Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 34 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 - Phân tích những nguyên nhân đẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm, nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước.

- Liên hệ thực tế về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước và không khí ở địa phương.

- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường không khí và nước.

II. CHUẨN BỊ: Hình vẽ trong SGK trang 128, 129.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc13 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1348 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 34 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 33 Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 01 tháng 5 năm 2010 TNT Tiết Môn Nội dung 3 27/ 4 Hái hoa chất lượng, họp phụ huynh 5 29 / 4 Dạy bài sáng thứ 6 / 30 / 4 / 2010 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 34 Từ ngày 03 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5 năm 2010 TNT Tiết Môn Tên bài dạy 4 5/ 5 1 2 3 4 Lịch sử Khoa học Toán Luyện viết Oân tập Tác động của con người đến môi trường không khí và nước Oân tập Bài 33, bài 34 6 7 / 5 1 2 3 4 Địa lí Toán Toán GDNGLL Ôn tập cuối năm Luyện tập chung Oân tập Thi tìm hiểu thế giới xung quanh em 7 8 / 5 1 2 3 4 5 Kĩ thuật Khoa học Khoa học Tiếng Việt HĐTT Lắp ghép mô hình tự chọn Một số biện pháp bảo vệ môi trường Oân tập Oân tập Sinh hoạt lớp. Thứ tư ngày 5 tháng 5 năm 2010 LÞch sư : LuyƯn tËp . I. Mơc tiªu : - Giĩp hs n¾m ch¾c kiÕn thøc c¸c bµi ®· häc . - Lµm mét sè bµi tËp liªn quan . II. §å dïng : Lược đồ.. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc . Giíi thiƯu bµi . LuyƯn tËp . Bµi 1 . Híng dÉn hs nªu miƯng vµ viÕt vµo vë bµi tËp . Gäi mét sè em ®äc vµ nhËn xÐt bỉ sung. Bµi 2 : GV g¾n c¸c ý kiÕn lªn b¶ng vµ yªu cÇu hs tr¶ lêi . Ch÷a bµi vµ ghi vµo vë . Bµi 3 : HS lµm vµo vë 1 em lµm vµo phiÕu g¾n lªn b¶ng GV nhËn xÐt bỉ sung . Bµi 4 :Lµm viƯc theo nhãm ( nhãm 4) C¸c nhãm g¾n lªn b¶ng vµ tr×nh bµy . GV vµ HS nhËn xÐt . Bµi 5 : HS nªu ý nghÜa b»ng miƯng HS kh¸c nhËn xÐt vµ bỉ sung. 3 . Cđng cè dỈn dß : NhËn xÐt tiÕt häc . HS nªu nh÷ng ©m mu cđa thùc d©n ph¸p vµ gi vµo vë . HS lµm bµi vµo vë . §èi chÐo vë kiĨm tra. HS x¸c ®Þnh trªn lỵc ®å ®iỊn tªn mét sè ®Þa danh tiªu biĨu . - Hs lắng nghe – ghi nhận. KHOA HỌC: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Phân tích những nguyên nhân đẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm, nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước. - Liên hệ thực tế về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước và không khí ở địa phương. - Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường không khí và nước. II. CHUẨN BỊ: Hình vẽ trong SGK trang 128, 129. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Tác động của con người đến môi trường đất trồng. Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận. Giáo viên kết luận: ¨ Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí và nước, phải kể đến sự phát triển của các ngành công nghiệp và sự lạm dụng công nghệ, máy móc trong khai thác tài ngvà sản xuất ra của cải vật chất. v Hoạt động 2: Thảo luận. Giáo viên nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận. Giáo viên kết luận về tác hại của những việc làm trên. 5. Củng cố dặn dò: Đọc toàn bộ nộïi dung ghi nhớ. Nhận xét tiết học . Học sinh tự đặt câu hỏi mời học sinh khác trả lời. Hoạt động nhóm, lớp. Nhóm trưởng điều khiển quan sát các hình trang 128 SGK và thảo luận. Nêu nguyên nhân dẫn đến việc làm ô nhiễm bầu không khí và nguồn nước. Quan sát các hình trang 129 SGK và thảo luận. Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác bổ sung. ¨ Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, do sự hoạt động của nhà máy và các phương tiện giao thông gây ra. ¨ Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước: Học sinh trả lời. - Hs lắng nghe – ghi nhận. To¸n : ¤N tËp I.Mơc tiªu : - Giĩp hs lµm thµnh th¹o mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n vµ chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n . - Lµm bµi to¸n cã liªn quan . II.C¸c ho¹t ®éng lªn líp : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Giíi thiƯu bµi LuyƯn tËp Bµi 1 :§Ỉt tÝnh råi tÝnh a. 33: 2,4 b. 45 : 0,36 c. 35,89 : 3,7 d. 25,67 : 3,02 Híng dÉn hs ? Muèn chia sè TN cho sè TP vµ chia sè TP cho sè TP ta lµm nh thÕ nµo ? GV nhËn xÐt vµ ch÷a bµi . Bµi 2 : T×m x X x 6,4 = 72 X x 2,3 = 8,1 x4,6 Hìng dÉn : X thuéc sè g× ? Muèn t×m thõa sè cha biÕt ta lµm nh thÕ nµo ? Chịa bµi Bµi 3 : Bµi to¸n : Mét m¶nh vên h×nh ch÷ nhËt cã chiỊu réng 10,5 m, chiỊu dµi b»ng chiỊu réng . TÝnh Chu vi m¶nh vên DiƯn tÝch m¶nh vên HD : NH¾c l¹i c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt Chu vi h×nh ch÷ nhËt . TRíc hÕt ta t×m g× ? GV chÊm vµ ch÷a bµi . Cđng cè dỈn dß . NhËn xÐt tiÕt häc . HS nh¾c l¹i vµ lµm bµi vµo b¶ng con HS tr¶ lêi vµ 3hs lªn b¶ng lµm C¶ líp lµm bµi tËp vµo vë Yªu cÇu ®ái vë kiĨm tra HS ®äc ®Ị tãm t¾t ®Ị HS tr¶ lêi vµ lµm bµi vµo vë 1 em lµm vµo b¶ng nhãm . - Hs lắng nghe – ghi nhận. LUYỆN VIẾT: THỰC HÀNH VIẾT ĐÚNG VIẾT ĐẸP BÀI 33, BÀI 34 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Viết đúng kích thước ,kiểu chữ , cở chữ nhỏ , chữ hoa đúng qui định. -Rèn kĩ năng viết đúng , viết đẹp cho Hs. -Biết cách trình bày các đoạn viết và viết đúng. II.CHUẨN BỊ: -Mẫu chữ của bộ qui định.Vở thực hành viết đúng, viết đẹp III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1:Bài cũ. Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs. Gv nhận xét KL-giới thiệu bài. HĐ2:Hướng dẫn luyện viết. *Gv yêu cầu Hs đọc các câu , đoạn trong vở cần luyện viết . * Gv nêu câu hỏi yêu cầu Hs trả lời để tìm hiểu nội dung câu , bài viết, viết hoa tên riêng, tên các tổ chức ,.... *Gv yêu cầu Hs trả lời cách trình bài thơ , các chữ viết hoa , kích thước các con chữ , khoảng cách chữ ... -Gv nhận xét kết luận . HĐ3:Thực hành viết. Gv nhắc nhở Hs trước khi viết. Gv theo dõi giúp đỡ Hs yếu. Gv thu một số chấm và nhận xét các lỗi thường mắc của Hs. HĐ4:Củng cố dặn dò: Gv nhận xét giờ học . -Hs chuẩn bị kiểm tra chéo của nhau, báo cáo kết quả. -Hs đọc nối tiếp bài ở vở -Hs trả lời câu hỏi theo yêu cầu của Gv. -Lớp nhận xét bổ sung. - Hs lắng nghe-ghi nhớ. -Hs lắng nghe - Thực hành viết bài vào vở. -Hs lắng nghe chữa lỗi của mình. -Hs chuẩn bị bài ở nhà. - Hs lắng nghe – ghi nhận. Thứ sáu ngày 7 tháng 5 năm 2010 ĐỊA LÍ: ÔN TẬP CUỐI NĂM. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Tìm được các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ thế giới . - Nắm một số đặc điểm tiêu biểu về tự nhiên, dân cư và kinh tế của châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương. - Nhớ được tên một số quốc gia (đã được học trong chương trình) của 5 châu lục kể trên.- Chỉ được trên bản đồ thế giới các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam. . II. CHUẨN BỊ: Bản đồ thế giới. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Giới thiệu bài mới: Ôn tập cuối năm. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Ôn tập phần một. Giáo viên kẻ sẵn bảng thống kê (như ở câu 4 trong VBT) lên bảng. v Hoạt động 2: Ôn tập phần II. Cho hs lµm bµi kiĨm tra thư 5. Củng cố dặn dò: Ôn những bài đã học. Nhận xét tiết học. Làm việc cá nhân hoặc cả lớp. Bước 1: Học sinh các nhóm thảo luận và hoàn thành câu 4 trong VBT Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc nhóm trước lớp. Học sinh điền đúng các kiến thức vào bảng. * Lưu ý: Ở câu 4, có thể mỗi nhóm phải điền đặc điểm của cả 5 châu lục, nhưng cũng có thể chỉ điền 1 trong 5 châu lục để đảm bảo thời Nêu những nội dung vừa ôn tập. - Hs lắng nghe – ghi nhận. To¸n LuyƯn tËp chung I/ Mơc tiªu: Giĩp HS tiÕp tơc cđng cè c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh tÝnh nh©n, chia ; vËn dơng ®Ĩ t×m thµnh phÇn ch­a biÕt cđa phÐp tÝnh vµ gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m. II/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: 1-KiĨm tra bµi cị: Cho HS nªu 3 d¹ng to¸n vỊ tØ sè phÇn tr¨m. 2-Bµi míi: 2.1-Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu cđa tiÕt häc. 2.2-LuyƯn tËp: Bµi tËp 1 1 HS ®äc yªu cÇu. 1 HS nªu c¸ch lµm. -Cho HS lµm bµi vµo b¶ng con. -GV nhËn xÐt. *Bµi tËp 2 1 HS ®äc yªu cÇu. -GV h­íng dÉn HS lµm bµi. -Cho HS lµm -Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. *Bµi tËp 3 -Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. -Mêi HS nªu c¸ch lµm. -Cho HS lµm vµo vë. -Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. *Bµi tËp 4 -Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu. -GV h­íng dÉn HS lµm bµi. -Cho HS lµm bµi . -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. 