai đáy hình thang. Nhận xét tiết học Lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân, lớp. Học sinh đọc đề. Học sinh làm bài. Tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang. Học sinh đổi tập, sửa bài – Cả lớp nhận xét. Học sinh đọc đề, làm bài, tính diện tích hình tam giác biết a và h. Học sinh sửa bài – Cả lớp nhận xét. Quan sát hình thang ABCD. Xác định số đo đáy lớn, đáy bé – chiều cao. Học sinh đọc đề – Nêu tóm tắt rồi làm bài. Học sinh có thể giải nhiều cách. Hs lắng nghe – ghi nhận. HĐTT: THI TÌM HIỂU THẾ GIỚI QUANH EM (Theo hệ thống câu hỏi sau) Hãy viết công thức tính diện tích hình thang S=(a+b) x h : 2 Thành phố nào vừa là trung tâm công nghiệp lớn nhất vừa là nơi có hoạt động thương mại lớn nhất cả nước ? TPHCM Gang có tính chất dễ kéo thành sợi đúng hay sai ? Sai Bãi tắm Của Lò thuộc tỉnh nào ? Nghệ An Thái Lan là nước có cùng biên giới với nước ta đúng hay sai ? Sai Cao su tự nhiên được chế tạo từ đâu ? Nhựa cây cao su Phố cổ Hội An thuộc tỉnh nào ? Quảng Nam Vườn quốc gia cúc phương thuộc tỉnh nào ? Ninh Bình Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu diễn ra vào thời gian nào và đã bầu ra được mấy anh hùng ? 1-5-1952 7 anh hùng Ngày kỉ niệm cách mạng tháng tám là ngày nào ? 19-8 Hãy nêu công thức tính diện tích hình tam giác . S = a x h : 2 Gạo trộn với thóc ta được một hỗn hợp đúng hay sai? Sai Đáy và chiều cao hình tam giác tăng 3 lần thì diện tích tăng lên bao nhiêu lần ? 9 lần Mật hoà tan trong nước ta được 1 hỗn hợp đúng hay sai ? Sai Phía Đông huyện Đô Lương Giáp với huyện nào ? Nghi Lộc Thứ bảy ngày 9 tháng 01 năm 2010 Kû thuËt : Nu«i d­ìng gµ i. Mơc tiªu : - Nªu ®ỵc mơc ®Ých ,ý nghÜa cđa viƯc nu«i dìng - BiÕt c¸ch cho gµ ¨n ,uèng - Cã ý thøc nu«i dìng vµ ch¨m sãc gµ . ii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1.ỉn ®Þnh: 2.Bµi cị: - Giáo viên nêu câu hỏi yêu cầu Hs trả lời. - Giáo viên nhận xét bổ sung . 3. Bµi míi :giíi thiƯu bµi 4. Ph¸t triĨn c¸c ho¹t ®éng : Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu mơc ®Ých ,ý nghÜa cđa viƯc nu«i gµ Giĩp hs hiĨu thÕ nµo lµ viƯc nuçi dìng gµ? y/ c hs ®äc mơc 1 vµ nªu ®ỵc mơc ®Ých vµ ý nghÜa cđa viƯc nu«i gµ Ho¹t ®éng 2 : T×m hiĨu c¸ch cho gµ ¨n uèng -C¸ch cho gµ ¨n : y/c hs ®äc mơc 2 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sgk + c¸c chÊt bét ®­êng cung cÊp n¨ng l­ỵng +C¸c chÊt ®¹m chÊt kho¸ng lµ chÊt dinh dìng c¸ch cho gµ uèng : Giĩp hs nhí l¹i vai trß ®èi víi ®êi sèng ®éng vËt líp 4 y/c hs ®äc mơc 2b vµ tr¶ lêi c©u hái sgk cho gµ ¨n uèng ®đ lỵng vµ ®đ chÊt ,®¶m b¶o níc uèng ®Çy ®đ Ho¹t ®éng 3: ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp Cđng cè dỈn dß : - NhËn xÐt tiÕt d¹y - Häc sinh tr×nh bµy theo yªu cÇu cđa gi¸o viªn. Líp nhËn xÐt bỉ sung. Th¶o luËn nhãm – tr×nh bµy kÕt qu¶ - líp nhËn xÐt bỉ sung . Hs lµm viƯc víi SGK tr¶ lêi c©u hái -Líp nhË xÐt bỉ sung – Rĩt ra ghi nhí . - Hs lắng nghe – ghi nhận. KHOA HỌC: SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (tiết 1). I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Phát biểu định nghĩa về sự biến đổi hoá học. - Phân biệt sự biến đổi hoá học và sự biến đổi lí học. - Thực hiện một số trò chơi có liê quan đến vai trò của ánh sáng và nhiệt trong biến đổi hoá học. II. CHUẨN BỊ: - Hình vẽ trong SGK trang 70, 71.Một ít đường kính trắng, lon sửa bò sạch. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Dung dịch. ® Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: Sự biến đổi hoá học (tiết 1). 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Thí nghiệm Nhóm trưởng điều khiển làm thí nghiệm. Thí nghiệm 1: Đốt một tờ giấy. Thí nghiệm 2: Chưng đường trên ngọn Thí nghiệm Mô tả hiện tượng Giải thích hiện tượng Thí nghiệm 1. - Đốt tờ giấy. - Tờ giấy bị cháy thành than. - Tờ giấy đã bị biến đổi thành một chất khác, không còn giữ được tính chất ban đầu. Thí nghiệm 2. - Chưng đường trên ngọn lửa. - Đường từ trắng chuyển sang vàng rồi nâu thẩm, có vị đắng. Nếu tiếp tục đun nữa nó sẽ cháy thành than. - Trong quá trình chưng đường có khói khét bốc lên. - Dưới tác dụng của nhiệt, đường đã không giữ được tính chất của nó nữa, nó đã bị biến đổi thành một chất khác. + Hiện tượng chất này bị biến đo 5. Củng cè dỈn dß: Nhận xét tiết học Hát Học sinh tự đặt câu hỏi + mời bạn khác trả lời. Hoạt động nhóm, lớp. Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc. Các nhóm khác bổ sung. - Hs lắng nghe – ghi nhận. TiÕng viƯt : ¤n luyƯn Mơc tiªu: HS viÕt ®­ỵc mét bµi v¨n t¶ ng­êi hoµn chØnh, thĨ hiƯn kÕt qu¶ quan s¸t ch©n thùc vµ cã c¸ch diƠn ®¹t tr«i ch¶y. II/ §å dïng d¹y häc: Mét sè tranh, ¶nh minh ho¹ néi dung III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1-Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa tiÕt häc. 2-H­íng dÉn HS «n luyƯn -GV ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. Mêi HS nèi tiÕp nhau ®äc ®Ị Cho hs ph©n tÝch ®Ị -GV nh¾c HS: C¸c em ®· quan s¸t ngo¹i h×nh hoỈc ho¹t ®éng cđa c¸c nh©n vËt råi chuyĨn kÕt qu¶ quan s¸t thµnh dµn ý chi tiÕt Cho mét sè hs nªu dµn ý ,líp nhËn xÐt gãp ý hoµn thiƯn vµ tõ dµn ý ®ã chuyĨn thµnh ®o¹n v¨n. yªu cÇu c¸c em viÕt hoµn chØnh c¶ bµi v¨n. 3-HS lµm bµi -HS viÕt bµi -GV yªu cÇu HS lµm bµi ChÊm bµi §äc bµi,nhËn xÐt §äc mét sè bµi v¨n tham kh¶o NHËn xÐt giê häc 4-Cđng cè, dỈn dß: -GV nhËn xÐt tiÕt häc -HS ®äc ®Ị. Em h·y t¶ mét ng­êi th©n ®ang lµm viƯc, vÝ dơ: ®ang nÊu c¬m, kh©u v¸, lµm v­ên, ®äc b¸o, x©y nhµ hay häc bµi,… -HS chĩ ý l¾ng nghe. Hs lËp dµn ý, bỉ sung cho nhau Hs viÕt bµi HS viÕt bµi. §äc bµi b×nh chän b¹n viÕt bµi hay - Hs lắng nghe – ghi nhận. LÞch sư : LuyƯn tËp bµi : ChiÕn th¾ng § iƯn Biªn Phđ . I.Mơc tiªu : - Giĩp hs n¾m ®ỵc kiÕn thøc cđa néi dung bµi :ChiÕn th¾ng § B P ¸p dơng lµm mét sè bµi tËp . II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giíi thiƯu bµi . LuyƯn tËp . Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng . Bµi 1 :§µm tho¹i : ? Em h·y cho biÕt : N¨m m¬i s¸u ngµy ®ªm ,cđa chiÕn dÞch §BP ®ỵc b¾t ®Çu vµ kÕt thĩc vµo thêi gian nµo ? Bµi 2 : Dùa vµo lỵc ®å chiÕn dÞch §BP , H·y gi l¹i diƠn biÕn 3 ®ỵt tÊn c«ng cđa qu©n ta trong chiÕn dÞch §BP ? T« mµu vµo mịi tªn chØ híng tÊn c«ng cđa qu©n ta trong chiÕn dÞch §BP ( dïng mµu ®Ĩ ph©n biƯt ) Bµi 3 : H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n vỊ mét tÊm g¬ng chiÕn ®Êu tiªu biĨu trong chiÕn dÞch lÞch sư §BP mµ em biÕt ? Gäi mét sè em ®øng dËy ®äc bµi viÕt cđa m×nh Yªu cÇu c¶ líp nhËnk xÐt . Gv bỉ sung . Bµi 4 : Tr×nh bµy ý nghÜa cđa chiÕn th¾ng lÞch sư §BP 3 . Cđng cè bµi : HƯ thèng bµi . NhËn xÐt tiÕt häc . HS ®äc l¹i sgk vµ nªu néi dung cđa bµi Tr¶ lêi c©u hái Hs kh¸c nhËn xÐt . Hs lÇn lỵt gi c¸c ®ỵt : §ỵt 1: §ỵt 2 : §ỵt 3 : Hs t« mµu vµo lỵc ®å ë vë bµi tËp . Yªu cÇu häc sinh viÕt vµo vë bµi tËp . Hs tr×nh bµy lÇn lỵt . - Hs lắng nghe – ghi nhận. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ SINH HOẠT LỚP – TUẦN 19 I.MỤC TIÊU: -Đánh giá các hoạt động tuần qua, đề ra kế hoạch tuần tới. -Rèn kỹ năng sinh hoạt tập thể. -GDHS ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể. II.CHUẨN BỊ:Nội dung sinh hoạt III.NỘI DUNG SINH HOẠT: - Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt. - Các tổ trưởng báo cáo tình hình trong tổ. Các thành viên có ý kiến. - Giáo viên tổng kết chung : * Hạnh kiểm : - Ngoan, lễ phép, duy trì tốt các nề nếp. Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè. - Nghiêm túc thực hiện giữ vệ sinh. - Tham gia tốt các buổi trực cờ đỏ. - Trong lớp không còn trường hợp ăn quà vặt. Không có hiện tượng nói tục chửi thề. * Học tập : - Có tinh thần thi đua giành hoa điểm mười chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2. - Học tập chăm chỉ. Tích cực phát biểu xây dựng bài, học bài làm bài khá đầy đủ. - Một số em đã có cố gắng: Dương, * Vẫn còn học sinh quên sách vở, chuẩn bị bài chưa chu đáo: * Hoạt động ngoài giờ: - Thực hiện hoạt động Đội – Sao nghiêm túc có chất lượng. - Tham gia tốt các hoạt động của trường. - Thực hiện thể dục giữa giờ nghiêm túc. II. Nêu phương hướng tuần 20: - Duy trì những kết quả đạt được trong tuần 19, khắc phục khuyết điểm. - Tiếp tục thực hiện hoạt động Đội, Sao nghiêm túc, chất lượng. - Nghỉ tết đúng lịch, đảm bảo an toàn ngày tết III. SINH HOẠT TẬP THỂ: Chủ điểm :“ Giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc” - Thi đua giành nhiều hoa điểm 10. - Tổ chức cho học sinh tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong phong tục tập quán của quê hương. - Chơi một số trò chơi. IV.Củng cố dặn dò: -Chuẩn bị bài vở tuần sau. - Dặn hs đi học chuyên cần. Khoa häc : LuyƯn tËp . I.Mơc tiªu : Giĩp hs n¾m v÷ng kiÕn thøc néi dung 2 bµi Dung dÞch vµ bµi Sù biÕn ®ỉi ho¸ häc . II.§å dïng d¹y häc . Vë baq× tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1 . Giíi thiƯu bµi . 2 . LuyƯn tËp . PhÇn Lý thuyÕt . Gv vµ hs nh¾c l¹i mét sè c©u hái ®Ĩ nhí l¹i näi dung bµi . PhÇn Thùc hµnh . Bµi 1 ; bµi 3 : Tỉ chøc cho hs lµm nhãm . Chia 4 nhãm th¶o luËn ghi vµo phiÕu . HD : Nh¾c l¹i sù biÕn ®ỉi ho¸ häc ? Dung dÞch lµ g× ? Ghi vµo phiÕu . Bµi 2; 4 : Hs lµm vµo vë Yªu cÇu ®ỉi chÐo vë kiĨm tra . HD : Chĩng ta lµm b»ng ph¬ng ph¸p lo¹i trõ nhng ph¬ng ¸n dƠ nhËn ra c¸i sai nhÊt Bµi 1 : Nèi nhanh vµo vë bµi tËp . GV vµ hs ch÷a bµi Bµi 2;3 T¬ng tù bµi 2;4 cđa bµi tríc . Cđng cè dỈn dß . NhËn xÐt tiÕt häc . HS tr¶ lêi . 4 nhãm lµm viƯc §¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy . HS lµm vµo vë §ỉi chÐo vë kiĨm tra . Hs lµm bµi . NhËn xÐt .

File đính kèm:

  • docTUAN 19 CHIEU L5.doc
Giáo án liên quan