3-Cđng cè, dỈn dß: GV nhËn xÐt giê häc, nh¾c HS vỊ «n c¸c kiÕn thøc võa «n tËp. *KÕt qu¶: a) 23 905 ; 830 450 ; 746 028 b) 1/ 9 ; 495/ 22 ; 374/ 561 c) 4,7 ; 2,5 ; 61,4 *VD vỊ lêi gi¶i: 0,12 x X = 6 X = 6 : 0,12 X = 50 *Bµi gi¶i: Sè kg ®­êng cưa hµng ®ã ®· b¸n trong ngµy ®Çu lµ: 2400 : 100 x 35 = 840 (kg) Sè kg ®­êng cưa hµng ®ã ®· b¸n trong ngµy thø 2 lµ: 240 : 100 x 40 = 960 (kg) Sè kg ®­êng cưa hµng ®ã ®· b¸n trong 2 ngµy ®Çu lµ: 840 + 960 = 1800 (kg) Sè kg ®­êng cưa hµng ®ã ®· b¸n trong ngµy thø 3 lµ: 2400 – 1800 = 600 (kg) §¸p sè: 600 kg. *Bµi gi¶i:V× tiỊn l·i bao gåm 20% tiỊn vèn, nªn tiỊn vèn lµ 100% vµ 1 800 000 ®ång bao gåm: 100% + 20% = 120% (tiỊn vèn) TiỊn vèn ®Ĩ mua sè hoa qu¶ ®ã lµ: 1800000 : 120 x 100 = 1500000 (®ång) §¸p sè: 1 500 000 ®ång. - Hs lắng nghe – ghi nhận. TOÁN: ÔN TẬP I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Giúp học sinh ôn tập, củng cố các kiến thức về tính và giải toán. - Rèn cho học sinh kĩ năng giải toán, áp dụng quy tắc tính nhanh trong giá trị biểu thức.- Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 3. Bài mới: Luyện tập 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Luyện tập Bài 1VBT Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề, xác định yêu cầu đề. Nêu quy tắc nhân, chia hai phân số? ® Giáo viên lưu ý: nếu cho hỗn số, ta đổi kết quả ra phân số. Yêu cầu học sinh làm bài vào bảng con. Ở bài này, ta được ôn tập kiến thức gì? Bài 2 Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi cách làm. Yêu cầu học sinh giải vào vở. Nêu kiến thức được ôn luyện qua bài này? Bài 3 Giáo viên tổ chức cho học sinh suy nghĩ nhóm 4 nêu cách làm. Nêu các kiến thức vừa ôn qua bài tập 3? v Hoạt động 2: Củng cố. Nêu lại các kiến thức vừa ôn tập? Giáo viên nhận xét, tuyên dương Nhận xét tiết học Hoạt động lớp, cá nhân Học sinh đọc đề, xác định yêu cầu. Học sinh nêu Học sinh làm vào bảng con theo yêu cầu của giáo viên. Nhân, chia phân số. H sinh đọc đề, xác định y cầu đề. Hsinh thảo luận, nêu hướng giải. Học sinh giải + sửa bài. H sinh đọc đề, xác định y cầu đề. Học sinh suy nghĩ, nêu hướng giải. Thể tích bể bơi: 414,72 : 4 ´ 5 = 518,4 (m3) Diện tích đáy bể bơi: 22,5 ´ 19,2 = 432 (m2) Chiều cao bể bơi: 518,4 : 432 = 1,2 (m) ĐS: 1,2 m - Hs lắng nghe – ghi nhận. HĐTT: THI TÌM HIỂU THẾ GIỚI QUANH EM (Theo hệ thống câu hỏi sau) Câu 1: Địa;Ngành sản x chính trong nơng nghiệp của nước ta là gì? Đáp án: trồng trọt Câu 2: Tiếng Việt; Câu văn sau: “Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy khơng biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tơi mà hĩt.” là câu ghép đúng hay sai? Đáp án: sai Câu 3: Tốn; Hãy viết số thập phân mà phần nguyên là số lẻ lớn nhất cĩ 2 chữ số khác nhau, phần thập phân là số lẻ bé nhất cĩ 3 chữ số khác nhau . Đáp án: 97,103 Câu 4: Khoa; Thiếu i ốt sẽ mắc bệnh bướu cổ. Đúng hay sai? Đáp án: Đúng Câu 5: Tiếng Việt; Trong hai câu văn sau: - Trong vườn muơn hoa khoe sắc thắm. - Mẹ em cĩ rất nhiều hoa tay. Từ “ hoa” cĩ quan hệ với nhau như thế nào? A. Từ đồng nghĩa; B. Từ nhiều nghĩa; C. Từ đồng âm; Đáp án: B. Từ nhiều nghĩa Câu 6: Địa lý; Những con sơng lớn bồi đắp lên Đồng bằng Bắc Bộ là: Sơng Hồng và sơng Thái Bình.; B. Sơng Hồng và sơng Mê Cơng. C. Sơng Mê Cơng và sơng Đồng Nai.; Đáp án: A- Sơng Hồng và sơng Thái Bình. Câu 8: Tiếng Việt; Chủ ngữ trong câu : " Tiếng cá quẫy tũng toẵng quanh mạn thuyền" là: A. Tiếng cá; B.Tiếng cá quẫy ; C.Tiếng cá quẫy tũng toẵng; Đáp án: B. Tiếng cá quẫy Câu 9: Tốn; Trong hộp cĩ 100 viên bi gồm bi vàng, bi xanh, bi trắng và bi đỏ. Nếu khơng nhìn vào hộp thì phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn cĩ 3 viên bi khác màu? Đáp án: 51 viên Câu 10: Sử; Thời gian diễn ra phong trào Xơ Viết - Nghệ Tĩnh là: A- 1930-1931. B- 1936 - 1939. C- 21939 - 1945 ; Đáp án: A- 1930-1931. Câu 11: Tiếng Việt; Trong câu “ Mĩn ăn này rất Việt Nam.” từ “ Việt Nam” là: A. Danh từ B. động từ C. Tính từ; Đáp án: C. Tính từ Câu 12: Khoa; Hai thành phần chính của khơng khí là gì? Đáp án: O-xi và ni-tơ Câu 13: Tốn; Tìm số cĩ hai chữ số, biết rằng tổng hai chữ số của số đĩ bằng 9 và nếu lấy chữ số thứ nhất chia cho chữ số thứ hai thì được thương là 3 và số dư là 1. Đáp án: 72 Câu 14: Tiếng Việt; Bởi chưng bác mẹ tơi nghèo Cho nên tơi phải băm bèo thái khoai. Cặp quan hệ từ trong câu thơ trên thuộc loại quan hệ nào? Nguyên nhân- kết quả; B.Giả thiết- kết quả; C. Điều kiện - kết quả Đáp án: Nguyên nhân- kết quả Câu 15: Tốn; 1,5 con gà đẻ trong 1,5 ngày thì được 1,5 quả trứng. Hỏi 3 con gà đẻ trong 1,5 tuần thì đẻ được bao nhiêu quả trứng? Đáp án: 21 quả Câu 16: Lịch sử; Ai là người căm cờ trên Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975? A. La Văn Cầu; B. Nguyễn Văn Trỗi ; C. Bùi Quang Thận; Đáp án: C. Bùi Quang Thận Câu 17: Tiếng Việt; Trong những trường hợp sau, trường hợp nào khơng phải là từ láy ? A. Sự sống B. Âm thầm C. Lặng lẽ Đáp án: A. Sự sống Câu 18: Khoa; Vật nào dưới đây hoạt động được nhờ sử dụng năng lượng giĩ ? A- Thuyền buồm; B- Tua-bin của nhà máy thuỷ điện.; C- Quạt máy; Đáp án: A- Thuyền buồm Câu 19: Tốn; Chu vi một hình chữ nhật gấp 10 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng? A- 2 lần; B- 3 lần; C- 4 lần; Đáp án: C- 4 lần Câu 20: Tiếng Việt; Hai câu: “ Mùa rau khúc kéo dài nhưng thời gian cĩ rau ngon lại ngắn. Vào những ngày đĩ mặt ruộng lấp lĩ màu trắng bạc.” liên kết với nhau bằng cách nào? lặp từ ngữ; B- Thay thế từ ngữ; C- Từ nối.; Đáp án : B- Thay thế từ ngữ _________________________________________________________ Thứ bảy ngày 8 tháng 5 năm 2010 KÜ thuËt l¾p ghÐp m« h×nh tù chän I/ Mơc tiªu: -L¾p ®­ỵc m« h×nh ®· chän. -Tù hµo vỊ m« h×nh m×nh ®· tù l¾p ®­ỵc. II/ §å dïng d¹y häc:-L¾p s½n 1 hoỈc 2 m« h×nh ®· gỵi ý trong SGK.-Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc chđ yÕu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ:-KiĨm tra viƯc chuÈn bÞ ®å dïng cđa HS. -Yªu cÇu HS nh¾c l¹i nh÷ng néi dung ®· häc ë tiÕt tr­íc. 3. Bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: HS chän m« h×nh l¾p ghÐp. -GV cho c¸c nhãm HS tù chän mét m« h×nh l¾p ghÐp theo gỵi ý trong SGK hoỈc tù s­u tÇm. -GV yªu cÇu HS quan s¸t vµ nghiªn cøu kÜ m« vµ h×nh vÏ trong SGK hoỈc h×nh vÏ tù s­u tÇm. vHo¹t ®éng 2: HS thùc hµnh l¾p m« h×nh ®· chän. a) Chän c¸c chi tiÕt b) L¾p tõng bé phËn. c) L¾p r¸p m« h×nh hoµn chØnh. vHo¹t ®éng 3: Đánh giá nhận xét. - Đánh giá theo 3 mức … 5. Củng cố dặn dò: Nêu lại các kiến thức vừa ôn tập? Giáo viên nhận xét, tuyên dương Nhận xét tiết học Hs chuẩn bị - HS thùc hµnh theo nhãm 4.. Hs thực hành Lớp nhận xét bổ sung - Hs lắng nghe – ghi nhận. Khoa häc : Mét sè biƯn ph¸p b¶o vƯ méi tr­êng I. Mơc tiªu: - Nªu ®­ỵc mét sè biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i tr­êng. - Thùc hiƯn mét sè biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i tr­êng. II. §å dïng :- S­u tÇm trµnh ¶nh vµ th«ng tin vỊ c¸c biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i tr­êng III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ:--Yªu cÇu HS nh¾c l¹i nh÷ng néi dung ®· häc ë tiÕt tr­íc. 3. Bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: Ho¹t ®éng 1 : Mét sè biƯn ph¸p nh»m b¶o vƯ m«i tr­êng. GV yªu cÇu hs quan s¸t vµ ®äc SGk t×m xem mçi ghi chĩ øng víi h×nh nµo? GV yªu cÇu hs th¶o luËn xem mçi biƯn ph¸p trªn øng víi cÊp ®é nµo ? Gv kÕt luËn : B¶o vƯ m«i tr­êng kh«ng ph¶i lµ viƯc riªng cđa mét quèc gia nµo, mét tỉ chøc nµo. §ã lµ nhiƯm vơ chung cđa mäi ng­êi trªn thÕ giíi. Mçi chĩng ta, tïy løa tuỉi c«ng viƯc vµ n¬i sèng ®Ịu cã thĨ gãp phÇn b¶o vƯ m«i tr­êng. Ho¹t ®éng 2 : RÌn luyƯn cho hs kÜ n¨ng tr×nh bµy c¸c biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i tr­êng. GV chia líp thµnh 4 nhãm. Nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn nhãm m×nh ho¹t ®éng. Yªu cÇu c¸c nhãm treo s¶n phÈm vµ cư ng­êi thuyÕt tr×nh tr­íc líp. GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lµm viƯc. Em ®· thùc hiƯn nh÷ng biƯn ph¸p nµo ®Ĩ b¶o vƯ m«i tr­êng; cßn ph¶i thùc hiƯn nh÷ng biƯn ph¸p nµo n÷a? 5. Củng cố dặn dò: Nêu lại các kiến thức vừa ôn tập? Giáo viên nhận xét, tuyên dương Nhận xét tiết học Hs chuẩn bị - Hs tr¶ lêi ®ĩng : Hinh 1 - b; h×nh 2 - a; H×nh 3 - e; h×nh 4 - c; h×nh 5 - d - Hs nªu Céng ®ång : a,b,c,d,e. Quèc gia : a,e. Gia ®×nh : a,b,c,d,e. - HS thùc hµnh theo nhãm 4.. - C¸c nhãm s¾p xÕp c¸c h×nh ¶nh, th«ng tin s­u tÇm ®­ỵc vỊ c¸c biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i tr­êng trªn giÊy khỉ to. Mçi nhãm tù tr×nh bµy vµ thuyÕt tr×nh c¸c c¸c néi dung cđa nhãm m×nh. Lớp nhận xét bổ sung - Hs lắng nghe – ghi nhận. Khoa häc ¤n tËp I/ Mơc tiªu: Sau bµi häc, HS ®­ỵc cđng cè, kh¾c s©u hiĨu biÕt vỊ: -Mét sè tõ ng÷ liªn quan ®Õn m«i tr­êng. -Mét sè nguyªn nh©n g©y « nhiƠm vµ mét sè biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i tr­êng. II/ §å dïng d¹y häc:PhiÕu häc tËp. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ:--Yªu cÇu HS nh¾c l¹i nh÷ng néi dung ®· häc ë tiÕt tr­íc. 3. Bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: Ho¹t ®éng 1 :¤n mét sè biƯn ph¸p nh»m b¶o vƯ m«i tr­êng. GV yªu cÇu hs quan s¸t vµ ®äc SGk t×m xem mçi ghi chĩ øng víi h×nh nµo? GV yªu cÇu hs th¶o luËn xem mçi biƯn ph¸p trªn øng víi cÊp ®é nµo ? Gv kÕt luËn : B¶o vƯ m«i tr­êng kh«ng ph¶i lµ viƯc riªng cđa mét quèc gia nµo, mét tỉ chøc nµo. §ã lµ nhiƯm vơ chung cđa mäi ng­êi trªn thÕ giíi. Mçi chĩng ta, tïy løa tuỉi c«ng viƯc vµ n¬i sèng ®Ịu cã thĨ gãp phÇn b¶o vƯ m«i tr­êng. Ho¹t ®éng 2 : Lµm viƯc theo phiÕu GV chia líp thµnh 4 nhãm. Nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn nhãm m×nh -GV ph¸t cho nçi HS mét phiÕu häc tËp. -HS lµm bµi ®éc lËp. Ai xong tr­íc nép bµi tr­íc. -GV chän ra 10 HS lµm bµi nhanh vµ ®ĩng ®Ĩ tuyªn d­¬ng. GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lµm viƯc. Em ®· thùc hiƯn nh÷ng biƯn ph¸p nµo ®Ĩ b¶o vƯ m«i tr­êng; cßn ph¶i thùc hiƯn nh÷ng biƯn ph¸p nµo n÷a? 5. Củng cố dặn dò: Nêu lại các kiến thức vừa ôn tập? Giáo viên nhận xét, tuyên dương Nhận xét tiết học Hs chuẩn bị - Hs tr¶ lêi ®ĩng : Hinh 1 - b; h×nh 2 - a; H×nh 3 - e; h×nh 4 - c; h×nh 5 - d - Hs nªu Céng ®ång : a,b,c,d,e. Quèc gia : a,e. Gia ®×nh : a,b,c,d,e. - HS thùc hµnh theo nhãm 4.. *§¸p ¸n: a) Trß ch¬i “§o¸n ch÷”: B¹c mµu ®åi träc Rõng Tµi nguyªn BÞ tµn ph¸ b) C©u hái tr¾c nghiƯm: 1 – b ; 2 – c ; 3 – d ; 4 – c Lớp nhận xét bổ sung - Hs lắng nghe – ghi nhận. TiÕng viƯt «ntËp dÊu c©u. I.Mơc tiªu : - Giĩp hs hiĨu thÕ nµo lµ sư dơng dÊu c©u ( c¸c dÊu c©u ®x häc ) - Cđng cè kü n¨ng biÕt sư dơng dÊu c©u . II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1.Giíi thiƯu bµi : 2.LuyƯn tËp : Bµi 1 :X¸c ®Þnh c¸c dÊu c©u trong ®o¹n v¨n sau: ? Trong ®o¹n v¨n sau cã c¸c dÊu c©u nµo ? ? ChØ ra vµ nªu t¸c dơng cđa c¸c dÊu c©u ? Ban s¸ng léc c©y võa míi nhĩ . L¸ non cßn cuén trßn trong bĩp ,chØ h¬i hÐ në . §Õn tra ,…®· xoÌ tung .S¸ng h«m sau ,….®· xanh ®Ëm lÉn vµo mµu xanh b×nh thêng cđa c¸c lo¹i c©y kh¸c . Gv gỵi ý cho hs lµm bµi . Ch÷a bµi vµ bỉ sung . Bµi 2 :Khoanh trßn vµo c¸cdÊu c©u trong mçi ®äan v¨n sau dïng sai , sưa l¹i cho ®ĩng .: Thủ nhËn c©y ®µn vi « -l«ng: lªn d©y vµ kЬ thư vµi nèt .Sau ®ã em bíc vµo phßng thi, Bµi 3 : T×m mét sè c©u ca dao tơc ng÷ viÕt vỊ : Yªu níc ;Lao ®éng cÇn cï ;§oµn kÕt; Nh©n ¸i . Ch÷a bµi . Bµi 4: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vỊ giê ra ch¬idÊu phÈy trong c©u . kho¶ng 5 c©u . Nªu t¸c dơng cđa tõng . ChÊm bµi vµ nhËn xÐt 3 .Cđng cè bµi : NhËn xÐt tiÕt häc . HS ®äc ®o¹n v¨n vµ lµm vµo vë . Gäi mét sè em ®øng dËy nªu . HS suy nghÜ vµ lµm vë Gäi hs ®äc mét sè bµi . HS kh¸c bỉ sung . §ång thêi gäi 2 häc sinh lªn b¶ng lµm . Hs nªu : GiỈc ®Õn nhµ ,®µn bµ cịng ®¸nh . Mét con ngùa ®au c¶ tµu bá cá . Gµ cïng mét mĐ chí hoµi ®¸ nhau . HS lµm vµo vë bµi tËp . 1 hs lµm ë b¶ng líp . Hs lµm bµi . Mét sè b¹n ®äc - Hs lắng nghe – ghi nhận. SINH HOẠT LỚP TUẦN 34 I. MỤC TIÊU: - Đánh giá, nhận xét các hoạt động trong tuần 34 và lên kế hoạch tuần 35 tới. - Giáo dục HS luôn có ý thức tự giác trong học tập và tinh thần tập thể tốt. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động 1: Đánh giá, nhận xét các hoạt động ở tuần 34 a) Các tổ trưởng lên tổng kết thi đua của tổ trong tuần qua. b) GV nhận xét và đánh giá từng hoạt động của cả lớp trong tuần. * Về nề nếp và chuyên cần: Nề nếp duy trì và thực hiện tốt, đi học chuyên cần. * Về học tập: + Đa số các em có học bài và chuẩn bị bài ở nhà thương đối tốt. + Nhiều em đã có sự tiến bộ . + Tuy nhiên vẫn còn 1 số em chưa có sự cố gắng trong học tập * Các hoạt động khác: Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ. Hoạt động 2: Kế hoạch tuần 35 + Duy trì tốt nề nếp và chuyên cần. + Tiếp tục thi đua + Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. + Trong giờ học hăng hái phát biểu xây dựng bài. + Tích cực ôn tập HKII + Rèn luyện nghi thức đội + Thi đua học tập tốt + Tích cực rèn chữ và giữ vở sạch, đẹp. III. SINH HOẠT TẬP THỂ: Sinh hoạt theo chủ điểm:” Kính yêu Bác Hồ ” - Sinh hoạt trò chơi; Ca hát ca ngợi về Đảng về Bác Hồ. - Tìm hiểu về ngày 15-5 và ngày Sinh nhật Bác. ---------------------------------------------- §¹o ®øc ¤n TËp CUỐI HỌC KÌ II VÀ CUỐI NĂM. I.Mục tiêu -Giúp Hs nhớ lại một số kiến thức đã học. -Biết vận dụng các hành vi vào cuộc sống thực tế. II.Đồ dùng dạy học -Hệ thống câu hỏi ôn tập. -Một số tình huống cho Hs thực hành. III.Hoạt động dạy – học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Bài mới:. -Gv ghi tựa b.Hướng dẫn Ø Ôn tập và nhớ lại kiến thức đã học +Hãy nêu các bài đạo đức đã học từ giữa kì II đến cuối năm. +Ta cần làm những gì để tham gia các hoạt động nhân đạo? +Theo em ta phải làm gì để bảo vệ môi trường? +Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của những ai? +Em có nhận xét gì về việc trồng cây gây rừng? 3.Củng cố, dặn dò -Nhắc lại nội dung vừa ôn tập. -Về nhà xem lại các bài đã học -Nhận xét tiết học Hát -Hs nhận xét -Hs lắng nghe -Hs nhắc lại tựa bài. +Các bài: +Không xả rác bừa bãi, không khạc nhổ bậy, không vất xác súc vật chết ra đường, phải bảo vệ cây xanh. +Đó là ý thức trách nhiệm của mọi người, không trừ riêng ai. + +Trồng cây gây rừng là một việc làm đúng, vì cây xanh giúp cho không khí trong lành, giúp cho sức khoẻ con người càng tốt hơn. -Hs lắng nghe

File đính kèm:

  • docTUAN 34 CHIEU L5.doc
Giáo án liên quan